Chemare in judecata Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1094 Şedinţa publică de la 29 Martie 2011

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele :

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 4683/260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud. Bacău, reclamanta I. A. a chemat in judecată pe pârâtul I. E., solicitând desfacerea căsătoriei încheiată la data de 17.08.1993, din culpa pârâtului, precum şi revenirea sa la numele purtat anterior căsătoriei, acela de A..

In motivare reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul la data de 17.08.1983 iar din căsătorie au rezultat trei copii, în prezent majori, iar în timp relaţiile de familie s-au deteriorat, datorită atitudinii pârâtului care, pe fondul consumului exagerat de băuturi alcoolice devenea violent atât fizic cât şi verbal, aspect care a generat despărţirea în fapta soţilor din anul 2003, când pârâtul a plecat în străinătate, ulterior fiind nevoită să plece şi ea pentru a munci şi a-şi întreţine familia având în vedere că pârâtul nu contribuia financiar la întreţinerea copiilor, soţii nemaireluând relaţia de convieţuire.

Acţiunea a fost legal timbrată cu 40 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

In drept au fost invocate prevederile art. 37 şi urm.C.fam. La cererea de chemare în judecată reclamanta a anexat certificatul de căsătorie în copie conformă cu originalul şi certificatele de naştere a copiilor rezultaţi din căsătoria părţilor, în prezent majori.

La termenul de judecată din 29.03.2011 s-a prezentat în instanţă pârâtul care a arătat că este de acord cu divorţul, ambele părţi solicitând pronunţarea unei hotărâri de în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin 2 C.fam.

Analizând actele şi lucările cauzei, instanţa constată următoarele:

Reclamantul şi pârâta s-au căsătorit la data del7.08.1983, căsătoria acestora fiind înregistrată sub nr. 47 din data de 17.08.1983 în registrul de stare civilă al Primăriei Bacău, jud. Bacău, ultimul domiciliu conjugal al părţilor fiind în corn. Balcani, sat Frumoasa, jud. Bacău. Din căsătoria acestora au

rezultat 3 copii, respectiv: ……. conform certificatelor de naştere depuse la

dosarul cauzei, toţi cei trei copii fiind majori la data promovării acţiunii.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin 1 C.fam, astfel cum a fost modificat prin Legea 202/2010 privind unele măsuri pentru

accelerarea soluţionării proceselor, în vigoare la data pronunţării sentinţei ” Divorţul prin acordul părţilor poate fi pronunţat de către instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie.”

De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 6131 alin 3 C.pr.civ, ” la termenul de judecată, instanţa verifică dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi în caz afirmativ, va trece la judecarea cererii fără a administra probe cu privire la motivele de divorţ”

Având în vedere consimţământul părţilor şi constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile reglementate de art.38 C.fam instanţa va dispune desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor.

Faţă de solicitarea ambelor părţi referitor la aplicarea dispoziţiilor art.617 al.2 C.pr.civ., instanţa nu va motiva soluţia privind desfacerea căsătoriei.

Cu privire la capătul de cerere privind revenirea reclamantei la numele purtat anterior căsătoriei, respectiv acela de A..

Instanţa reţine că prin precizările depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratură al instanţei la data de 21.03.2011, reclamanta şi-a modificat cererea în sensul în care a solicitat păstrarea numelui dobândit prin căsătorie, acela de L.

Instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 40 din Codul familiei: ” La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se pot învoi ca soţul care, potrivit art. 27, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ, să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei.Instanţa judecătorească va lua act de această învoială prin hotărârea de divorţ”.

Faţă de aceste dispoziţii legale, constatând că pârâtul şi-a dat acordul cu privire la păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit prin căsătorie, acela de lojă, conform declaraţiei autentificată prin încheierea de autentificare nr. 1010 din 18.08.2010 la BNP Cazan Diana din Moineşti, instanţa va dispune în acest sens.

Instanţa va lua act că părţile nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,