CIVIL.Condiţiile exercitării executării silite împotriva debitorilor de regres în cazul Biletului la Ordin Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti la data de 27.08.2010 sub nr.16554/281/ 2010, contestatoarea SC ******* SRL, a formulat contestaţie la în contradictoriu cu intimata SC ***** SRL, solicitând anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 şi BO seria BUCU3AB nr.0024762, lămurirea înţelesului întinderii şi aplicării titlurilor executorii, anularea formelor de executare silită întocmite împotriva contestatoarei în dosarele de executare nr.440/2010 şi nr.441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincăi”, de asemenea a mai solicitat în temeiul art.403 alin.1 din codul de procedură civilă, suspendarea executării silite.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că împotriva sa s-a pornit executarea silită fiind somată să plătească anumite sume de bani în baza titlurilor executorii reprezentate de două bilete la ordin, emise de către SC *** SRL. Consideră pe de o parte că în mod greşit s-a dispus investirea cu formulă executorie a celor două bilete la ordin şi că în mod nelegal s-a procedat la executarea contestatoarei în condiţiile în care sumele datorate erau în sarcina emitentului biletelor la ordin care, prin procesul-verbal de conciliere din data de 25.09.2009 s-a angajat să plătească suma de 15.393,27 lei faţă de SC ***** reprezentând datoria contestatoarei în condiţiile în care SC *** SRL era la rândul ei debitoarea contestatoarei pentru suma respectivă, iar SC ***** SRL, prin acelaşi proces-verbal de conciliere a acceptat acest lucru, declarând că nu mai are pretenţii faţă de contestatoare.

Prin sentinţa civilă nr.11994 din 17.11.2010, Judecătoria Ploieşti a admis excepţia de necompetenţă teritorială, atât cu privire la cererea de suspendare a executării silite cât şi cu privire la contestaţia la executare si a declinat competenţa în favoarea Judecătoriei Pătârlagele, judeţul Buzău.

În acest sens a reţinut că Judecătoria Pătârlagele este instanţa de executare deoarece în circumscripţia acesteia se găseşte sediul contestatoarei şi implicit locul executării.

La Judecătoria Pătârlagele cauza a fost înregistrată sub nr.2636/277/08.12.2010.

Prin încheierea din Camera de consiliu din data de 22.10.2010 pronunţată în dosarul nr.2155/ 277/2010 Judecătoria Pătârlagele a admis cererea debitoarei SC ******* şi în baza art.403 alin.4 din codul de procedură civilă, a dispus suspendarea provizorie a executării silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincăi” până la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulată în cadrul contestaţiei la executare.

S-au emis adrese pentru ataşarea dosarelor de executare către BEJ „Alexandru Ailincăi” acestea fiind depuse la dosar la data de 23.03.2011.

Intimata SC ***** a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei la executare. Se arată că deşi contestatoarea face referire la faptul că a formulat recurs împotriva încheierii din data de 06.07.2010 prin care s-a admis încuviinţarea executării silite a Biletului la ordin seria BUCU3AB 0024762 emis de SC *** SRL omite să facă precizarea că acest recurs a fost anulat ca netimbrat. Se mai arată că motivele invocate în contestaţie cu privire la nelegalitatea executării silite nu sunt întemeiate în condiţiile în care, chiar dacă SC *** SRL s-a angajat să achite datoria contestatoarei faţă de creditoare, nu a respectat acest lucru, biletele la ordin emise fiind refuzate la plată, ceea ce a determinat creditoarea să pornească executarea împotriva SC ******** în calitate de girant şi a numitului S.G. care a avalizat respectivele bilete la ordin.

La termenul de judecată din data de 15.04.2011 instanţa a pus în discuţie cererea de suspendare a executării silite, la acelaşi termen având loc si dezbaterile pe fondul contestaţiei la executare.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite formulată în temeiul art.403 alin.1 din cod procedură civilă, instanţa apreciază că aceasta este întemeiată întrucât, contestatoarea a depus prin chitanţa nr.3884694/1 din 20.10.2010, la CEC Bank SA – Sucursala Ploieşti, cauţiunea in sumă de 1636,90 lei reprezentând 10% din suma ce face obiectul urmăririi silite. Suspendarea executării este impusă de faptul că înfiinţarea popririi pe conturile debitoarei cu consecinţa blocării acestora, ar produce grave prejudicii patrimoniului societăţii, aceleaşi considerente avându-se în vedere şi la suspendarea provizorie a executării silite dispusă prin încheierea din camera de consiliu din data de 22.10.2010.

