CIVIL.Fondul funciar Fondul funciar


Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii civile privind Legea Fondului Funciar formulata de petentul I.D. domiciliat în B, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar – Preşedintele Comisiei Locale pentru aplicarea legii Fondului Funciar, Comisia Judetena pentru aplicarea Legii Fondului Funciar – Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea legii Fondului Funciar, ADS cu sediul în B, – preşedinte al A.D.S. B.

Dezbaterile cauzei au avut loc la data de când s-au pus concluzii pe fond ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care face parte integrantă din prezenta.

În vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa a amânat pronunţarea la data de, când în urma deliberării se pronunţă următoarea sentinţă civilă.

J U D E C A T A

Asupra cererii de fata.

Petentul I.D. domiciliat în B., a chemat in judecata pe intimatele Comisia Locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar – Preşedintele Comisiei Locale pentru aplicarea legii Fondului Funciar, Comisia Judetena pentru aplicarea Legii Fondului Funciar – Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea legii Fondului Funciar, ADS B. – preşedinte al A.D.S. B.-, solicitind ca prin hotarirea care se va da sa se dispuna :

1. Obligarea comisiei locale pentru aplicarea legii fondului funciar sa stabileasca amplasamentul pentru suprafata de 40 ha teren pentru care li s-a reconstituit dreptul de proprietate prin punerea sa efectiva in posesie ,

2. Obligarea presedintelui comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar la plata daunelor cominatorii in suma de 500 lei/zi de la data raminerii definitive sentintei si pina la stabilirea efectiva a amplasamentului.

3. Obligarea comisiei judetene pentru aplicarea legii fondului funciar sa emita titlul de proprietate pentru suprafata de teren de 40 ha

4. Obligarea presedintelui comisiei judetene pentru aplicarea legii fondului funciar la plata de daune cominatorii de 500 lei/zi de la data raminerii definitive a sentintei si pina la emiterea titlului de proprietate

5. Obligarea ADS B. sa puna la dispozitia comisiei locale pentru aplicarea legii fondului funciar a suprafetei de 40 ha teren pentru a fi atribuita petentului

6. Obligarea presedintelui ADS la daune cominatorii in suma de 100 lei/zi de la data raminerii definitive a sentintei si pina la data punerii la dispozitia comisiei locale a terenului in suprafata de 40 ha

7. cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a plingerii petentul arata ca prin hotarirea comisiei judetene pentru aplicarea legii fondului funciar nr.18/1991, s-a dispus punerea in posesie a petentului pentru suprafata de teren de 40 ha de catre comisia locala si de la data respectiva pina in prezent cu toate ca a intreprins nenumarate demersuri pentru a fi pus in posesie, dupa aproximativ 9 ani de la data reconstituirii dreptului de proprietate nu a reusit sa ajunga la finalitatea dorita.

In acest sens a purtat o asidua corespondenta atit cu comisia locala cit si cu comisia judeteana , raspunsurile fiind intotdeauna unele care tindeau la aminarea rezolvarii solicitarilor sale.

La ultima cerere adresata si inregistrata la nr. comisia locala i-a comunicat rezultatul demersurilor facute cu ADS si l-a anuntat ca datorita unor inadvertente intre procesele verbale de delimitare de la comisia locala si evindetele ADS, solicitarea ramine fara solutie si ca aceasta situatie s-a produs din culpa ADS care desi a avut termen de realizare nu s-a conformat.

Apreciaza ca aceste autoritati i-au incalcat dreptul de a intra in posesia terenului reconstituit in proprietate iar buna sa credinta nu poate fi pusa la indoiala in conditiile in care a asteptat 9 ani pentru a intra in posesia terenului.

Autoritatile administrative nu au respectat hotarirea judecatoreasca nr.

In privinta ADS aceasta institutie nu numai ca nu a procedat la punerea la dispozitie a terenului solicitat dar nici macar nu a depus diligente in a efectua minime verificari ale propriei evidente, ceea ce justifica cererea privind obligarea la daune cominatorii.

Petentul nu a indicat temeiul de drept al cererii.

La dosar au fost depuse copii de pe : hotarirea comisiei locale, adresa nr., adresele nr. a comisiei judetene adresa nr. a comisiei locale si adresa nr. a comisiei locale.

