Casare cu reţinere. Fondul funciar


Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că defuncta I. V.M. a primit în proprietate în anul 1937 suprafaţa de 2,50 ha pe moşia F., suprafaţa dispusa astfel: în lotul 557 suprafaţa de 2 ha iar în lotul 286 suprafaţa de 0,50 ha, astfel cum rezultă din extrasul din tabelul parcelar (f.58 ).

I. V. M. a fost bunica soţului intimatei P.D..

Această suprafaţă a fost împărţită între succesorii defunctei I. V. M. astfel:

C.I.- 5400 mp

B.V.- 2500 mp

B.G.- 2500 mp

A.N.- 5000 mp

D.T.- 5000 mp

P.D. – 5000 mp

La căsătorie, soţul intimatei P.D. a primit ca zestre suprafaţa de 5000 mp în punctul „C.”, teren pe care aceştia l-au stăpânit, însă nu l-au avut înscris în rol.

Intimata P.D. a formulat repetate cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren, cereri ce nu au fost rezolvate favorabil. În susţinerea acestor cereri intimata a administrat proba cu martorii C.I., B.C. şi V.I.(f.59,60, 61).

În baza probelor administrate, prin Hotărârea nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar a fost admisă contestaţia formulată de către intimata P.D. împotriva propunerii făcute de Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. de respingere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp.

Împotriva Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar, reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. a promovat cererea de faţă.

Instanţa a constatat că plângerea reclamantei este nefondată, pentru următoarele considerente: motivele invocate de către reclamanta sunt contradictorii. Astfel, pe de o parte reclamanta susţine că intimata P.D. nu a făcut dovada calităţii de succesor după defuncta I. V. M., iar pe de altă parte susţine că acesteia deja i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 5000 mp ce provine de la defuncta I. V. M.. Ori, dacă P.D. nu ar fi avut calitatea de succesoare (indirectă, prin intermediul soţului) a defunctei I. V. M., cum i s-ar mai fi reconstituit dreptul de proprietate pentru un teren ce provine de la aceasta.

Aşa cum susţine şi intimata P.D., numita B. P.M. cu suprafaţa de 7000 m.p. nu este moştenitoare după I. V. M.. De altfel nu s-ar fi putut reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 3,24 ha teren, atât timp cât I. V. M. a avut doar 2,5 ha.

Suprafaţa de 3600 mp teren pentru care intimata P.D. a primit T.P. 30901/08.04.1994 era înscrisă în rolul agricol al intimatei, şi din acest motiv i s-a reconstituit dreptul de proprietate. Suprafaţa de teren solicitată în prezent nu figura în rolul agricol, şi din acest motiv nu i s-a reconstituit iniţial dreptul de proprietate, fiind necesară administrarea probei cu martori. Şi suprafaţa de 1620 mp teren menţionată în adresa nr. 4749/2008 emisă de Primăria H. face parte tot din terenul înscris în rolul agricol, reprezentând coeficientul reţinut la aplicarea legii fondului funciar.

Faţă de considerentele de mai sus, instanţa a respins ca nefondată acţiunea civilă având ca obiect plângerea împotriva Hotărârii nr.13614/28.10.2009 emisă de Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar, formulată de către reclamanta Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar G. în contradictoriu cu intimatele Comisia judeţeană Bacău de aplicare a legii fondului funciar şi P.D..

Împotriva acestei sentinţe, prin reprezentanţii săi legali, a formulat recurs Comisia Locală G., solicitând modificarea hotărârii recurate, admiterea plângerii îndreptate împotriva Hotărârii 13614/28.10.2009 şi anularea acestei hotărâri, cu obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată.

A arătat recurenta în motivele de recurs că intimata P.D. nu este moştenitoarea defunctei I. V. M., nefiind depuse acte în acest sens nici la comisiile locală sau judeţeană nici la dosarul instanţei şi că cererea înregistrată sub nr.36/2005 a fost formulată pentru terenurile defunctei P. M., care nu este aceeaşi cu I. V. M., pentru această din urmă defunctă fiind reconstituit dreptul de proprietate asupra întregii suprafeţe de 2,54 ha teren la care avea dreptul potrivit actelor administrate. Intimata P. D. solicită suprafaţa de 5000 mp, deşi i s-a reconstituit deja dreptul de proprietate pentru 3600 mp în comuna G. şi 1400 mp în comuna H., astfel cum rezultă din titlul de proprietate nr.30901/1994 şi din adeverinţa nr.4749/2008 eliberată de Primăria H., în mod greşit reţinându-se de către judecătorie faptul că intimata a deţinut o altă suprafaţă de teren decât cea cu privire la care a obţinut deja reconstituirea dreptului de proprietate, solicitată în 1991, martorii audiaţi fiind rude cu intimata şi, chiar dacă în planul parcelar lipseşte parcela 292, aceasta nu conduce la concluzia că acolo s-ar afla terenul solicitat de intimată a doua oară.

Formulând întâmpinare, intimata-pârâtă a solicitat respingerea recursului, cu obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată, arătându-se în motivare că a formulat cereri de reconstituire şi în anii 1995-1997/2009 după defuncta I. V. M. pentru suprafaţa de 5000 mp, şi nu după P. M., fiind depuse la dosar acte de stare civilă, că nu i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1620 mp teren pe teritoriul comunei H. sau G. iar suprafaţa de 3600 mp din pct.”Lunca” i-a fost reconstituită după părinţii săi, fiind menţionată în rolul agricol depus la dosar iar din declaraţiile martorilor reiese clar faptul că a avut şi suprafaţa de 5000 mp în pct.”C.”, fiind una din moştenitoarele defunctei I. V. M. (f.4).

În recurs a fost administrată proba cu înscrisuri (f.16-18), fiind solicitate relaţii de la comuna G. (f.33-36), Comisia Judeţeană Bacău (f.37-61), comuna H. (f.68-76).

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Intimata-pârâtă P.D. a depus în copie la dosar certificate de stare civilă (f.16-18), cu care susţine că face dovada calităţii sale de moştenitoare a defunctei I. V. M., calitate în care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 5000 mp teren la pct.”C.”, situat pe teritoriul comunei G..

Astfel, defuncta I. V. M. ar fi fost bunica soţului intimatei care ar fi primit bunurile rămase de la această defunctă prin retransmitere de la soţul său, P. Dumitru, decedat în 1981. Pentru a se putea, însă, stabili cu certitudine faptul că I. V. M. a fost bunica soţului intimatei, precum şi vocaţia concretă a intimatei la moştenirea acestei defuncte este necesar să se depună la dosar, în completare, certificate de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de deces pentru P. M., certificat de deces pentru I. V. M.).

Raportat la susţinerile părţilor, era necesar, de asemenea, ca instanţa să administreze proba cu expertiză în specialitatea topo-cadastru care să identifice atât terenul solicitat prin cererea înregistrată sub nr.36/21.11.2005 cât şi terenul pentru care s-a eliberat titlu de proprietate intimatei-pârâte (TP nr.30901/1994) prin raportare la rolurile agricole, la extrasul eliberat la 22.07.1937 de Arhivele Naţionale, direcţia judeţeană Bacău.

În consecinţă, în temeiul art.304 alin.(3) şi (4) cpc, instanţa va admite recursul şi va casa sentinţa recurată, reţinând cauza spre judecare.