Cerere de chemare în judecată Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


JUDECĂTORIA MOINEŞTI JUDEŢUL BACĂU

MOTIVARE SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1969/2011 Şedinţa publică de la 07 Iunie 2011

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 2486/260/2011 la data de 25.02.2011, reclamanta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI MOINEŞTI, jud. Bacău, a chemat în judecată pe

pârâţii V. Gh., V. S. şi V. A. M., domiciliaţi în Moineşti, str….., jud. Bacău, solicitând

instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună: rezilierea contractului de închiriere nr. 226 din 8.05.2009, evacuarea pârâţilor pentru lipsa titlului locativ ca urmare a rezilierii contractului şi obligarea pârâţilor la plata sumei de 827,41 lei, cu titlu de contravaloare chirie restantă şi penalităţi de întârziere.

în fapt reclamanta a arătat că apartamentul situat în Moineşti, str. V. Alecsandri …., jud. Bacău, a fost închiriat pârâtului V. Gh., prin contractul de închiriere a cărui reziliere se solicită. Pârâţii nu şi-au îndeplinit una din principalele obligaţii legale şi contractuale – aceea de a-şi plăti chiria la locul şi timpul stabilit în contract, în acest moment, cuantumul chiriei datorate fiind de 735 lei, la care se adaugă penalităţi de întârziere în cuantum de 92,41 lei, astfel încât având în vedere prevederile contractuale, reclamanta este îndreptăţită să solicite instanţei rezilierea contractului de închiriere precum şi evacuarea pârâţilor ca efect al rezilierii, cu obligarea pârâţilor la plata chiriei restante şi penalităţilor de întârziere.

In drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1429 c.civ, art. 1073 C.civ şi art. 149 alin 2 C.civ.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

La cererea de chemare în judecată reclamanta a anexat în copie următoarele înscrisuri: contract de închiriere nr. 226 din 8.05.2009. actele adiţionale nr.l şi 2 la contractul de închiriere, fişa suprafeţei locative, fişă privind modalitatea de calcul a debitului şi penalităţilor de întârziere, fişă de calcul pentru stabilirea şi plata chiriei.

Pârâtul V. Gh. s-a prezentat în instanţă şi a învederat instanţei că recunoaşte suma de plată, solicitând un termen pentru achitarea acesteia.

Instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar, pârâţii nesolicitând probe în apărare.

Analizând materialul probator instanţa reţine următoarea situaţie de fapt: La data de 8.05.2009, între Primăria mun. Moineşti şi pârâtul V. Gh. a fost încheiat contractul de închiriere nr. 226 având ca obiect închirierea apartamentului situat în Moineşti, str. Vasile Alecsandri, … jud. Bacău.

Termenul de închiriere a fost stabilit la 5 ani, cu începere de la data de 8.05.2004 până la data de 8.05.2009, iar cuantumul lunar al chiriei datorate a fost stabilit la suma de 110,08 lei.

Aşa cum rezultă din actul adiţional nr. 2 la contractul de închiriere, cuantumul luna al chiriei s-a modificat, începând cu data de 1.12.2010, la suma de 25 lei.

Conform acţiunii introductive şi a fişei de calcul anexată cererii de chemare în judecată, la data de 1.02.2010, cuantumul debitelor restante acumulate pe perioada mai 2010-ianuarie 2011 era de 735 lei iar cuantumul penalităţilor de întârziere de 92,41 lei.

Locatorul a făcut dovada existenţei contractului de închiriere şi îndeplinirea propriilor obligaţii prin asigurarea folosinţei locuinţei, însă locatarul nu a făcut dovada îndeplinirii propriilor obligaţii, constând in achitarea chiriei şi a penalităţilor de întârziere, întârzierea plăţii chiriei mai mult de 90 de zile se sancţionează în condiţiile art. 24 lit. b din Legea nr. 114/1996 şi art. 4 din contractul de închiriere încheiat între părţi, cu rezilierea contractului.

întrucât pârâţii nu au făcut dovada achitării chiriei datorate pentru perioada diferenţă mai 2010-.ianuarie 2011, deci mai mult de 90 de zile,instanţa constată îndeplinite în cauză condiţiile legale şi contractuale pentru a dispune rezilierea contractului de închiriere(cu menţiunea că deşi părţile au înţeles să insereze în contract un pact comisoriu acesta nu operează în mod automat).

Cu privire la cererea reclamantei de reziliere a contractului de închiriere, la termenul de judecată din 7.06.2011, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor V. S. şi V. A. M., excepţie asupra căreia instanţa reţine următoarele:

Calitatea procesual pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana obligată în temeiul raportului juridic din care decurge situaţia juridică dedusă judecăţii şi persoana împotriva căreia s-a formulat acţiune.

Calitatea procesual pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana obligată în temeiul raportului juridic din care decurge situaţia juridică dedusă judecăţii şi persoana împotriva căreia s-a formulat acţiune.

Instanţa constată că parte a contractului de închiriere din care decurge raportul juridic obligaţional este doar pârâtul V. Gh., acesta fiind singurul semnatar contractului, astfel că doar acesta poate avea calitate procesual pasivă în cererea de reziliere a contractului.

Motivat de aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor V. S. şi V. A. M. pe capătul de cerere având ca obiect rezilierea contractului de închiriere nr. 226 din 8.05.2009.

Instanţa, având în vedere considerente expuse anterior va admite cererea reclamantei de reziliere a contractului de închiriere nr. 226 din 8.05.2009 încheiat între reclamantă şi pârâtul V. Gh., în contradictoriu cu pârâtul V. Gh..