Prin intimpinarea depusa la dosar comisia judeteana a solicitat in principal admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a prefectului si in subsidiar respingerea actiunii in ceea ce o priveste aratind ca :

Legea fondului funciar nr.18/1991 , art.64, a instituit in sarcina primarului ca presedinte al comisiei locale inminarea titlului de proprietate sau dupa caz punerea efectiva in posesie sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de intirziere, textul de lege nereferindu-se la persoana prefectului.

Comisia judeteana ca act final in procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor procedeaza la emiterea titlului de proprietate numai dupa ce comisia locala pune in posesie persoanele indreptatite si transmite fisa cadastrala de punere in posesie catre OCPI, ulterior la comisia judeteana , astfel ca art.64 din Legea 18/1991 nu se refera la persoana care are calitatea de prefect.

De altfel hotarirea judecatoreasca nr. pronuntata de in dosarul nr. s-a pronuntat in contradictor doar cu Primaria P. si nu cu institutia prefectului care nu are nici o culpa in acest caz.

Mai arata ca urmare dispozitiilor din sentinta civila nr. a, comisia judeteana Buzau a validat anexa nr. unde figura si petentul cu 40 ha prin hotarirea nr. si avind in vedere ca la dispozitia comisiei locale nu mai exista teren disponibil a aprobat repartizarea pentru punere in posesie a petentului din rezerva ADS , urmind ca ADS – Biroul de renta viagera agricola impreuna cu OCPI si comisia locala sa procedeze la stabilirea amplasamentelor, la intocmirea schitei cadastrale si a proceselor verbale de delimitare , intreaga documentatie a fost comunicata la ADS B cu adresele nr., insa ADS nu a predat nici o suprafata de teren comisiei locale.

La intimpinare au fost atasate copii de pe adresele nr., HG si HCJ.

La dosar , a depus intimpinare si comisia locala prin care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.

A aratat ca in baza sentintei civile nr. a s-a aprobat reconstituirea dreptului de proprietate petentului pentru suprafata de 50 ha teren pe raza comunei P. cu toate ca primaria facuse cunoscut faptul ca nu mai exista teren la dispozitia comisiei locale pentru atribuire in fizic.

Astfel a intocmit anexa nr.– Legea suplimentara si a inaintat-o spre validare comisiei judetene , care ulterior prin hotarirea nr. a validat propunerea de a se atribui terenul in fizic din rezerva ADS.

Prin hotarirea nr. a comisiei judetene s-a repartizat suprafata de 272,62 ha din rezerva ADS pe teritoriul mai multor unitati administrativ teritoriale , hotarire care a fost comunicata si petentului.

Pentru urgentarea punerii in a hotaririlor judecatoresti a intreprins nenumarate eforturi atit la ADS – Filiala B, OCPI cit si la comisia judeteana si Prefectului, caruia i-a semnalat faptul ca pentru cele 272,62 ha validate pentru comisia locala se tergiverseaza punerea la dispozitie cu terenul si stabilirea amplasamentelor.

In concluzie apreciaza ca nu exista culpa din partea comisiei locale si a Primarului in nerezolvarea situatiei petentului si ca urmare solicita respingerea cererii.

La intimpinare s-au depus copii de pe urmatoarele inscrisuri : hotarirea nr. a comisiei judetene , adresa nr. a Primariei, adresa nr. a Primariei , adresa nr. a OCPI,adresa .

La dosar a depus intimpinare si ADS B prin presedinte, solicitita respingerea cererii petentului ca neintemeiata.

Privitor la solicitarea de la punctul 6 a cererii petentului a ridicat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a presedintelui ADS aratind ca acesta nu poate fi obligat in nume propriu la plata de daune cominatorii intrucit doar institutia pe care o reprezinta are atributii in domeniul aplicarii legilor fondului funciar si nu presedintele acesteia.

Mai mult , in prezent presedinte la ADS B nu mai este N.G ci o alta persoana.

