CIVIL. Asigurări sociale. Anularea deciziei de încetare a plăţii pensiei de invaliditate emisă de casa judeţeană de pensii. Neatacarea deciziilor de revizuire a deciziilor asupra capacităţii de muncă ce au stat la baza emiterii deciziei de încetare a plăţ


Domeniu asociat: Pensii

Sentinţa nr.1233/25.05.2011

Asigurări sociale. Anularea deciziei de încetare a plăţii pensiei de invaliditate emisă de casa judeţeană de pensii. Neatacarea deciziilor de revizuire a deciziilor asupra capacităţii de muncă ce au stat la baza emiterii deciziei de încetare a plăţii pensiei.

La data de 21.03.2011 s-a înregistrat la instanţă sub nr.1803/120/2011 contestaţia formulată de reclamantul M. A. împotriva deciziei nr.252853 din 24.02.2011 emisă de pârâta C J P D prin care s-a dispus încetarea pensiei de invaliditate şi recuperarea debitului în suma de 15.095 lei pentru perioada 01.12.2007 – 01.12.2010, solicitându-se anularea deciziei contestate.

În motivarea contestaţiei, reclamantul a arătat că prin decizia sus-menţionată s-a dispus încetarea pensiei sale de invaliditate pe perioada menţionată, în condiţiile în care s-au ignorat dispoziţiile art.39 , secţiunea C din Ordinul MMSSF nr.340/2001 care prevăd că efectele se aplică numai pentru viitor şi nu în mod retroactiv.

Contestaţia a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile Legii nr.19/2000 şi ale art.39 din Ordinul nr.340/2001.

S-a anexat în copie decizia contestată.

Pârâta a depus la dosar o întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, întrucât reclamantul nu s-a prezentat la revizuirea medicală periodică conform art.62 alin.1 din Legea nr.19/2000 şi nu a respectat procedura de contestare a deciziilor de revizuire.

S-au depus în copie: decizia contestată, deciziile de revizuire şi nota de constatare nr.9024/11.06.2010.

Reclamantul a precizat că nu a contestat deciziile de revizuire nr.1323 şi 1324 din 27.10.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prim prisma dispoziţiilor legale incidente în cauză, tribunalul reţine următoarele:

Prin decizia nr.252853/24.02.2011, emisă de C.J.P.D, s-a dispus încetarea plăţii pensiei de invaliditate şi recuperarea sumei de 15095 RON reprezentând suma încasată necuvenit cu titlu de de invaliditate pe perioada 01.12.2007 – 01.12.2010, invocându-se faptul că au fost anulate deciziile de încadrare în gradul de invaliditate prin deciziile de revizuire nr.1323 şi 1324 din 27.10.2010.

Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale –Direcţia de Intern şi Control a efectuat un control asupra activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă –Cabinetul Medical Moreni.

Controlul a avut loc în baza HG nr. 13/08.01.2004 şi a Secţiunii C, pct. III, art. 39 din Ordinul 340 /2001.

S-au constatat deficienţe constând în neprezentarea pensionarului la consultaţia medicală cu documentaţia necesară şi menţinerea gradului de invaliditate pe baza unor documente contrafăcute .

În mod cert CNPAS, prin serviciul de audit şi control are dreptul să verifice activitatea cabinetelor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă.

Această activitate poate avea loc în baza art. 39 din Ordinul 340/2001 invocat în nota de constatare, însă rezultatele constatărilor asupra deciziilor medicale nu pot avea efecte retroactive.

Această concluzie rezultă din prevederile art. 39 alin. 3 din Ordinul 340 /2001 care stabilesc că „decizia emisă de oficiul de expertiză ca urmare a unui autocontrol se aplică de la data emiterii , indiferent de modul de rezolvare ” .

Aşa fiind, în cazul în care se constată deficienţe în legătură cu derularea procedurii de stabilire a încadrării în grade de invaliditate sau de revizuire medicală se puteau emite noi decizii de menţinere în acelaşi grad, de încadrare în alt grad sau de încetare a invalidităţii, cu efecte pentru viitor.

Pentru toate motivele expuse, s-a admis contestaţia, anulându-se în parte decizia nr.252853/24.02.2011 emisă de pârâtă, urmând ca încetarea plăţii pensiei de invaliditate a reclamantului să intervină de la data rămânerii definitive a deciziilor de revizuire ce au stat la baza emiterii acesteia, necontestate de reclamant şi în privinţa recuperării sumei încasate cu titlu de de invaliditate, ca urmare a faptului că rezultatele constatărilor asupra deciziilor medicale nu pot avea efecte retroactive.