CIVIL.CONTESTAŢIE LA EXECUTARE- INTERPRETAREA ART. 411 COD PROCEDURĂ CIVILĂ Contestaţie la executare


Deliberand asupra cauzei civile de fata constata :

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. … contestatoarea SC … SRL a formulat in contradictoriu cu intimata SC .. SA contestatie la silita impotriva executarii silite incuviintate prin incheierea din dosarul nr. … pronuntata de Judecatoria Buzau in sedinta din data de 7.10.2010 in dosarul de executare nr. … intocmit de BEJ P A G , suspendarea executarii silite pana la solutionarea prezentei contestatii, anularea tuturor formelor de executare efectuate, respectiv a somatiei de executare nr. …, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea in fapt a contestatiei contestatoarea a invederat ca inaintarea cererii de executare silita catre judecatoresc s-a facut cu nerespectarea dreptului fundamental procesual privind dreptul la aparare consfintit atat de Constitutie cât si de Conventia Europeana intrucat anterior cererii adresate executorului judecatoresc intimata nu i-a comunicat in nici un fel si sub nicio forma faptul ca din contractele de leasing incheiate rezulta ca sunt debitorii sumei de 3666,24 lei invocata in somatia nr. …/2010 , fiind supusi unui abuz de drept pentru considerentul ca societatea nu a fost niciodata incunostiintata despre exeistenta vreunui debit care sa rezulte din contractul de leasing incheiat.

Comunicarea somatiei de executare s-a facut cu nerespectarea termenului procedural prevazut de art. 411 C.p.c. care prevede ca debitorului i se acorda o zi pentru a achita debitul catre creditor aspect dealtfel invocat si de catre executorul judecatoresc in somatie, dar nerespectat in fapt . Pe ştampila postei este inscrisa data de 12.11.2010 , aceasta fiind intr-o zi de vineri si potrivit art. 101 al.1 C.p.c. termenele se inteleg pe zile libereneintrand in socoteala nici ziua in care a inceput si nici ziua când s-a sfarsit termenul ori poprirea pe contul sau de la Reiffeisen Bank s-a facut tot in data de 12.11.2010 cu incalcarea art. 387 C.p.c. , ceea ce atrage nulitatea actului de executare.

Somatia are o functie proceduarala esentiala in apararea drepturilor debitorului urmarit si poate sa apara ca un act fraudulos incheiat in dispretul drepturilor sale legitime de natura a o prejudicia financiar. Ca generalitate in Romania contractul de leasing este reglementat prin OG 51/1997 Rep. operatiunile de leasing constituind o noua categorie de fapte de comert care se adauga la cele prevazute de art. 3 Cod comercial, leasingul este o operatiune comerciala fiind asimilata contractului comercial intre entitati persoane juridice.

Coroborarea acestor aspecte esentiale cu inexistenta unei notificari sau invitatie la conciliere prealabila in lumina art. 720 ind.1 C.p.c. cu privire la debitul nelegal imputat precum si lipsa oricaror explicatii concrete in legatura cu aceasta suma o indreptateste sa creada ca este victima unui abuz de drept procesual savarsit cu rea credinta care imbraca forma tentativei la frauda, motiv pentru care a formulat prezenta contestatie.

A mai aratat contestatoarea ca la solicitarea sa exprimata catre intimata , contractele de leasing financiar au fost reziliate amiabil prin incheiere de proces verbal de predare primire la care s-a anexat fisa automobilului pentru fiecare contract , respectiv pentru fiecare autoturism in parte, astfel: contractul … a fost finalizat la 25.01.2010 prin domnul P M, agentul SC Millenium Services Securities SRL mandatat de intimata sa preia autoturismele si cel de-al doilea contract cu nr. …a fost finalizat la 21.06.2010 prin agentul B A mandatat de aceeasi societate pentru aceeasi misiune. In cele doua procesele verbale au fost inscrise atat starea autoturismelor la predare primire cat si restantele de plata a ratelor si a asigurarilor pe care a inteles sa le achite neconditionat inca din acel moment, societatea nu mai era debitoarea vreunei obligatii banesti catre intimata.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 399- 404 C.p.c. , art. 274 C.p.c., art. 101 al.1 C.p.c., art. 387 C.p.c., art. 403 al.1 C.p.c.

