Cerere de încuviintare executare silita. Solutie de respingere. Contestaţie la executare


Judecator DANA GABRIELA NECULAE

ÎNCHEIEREA NR. 96/01.02.2011

Dosar nr. 227/310/2011

Domeniu: EXECUTAREA SILITA

Titlul: Cerere de încuviintare silita. Solutie de respingere.

Prin adresa nr. 49/27.01.2011 a BEJ, înregistrata la aceasta instanta la data de 28 ianuarie 2011, s-a solicitat încuviintarea executarii silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit de consum/nevoi personale nr. 151399/10.09.2007 încheiat de TBI Credit IFN SA Bucuresti cu debitorul CC.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta a respins cererea de încuviintare a executarii silite pentru urmatoarele considerente:

Titlul executoriu în baza caruia creditorul SC Omniasig SA – Sucursala Prahova solicita a fi pornita executarea silita împotriva debitorului Ciobanu Constantin era contractul de credit de consum/nevoi personale nr. … încheiat de TBI Credit IFN SA Bucuresti cu debitorul.

Relativ la acest contract de credit de consum se observa ca el a fost încheiat doar între TBI Credit IFN SA, în calitate de creditor si CC, în calitate de debitor.

Pentru asigurarea creditului, între creditorul TBI Credit IFN SA si SC Omniasig SA a fost încheiat contractul de asigurarea riscului de neplata a ratelor în cazul contractelor de credit pentru nevoi personale, contract încheiat la data de 28 iulie 2006, astfel cum rezulta din polita de asigurare.

Acest contract de a fost încheiat în mod generic pentru toate creditele de consum ce vor fi încheiate de creditor, contractul de asigurare fiind încheiat la o data anterioara contractului de credit încheiat între creditorul TBI Credit IFN SA si debitorul C.

Prin art. 12.3 din contractul de asigurare încheiat între creditor si societatea de asigurare se prevede ca prin plata despagubirilor si în limita acestora, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului contra împrumutatilor în baza contractului de credit sau, dupa caz, contra garantilor acestora sau altor terti raspunzatori de producerea evenimentului asigurat.

Acelasi drept este conferit asiguratorului si de prevederile generale ale contractului de asigurare, respectiv de dispozitiile art. 22 din Legea nr. 136/1995, care prevede ca în limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

Aceasta subrogatie legala a asiguratorului nu este de natura, însa, a-l transforma pe acesta în parte în contractul de credit de consum încheiat între creditorul asigurat si debitorul vinovat de producerea pagubei, contract care nu-i este opozabil, dat fiind principiul relativitatii efectelor contractului de credit încheiat între cele doua parti.

Potrivit art. 52 alin.1 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, “contractele de credit încheiate de o institutie financiara nebancara, precum si garantiile reale si personale afectate garantarii creditului constituie titluri executorii”.

Contractul de asigurare a creditului nu intra nici în categoria garantiilor reale, nici în cea a garantiilor personale, astfel ca nu-i sunt aplicabile dispozitiile legale sus-mentionate, motive pentru care instanta constata ca asiguratorul SC Omniasig SA ce solicita încuviintarea executarii silite a contractului de credit de consum nu detine o creanta certa, lichida si exigibila împotriva debitorului CC, întrucât nu a exercitat în justitie o actiune în regres împotriva acestuia din urma, în cadrul careia sa se verifice de catre instanta de judecata toate conditiile pe care le presupune angajarea raspunderii debitorului.

Potrivit art. 373 1 alin. 5 Cod proc. civila, instanta poate respinge cererea de încuviintare a executarii silite numai daca:

1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decât cel sesizat;

2. titlul nu a fost investit cu formula executorie, daca, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite;

3. creanta nu este certa, lichida si exigibila;

4. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silita;

5. exista alte impedimente prevazute de lege.

Pentru cele ce preced, apreciindu-se incidenta prevederii art. 373 1 alin.5 pct.3 Cod proc.civila, în sensul ca lipseste caracterul de creanta certa, lichida si exigibila a creantei invocate de asiguratorul SC Omniasig SA, instanta a respins cererea creditorului de încuviintare a executarii silite a contractului de credit de consum.