În consecinţă, în baza art.403 alin.3 cod procedură civilă, instanţa urmează a admite cererea de suspendare a executării silite ce formează obiectul dosarelor nr.440/2010 şi 441/2010 în ceea ce priveşte pe contestatoarea SC ******* SRL până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.

Analizând contestaţia si probele administrate în cauză, actele de executare întocmite în dosarele nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincăi” instanţa reţine următoarea situaţie:

Prin cererile înregistrate sub nr.440/03.06.2010 şi respectiv nr.441 din aceeaşi dată, creditoarea SC ***** SRL a solicitat BEJ „Alexandru Ailincăi” punerea în executare faţă de debitorii SC ******* SRL şi S.G. a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 şi BO seria BUCU3AB nr.0024762 investite cu formulă executorie. judecătoresc a obţinut încuviinţarea executării silite şi a emis somaţiile nr.440/2010 şi nr.441/2010 ambele din 23.08.2010 către debitorul SC ******* SRL şi avalistul S.G., după care a procedat la emiterea dispoziţiilor de poprire asupra conturilor contestatoarei.

Analizând titlurile executorii, respectiv cele două bilete la ordin, se reţin următoarele:

Biletul la ordin BUCU3AB nr.0024593 a fost emis de către SC *** SRL la data de 19.08.2009 pentru suma de 6369,95 lei, beneficiar fiind SC ******* SRL şi având scadenţa la data de 12.11.2009. Biletul la ordin menţionat a fost avalizat de S.G., administratorul SC *** SRL. La data de 01.10.2009 beneficiarul biletului la ordin, în speţă contestatoarea, a girat către SC ***** SRL acest bilet la ordin pentru plata unei creanţe pe care o datora giratarului.

Biletul la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024762 a fost emis de către SC *** SRL la data de 19.08.2009 pentru suma de 10.000,00 lei, beneficiar fiind SC ******* SRL şi având scadenţa la data de 16.11.2009. Biletul la ordin menţionat a fost avalizat de S.G., administratorul SC *** SRL. La data de 01.10.2009 beneficiarul biletului la ordin, în speţă contestatoarea, a girat către SC ***** SRL acest bilet la ordin pentru plata unei creanţe pe care o datora giratarului.

Se mai reţine că la data de 25.09.2009 între creditoarea SC ***** SRL, debitoarea SC ******* SRL şi SC *** SRL a avut loc o întâlnire de conciliere în temeiul art.7201 cod de procedură civilă, concretizată printr-un proces-verbal prin care SC *** SRL, prin reprezentantul său S.G., s-a angajat să achite în numele şi pentru debitoarea SC ******* SRL suma de 15.393,27 lei în favoarea SC ***** SRL, creanţă pe care debitoarea SC ******* SRL o avea faţă de aceasta din urmă. La scadenţă SC ***** SRL, în calitate de giratar al celor două bilete la ordin, a prezentat emitentului aceste instrumente de plată însă plata a fost refuzată, biletele la ordin având menţiunea pe faţă „refuzat”.

În această situaţie creditoarea a formulat acţiune directă de executare a celor două bilete la ordin prin investirea cu formulă executorie si punerea în executare prin intermediul executorului judecătoresc, atât împotriva girantului SC ******* SRL, cât şi împotriva avalistului S.G..

Aplicând dispoziţiile legale incidente în cazul executării biletului la ordin cum sunt reglementate de Legea nr.58/1934, instanţa reţine că executarea silită îndreptată împotriva contestatoarei este nelegală, aşa cum se va arăta în continuare.

Potrivit disp.art.106 din Legea nr.58/1934 se aplică biletului la ordin dispoziţiile referitoare la gir, regres în caz de neplată şi protest, prevăzute de art.48-55 şi 57-65 din acelaşi act normativ, în cazul cambiei. Diferenţa dintre cambie şi bilet la ordin constă în aceea că raportul juridic în cazul biletului la ordin se stabileşte între două părţi si anume, între emitent si beneficiar, în timp ce în cazul cambiei intervine o a treia persoană, respectiv trasul, adică cel care la ordinul trăgătorului (emitent) plăteşte o sumă de bani unei terţe persoane denumită beneficiar.

În cazul de faţă biletele la ordin a fost emis de emitentul SC *** SRL în favoarea beneficiarului SC ******* SRL.