Pe fond arata ca cererea este neintemeiata , invocind urmatoarele :

– ADS potrivit Legii 268/2001 si HG 626/2001 preda pe baza de protocol comisiilor locale de fond funciar la cererea comisiei judetene terenuri agricole aflate in domeniul privat al statului in vederea reconstituirii dreptului de proprietate persoanelor indreptatite.

– ADS verifica existenta faptica a terenului in patrimoniul ADS , documentatiile prevazute de lege , regimul juridic al terenului ce urmeaza a fi predat iar in masura in care constata indeplinite conditiile legale, intocmeste protocolul de predare preluare.

Asa cum rezulta din adresa nr. a ADS emisa intr-o cauza similara , Institutia Prefectului a inaintat o documentatie pentru predarea suprafetei de 4,24 ha teren agricol de la SC, cartre comisia locala , pentru comisia locala.

Din aceiasi adresa rezulta ca ADS nu mai detine nici o suprafata de teren agricol pe teritoriul comunei, fapt pentru care comisia locala s-a adresat la alte localitati prin intermediul comisiei judetene de fond funciar conform art.10 din HG 890/2005.

Mai arata ca nu se opune procesului de retrocedare dar nu poate preda o suprafata de teren pe care nu o detine si pentru a arata buna credinta a anexat la intimpinare situatia terenurilor retrocedabile de pe raza judetului Buzau.

Mai arata ca pe suprafetele de teren ramase in evidenta ADS pe raza judetului avind categoria de folosinta vie si livezi se afla investitii si in aceste cazuri trebuie respectate dispozitiile art.4 al.1 din Legea 1/2000 cu privire la acordul care trebuie sa existe intre investitor si fostii proprietari.

In lipsa acestui acord predarea suprafetelor de teren nu se poate face , iar sanctionarea ADS pentru nepunere la dispozitia comisiei locale a terenurilor , este nelegala.

Imprejurarea ca prin hotarire comisia judeteana Buzau a dispus punerea in posesie catre petent cu suprafata de 40 ha nu presupune eliminarea etapelor premergatoare incheierii unui protocol de predare-preluare a terenurilor din domeniul public sau privat al statului conform Legii 268/2001 si HG 626/2001.

Cu privire la cererea privind obligarea presedintelui ADS la daune cominatorii aceasta apare ca nejustificata , mentionind ca daca solicitarea s-ar admite , s-ar proceda la incalcarea prevederilor legale in materia fondului funciar , asa cum a aratat mai sus.

Indeplinirea de catre ADS a obligatiei ce rezulta din sentinta invocata de petent depinde nemijlocit de indeplinirea de catre comisia judeteana si comisia locala a obligatiei de a intocmii documentatia necesara si de a o inainta la ADS in vederea predarii suprafetelor respective.

In concluzie solicita admiterea exceptiei invocate , si pe fond respingerea solicitarilor petentului.

La intimpinare, ADS a atasat copii de pe adresa nr., situatia terenurilor retrocedabile de pe raza judetului si normele interne nr. privind incheierea protocoalelor.

La data solutionarii cauzei aparatorul petentului , a facut precizarea ca a solicitat plata de daune cominatorii de la presedintele ADS-ului referindu-se la persoana care intocmeste functia de presedinte in prezent, si anume R.C. care asa cum s-a mentionat in intimpinare indeplineste in prezent aceasta functie.

Cu privire la exceptiile invocate instanta :

Referitor la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Prefectului Judetului aceasta este intemeiata deoarece in baza Legii fondului funciar atributul punerii in posesie cu suprafetele reconstituite nu apartine prefectului ci comisiilor locale de aplicare a legii fondului funciar si comisiilor judetene care trebuie sa elibereze titlurile de proprietate.

Referitor la exceptia invocata de ADS privind lipsa calitatii procesuale pasive a presedintelui ADS , aceasta este neintemeiata, presedintele ADS-ului neputindu-si invoca propria culpa in nepunerea la dispozitia comisiei locale cu terenurile reconstituite petentului pe o durata atit de mare de timp.

Pe fond, analizind intregul material probator administrat la dosar instanta retine urmatoarele :

Prin hotarirea comisiei judetene nr. s-a dispus punerea in posesie a petentului cu suprafata de teren de 40 ha.

Dreptul de proprietate al petentului pentru suprafata de teren de 40 ha rezulta din cuprinsul sentintei civile nr..