In ceea ce priveste intimata, in termen legal a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei, motivat de faptul ca in calitate de locator si finantator a incheiat cu debitoarea contractele de leasing … si … avand ca obiect dreptul de folosinta a urmatoarelor autovehicule : un autovehicul Skoda Octavia Tour TDI serie sasiu … cu nr. de inmatriculare … , un autovehicul marca Skoda Octavia Tour TDI serie sasiu .. cu nr. de inmatriculare ….

De la data incheierii contractelor si dupa achitarea avansului contestatoarea nu a respectat termenele scadente pentru plata ratelor de aleasing , desi art. 6 pct.6 . 4 din contracte prevede ca ratele de leasing si primele de trebuie sa fie platite in conturile specificate de catre locator pe facturile emise cel mai tarziu in a cinspea zi calendaristica de la data facturarii. Conform art. 8 din OG 51/1997 modificata contractele de leasing constituie titluri executorii iar potrivit art. 15 din OG 51/1997 daca in contract nu se prevede altfel in cazul in care locatarul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul are dreptul de a rezilia contractul iar locatarul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing.

Contestatoarea cu rea credinta a refuzat sa-si execute obligatiile fapt pentru care a initiat executarea silita impotriva sa pentru recuperarea autovehiculului al carui proprietar era si a initiat procedura executarii silite impotriva debitoarei.

Suspendarea executarii silite instituie o norma supletiva si nu imperativa in calitatea sa de creditor este grav prejudiciata prin imposibilitatea de a-şi primi sumele datorate iar o asemenea masura de suspendare ar fi abuziva favorizand doar pe debitoare in a continua o situatie ce incalca grav prevederile contractuale la care a aderat prin semnarea contractului.

Societatea debitoare a semnat si acceptat contractele de leasing in deplina cunostinta de cauza iar acesteia isi produc efectele conform principiului relativitatii efectelor contractului fata de partile contractante , contractele au fost incheiate prin acordul de vointa liber si neviciat al partilor si trebuie interpretate in sensul in care partile au inteles sa le confere, conform art. 969 al.1 C.c.

Potrivit art. 8 din OG 51/1997 contractele de leasing constituie titluri executorii, intimata sustinand ca a emis lunar facturi reprezentand rate de leasing, respectiv rate prime de asigurare, conform contractelor pe care contestatoarea desi avea obligatia sa le achite nu si-a indeplinit aceasta obligatie fiind adaugate penalitatile de intarziere, lucruri prevazute in contractele semnate si acceptate de parti.

Se poate observa reua credinta a debitoarei intrucat aceasta a sustinut ca nu a fost niciodata incunostiintata despre existenta vreunui debit, desi potrivit scadentarului de plati la contractul de leasing avea posibilitatea achitarii ratelor restante.

Legea nu impune in mod obligatoriu somarea debitoarei anterior infiintarii popririi ci doar instiintarea ca aceasta poprire a avut loc, astfel ca executorul judecatoresc a somat totusi debitorul pentru achitarea sumei restante.

Cu privire la sustinerile contestatoarei potrivit carora nu s-a solutionat litigiul printr-o invitare la conciliere, aceasta este o faculate si nu o obligatie ce poate fi instituita prin hotarâre judecatoreasca astfel incat tine exclusiv de partile din litigiu , intervenirea vreunei forme de intelegere cu privire la plata debitului.

Intrucat debitoarea a prejudiciat intimata prin neachitarea ratelor restante aceasta s-a vazut indreptatita sa recurga potrivit dispozitiilor contractuale la orice mijloc de recuperare a creantei, fiind indeplinite cerintele unei creante certe, lichide si exigibile, a formulat cerere de somatie de plata, cererea care este un mijloc legal de recuperare a creantei sale.

