CIVIL.Incuviintare executare silita Executarea silită


Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. din, Banca Romana de Dezvoltare Sucursala, a solicitat încuviinţarea executării silite a contractului de credit nr. şi a contractului de ipoteca autentificat sub nr..

În drept, a invocat dispoziţiile art. 376 al. 1 C.p.c., art. 120 din OG nr. 99/2006 şi ale art. 21 din Legea nr. 190/1999.

Instanţa, analizând cererea prin prisma actelor depuse şi a temeiul de drept invocate reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 120 din OUG nr. 99/2006, contractele de credit, inclusiv cele de garanţie reală sau personală încheiate cu o instituţie de credit constituie titluri executorii.

În acelaşi sens s-a exprimat şi I.C..C.J prin decizia nr. XIII/2006 prin care admis recursul în interesul legii promovat de procurorul general şi a statuat, conform art. 56 al. 2 din Legea nr. 58/98 devenit art. 79 al. 2 în urma rep., că toate contractele de credit încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 58/1998 au caracter de titlu executoriu. Per a contrario, toate contractele de credit încheiate ulterior acestui moment au caracter de titlu executoriu.

Art. 79 al. 2 din Legea nr. 58/1998 modif a devenit art. 120 din OUG nr. 99/2006 pe data intrării în vigoare a acestui act normativ (decembrie 2006)

Este evident, raportat la aceste dispoziţii legale că textul art. 21 din Legea nr. 190/1999, invocat de petentă, potrivit căruia „contractul de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, precum şi garanţiile real şi personale subsecvente constituie titluri executorii urmând să fie investite cu formulă de către instanţa locului unde este situat imobilul”, chiar dacă nu a fost abrogat, a căzut în desuetudine.

În consecinţă, rap. la dispoziţiile art. 120 din OUG nr. 99/2006 şi la decizia nr. XIII/2006 de recurs în interesul legii a I.C.C.J, instanţa va respinge cererea de investire cu formulă executorie a contractului de credit nr. 35/3.11.2008 şi a contractului de ipoteca autentificat sub nr.2789/3.11.2008 întrucât legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu fără îndeplinirea niciunei formalităţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE:

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Respinge cererea de investire cu formulă executorie a contractului de credit nr. şi a contractului de ipoteca autentificat sub nr. formulată de Banca Romana de Dezvoltare Sucursala, cu sediul în.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare pentru creditoare.

Dată în camera de consiliu

Pronunţată în şedinţă publică astăzi,