Avalistul S.G. prin avalul dat pe faţa biletului la ordin garantează obligaţia asumată de către debitor, respectiv de către emitent, în fapt avalistul fiind aceeaşi persoană cu emitentul. Beneficiarul biletelor la ordin a transmis drepturile sale decurgând din acest instrument de plată şi avute faţă de emitent prin gir intimatei-creditoare SC ***** SRL pentru plata unei creanţe avută faţă de aceasta. În raport de dispoziţiile legale privind girul biletului la ordin, girantul răspunde în solidar cu emitentul pentru executarea obligaţiei fiind debitor de regres. Cu toate acestea Legea nr.58/1934 condiţionează urmărirea debitorilor de regres de îndeplinirea unor anumite formalităţi din partea posesorului biletului la ordin, aceste formalităţi fiind întocmirea protestului de neplată şi avizarea girantului.

Potrivit art.49 din Legea nr.58/1934, în cazul în care posesorul biletului la ordin dobândit prin gir prezintă la scadenţă acest instrument de plată emitentului şi i se refuză plata, în termen de 2 zile de la data zilei plăţii trebuie să întocmească protestul de neplată în forma prevăzută de lege.

Potrivit art.50 din acelaşi act normativ, în cazul în care posesorul biletului la ordin a dobândit acest instrument de plată de la un girant este obligat ca in termen de 4 zile de la data protestului de neplată să avizeze girantul despre acest lucru. Numai după îndeplinirea acestor formalităţi beneficiarul biletului la ordin se poate îndrepta pentru executare împotriva debitorului de regres care este girantul, ori în speţa de faţă, creditoarea SC ***** SRL nu a îndeplinit formalităţile menţionate şi nu şi-a conservat drepturile exercitării acţiunii în regres.

În acest sens se reţine că biletele la ordin poartă o simplă menţiune „refuzat” fără semnătura emitentului, fapt ce nu echivalează cu protestul de neplată prev. de art.49 din Legea nr.58/1934 şi nici nu este datat acest refuz pentru a se verifica dacă ar fi avut semnificaţia protestului de neplată acesta a fost întocmit în termen de 2 zile de la data zilei plăţii.

De asemenea, nu există nici o dovadă că s-au îndeplinit condiţiile prev.de art.50 din Legea nr.58/1934 privind avizarea girantului în termen de 4 zile de la data întocmirii protestului.

În atare situaţie, executarea silită pornită împotriva debitorului de regres (girantului) contestatoarea din cauza de faţă este nelegală, debitoarea având la dispoziţie o acţiune cambială directă împotriva emitentului şi respectiv avalistului biletelor la ordin.

Urmează ca, în baza art.399 şi următoarele din codul de procedură civilă, instanţa să admită în parte contestaţia la executare în sensul de a admite contestaţia formulată cu privire la formele de executare întocmite în dosarele nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincăi” şi în consecinţă, va anula aceste forme de executare întocmite în privinţa contestatoarei SC ******* SRL.

Urmează a respinge ca fiind inadmisibil capătul de cerere privind anularea încheierii de investire cu formulă executorie a celor două bilete la ordin, în condiţiile în care, potrivit normelor speciale din Legea nr.58/1934, încheierea de învestire a biletului la ordin este supusă apelului (art.61).

De asemenea urmează a se respinge ca neîntemeiată cererea privind lămurirea înţelesului întinderii şi aplicării titlurilor executorii deoarece, în speţă este vorba de bilete la ordin al căror conţinut este clar reglementat şi întinderea obligaţiei decurge din suma de bani înscrisă în respectiv instrument de plată.

În baza art.274 din codul de procedură civilă, urmează să oblige intimata la 199 lei cheltuieli de judecată către contestatoare reprezentând taxa judiciară de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte contestaţia la executare, şi în consecinţă;

În baza art.403 alin.1 din dispune suspendarea executării silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.440/2010 şi nr.441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincăi”, în ce priveşte pe contestatoarea SC ******* SRL, până la soluţionarea irevocabilă a contestaţiei la executare.

Respinge capătul de cerere privind anularea încheierii de învestire cu formulă executorie a celor două bilete la ordin, ca inadmisibil.

Respinge capătul de cerere privind contestaţia vizând înţelesul, întinderea şi aplicarea titlurilor executorii.

Anulează formele de executare întocmite în dosarele nr.440/2010 şi nr.441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincăi”, în ceea ce priveşte pe contestatoarea SC ******* SRL.

Obligă intimata la 199 lei cheltuieli de judecată către contestatoare.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

5