CEREREA DE RECALCULAREA PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ Pensii


Solicita de asemenea obligarea pârâtei la plata diferentelor drepturilor de si a cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

În motivarea actiunii, reclamantul arata ca este pensionat pentru limita de vârsta, în conformitate, cu prevederile Legii 3/1977, iar drepturile initiale de i-au fost stabilite prin decizia nr.118770/19.09.1996 privind acordarea pensiei pentru depusa si limita de vârsta , emisa de Oficiul de Pensii Teleorman, începând cu data de 01.09.1996 .

Fiind o pensie stabilita în baza legii nr. 3/1977 ,anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 ,pensia reclamantului a intrat în procesul de recalculare prevazut de HG nr. 1550/2004 si se încadreaza în categoria pensiilor carora li se aplica dispozitiile OUG nr. 4/2005 potrivit carora stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului anual va cel reglementat de Legea 3/1977 .

Mai arata reclamantul ca potrivit legii nr. 3/1977, stagiul complet de cotizare utilizat este de 20 de ani , si nu de 30 de ani , cum în mod eronat a stabilit pârâta în buletinul de calcul din data de 07.06.2005 care a stat la baza deciziei din data de 31.08.2005, emisa conform OUG nr. 4 /2005, având în vedere ca acesta are o vechime totala în munca , întregita de 43ani , din care numai în grupa a II-a de munca – 27 ani,5 luni si 13 zile ..

Precizeaza reclamantul ca la recalcularea pensiei sale, trebuiau avute în vedere conditiile de stagiu si vârsta, prevazute de Legea nr. 3 /1977, acest aspect rezultând si din prevederile HG nr. 1550/2004, actele normative invocate , confirmând principiul potrivit caruia conditiile de pensionare de la data iesirii la pensie , ramân si la data recalcularilor pensiilor .

În temeiul dispoz. art. 112 Cod proc civ. au fost atasate cererii înscrisurile pe care reclamantul îsi întemeiaza actiunea ,respectiv : decizia nr. 118770/19.09.1996 privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de vârsta ; decizia nr. 118770/31.08.2005 privind recalcularea pensiei din sistemul public conf. OUG nr. 4/2005, buletinul de calcul efectuat la data de 07.06.2005 privind evaluarea pensiei pentru limita de vârsta.

În drept, cererea a fost întemeiata pe disp. Legii nr. 19/2000, modificata, Legii 3/1977, HG 1550/2004 si OUG nr. 4/2005 si decizia nr. 40 / 22.09.2008 a ÎCCJ.

Reclamantul a solicitat judecarea cauzei în lipsa, potrivit art. 242 alin .2 C.proc. civ.

La data de 24.11.2010, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a aratat ,ca reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limita de vârsta stabilita în temeiul Legii nr. 3/1977.

A solicitat pârâta respingerea actiunii reclamantului sustinând ca acesta a solicitat recalcularea pensiei pentru limita de vârsta prin utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 ani ,desi din continutul cererii de chemare în judecata dar si din înscrisurile depuse de reclamant rezulta ca acesta a lucrat în conditiile grupei a II de munca ,27 ani.

Analizând actele si lucrarile dosarului ,în raport cu dispozitiile legale incidente ,Tribunalul apreciaza ca fiind fondata ,în parte ,actiunea reclamantului ,pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Astfel ,reclamantul a depus cererea de revizuire a deciziei de recalculare a pensiei conf. OUG nr. 4/2005 ,întemeiata pe prevederile art. 7 alin.3 si 5 din acest act normativ , direct la instanta judecatoreasca.

Este adevarat ca din continutul cererii de chemare în judecata rezulta ca reclamantul a solicitat revizuirea deciziei de recalculare a drepturilor de pensie emisa în baza OUG nr. 4/2005 solicitând obligarea pârâtei la utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 ani desi acesta nu are vechime în grupa I de munca ci doar 27 ani în grupa a II de munca ,însa Tribunalul analizând cererea reclamantului va verifica daca pensia sa a fost corect recalculata conf. OUG nr. 4/2005.

În acest sens se retine ca,reclamantul Pârtac Mihai este beneficiarul unei pensii pentru limita de vârsta din sistemul de stat ,conform deciziei nr 118770/19.09.1996 ,drepturile de pensie fiind stabilite în baza prevederilor Legii 3/1977 începând cu data de 01.09.1996 ,retinându-se ca acesta are o vechime în gr munca de 43 ani, 11 luni si 0 zile din care în grupa I I de munca 27 ani.

