CIVIL.CONSTATAREA STINGERII PRIN PRESCRIPŢIE EXTINCTIVĂ A DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ A SULTEI Executarea silită


Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante sub nr. … reclamantul B M a solicitat in contradictoriu cu paratii P M şi B I A pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a dreptului de a cere executarea silita a sultei in cuantum de 17598 lei instituita in favoarea numitei B E, stabilita prin sentinta civila … a Judecatoriei Buzau.

In motivarea in fapt a actiunii reclamantul a invederat ca prin sentinta civila de mai sus a fost admisa actiunea de partaj succesoral de pe urma defunctilor lor parinti , prin omologarea raportului de expertiza efectuat in cauza, instanta a dispus iesirea din indiviziune si atribuirea loturilor conform variantei unice propuse de expert , stabilindu-se in favoarea surorii sale dreptul de a primi o sultă, in cuantumul indicat pana la data de 15.09.2007, hotararea nefiind apelata.

La data de 16.04.2008 B E a decedat iar pentru ca nu a fost casatorita si nu a avut copii , singurii mostenitori legali sunt cei doi frati precum si sora parata.

A mai mentionat reclamantul ca de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii precum si de la data scadentei paratii nu au intreprinse vreun act de silita si nici sora acestuia in privinta sultei, context in care potrivit art. 405 al.1 C.p.c. dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, termenul incepand sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita , in cazul de fata termenul de 3 ani s-a implinit.

Interesul in promovarea prezentei actiuni este reprezentat de necesitatea radierii din cartea funciara a notarii privind sulta.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 111 C.p.c.

Pâratul , in conditiile art. 115 si urmatoarele a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, intrucat pentru calcularea termenului de trei ani este esentiala cunoasterea momentului de la care incepe sa curga termenul de prescriptie, calculul este determinat de momentul in care se naste dreptul de a cerere executarea silita.

Paratul a mai aratat ca sentinta civila in discutie nu i-a fost opozabila, nu a avut cunostinta de aceasta, afland abia in momentul in care a fost chemat in judecata in prezenta cauza, 28.10.2010 de existenta titlului executoriu, dupa decesul parintilor si a unui frate a renuntat la mostenire.

In speta cum dreptul de a cere executarea silita a sultei se prescrie in termen de 3 ani de la momentul la care incepe sa curga termenul de prescriptie, data decesului surorii B E , 16.04.2008, reprezinta data deschiderii succesiunii iar dupa decesul acesteia nu a fost deschisa succesiunea, dar luand in calcul data decesului la care se adauga trei ani, termenul general de prescriptie statuat de art. 6 din Decretul 167/1958, termenul se implineste la data de 16.04.2011.

Paratul a formulat in termen legal cerere reconventionala, prin care a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 5866 lei , suma ce i s-ar fi cuvenit in calitate de mostenitor legal , urmare decesului surorii lor, fratii fiind singurii mostenitori legali.

In motivarea cererii reconventionale paratul reclamant a invederat ca succesiunile si legatele se dobandesc de plin drept de catre mostenitorii legali din momentul deschiderii succesiunii fara sa fie necesara acceptarea , apreciind ca acest termen urmeaza a se impli la 16.04.2011 si desigur daca mostenitorul renunta la titlul sau de mostenitor se desfiinteaza retroactiv.

Cererea reconventionala nu a fost motivata in drept.

Reclamantul a depus la filele 32-33 dosar raspuns la intampinare, prin care a reiterat in esenta motivarea actiunii introductive .

Reclamantul parat a depus la filele 34-35 dosar intampinare la cererea reconventionala, prin care a invocat exceptia lipsei de interes a acesteia iar pe fond respingerea cererii reconventionale, motivate de faptul ca deja exista un titlu executoriu, care contine dreptul de creanta ce consta in suma de bani stabilita cu titlu de sulta in sarcina sa, dreptul de creanta vizand sulta stabilita s-a transferat din patrimoniul defunctei in patrimoniul mostenitorilor legali la data de 16.04.2008 cand a decedat sora B E, iar partile in calitate de colaterali privilegiati, dreptul de creanta privind sulta a trec ut de drept in patrimoniul lor, potrivit cotelor legale, prin deschiderea succesiunii la data decesului defunctei, paratul reclamant avea ca singura modalitate posibilitatea de a-si valorifica dreptul astfel obtinut prin executarea silita a titlului executoriu mentionat, dupa dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma surorii.

In drept au fost in vocate dispozitiile art. 274 C.p.c.,art.119-120 C.p.c.

In ceea ce o priveste pe parata, aceasta desi legal citata nu a formulat intampinare, potrivit art. 115 si urmatoarele C.p.c.

In cauza, instanta a administrat, la solicitarea partilor, proba cu inscrisuri, in cadrul careia au fost atasate in copie : sentinta civila nr. .. a Judecatoriei Buzau, certificat de deces pentru B E, CI reclamant, certificat de nastere reclamant, incheiere nr. .. emisa de OCPI Buzau, extras de carte funciara nr. .. emis de OCPI Buzau, certificat de casatorie si certificat de nastere pentru parata, autentificat sub nr. .. de BNP Salceanu Lia, chitanta nr. …

Reclamantul si paratul reclamant au depus la dosar concluzii scrise.