Ca efect al rezilierii contractului, instanţa constată că pârâţii nu mai sunt în posesia unui titlu locativ care să le permită ocuparea apartamentului din Moineşti str. V. Alecsandri …, jud. Bacău, astfel încât instanţa va admite şi cererea reclamantei de evacuare a pârâţilor din acest apartament.

Referitor la cel de al treilea capăt de cerere privind obligarea pârâţilor la plata chiriei restante şi a penalităţilor de întârziere, instanţa constată că pârâtul V. Gh. şi-a asumat obligaţia contractuală de plată a chiriei, lunar, până la data de 30 ale lunii în curs pentru luna anterioară, iar neplata chiriei în termenul contractual prevăzut atrage penalităţi de întârziere.

La termenul de judecată din 7.06.2011, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor V. S. şi V. A. pe capătul de cerere având ca obiect pretenţii, excepţie asupra căreia reţine următoarele:

Instanţa constată că parte a contractului de închiriere din care decurge raportul juridic obligaţional este doar pârâtul V. Gh. care şi-a asumat şi obligaţia de plată a chiriei.

Instanţa nu poate reţine însă că aceeaşi obligaţie de plată o au şi pârâţii V. S. şi V. A. M.care au calitatea de persoane tolerate de titularul contractului de închiriere, în sensul definit de OUG 40/1999 care nu şi-au asumat expres nicio obligaţie de plată a chiriei, astfel că instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a acestor pârâţi pe capătul de cerere având ca obiect pretenţii şi pe cale de consecinţă va respinge cererea având ca obiect preteţii formulată în contradictoriu cu pârâţii V.. S. şi V. A. M., ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesual pasivă

Pârâtul V. Gh. nu a tăcut dovada achitării chiriei datorate pe perioada iunie 2010 -ianuarie 2011 şi diferenţă mai 2010 sarcina probei revenind acestuia, astfel că instanţa constată întemeiată cererea reclamantei de obligare a pârâtului V. Gh. la plata chiriei aferente perioadei iunie 2010-ianuarie 2011 şi diferenţa de chirie pe luna mai 2010, şi în consecinţă o va admite şi va dispune obligarea pârâtului la plata sumei de 735 lei debit restant.

In privinţa penalităţilor de întârziere, instanţa constată următoarele:

In contractul de încheirere nr. 226 din 8.05.2009, la art.10, s-a stipulat posibilitatea pentru locator de a calcula penalităţi de întârziere pentru neplata la tennen a sumelor datorate cu titlu de chirie de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere.

Prin actul adiţioanl nr. 1 la contractul de închiriere, cuantumul penalităţilor de întârziere a fost modificat la 2% pe fiecare zi de întârziere, începând cu data de 1.07.2010.

Din fişa de calcul depusă de reclamantă la dosarul cauzei, rezultă că aceasta a respectat prevederile contractuale prin aplicarea procentului de 0,1% pe zi de întârziere la suma restantă la plată aferentă perioadei mai 2010-iunie 2010, respectiv prin aplicarea procentului de 2% pe fiecare zi de întârziere la suma restantă de plată aferentă perioadei iulie 2010-ianuarie 2011, astfel că instanţa constată ca fiind întemeiată şi cererea reclamantei de obligare a pârâtului V. G. la plata sumei de 92,41 lei cu titlu de penalităţi de întârziere şi o va admite ca atare.

Conform art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuieli de judecată, motiv pentru care va obliga pârâţii la plata către reclamantă a sumei de 10,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecată din care 10 lei reprezintă taxa judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâţilor V. S. şi V. A. M. domiciliaţi în Moineşti, str.V. Alecsandri, bl. E 22, ap.l, judeţul Bacău, pe capătul de cerere având ca obiect rezilierea contractului de închiriere nr. 226/8.05.2009 şi pe capătul de cerere având ca obiect pretenţii, excepţie invocată din oficiu de instanţă.

Respinge cererea de reziliere a contractului de închiriere nr. 226/8.05.2009 formulată în contradictoriu cu pârâţii V. S. şi V. A. M. ca fiind formulată împotriva unor persoane Iară calitate procesual pasivă.

Respinge cererea având ca obiect pretenţii formulată în contradictoriu cu pârâţii Voican Sebastian şi Voican Alexandru Mihai ca fiind formulată împotriva unor persoane tară calitate procesual pasivă.

Admite cererea de rezilierea a contractului de închiriere nr. 226/8.05.2009, formulată de reclamanta Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Moineşti cu sediul în Moineşti, str. Vasile Alecsandri, nr. 14, judeţul Bacău, în contradictoriu cu pârâtul V.. G., domiciliat în Moineşti, str.V. Alecsandri, bl. E 22, ap. 1, judeţul Bacău.

Dispune rezilierea contractului de închiriere nr. 226/8.05.2009 încheiat între reclamantă şi pârâtul V. G..

Admite cererea având ca obiect pretenţii, formulată de reclamanta Unitatea Administrativ teritorială a Municipiului Moineşti în contradictoriu cu pârâtul V. G., domiciliat în Moineşti, str.V. Alecsandri, .Judeţul Bacău.

Dispune obligarea pârâtului V. Gh. la plata către reclamantă a sumei de 827,41 lei din care suma de 735 lei chirie restantă şi 92,41 lei penalităţi de întârziere.

Admite cererea având ca obiect evacuare formulată de reclamanta Unitatea Administrativ teritorială a Municipiului Moineşti în contradictoriu cu pârâţii V. G., V. S. şi V. A.M..

Dispune evacuarea pârâţilor V. G., V. S. şi V. A. M. din imobilul situat în Moineşti, str.V. Alecsandri, . Judeţul Bacău.

Obligă pârâţii V. G., V. S. şi V. A. M..la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată, respectiv taxă timbru de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,7.06.2011.