Intimata a mai aratat continutul art. 8 pct.8.3.1 si art. 8.pct. 8.5 , art. 8 pct.8.3 din contractul partilor , ca din momentul semnarii contractului, utilizatoarei ii incumba obligatia de a-şi onora toate ratele de leasing, in caz contrar locatorul avand dreptul de a rezilia contractele din vina exclusiva a debitoarei, nefiind necesara o notificare in acest sens.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 115 si urmatoarele C.p.c., art. 371 ind.1 si urmatoarele C.p.c, art. 242 C.p.c.

Contestatoarea a depus la filele 60-62 dosar raspuns la intampinare prin care a solicitat restituirea cautiunii consemnate , pe parcursul derularii contractelor nu a avut intarzieri la plata ratelor de leasing si asigurare, aceasta a emis adrese cu confirmare de primire prin care solicita incetarea contractelor, prin adresa … instiinta intimata despre efectuarea ultimei plati de 1238,02 lei, de prezentarea si intocmirea proceselor verbale s-a ocupat societatea de recuperare prin agentii sai , in calitate de reprezentanti ai intimatei, in respectivele procese verbale se mentioneaza ca ratele restante au fost achitate de societate inca de la incheierea proceselor verbale cu OP … din 21.05.2010 pentru prima suma precum si in extrasul cu nr. … pentru cea de-a doua suma achitata cu doua ordine de plata succesive OP .. si OP …din 1.06.2010.

In contestatia la executare promovata de debitoare nu a pus in discutie necesitatea medierii ca procedeu alternativ de stingere a litigiului ci necesitatea aplicarii dispozitiilor art. 72o ind.1 in litigiile de natura comerciala evaluabile in bani inainte de introducerea cererii de chemare in judecata .

Sustinerea creditoarei ca a refuzat sistematic achitarea sumelor restante nu este temeinica atata timp cat din inscrisurile depuse rezulta in mod evident ca prin achitarea sumelor respective si prin predarea autoturismelor cu procese verbale la solicitarea sa s-a descarcat de orice raspundere contractuala si financiara catre respectiva societate, in mod categoriic nu se punea problema deschiderii procedurii insolventei prin prisma prevederilor Legii 85 /1996, din considerente tehnico-juridice cu privire la suma minima admisa de lege a cuantumului creantei astfel incat sustinerea creditoarei este lipsita de interes si legitimitate.

A mai solicitat contestatoarea admiterea in tot a contestatiei la executare , anularea tuturor formelor de executare, restituirea sumelor poprite abuziv de creditoare prin judecatoresc, restituirea de executorul judecatoresc a sumei de 366 lei platita cu titlu de cautiune, cu cheltuieli de judecata.

A fost consemnata cautiunea in suma de 366 lei cu OP … si a fost atasat dosarul executional nr. … intocmit de BEJ P A G.

In cauza instanta a administrat la solicitarea partilor proba cu inscrisuri, in cadrul careia au fost atasate in copie xerox : dovezi de comunicare, somatie nr. … emisa de BEJ P A G, adresa nr. … emisa de BEJ P A G, proces verbal incheiat la 3.11.2010 de BEJ P A G, proces verbal de predare primire nr. …, proces verbal de predare primire a autovehicului din 15.01.2010, cererea de executare silita formulata de intimata la 10.03.2011, contract de leasing financiar nr. .., anexa la acesta, adresele nr.., nr. .. emise de BEJ P A G, incheiere din Camera de Consiliu de la 7.10.2010 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosar nr. … , proces verbal nr. …, somatie nr. … emise de BEJ P A G, adresa nr…. emisa de Municipiul Buzau, situatia nominala privind stabilirea taxei asupra terenurilor si asupra cladirilor intocmita de Primaria Buzau la 11.11.2010, situatia nominala privind stabilierea taxei asupra mijloacelor de transport intocmita la 11.11.2010 de Primaria Buzau, adresa f.n. emisa de Cabinet avocat Macarascu Criana, desfasurator plati ( filele 50-51 dosar), adresa nr. .. emisa de AFP Buzau , dovezi de comunicare , adresa nr. … emisa de Raifeeisen Bank SA , proces verbal incheiat la 10.01.2010 de BEJ P A Gl, recipise de consemnare la CEC seria … nr. … , nr. …, adresele nr. …, nr.., nr. emise de contestatoare , dovezi de comunicare, extrase de cont din 30.11.2010 emis sub nr. … de Raiffeisen Bank, OP .., chitanta nr. ….

