CERERE DE RESTITUIRE IMPOZIT PE VENITURI DIN PRIMA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Impozite şi taxe


În dovedirea actiunii, reclamantul a depus certificat de încadrare în grad de nr. 2861/01.04.2009.

La data de 19.07.2010, prin serviciul registratura, reclamantul a depus la dosarul cauzei o cerere prin care si-a precizat actiunea în sensul ca solicita restituirea impozitului retinut în perioada 01.04.2009-31.12.2010, anexând decizia nr. 128519/24.05.2007 privind recalcularea pensiei din sistemul public.

Pârâta, legal citata, nu a depus întâmpinare.

Prin încheierea de sedinta din data de 16.09.2010, potrivit art. 1551 C. pr. civ., judecarea cauzei a fost suspendata pentru neîndeplinirea de catre reclamant a obligatiei de a depune copia cererii de chemare în judecata pentru a-i fi comunicata pârâtei, cauza fiind repusa pe rol, la solicitarea reclamantului, la data de 01.10.2010.

Prin întâmpinarea depusa la dosarul cauzei la termenul de judecata din data de 11.11.2010 pârâta Casa Judeteana de Pensii Teleorman a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

În aparare, pârâta a aratat ca prin Legea nr. 360/2009, care a intrat în vigoare la 27.11.2009, au fost scutite de impozit pe veniturile din salarii, indemnizatiile de natura salariala si pensii, persoanele cu handicap grav sau accentuat. Prin O.U.G. nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, care a intrat în vigoare la 01.01.2010, au fost abrogate dispozitiile care acordau astfel de scutiri.

Legea nr. 22/2010, de modificare a Codului fiscal, a reintrodus aceste scutiri de impozit, fara a se mentiona în cuprinsul actului data de la care intra în vigoare dispozitiile care acordau astfel de scutiri. Ulterior, Legea nr. 76/2010, de aprobare a O.U.G. nr. 109/2009, abroga Legea nr. 22/2010 si introduce scutirea de impozitul pe venitul din pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Prevederile O.U.G. nr. 109/2009, în forma initiala, au intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Considera pârâta ca, din succesiunea acestor acte normative, scutirea de impozit pe veniturile din pensie ale persoanelor cu handicap grav sau accentuat se aplica pentru veniturile din pensie aferente lunii decembrie 2009, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2009.

Arata pârâta ca modificarile operate prin Legea nr. 76/2010, chiar daca se refera la dispozitii dintr-o ordonanta de urgenta care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2010, nu se pot aplica retroactiv, deoarece ele sunt cuprinse într-un act normativ care a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicarii. Asadar, prevederea potrivit careia nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat se aplica începând cu data intrarii în vigoare a actului modificator, respectiv a Legii nr. 76/2010.

Mai arata pârâta ca, în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, legile si ordonantele emise de guvern în baza unei legi speciale de abilitare intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta în textul lor. Potrivit art. 4 alin (2) din legea nr. 571/2003, orice modificare sau completare la Codul fiscal intra în vigoare cu începere din prima zi a anului urmator celui în care a fost adoptata prin lege.

Fata de conflictul dintre cele doua acte normative, urmeaza a se aplica cu prioritate norma de principiu edictata de art. 4 alin. (2) din Codul fiscal, fiind norma speciala cu stricta aplicare în materia taxelor si impozitelor .

În consecinta, arata pârâta, scutirea de impozit pe veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat opereaza începând cu data de 14 mai 2010.

Analizând actele si lucrarile dosarului ,Tribunalul retine urmatoarele:

Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul de stat conform deciziilor nr.128519/24.05.2007 si nr. 128519/24.05.2007.

Conform certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti la data de 01.04.2009, reclamantul a fost încadrat în gardul de handicap accentuat.

Potrivit prevederilor Legii nr. 360 din 27.11.2009, lit. a ) a articolului 26 din Legea nr. 448/2006 pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost modificat în sensul ca persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire de impozit pe veniturile din salarii, indemnizatii de natura salariala sau pensii, motiv pentru care în luna decembrie 2009 reclamantul nu datora impozit pe venitul din pensie.

În ceea ce priveste impozitul retinut pentru lunile martie si aprilie 2010, Tribunalul apreciaza actiunea reclamantului ca fiind întemeiata întrucât desi prin OUG nr. 109/07.10.2009 a fost abrogat art. 26 lit. a din Legea nr. 448/2006 cu începere de la data de 01.01.2010, ulterior Parlamentul României prin Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, dupa art. 70 a introdus art. 701 potrivit caruia „ Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe venitul de pensii nu se aplica venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat „.

Legea nr. 22/2010 a fost abrogata de Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, intrata în vigoare la data de 14 mai 2010 însa, potrivit pct. 4 din Legea nr. 76/2010, „(..)Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 681, cu urmatorul cuprins: «Art. 681. – Venituri neimpozabile – Nu sunt venituri impozabile veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.»”

Rezulta deci faptul ca, începând cu luna mai 2010, nu se mai datoreaza impozit pe veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, motiv pentru care si în ceea ce priveste impozitul retinut pentru lunile mai – noiembrie 2010, Tribunalul actiunea reclamantului ca fiind întemeiata.

Prin urmare,Tribunalul comparând cele doua acte normative constata ca persoanele cu handicap ramân beneficiare ale scutirii de impozit pe pensie si dupa data de 01.03.2010.

În ceea ce priveste impozitul pe venitul din pensii retinut în perioada 01.04.2009-30.11.2009, instanta constata ca, potrivit art. 26 lit. a) din Legea nr. 448/2006, asa cum era în vigoare în aceasta perioada, persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiau doar de scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala.

Întrucât potrivit art. 90 alin (1) din Legea nr. 19/2000 plata pensiei se face lunar si actiunea reclamantului a fost înregistrata pe rolul instantei la data de 26.05.2010, cauza fiind luata în pronuntare la data de 11.11.2010, data la care Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 18.11.2010, data la care nu se acordase pensia pentru luna decembrie 2010, pretentiile reclamantului vor fi analizate numai pâna la aceasta data.

În raport de cele expuse actiunea reclamantului se apreciaza ca fiind întemeiata în parte, astfel ca se va obliga pârâta sa restituie reclamantului impozitul retinut pe lunile decembrie 2009 si ianuarie – noiembrie 2010.