La data de 31.08.2005 (f 12) prin decizia nr. 118770 emisa de Casa Judeteana de Pensii Teleorman ,în conformitate cu prevederile OUG nr. 4/2005 drepturile de pensie ale reclamantului au fost recalculate ,fiind determinat un punctaj anual mediu de 1.34066 puncte calculat prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 30 ani asa cum rezulta din Buletinul de calcul anexat deciziei de recalculare (f 13).

Recalcularea pensiei conf. OUG nr. 4/2005 se face în raport de prevederile HG nr. 1550/2004 care ,în art. 1 din Anexa 1 dispune ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este reprezentat de vechimea integrala în munca prevazuta de legislatia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensie a beneficiarului operatiunii de recalculare .

Coroborând dispoz. art. 41 alin. 4 din Legea nr. 19/2000 privind „ stagiul de cotizare „ cu dispoz. art. 8 din Legea nr. 3/1977 privind „vechimea în munca „ rezulta ca notiunea de „stagiu complet de cotizare „ prevazut de Legea 19/2000 corespunde notiunii de „ vechime în munca” prevazut de Legea nr. 3/1977.

Cum din copia deciziei de stabilire a drepturilor de pensie emisa reclamantului rezulta ca în grupa II de munca reclamantul a realizat un stagiu de cotizare de 27 ani ,5 luni si 13 zile ,în cauza sunt aplicabile dispoz. art. 14 din Legea nr. 3/1977 ,întrucât acesta are caracterul unei norme speciale ce prevede o vechime minima necesara deschiderii dreptului la pensie de 25 ani pentru persoanele care au lucrat minim 25 ani în grupa II de munca ,vechime asimilata unui stagiu complet de cotizare .

În acest sens s-a pronuntat si Înalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 40/22.09.2008,data în solutionarea caii extraordinare de atac a recursului în interesul legii ,obligatorie pentru instante conf. art. 329 alin. 3 Cod proc civ.

Astfel ,instanta suprema a decis ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977-31 martie 2001 si care si-au desfasurat activitatea în grupe speciale de munca este cel reglementat de art. 14 din Legea 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.

Având în vedere ca drepturile la pensie pentru limita de vârsta ale reclamantului au fost deschise în baza legii nr. 3/1977, rezulta ca orice recalculare a pensiei realizata în baza Legii nr. 19/2000, chiar si pâna la data aplicarii OUG nr. 4/2005, trebuia sa ia în considerare stagiul complet de cotizare si vârstele de pensionare stabilite de actul normativ în baza caruia s-a facut iesirea la pensie , în cazul de fata , Legea nr. 3/1977, criteriile prevazute de Anexa nr.3 a Legii nr. 19/2000, urmând a fi avute în vedere numai în cazul pensiilor deschise în baza acestui act normativ. Ca la recalcularea pensiei trebuiau avute în vedere conditiile de stagiu si vârsta prevazute de Legea nr. 3/1977, rezulta si din prevederile art.2 , alin 1 si 2 din HG nr. 1550/2004, care desi se aplica pentru viitor , confirma principiul potrivit caruia , conditiile de pensionare stabilite la data iesirii la pensie, ramân si pe perioada recalcularilor .

Prin urmare ,Tribunalul constata ca ,în cazul reclamantului ,stagiul complet de cotizare este de 20 ani ,ca efect al aplicarii dispoz. art. 14 din Legea 3/1977.

În raport de cele expuse actiunea reclamantului se apreciaza ca fiind întemeiata ,astfel ca ,în baza art. 89 din Legea 19/2000 se va obliga pârâta la emiterea unei noi decizii prin care reclamantului sa i se recalculeze o pensie pentru limita de vârsta ,retroactiv ,adica cu 3 ani înainte de data depuneii cererii,cu începere de la data de 13.10.2007 pe baza unui stagiu complet de cotizare de 25 ani ,pârâta urmând sa fie obligata la plata diferentei dintre pensia acordata si cea care se va recalcula , începând cu data de 13.10.2007 si pâna la emiterea noii decizii de recalculare a pensiei .