CIVIL – LIPSA DE INTERES INSCRIS NOTARIAL Acte ale autorităţilor publice


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de ….. sub nr. ……, reclamantul CI a chemat în judecată pe pârâtul MCC, pentru ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa, să îl oblige pe acesta la plata sumei de 500 lei.

În motivarea de fapt a cererii, a arătat că, în seara zilei de 11.04.2010 se afla în barul din apropierea casei, când a fost lovit cu un pahar în faţă de pârât, care l-a confundat cu o altă persoană. În urma agresiunii, a fost spitalizat timp de 4 zile.

Incidentul a făcut obiectul unei cercetări penale, efectuate de poliţia din comună, în dosarul nr……, ce a fost trimis Parchetului, unde s-a format dosarul nr. …….

Reclamantul a arătat că a hotărât să îl ierte pe pârât pentru fapta sa, să se împace cu acesta, motiv pentru care s-au deplasat împreună la B.N.P EN, unde pârâtul a semnat un angajament prin care se obliga să îi achite suma de 500 lei până la data de 20.08.2010.

A ataşat fotocopie de pe cartea de identitate seria ….. nr……., iar ulterior, la solicitarea instanţei, a depus şi fotocopie de pe declaraţia-angajament autentificată sub nr. …… la B.N.P EN ……..

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 51 lei, prin chitanţele seria PMB nr. 175039/08.09.2010 şi nr. 1739/04.01.2011, conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 146/1997 şi cu timbru judiciar mobil în valoare de 1,5 lei, conform art. 3 alin. 2 din OG nr. 32/1995.

Legal citat, pârâtul MCC nu a formulat întâmpinare, nici alte cereri şi nu s-a prezentat în instanţă.

Instanţa a încuviinţat reclamantului proba cu înscrisuri.

Analizând cu prioritate, în conformitate cu dispoziţiile art. 137 alin. 1 C.proc.civ., excepţia lipsei de interes în formularea prezentei cereri, invocată de instanţă din oficiu la termenul de astăzi, 06.01.2011, excepţie de fond, absolută şi peremptorie, instanţa reţine că orice acţiune civilă trebuie să îndeplinească anumite condiţii generale de exercitare: afirmarea unui drept sau formularea unei pretenţii; interesul; capacitatea procesuală şi calitatea procesuală.

Sub aspectul interesului, doctrina şi practica judiciară sunt constante în a afirma că acesta reprezintă folosul practic urmărit de cel ce a pus în mişcare acţiunea civilă şi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să fie legitim, să fie născut şi actual, să fie personal şi direct.

Cerinţa de a fi născut şi actual presupune ca interesul părţii în promovarea acţiunii să existe la momentul exercitării acesteia, în sensul că partea s-ar expune la un prejudiciu numai dacă nu ar recurge în acel moment la forma concretă de manifestare a acţiunii.

Instanţa constată că, prin prezenta acţiune, reclamantul a solicitat instanţei să oblige pârâtul la plata sumei de 500 lei, în temeiul declaraţiei-angajament autentificată sub nr. 1164/02.07.2010 de B.N.P EN (fila 9).

Potrivit acestui înscris, pârâtul s-a obligat ca până la data de 20.08.2010 să achite reclamantului suma de 500 lei stabilită de comun acord, iar reclamantul a fost de acord să încaseze suma de 500 lei reprezentând despăgubiri materiale ca urmare a altercaţiei ce a avut loc în date de 11.04.2010 în comuna ……., judeţul……, stipulându-se, totodată că, în cazul în care pârâtul nu respectă angajamentul, reclamantul va proceda conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit art. 66 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare „actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilităţii acesteia. În lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public”.

Instanţa constată că declaraţia-angajament pe care îşi întemeiază reclamantul pretenţiile constituie un act autentificat de notarul public şi atestă o creanţă certă şi lichidă a acestuia, în accepţiunea art. 379 alin. 3 şi 4 din – a cărei existenţă şi întindere rezultă din chiar cuprinsul actului, emanat de la pârât şi însuşit de acesta prin semnătură.

De asemenea, creanţa în sumă de 500 lei a devenit exigibilă la data împlinirii termenului menţionat în cuprinsul actului, respectiv data de 20.08.2010.

În aceste condiţii, declaraţia-angajament autentificată sub nr. ….. de B.N.P EN constituie titlu executoriu, reclamantul având posibilitatea ca, în cazul refuzului de benevolă, să ceară executarea silită a obligaţiei, prin intermediul unui judecătoresc, potrivit art. 3711 şi urm. din Codul de procedură civilă.

Prin urmare, demersul acestuia, de a obţine o hotărâre judecătorească prin care să fie obligat pârâtul la plata sumei mai sus arătate, hotărâre ce poate fi pusă în executare tot de un executor judecătoresc, este lipsit de interes.

Pentru aceste considerente, va admite excepţia invocată din oficiu şi, având în vedere caracterul peremptoriu al acesteia, va respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul CI, în contradictoriu cu pârâtul MCC, ca lipsită de interes, fără a se mai pronunţa asupra fondului acesteia.

Prezenta hotărâre este definitivă şi irevocabilă, potrivit art. 377 alin. 1 pct. 1 şi alin. 2 pct. 5 rap. la art. 299 alin. 11 şi art. 1 pct. 11 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat şi completat prin art. I din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în vigoare de la data de 25.11.2010 (norme de procedură de imediată aplicare, concluzie rezultată din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor tranzitorii din art. XXII).