Cerere reexaminare ajutor public judiciar Cereri


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC

JUDEŢUL Harghita

Dosar nr. ___________

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR. 236/2011

Camera de consiliu din 21 Ianuarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ___________

Grefier ___________

Pe rol judecarea cererii formulată de petenta M.J. din com. ….. nr. …, judeţul ……. pentru reexaminarea încheierii nr. 4/05.01.2011 pronunţată

de Judecătoria Odorheiu Secuiesc în dos. nr. 3057/268/2010 prin care s-a respins cererea de ajutor public judiciar.

Cererea este scutită de taxă de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor, termenul fiind fixat fără citarea părţilor.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Instanţa, verificând din oficiu competenţa generală, materială şi teritorială, în baza art. 11 al.1 din OUG nr. 51/2008, constată că

Judecătoria Odorheiu Secuiesc este competentă de a soluţiona cauza cu care a fost investită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care: instanţa în baza actelor trece la soluţionarea cererii.?????

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin cererea formulată în dosarul nr.3057/268/2010 petenta M.J. a solicitat scutirea de plata cauţiunii de 5040 lei reprezentând 5% din

valoarea contractului de 24000 euro cu motivarea că veniturile ei sunt reduse şi deja a fost obligată la plata unei taxe de timbru în valoare de

13130 lei în dosarul 1678/268/2010.

Prin încheierea dată în camera de consiliu în data de 5 ianuarie 2011 s-a respins cererea privind scutirea de plata cauţiunii,

instanţa reţinând în esenţă următoarele:

OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu menţionează printre formele de acordare a ajutorului public judiciar.

Cauţiunea se stabileşte în favoarea creditorului şi a terţului poprit în raport cu eventualele prejudicii ce s-ar produce în patrimoniul

acestora şi astfel debitorul nu poate invoca un interes propriu şi nici lipsa posibilităţilor materiale.

Petenta a formulat cererea de reexaminare împotriva încheierii date în camera de consiliu în data de 5 ianuarie 2011, arătând în

esenţă următoarele:

Petenta are posibilităţi materiale reduse, în cuantum de 947 lei lunar, o are în întreţinere pe mama sa bolnavă, a achitat deja

taxă de timbru în cuantum de 1130 lei şi nu poate achita suma de 5040 lei.

Cuantumul cauţiunii este prea ridicat instanţa putând să o micşoreze sau chiar să dispună scutirea de la plată, iar pe de altă parte

formularul anexă la OUG 51/2008 (formular pentru cererea de asistenţă judiciară în alt stat membru al Uniunii Europene) este menţionată şi

cauţiunea datorată în faza de silită, de unde se poate deduce că legiuitorul a avut în vedere cauţiunea, nu doar celelalte taxe.

Prin stabilirea acestei cauţiuni se încalcă accesul la justiţie.

Analizând cererea de reexaminare instanţa constată următoarele:

În ceea ce priveşte cuantumul cauţiunii instanţa reţine că acesta este un atribut al instanţei de fond conform prev.art.403

Cod procedură civilă, care nu poate fi cenzurată pe calea cererii de reexaminare a acordării ajutorului public judiciar.

În privinţa cauţiunii, instanţa constată că deşi în cuprinsul OUG 51/2008 nu se menţionează expres posibilitatea de a acorda

facilităţi la plata cauţiunii, în formularul de anexă, referitor la acordarea asistenţei juridice în alt stat membru al Uniunii Europene, este menţionată şi

cauţiunea datorată în faza de executare silită, de unde se poate deduce că legiuitorul a avut în vedere cauţiunea.

Referitor la Hotărârea CEDO în cauza Iosif şi alţii împotriva României se impune precizarea că în speţă cauţiunea a fost stabilită

în termenul prev.de art.25 din OUG 51/1998, potrivit căruia debitorul putea contesta în justiţie măsurile dispuse de AVAB potrivit acestei ordonanţe

şi putea să facă, contestaţie la executare numai după depunerea unei cauţiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării.

Astfel plata cauţiunii amintite mai sus făcea imposibilă o analiză în fond a cererii şi îngrădea în mod nepermis accesul la justiţie.

Accesul la justiţie nu este un drept absolut şi interesele unei bune administrări în justiţie ar putea justifica împrejurarea unei restricţii

la accesul unei persoane la o instanţă.

În condiţiile art.399-404 din cauţiunea – al cărei cuantum este stabilit de către judecător constituie o

condiţie numai pentru a putea solicita şi obţine suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei Întrucât, potrivit acestei

reglementari, contestaţia nu este suspensiva de executare prin ea însăşi, creditorul are posibilitatea să-şi valorifice creanţa, chiar daca

s-a formulat contestaţie la executare, câta vreme nu s-a plătit cauţiunea, iar daca, urmare a plăţii acesteia, s-a dispus suspendarea,

in măsura in care contestaţia este respinsa, are garanţia reparării eventualului prejudiciu ce i-a fost astfel cauzat. La rândul sau, debitorul,

al cărui acces liber la justiţie nu este îngrădit prin obligarea sa la plata unei cauţiuni ca o condiţie pentru înregistrarea contestaţiei, chiar daca

nu are posibilitatea de a achita cauţiunea şi a obţine suspendarea executării, care îşi urmează cursul, are dreptul, in situaţia in care contestaţia

sa este admisa, la întoarcerea executării.

Instanţa apreciază că ajutorul public judiciar şi cauţiunea se exclud reciproc.

Instituirea obligaţiei de plată a cauţiunii ca o condiţie a sesizării instanţei judecătoreşti are o dublă finalitate: pe de o parte aceea de

a constitui o garanţie de creditor în ceea ce priveşte acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a întârzierii silite şi pe de altă parte de

a preveni şi a limita eventualele abuzuri în valorificarea unui atare drept de către debitorii rău platnici.

Cauţiunea reprezintă o garanţie a unei averi îndestulătoare a debitorului care să permită garantarea unei eventuale pagube rezultate

din suspendarea executării silite.

Astfel asigurarea cauţiunii prin procedura ajutorului public judiciar ar lipsi creditorul de orice şansă de a recupera paguba suferită

prin suspendarea executării silite.

Pentru considerentele de mai sus şi în baza art.15 alin.3 din OUG 51/2008 instanţa va respinge cererea de reexaminare formulată

de reclamanta M.J..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Respinge cererea de reexaminare formulată de reclamantul M.J. domiciliat în comuna ….. nr. …, judeţul ……..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 21 ianuarie 2011.

Preşedinte,Grefier,

______________________