Cerere de constatare a nulităţii absolute a Titlului de proprietate pentru lipsa Hotărârii de validare. Fondul funciar


In motivare reclamantul arata ca titlul de proprietate emis pe numele paratului este nul in conditiile in care pentru acest titlu nu exista o hotarâre de validare emisa de Comisia Judeteana de Fond Funciar Iasi fiind încalcate normele imperative privind emitere titlurilor de proprietate

Paratul legal citat nu a depus întimpinare.

Instanta deliberând asupra cererii reclamantului retine ca paratului i-a fost emis titlul de proprietate pentru suprafata de 0,50 ha teren situata in comuna L, act fata de care reclamantul sustine ca nu a fost emisa si hotarârea de validare .Fata de sustinerile reclamantului si actele depuse la dosar respectiv cererea de constituire a dreptului de proprietate formulata de parat instanta retine ca actiunea reclamantului este neîntemeiata pentru urmatoarele considerente

Emiterea unei hotarâri de validare a unei propuneri de reconstituire a dreptului de proprietate se realizeaza in conditiile in care de la comisia locala de fond funciar pleaca o documentatie cu propunerea de validare a cererii de reconstituire. Astfel, in aceste conditii instanta retine ca reclamantul in calitate de presedinte al comisiei locale de fond funciar L. invoca propria turpitudine si anume ca de la aceasta comisia a fost înaintata catre comisia judeteana de fond funciar Iasi o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate fara a fi însotita de o documentatia care sa sustina cererea. Mai mult aceeasi comisie locala a procedat la punerea in posesie fara sa primeasca hotarâre de validare a cererii paratului.

In acelasi timp instanta are in vedere ca in anii anteriori aparitiei Legii 247 /2005 se proceda de catre comisiile locale sa întocmeasca anexe comune in care erau mentionate cererile de reconstituire iar comisia judeteana de fond funciar emitea hotarâri de validare comune pentru mai mult cereri de reconstituire.

Se mai retine de catre instanta ca reclamantul nu a aratat conditiile exacte prin care pârâtul a intrat in mod ilegal in posesia Titlului de proprietate atacat , si nici nu a motivate in vreun fel lipsa hotarârii de validare, si nici nu a lamurit motivele pentru care paratul nu ar fi fost îndreptatit a primi in proprietatea suprafetei de teren înscrisa in titlul de proprietate nr. 75054/93.

Întrucât reclamantul nu a lamurit conditiile in care a fost emis titlul de proprietate al paratului si mai ales nu a facut dovada ca realmente paratul nu ar fi avut dreptul de a primi in proprietate suprafata înscrisa in titlul de proprietate supus analizei instantei , reclamantul sustinându-si cererea prin invocarea proprie turpitudini in conform cu dispozitiile art. 1169 C. civ. rap. la art. III din L 169 /97 va respinge cererea reclamantului.