Cerere de chemare in judecata Cereri


INSTANŢA Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 4.06.2010 sub nr. 2966/260/2010, reclamantul U. I. a chemat în judecată pe pârâţii U. R. şi U. A., solicitând instanţei să dispună perfectarea vânzării-cumpărării intervenită între reclamant şi pârâţi la data de 10.01.2009, pentru suprafaţa de 802 mp teren situat în C. str. R. jud. Bacău.

In motivare, reclamantul a arătat că la data de 10.01.2009 a încheiat cu pârâţii un de vânzare cumpărare având ca obiect suprafaţa de 802 mp teren situat în C, str. R., jud. Bacău, încheierea contractului în formă autentică nefiind posibilă datorită faptului că pârâtul a avut un accident şi nu s-a putut prezenta la notar.

In drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1073-1077 C.civil.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 446 lei lei şi timbru judiciar de 3 lei.

In susţinerea acţiunii, reclamantul a depus înscrisuri doveditoare, respectiv: antecontract de vânzare-cumpărare, sentinţa civilă nr. 2247 din 17.10.2008 pronunţată în dosar nr. 2423/260/2008 al Judecătoriei Moineşti, plan de amplasament şi delimitare a imobilului, plan de încadrare în zonă.

Legal citaţi, pârâţii au formulat întâmpinare prin care au arâtat că sunt de acord cu perfectarea vânzării-cumpărării, arătând că au vândut terenul în suprafaţă de 802 mp reclamantului, care este fiul lor, că au primit integral suma de 10.000 Rol, stabilită ca preţ al vânzării-cumpărării şi că nu s-au putut prezenta la pentru perfectarea vânzării-cumpărării datorită problemelor de sănătate şi vârstei lor înaintate.

La termenul din7.12.2010, instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu înscrisuri şi proba testimonială cu un martor, apreciindu-le ca fiind utile, pertinente şi concludente pentru soluţionarea cauzei.

Pârâţii nu au solicitat probe în apărare.

In cadrul probei cu înscrisuri, reclamanţii au depus la dosarul cauzei: certificat de sacini nr. 8189 din 15.12.2010 emis de OCPI Bacău, Biroul de şi Publicitate Imobiliară Moineşti, certificat de atestare fiscală nr. 59765 din 16.12.2010, dovada notificării pârâţilor pentru prezentarea la notar în vederea perfectării vânzării cumpărării.

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt-

La data de 10.01.2009, între reclamant, în calitate de promitent-cumpărător şi pârâţii U. R. şi U. A., în calitate de promitenţi-vânzători, s-a încheiat un Antecontract de vânzare – cumpărare prin care părţile contractante

2

îşi exprimau acordul de voinţă cuprivire la vânzarea, respectiv cumpărarea (în viitor) a suprafeţei de 802 mp teren situat în C, str. R., jud. Bacău.

Actul juridic în discuţie a generat în sarcina părţilor o obligaţie de a face, respectiv de a perfecta în viitor contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică. O dată cu încheierea convenţiei, promitenţii-cumpărători au primit integral suma de 1.000 lei, reprezentând preţul vânzării-cumpărării. Din antecontractul de vânzare-cumpărare depus de către reclamanţi, instanţa reţine că părţile au convenit ca respectivul contract de vânzare-cumpărare să se încheie în formă autentică, în caz contrar orice parte urmând a se adresa instanţei de judecată.

Din întâmpinarea depusă la dosarul cauzei de către pârâţi rezultă că aceştia au înţeles să vândă către reclamant terenul, au primit integral preţul stabilit de comun acord şi sunt de acord cu pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Din depoziţia martorului I.Ş., audiat la termenul din 18.01.2011, rezultă că pârâţii au înţeles să vândă iar reclamantul să cumpere terenul prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare.

Instanţa constată că pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, trebuie îndeplinite cumulativ două condiţii şi anume, încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea cerinţelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevăzute de art. 948 C. civ. şi existenţa în patrimoniul promitenţilor-vânzători a bunului a cărui vânzare a fost promisă.

Cu privire la prima condiţie, instanţa constată că în cauză condiţiile de valabilitate a actelor juridice, respectiv capacitatea de a contracta; consimtamintul valabil al pârtii ce se obliga; existenţa unui obiect determinat şi au unei cauze licite sunt îndeplinite în cauză.

Instanţa constată că în cauză este îndeplinită şi condiţia ca obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare să se afle în patrimoniul promitenţilor vânzători, conform sentinţei civile nr. 2247 din 17.10.2008 pronunţată în dosar nr. 2423/260/2008 al Judecătoriei Moineşti, definitivă prin nerecurare prin care s-a constatat că pârâţii sunt proprietarii suprafeţei de 802 mp teren situat în C, str. R., jud. Bacău, cu vecinii: drum petrolier, str.Runcului, Unguraşu Gheorghe.

De asemenea, instanţa reţine că reclamanţii au depus la dosarul cauzei înscrisurile prevăzute de art. 3 indice 2 din Legea 146/1997, cu modificările ulterioare, respectiv: certificat de sarcini nr. 8189 din 15.12.2010 emis de OCPI Bacău, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Moineşti din care rezultă că terenul care a făcut obiectul antecontractului de vânzare-cumpărare nu este grevat de sarcini şi certificat de atestare fiscală nr. 59765 din 16.12.2010 din care rezultă că pârâţii nu figurează cu impozite pe teren neachitate.

In aceste condiţii, instanţa constată că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art. 1073 şi ale art. 1077 din codul civil, care consacră principiul executării în natură a obligaţiilor ( inclusiv a celor de a face ) şi în temeiul cărora este admisibilă pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

3

Instanţa constată că, potrivit art. 5 alin. 2 din Legea. nr. 247/ 2005, în situaţia în care, după încheierea unui antecontract cu privire la un teren, una dintre părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care şi-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare.

Apreciind că în cauză sunt îndeplinite cele două condiţii necesare pronunţării unei astfel de hotărâri şi anume, încheierea unui antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea cerinţelor generale de valabilitate ale actelor juridice prevăzute de art. 948 C. civ. şi existenţa în patrimoniul promitenţilor-vânzători a bunului a cărui vânzare a fost promisă, instanţa va admite cererea formulată de către reclamant şi va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

Instanţa va lua act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

4