Prin aceasta sentinta ramasa definitiva prin neapelare , instanta a admis cererea petentului si a obligat comisia locala sa-l puna in posesie pe acesta cu suprafata de teren de 40 ha pe raza comunei.

Asa cum rezulta din cuprinsul sentintei civile nr. dosar nr., a aceleiasi judecatorii , sentinta nr. nu a fost executata deoarece ulterior comisia judeteana prin hotarirea nr. a anulat art. din hotarirea anterioara cu nr. prin care fusese validata anexa nr. suplimentara la Legea 1/2000 pentru un numar de 5 sentinte civile printre care si cea cu nr., in total pentru suprafata de 235,91 ha.

Prin sentinta civila nr. Judecatoria a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei , a admis plingerea petentului si a anulat hotarirea comisiei judetene prin care se anulase art. din hotarirea anterioara nr. privind suprafata de 40 ha teren arabil pe raza comunei.

Petentul, ulterior, s-a adresat in nenumarate rinduri atit comisiei locale cit si comisiei judetene pentru punerea la dispozitie a suprafetei de 40 ha , insa acest lucru nu s-a realizat dupa cum afirma petentul , nici dupa 9 ani de la emiterea hotaririi comisiei judetene nr.

Nenumaratele cereri depuse de petent au ramas fara finalitate , de aceea petentul considerindu-se indreptatit a formulat prezenta actiune prin care a solicitat pe linga obligarea la punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate, si obligarea la daune cominatorii.

Din inscrisurile depuse la dosar in aparare de comisia locala, comisia judeteana si ADS rezulta o organizare defectuoasa in realizarea dispozitiilor date de instanta privind punerea in posesie cu terenul respectiv atit in cadrul comisiei locale si judetene cit si la ADS , fiecare din aceste institutii invocind faptul ca cealalta institutie se face vinovata de nerespectarea dispotiziilor legale , in realitate insa fiind vorba de o necorelare intre acestea ce a dus in final la o tergiversare in activitatea de punere in posesie a petentului.

Din cuprinsul adreselor comisiei judetene nr. catre comisia locala , rezulta ca prin hotarirea nr., comisia judeteana a aprobat repartizarea suprafetei de 272,62 ha validata de HCJ nr. din rezerva ADS si s-a dispus ca in vederea obtinerii de la ADS sa se procedeze (comisia locala si biroul judetean de renta viagera agricola si OCPI) sa stabileasca amplasamentele pentru reconstituirea dreptului de proprietate pe teritoriul administrativ al mai multor localitati din aceiasi raza si de asemenea sa se intocmeasca schita cadastrala potrivit art. in HG cu modificarile si completarile ulterioare.

Se observa din intimpinarea comisiei judetene , ca aceasta invoca lipsa culpei si arata ca aceasta apartine comisiei locale care are obligatia de punere in posesie – act premergator eliberarii titlului si ADS , care nu a pus la dispozitie suprafetele respective.

Pe de alta parte comisia locala arata ca a indeplinit tot ceea ce a fost necesar pentru respectarea hotaririi judecatoresti ca a inaintat toata documentatia in vederea preluarii terenurilor la comisia judeteana si ADS , dar aceste unitati nu au dat curs solicitarilor , terenurile raminind in continuare la ADS.

ADS prin intimpinarea arata ca singura modalitate prevazuta de lege de predare a terenurilor apartinind domeniului public sau privat al statului este incheierea unui protocol de predare-primire cu comisia locala de fond funciar pe baza cererii si a documentatiei legal intocmite , cuprinzind validarea pe amplasamentul respectiv , inaintate de comisia judeteana.

De asemenea ADS a invocat si lipsa acordului incheiat intre persoanele indreptatite si proprietarii terenurilor , aratind ca pe acestea avind categoria de folosinta vie si livezi, se afla investitii.

Rezulta cu claritate , asa cum s-a mentionat mai sus ca institutiile abilitate nu au actionat corespunzator, iar faptul ca nu au colaborat si au tergiversat predarea terenurilor , punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate intr-o perioada indeplungata de timp nu ii exonereaza de raspundere , rezultatul acestor manifestari fiind incalcarea drepturilor petentului.