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Potrivit art 403 alin 1 C.pr.civ, până la soluţionarea contestaţiei la executare sau altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

Dispoziţiile art 403 C.p.civ nu instituie o obligaţie a instanţei ci doar o formulă de a dispune suspendarea unei executări silite şi care trebuie justificată pe motive temeinice, fiind o măsură excepţională , dată fiind necesitatea ca titlurile executorii să fie aduse la îndeplinire într-un termen cât mai scurt.

Simplul fapt al achitării cauţiunii nu constituie o condiţie unică de admisibilitate a cererii de suspendare, aceasta fiind una dintre condiţiile prealabile prevăzute de lege pentru admisibilitatea cererii, instituită de lege în vederea recuperării pagubei pricinuite creditorului urmăritor, esenţială fiind analiza utilităţii luării unei asemenea măsuri.

Or, în cauză, nu s-a justificat în vreun fel necesitatea luării acestei măsuri, întemeiată pe împrejurări de natură a constitui un motiv considerat de lege ca fiind excepţional şi care să permită aplicarea dispoziţiilor art 403 C.p.civ; în plus, potrivit atitudinii procesuale a contestatoarei de la termenul de faţă reiese că actualmente suma ce a format obiectul executării silite a fost plătită.

În considerarea celor ce preced, instanţa apreciază cererea de suspendare a executării silite ca fiind neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

În temeiul dispoziţiilor art 723 ind 1 alin 3 C.p.civ, va dispune restituirea contestatoarei , după rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri, a cauţiunii în cuantum de 366 lei consemnată de aceasta la CEC Bank cu Ordinul de Plată nr … emis prin Raiffeisen Bank – Ag. Marghiloman Buzău.

Dosarul de executare nr … al BEJ P A G are ca obiect cererea de executare silită formulată de creditoarea intimată pentru executarea creanţei debitoarei contestatoare în sumă de 3666,24 lei, titlurile executorii reprezentând contractele de leasing nr … şi ….

Prin încheierea din Camera de Consiliu din 07.10.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosar … s-a încuviinţat executarea silită a celor două titluri executorii.

Potrivit  art. 373 ind 1 alin 2 C.pr civ „ instanţa de executare încuviinţează executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singură încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de încuviinţare a executării silite.” ; ca urmare, susţinerea contestatoarei că înaintarea cererii de executare silită s-a făcut cu nerespectarea dreptului său la apărare este neîntemeiată.

Mai mult, cele două contracte de leasing au avut ca obiect , potrivit art 1.2 din acestea cedarea de către locatorul intimat către contestatoarea utilizatoare a dreptului de folosinţă asupra mai multor autovehicule , conform prevederilor legale aplicabile operaţiunilor de leasing financiar, fiind stabilite în sarcina debitoarei obligaţii de plată a ratelor de leasing şi primele de asigurare, în sume şi termene precis stabilite de art 6.4 din contracte şi scadenţarul de plăţi al acestora, fiind convenite cuantumul penalităţilor de întârziere în valoare de 0,08% pe zi de întârziere prin art 6.11.

Potrivit art 1079 alin 2 pct 2 C.civ, debitorul este de drept în întârziere când s-a contractat expres că debitorul va fi în întârziere la împlinirea termenului fără a fi necesară notificarea, aspect cuprins în art 8 din convenţia părţilor.

Prin procesul verbal de predare primire autovehicul încheiat la 21.06.2010, contestatoarea recunoaşte debitul de 789,85 lei reprezentând un număr de 1 rate restante conform contractului de leasing nr …, iar prin procesul verbal de predare primire autovehicul din 25 ianuarie 2010 contestatoarea recunoaşte debitul de 1238, 02 lei reprezentând un număr de 1 rate restante conform contractului de leasing nr …. ( filele 11-14 dosar).

