Civil inloc amenda Amenzi


JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. 3243/317/2010 înlocuire amendă

Sentinţa Civilă Nr. 2824

Şedinţa publică din 06 Octombrie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE ………………..

Grefier …………………………

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror ……………… din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Pe rol fiind judecarea cererii de înlocuire amendă contravenţională, cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, formulată de petentul Inspectoratul de Poliţie Gorj, cu sediul în Tg.Jiu, str.Traian, nr.2, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatul B. L., domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, str. ………. nr….., judeţul Gorj.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa a constatat cauza în stare de judecată şi a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentanta Parchetului a pus concluzii de respingere a cererii formulate de petent, arătând că sancţiunea nu este prevăzută de actul normativ.

J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg.Cărbuneşti, sub nr.3243/317/2010, petentul Inspectoratul de Poliţie Gorj a solicitat în contradictoriu cu intimatul B. L., înlocuirea amenzii contravenţionale, cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În motivarea cererii s-a arătat că din adresa nr.4794/26.04.2010, rezultă că nu există posibilitatea executării silite.

S-au depus la dosar, procesul verbal de contravenţie seria AZ nr.0010781 încheiat la data de 01.03.2010 de Poliţia Tg-Cărbuneşti, adresa nr. 110986/03.05.2010 emisă de Poliţia oraşului Tg-Cărbuneşti, adresa nr.4794 din data de 27.04.2010 emisă de Primăria oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj , nota de constatare nr.4794 din data de 26.04.2010, somaţia nr.4794 din data de 13.04.2010 emisă de Primăria Tg-Cărbuneşti..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin procesul verbal seria AZ nr.0010781 încheiat la data de 01.03.2010 de Poliţia Tg-Cărbuneşti, intimatul B. L. a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 200 lei pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art.2 pct.20 din Legea 61/1991, reţinându-se că în data de 01.03.2010, numitul B. L. a refuzat să părăsească barul”C.” la cererea îndreptăţită a barmanului, după ora de închidere.

Procesul verbal de contravenţie a fost înaintat pentru executarea sancţiunii, iar cu adresa nr.4794/27.04.2010 emisă de Primăria oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj a fost restituit petentului.

Potrivit art.9 alin1 şi 2 din O.G. nr.2/2001 prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai prin lege şi alternativ cu amenda, iar alin.3 prevede că în cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.

În cauză dispoziţiile art.3 litera a din O.U.G. nr.195/2002, în baza cărora a fost sancţionat intimatul cu amendă contravenţională, nu prevăd sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, alternativ cu sancţiunea amenzii pentru a fi aplicabile prevederile art.9 alin.3 din O.G. nr.2/2001 şi, în această situaţie, nu există posibilitatea legală a tranformării amenzii într-o sancţiune neprevăzută de legea care reglementează contravenţia pentru care a fost sancţionat intimatul, o astfel de transformare echivalând cu o adăugare la lege, în raport şi de dispoziţiile art.1din O.G. nr.55/2002 potrivit căruia sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii poate fi prevăzută numai în legi sau în ordonanţe ale Guvernului, prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite fapte ce constituie contravenţii.

Totodată instanţa reţine că, în procedura înlocuirii sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, sarcina probei imposibilităţii executării silite a debitorului aparţine organului constatator, acesta fiind cel care sesizează instanţa.

În cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii formelor de silită, nu s-a făcut dovada că debitorul nu este beneficiar de venituri din salarii, pensii sau activităţi independente, comunicarea titlului executoriu şi emiterea somaţiei reprezentând acte premergătoare executării silite, astfel că, în lipsa actelor de executare, nu se poate concluziona imposibilitatea executării silite, în condiţiile prevăzute de art. 391 din O.G. nr.2/2001

Cum în cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale expuse, pentru înlocuirea amenzii aplicată prin procesul verbal seria AZ nr.0010781 încheiat la data de 01.03.2010 de Poliţia Tg-Cărbuneşti, cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, instanţa va respinge cererea ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge cererea de înlocuire amendă contravenţională, cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, formulată de petentul Inspectoratul de Poliţie Gorj, cu sediul în Tg.Jiu, str.Traian, nr.2, judeţul Gorj, în contradictoriu cu intimatul B. L., domiciliat în oraşul Tg-Cărbuneşti, str. …….. nr….., judeţul Gorj.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 06.10.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C. V. M. N. M.

RED C.V.

TEHN.DA

4 ex/25.10.2010