Cerere de constatare a nulităţii absolute a hotărârii de consilier local privind concesionarea de bunuri Acte ale autorităţilor publice


În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca, hotarârea nr. 151/30.07.2010 prin care pârâtul a aprobat asocierea mun. Alexandria cu SC „Solaris Project” SRL Bucuresti este nelegala încalca prevederile OUG nr. 34/2006.

În cauza sunt aplicabile dispozitiile acestei ordonante de urgenta întrucât obiectul contractului de asociere în participatiune implica exploatarea unei suprafete de teren apartinând domeniului public, prin executia unei lucrari, cauza din care nu poate produce efecte prevederile de exceptie ale art. 220 lit. c) din respectivul act normativ.

Având în vedere ca scopul contractului de asociere în participatiune este executia unei lucrari, atribuirea terenului trebuia sa fie facuta cu respectarea OUG nr. 34/2006, nu prin atribuire directa, ci prin licitatie.

Potrivit art. 45 alin. 2) lit. 7) din Legea nr. 215/2001, republicata, consiliul local poate hotarî în privinta asocierii sau cooperarii cu alte autoritati publice, cu persoane juridice, în vederea realizarii unor obiective, însa atunci când terenul apartine domeniului public, devenind aplicabila OUG nr. 54/2006.

Ori, din definitia contractului de concesiune de lucrari publice, rezulta ca prin actul administrativ contestat s-a adoptat o concesiune de lucrari si nu un contract de asociere în participatiune.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 215/2001, republicata si OUG nr. 34/2006.

Pentru dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosarul cauzei hotarârea nr. 151/30.07.2010 si actele care au stat la baza adoptarii acesteia, contractul de asociere si jurisprudenta – filele nr. 5-21.

Pârâtul Consiliul Local al mun. Alexandria a cerut introducerea în cauza a SC „Solaris Project” SRL Bucuresti, conform art. 57 din Codul de procedura civila, întrucât în baza hotarârii nr. 151/30.07.2010, a fost încheiat contractul de asociere în participatiune nr. 15524/09.08.2010.

Prin întâmpinarea ce a formulat – file nr. 29, pârâtul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, cu motivarea ca acesta a fost numit în functia de prefect al judetului Teleorman, temporar, pâna la ocuparea postului prin concurs, cum rezulta din HG nr. 1139/2009.

Potrivit prevederilor art. 92 alin. 2) din Legea nr. 188/1999, republicata, aceasta functie nu poate fi exercitata pe o perioada mai mare de 6 luni, adica pâna la data de 02.04.2010, ori actiunea este promovata la 18.08.2010.

Pe fondul cauzei, pârâtul a aratat ca din definitia contractului de concesiune de lucrari, prevazuta la art. 3 din OUG nr. 34/2006, reiese în mod indubitabil ca în contrapartida lucrarilor executate, contractantul în calitate de concesionar, trebuie sa primeasca din partea autoritatii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilita.

Contractul în cauza nu este unul de concesiune atâta timp cât partile au hotarât sa împarta beneficiile si pierderile.

Din lectura art. 36 alin. 7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, rezulta ca a hotarât „în conditiile legii”, adica în spiritul art. 251-256 din Codul comercial si art. 1491-1531 din Codul civil.

Pe de alta parte, terenul în discutie nu trebuie încredintat conform OUG nr. 54/2006, pentru ca acesta nu intra în folosinta directa a asociatului, ci va fi folosit de catre ambele parti, iar art. 11 din Legea nr. 213/1998 nu este aplicabil, întrucât terenul nu a fost dat în administrare.

În drept au fost invocate prevederile Legilor nr. 215/2001, nr. 213/1998, art. 251-256 din Codul comercial, art. 969, art. 1491-1531 din Codul civil.

Pentru dovedirea apararii, pârâtul a depus contractul de asociere nr. 15524/09.08.2010 si hotarâri privind asocierea cu alte societati comerciale – filele nr. 33-39.

Intervenientul SC „Solaris Project” SRL Bucuresti nu a formulat întâmpinare însa a depus concluzii scrise – fila nr. 55.

Analizând cererea în raport de probele administrate si prevederile legale incidente în cauza, instanta retine ca aceasta este nefondata, pentru urmatoarele considerente:

Critica pe care o face reclamantul hotarârii nr. 151/30.07.2010 – fila nr. 5 si contractului de asociere în participatiune nr. 15524/09.08.2010 – fila nr. 33 are de esenta nerespectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 si OUG nr. 54/2006, în sensul ca în cauza este vorba de un contract de concesiune de lucrari publice, astfel ca atribuirea acestuia trebuia sa fie facuta prin licitatie, nu prin atribuire directa.

Critica este neântemeiata întrucât potrivit prevederilor art. 3 lit. g) din OUG nr. 34/2006, contractul de concesiune de lucrari publice are de esenta faptul ca în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept însotit de plata unei sume de bani prestabilita.

Din interpretarea fie doar literala a acestor prevederi legale, rezulta ca numai concesionarul exploateaza pe o durata determinata rezultatul lucrarilor, cu plata sau fara plata unei sume de bani prestabilita.

Contractul nr. 15524/09.08.2010 – fila nr. 33, aprobat prin hotarârea nr. 151/30.07.2010, nu contine aceste cerinte legale de esenta, pentru ca la art. 5 se mentioneaza în mod expres modalitatea de repartizare a beneficiilor în cote procentuale fiecarei parti contractante.

Prin urmare, în conditiile în care beneficiul exploatarii lucrarilor executate în baza respectivului contract nu revine exclusiv partii care s-a obligat sa execute lucrarea, nu se poate aprecia ca în cauza suntem în prezenta unui contract de concesiune de lucrari publice, cum sustine reclamantul, cauza din care nu sunt aplicabile prevederile OUG nr. 34/2006.

Pe de alta parte, potrivit prevederilor art. 36 alin. 7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, în exercitarea atributiilor prevazute la alin. 2) lit. c), consiliul local hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau straine, în vederea realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.

Potrivit prevederilor art. 123 alin. 2) din Legea nr. 215/2001, republicata, vânzarea, concesionarea si închirierea bunurilor ce apartin domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, se fac prin licitatie publica, în conditiile legii, prevederi care se regasesc si la art. 15 din Legea nr. 218/1998, cu referire la bunurile proprietate publica.

Cum în cauza de fata nu suntem în prezenta unui contract de concesiune, din perspectiva prevederilor legale precitate, rezulta ca pârâtul nu avea obligatia sa organizeze licitatie pentru asocierea în discutie, licitatia fiind obligatorie doar în situatiile privind concesionarea, vânzarea ori închirierea unor bunuri, aceasta limitare fiind facuta expres si limitativ de legiuitor.

Corelativ, trimiterea pe care o face art. 36 alin. 7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicata, – „în conditiile legii” – se refera la singura reglementare pentru asocierea în participatiune, respectiv art. 251 si urmatoarele din Codul comercial.

Ori, contractul nr. 15524/09.08.2010 – fila nr. 33, îndeplineste aceste cerinte legale, întrucât asocierea în participatiune poate sa aiba loc si pentru operatiuni facute de necomercianti.

În considerarea acestor motive, în baza art. 18 din Legea nr. 554/2004, instanta va respinge cererea reclamantului ca nefondata.