CIVIL. Contestaţie la executare. Dovada achitării integrale a taxei judiciare de timbru anterior pronunţării sentinţei de anulare a cererii ca insuficient timbrată. Legea 146/1997 Contestaţie la executare


Prin procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile, încheiat de AFP Oltenita la 17.06.2009 în cadrul dosarului de executare nr. I/2009, nr. 16769/2009 s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile apartinând SC A SRL. Bunurile mobile identificate ca apartinând SC A SRL au fost descrise în anexa procesului verbal de sechestru astfel: masina de cusut 2 ace – în val. de 2492 lei; masina de cusut liniara – în val. de 9448 lei ; masina de cusut butoniera în val. de 8580 lei.

Ulterior, la 4.08.2009 a fost publicat anuntul de vânzare a acestor bunuri mobile, prin licitatie publica, la 27.08.2009.

Bunurile sechestrate de AFP Oltenita nu apartin SC A SRL, acestea fiind doar posesor, în realitate proprietarul fiind SC T SRL.

Conform contractelor de vânzare – cumparare cu plata în rate nr. 1556/2009 si 1535/2008, încheiate între SC T SRL în calitate de vânzator si SC A SRL în calitate de cumparator, aceste bunuri sechestrate au fost identificate si evaluate în anexele nr. 2 ale contractelor mai sus mentionate.

Conform art. 10 din respectivele contracte„ cumparatorul debitor are doar posesia bunurilor ce fac obiectul prezentului contract, vânzatorul este proprietarul bunurilor ce fac obiectul prezentului contract pâna la achitarea integrala a facturilor emise de vânzator. „Transferul dreptului de proprietate va avea loc conform clauzelor prezentului contract, numai dupa achitarea tuturor ratelor, a penalizarilor, eventualelor daune, si a tuturor cheltuielilor suplimentare efectuate de vânzator, în legatura cu prezentul contract.

Valoarea celor doua contracte se ridica la suma de 24419,04 lei, SC A SRL achitând pâna în prezent, partial aceste contracte, si ramânând la data de 25.08.2009 cu un debit restant de 15035,50 lei, fara sa ia în calcul si dobânzile si penalitatile de întârziere. In consecinta, bunurile mobile identificate de AFP Oltenita apartin de drept SC TETAS ROM SRL.

Conform art. 205 alin. 1 teza 1 c.pr.f. „împotriva titlului de creanta precum si împotriva altor acte normative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii.”

Alin. 2 prevede ca „ Este îndreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.”

Calitatea procesuala activa în prezenta cauza apartine SC T SRL întrucât este proprietarul de drept al bunurilor mobile ce fac obiectul procesului verbal de sechestru pentru bunurile mobile, încheiat la data de 17.06.2009, în cadrul dosarului de executare nr. I/2009, nr. 16769/17.06.2009.

Fata de aceste motive, solicita admiterea contestatiei si pronuntarea prin decizie motivata desfiintarea în totalitate a actelor de executare contestate.

Administratia Finantelor Publice a mun. Oltenita a formulat întâmpinare, prin care solicita respingerea contestatiei la executare.

In motivare arata ca prin contestatia formulata SC T SRL solicita anularea actelor de executare întocmite de AFPM Oltenita, împotriva debitoarei SC A SRL, respectiv a procesului verbal de sechestru pentru bunuri mobile încheiat în 17.06.2009 în cadrul dosarului de executare nr. 1/2009, nr. 16769/2009 si a anuntului de licitatie în vederea valorificarii acestora.

In ceea ce priveste capatul de cerere cu privire la anularea anuntului de licitatie pentru bunuri mobile solicita respingerea acestuia ca ramas fara obiect, având în vedere ca pentru valorificarea acestor bunuri au fost organizate 3 licitatii la care nu s-au prezentat ofertanti.

Cu privire la anularea sechestrului pentru bunuri mobile considera cererea neîntemeiata, deoarece la data încheierii procesului verbal de sechestru societatea debitoare SC A SRL, a semnat procesul verbal de sechestru fara obiectiuni declarând ca este proprietara bunurilor, a pus la dispozitia organelor de executare contractul de vânzare – cumparare, mai mult chiar a permis accesul evaluatorului în incinta societatii pentru fotografierea si evaluarea bunurilor; prin urmare solicita respingerea contestatiei la executare ca neîntemeiata.

In drept a invocat dispoz. art. 115 si urm. c.pr.civila.

La termenul din data de 30.10.2009 instanta a constatat ca actiunea contestatoarei nu este legal timbrata si a dispus citarea acesteia cu mentiunea de a achita diferenta de taxa de timbru în suma de 155 lei.

Solutionând cauza Judecatoria Oltenita prin sentinta civila nr. 2449/27.11.2009 a anulat actiunea contestatoarei SC T SRL, în contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, D.G.F.P.Calarasi, AF.P.Oltenita, ca insuficient timbrata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatoarea SC T SRL, criticând-o pentru nelegalitate pe motiv ca, în mod gresit i-a fost anulata ca netimbrata actiunea, desi face dovada ca a achitat taxa dispusa de instanta în termen legal.

Pentru acest considerent a solicitat casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

În dovedirea motivului de recurs a depus copie de pe ordinul de plata nr. 566/09.11.2009, cu care face dovada achitarii taxei de timbru.

Recursul nu a fost motivat în drept.

Desi legal citata, intimata nu a depus întâmpinare.

Analizând sentinta criticata prin prisma motivului de nelegalitate formulat de recurenta, tribunalul constata fondat recursul având în vedere ca la dosar a fost depusa copia ordinului de plata nr. 566/05.11.2009, din care rezulta ca a fost achitata taxa de timbru anterior datei pronuntarii sentintei civile nr. 2449/27.11.2009, motiv pentru care se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi pentru continuarea judecarii cauzei.

Pentru considerentele aratate, în baza art. 312 Cpc., urmeaza a admite recursul declarat de recurenta SC T SRL împotriva sentintei civile nr. 2449/27.11.2009 pronuntata de Judecatoria Oltenita pe care o caseaza în tot si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.