Contestatoarea nu a probat potrivit art 129 C.p. civ şi art 1169 C.civ că ar fi achitat suma ce a format obiect al executării silite, anterior începerii procedurii execuţionale . Astfel, ordinul de plata nr. … pentru suma de 789,85 lei a fost emis de contestatoare la data de 21.05.2010 si nu putea constitui o plata a sumei inscrise ca fiind datorate in procesul verbal de predare primire autovehiculului ce a fost incheiat la 21.06.2010( filele 11 si 72 dosar) , iar pe de alta parte din coroborarea inscrisurilor de la filele 71 si 31 dosar nu rezulta ca sumele achitate prin extrasul de cont nr. … ar fi fost depuse in contul intimatei pentru restul sumelor ce au format obiectul prezentei executari silite, fiind consemnate numere diferite de contract si numar de cont fata de cele retinute in inscrisurile depuse in discutie .

Conform art 373 ind 1 alin 3 din C.p.civ „ în temeiul încheierii prin care se admite cererea de încuviinţare a executării silite, executorul judecătoresc poate proceda la executarea silită a obligaţiei stabilite prin titlul executoriu în oricare dintre formele prevăzute de lege, dispoziţiile art. 371 ind 1  alin. 3 aplicându-se în mod corespunzător. Încuviinţarea executării silite este de drept valabilă şi pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate”.

Referitor la faptul că executorul judecătoresc nu ar fi respectat termenul prevăzut de art 411 C.p.civ, instanţa va avea în vedere pe de o parte că dispoziţiile art 454 alin 1 teza a 2-a C.p.civ ( care menţionează că înştiinţarea debitorului despre măsura înfiinţării popririi ) sunt supuse regulilor generale prevăzute de art 105 C.p.civ, anularea actelor făcute fără respectarea acestora urmând regimul reglementat de art 105 C.p.civ. Având în vedere că debitoarea nu a invocat şi nu a dovedit vreo vătămare, astfel cum prevede art 105 alin 2 C.p.civ, acest motiv pentru anularea actelor de executare nu poate fi primit.

Pe de altă parte, art 411 C.p.civ prevede că dacă în termen de o zi de la primirea somaţiei debitorul nu plăteşte suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului. În speţă, debitoarei nu i-au fost sechestrate bunuri mobile. Mai mult decât atât, măsura sechestrului este o măsură specială, distinctă de cea a popririi, legiuitorul prevăzând în mod expres în conţinutul Codului de procedura civila, condiţiile în care se pot lua aceste măsuri cu caracter special, sechestrul si poprirea fiind forme diferite de executare silita indirecta a obligatiilor.

Art 454 C.p.civ prevede că „poprirea se înfiinţează fără somaţie, prin adresă însoţită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, înştiinţându-se totodată şi debitorul despre măsura luată”; ca urmare , prin interpretarea coroborată a celor două texte legale, poprirea poate fi înfiinţată în aceeaşi zi cu emiterea somaţiei de către executorul judecătoresc. De asemenea, dispoziţiile Codului de procedura civila nu prevăd in mod expres nici o interdicţie in sensul că executorul judecatoresc nu poate comunica somatie si adresa de infiintare a popriri in aceeasi zi.

Somaţia nr … emisă de executorul judecătoresc la data de 03.11.2010 şi adresa de înştiinţare a debitoarei asupra înfiinţării popririi emisă la aceeaşi dată de executorul judecătoresc au fost primite de contestatoare la data de 12.11.2010, fila 45-46 dosar.

Măsura indisponibilizării sumei asupra căreia a fost înfiinţată poprirea , s-a luat la data de 03.12.2010 de către SC Raiffeisen Bank, fila 55 dosar, cu respectarea art 456 C.p.civ.

În acest context, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiat capătul de cerere principal din acţiunea pendinte judecăţii.

Faţă de soluţia instanţei , cum nu sunt îndeplinite condiţiile art 404 ind 1-404 ind 3 C.p.civ , urmează a fi respins ca neîntemeiat capătul de cerere privind întoarcerea executării.

Cum nu a fost dovedită culpa procesuală a intimatei, instanţa având în vedere dispoziţiile art 274 C.p.civ, urmează să respingă ca neîntemeiat capătul de cerere privind cheltuielile de executare.