CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ. SANCŢIUNEA NEINDICĂRII NUMELUI PÂRÂTULUI. Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


În dovedirea acţiunii a depus în copie sentinţele civile nr. 4108/19.12.1995 şi nr. 1839/7 iunie 1996, certificatul de deces Seria DP nr. 381621, contractul de vânzare-cumpărare nr. 3837 din 18 aprilie 1993, CI Seria TR nr. 198905, certificatul de atestare fiscală nr. 70972/21.01.2010, anexa nr. 24.

Pentru termenul de judecată din data de 7 mai 2010, reclamanta a fost citată cu menţiunea de a indica numele şi adresa pârâtului, sub sancţiunea anulării acţiunii, în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 1 C.proc.civ.

Analizând mijloacele de probă aflate la dosarul cauzei, instanţa a reţinut următoarele:

Art. 133 alin. 1 C.proc.civ. prevede că, cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele reclamantului sau al pârâtului, obiectul ei sau semnătura va fi declarată nulă.

Cu excepţia procedurii necontencioase, procesul civil este contradictoriu prin natura sa, el presupunând existenţa a cel puţin două părţi cu interese contrare.

Întrucât reclamanta, nu s-a conformat obligaţiei impusă de către instanţă, s-a dispus anularea acţiunii deoarece, în procesul judecătorul nu poate rezolva litigiu decât în contradictoriu şi cu pârâtul.