A fost atasat la prezenta cauza dosarul nr…. al Judecatoriei Buzau.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Potrivit art. 137 al 1 C.p.c., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond, care fac de prisos , în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Examinând excepţia lipsei de interes a cererii reconvenţionale invocată de reclamant instanţa urmează să o respingă întrucât avantajul judiciar urmărit de pârâtul reclamant, prin promovarea cererii reconvenţionale , în favoarea sa este unul material , de ordin patrimonial respectiv o sumă de bani.

În ceea ce priveşte acţiunea principală instanţa va reţine că prin sentinţa civilă nr .. pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul .., rămasă definitivă şi irevocabilă prin neapelare, în urma admiterii acţiunii de partaj succesoral s-a stabilit în favoarea numitei B E dreptul de a primi o sultă în valoare de 17598 lei de la reclamant, până la data de 15.09.2007.

Fiind în prezenţa unei hotărâri în cadrul căreia judecătorul a stabilit un termen de executare, termenul de prescripţie de 3 ani începe să curgă de la momentul expirării termenului de executare prevăzut, anume 15.09.2007.

Astfel, termenul de 3 ani pentru exercitarea dreptului de a obţine sulta prin executarea silită a sentinţei de partaj s-a împlinit la 15.09.2010.

Pârâţii nu au invocat şi nici nu au probat intervenirea vreunui caz de suspendare sau întrerupere a prescripţiei extinctive, astfel cum sunt enumerate în art 13 şi 16 din Decretul nr 157/1958.

La data de 16.04.2008 numita B E a decedat moştenitorii săi legali fiind părţile din prezenta cauză.

Faptul că la data de 16.04.2008 a intervenit decesul titularei dreptului de creanţă nu are relevanţă asupra momentului începerii cursului prescripţiei întrucât dreptul de creanţă pentru valoarea sultei şi totodată dreptul de a cere executarea silită a titlului executoriu ce prevedea sulta sunt drepturi patrimoniale care s-au transferat ca atare în patrimoniul moştenitorilor defunctei la data decesului ei.

Potrivit art 1 alin 1 şi art 3 alin 1 din Decretul 167/1958 prevăd că dreptul la acţiune se stinge prin prescripţie dacă nu a fost exercitat în termen de 3 ani. De asemenea, potrivit art 6 din Decretul 167/1958 dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, iar potrivit art 7 alin 1 şi 2 din acelaşi act normativ, prescripţia începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită, iar în obligaţiile care urmează să se execute la cererea creditorului precum şi în acelea al căror termen de executare nu este stabilit, prescripţia începe să curgă de la data naşterii raportului de drept.

La data introducerii acţiunii pendinte judecăţii, 22.10.2010, pentru a putea fi radiat din cartea funciară a dreptului de plată a sultei, termenul de 3 ani al prescripţiei extinctive era împlinit, astfel că dreptul pârâţilor de a cere executarea silită a sultei este prescris.

Potrivit art 405 alin 3 C.p.civ prin împlinirea termenului de prescripţie orice titlu executoriu îşi pierde puterea executorie.

Conform art 111 C.p.civ partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei uni drept dacă nu are calea realizării dreptului.

În considerarea celor ce preced, instanţa urmează să admită capătul de cerere principal din acţiunea introductivă şi să constate stingerea prin prescripţie extinctivă a dreptului de a cere executarea silită a sultei în cuantum de 17598 lei instituită în favoarea numitei B E prin sentinţa civilă nr … pronunţată de Judecătoria Buzău.

Referitor la cererea reconvenţională instanţa va avea în vedere că pârâtul reclamant nu a făcut nici o dovadă care să justifice aplicarea în cauză a dispoziţiilor art 19 din Decretul 167/1958.

Sub acest aspect, instanţa apreciază ca nelegală susţinerea pârâtului reclamant că termenul de 3 ani al prescripţiei extinctive ar începe să curgă pentru acesta de la data decesului autoarei lui, B E, întrucât potrivit art 868 C. civ la valoarea bunurilor existente în patrimoniul defunctului se iau în calcul şi drepturile de creanţă ale lui de cujus astfel cum acestea existau la data deschiderii moştenirii.

Nimic nu l-a împiedicat pe pârâtul reclamant ca în termenul general de prescripţie a dreptului de creanţă de a cere executarea silită a respectivei hotărâri, să depună minime diligenţe în acest sens, cu atât mai mult cu cât sulta în discuţie a fost înscrisă în cartea funciară.

Relevant pentru pârâtul reclamant este faptul că aşa cum rezultă din motivarea întâmpinării şi a cererii reconvenţionale, acesta a aflat despre existenţa dreptului său de creanţă abia la primirea acţiunii principale deduse judecăţii, ceea ce demonstrează că, dimpotrivă a manifestat dezinteres faţă de problema situaţiei juridice a bunurilor supuse partajării de pe urma numitei B E.

De asemenea, împrejurarea că nu a ştiut nimic despre procesul de partaj în care a fost pronunţată sentinţa în discuţie nu reprezintă un motiv temeinic în sensul art 19 din Decretul 167/1958 şi nu are nici o legătură cu dreptul de valorificare a unei creanţe stabilite printr-un titlu executoriu.

Pe cale de consecinţă, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată cererea reconvenţională.

Instanţa reţinând culpa procesuală a pârâţilor, raportat la dispoziţiile art 274 C.p.civ urmează să-i oblige la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de 1667,30 lei reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu de avocat achitată de acesta.