Potrivit art.480 proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune in mod exclusiv si absolut de un bun in limitele prevazute de lege dispozitie interna in acord cu prev.art.1 din primul Protocol aditional la CEDO.

Petentului i s-a incalcat dreptul la un proces echitabil in continutul pe care il da acestuia CEDO si astfel cum rezulta din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in sensul ca autoritatile administrative i-au incalcat acest drept prin neexecutarea hotaririlor judecatoresti nr. si nr.

In consecinta executarea unei hotariri judecatoresti nu poate fi impiedicata , anulata, sau intirziata intr-un mod excesiv , asa cum este in cazul de fata.

Prin neexecutarea dispozitiilor instantei petentului i s-a incalcat dreptul fundamental la un proces echitabil in acceptiunea conventiei , iar indatorirea instantei este aceia de a restabili echilibrul intre drepturile private ale persoanelor fizice si forta statala.

Se retine in final ca ADS nu a procedat la punerea la dispozitie cu suprafetele solicitate pentru a fi executata hotarirea judecatoreasca si a se atribui in fizic terenul reconstituit petentului , iar comisia locala si judeteana nu au conlucrat corespunzator si cu responsabilitate , iar faptul ca au inaintat la anumite intervale de timp diferite adrese una alteia, sau catre ADS , nu le absolva de raspundere.

Cit priveste cuantumul daunelor cominatorii pentru fiecare zi de intirziere privind punerea in posesie, suma de 100 lei pentru fiecare zi reprezinta una echitabila si de natura a indeplini scopul prevazut de lege , acela ca petentul sa beneficieze in cel mai scurt timp posibil de terenurile ce formeaza obiectul dreptului sau de proprietate.

In concluzie instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Prefectului invocata de Comisia judeteana , va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale a presedintelui ADS si pe fond va admite in parte actiunea urmind a dispune urmatoarele :

Obliga comisia locala pentru aplicarea legii fondului funciar, sa puna in posesie efectiv pe reclamant prin stabilirea amplasamentului cu suprafata de 40 ha teren.

Obliga presedintele comisiei locale la daune cominatorii in suma de 100 lei/zi cu incepere de la data raminerii definitive a hotaririi si pina la punerea efectiva in posesie.

Obliga presedintele comisiei locale la daune cominatorii in suma de 100 lei/zi cu incepere de la data raminerii definitive a hotaririi si pina la punerea efectiva in posesie.

Obliga comisia judeteana sa emita titlul de proprietate petentului pentru suprafata de 40 ha teren.

Obliga ADS sa puna la dispozitia comisiei locale, suprafata de teren de 40 ha pentru a fi atribuita reclamantului.

Obliga ADS sa puna la dispozitia comisiei locale, suprafata de teren de 40 ha pentru a fi atribuita reclamantului.

Obliga presedintele ADS la daune cominatorii in suma de 100 lei/zi de intirziere de la data raminerii definitiva a hotaririi si pina la punerea terenului la dispozitia comisiei locale.

Obliga presedintele ADS la daune cominatorii in suma de 100 lei/zi de intirziere de la data raminerii definitiva a hotaririi si pina la punerea terenului la dispozitia comisiei locale.

Ia act ca petentul nu solicita cheltuieli de judecata.

Ia act ca petentul nu solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste:

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a invocata de Comisia Judeteana Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale a presedintelui ADS.

Admite in parte plingerea privind Legea Fondului Funciar formulata de I.D. domiciliat în în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala pentru aplicarea Legii Fondului Funciar – Preşedintele Comisiei Locale pentru aplicarea legii Fondului Funciar , Comisia Judetena pentru aplicarea Legii Fondului Funciar – Preşedintele Comisiei Judeţene pentru aplicarea legii Fondului Funciar, ADS cu sediul în, N.G.- preşedinte al A.D.S., si in consecinta:

Obliga comisia locala pentru aplicarea legii fondului funciar sa puna in posesie efectiv pe reclamant prin stabilirea amplasamentului cu suprafata de 40 ha teren.

Obliga Comisia Judeteana sa emita titlul de proprietate petentului pentru suprafata de 40 ha teren.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi.