CIVIL – PARTAJ SUCCESORAL Partaj


Asupra acţiunii civile de partaj succesoral de faţă:

Prin cererea înregistrată sub nr….. din ……, reclamanta în contradictoriu cu pârâtele, au solicitat instanţei pronunţarea unei hotărâri în care să dispună partajarea masei succesorale rămasă de pe urma defunctului CG decedat la data de …..,cu ultimul domiciliu în comuna ….. ,judeţul …….., compusă dintr-un imobil casă de locuit şi suprafaţa aferentă de 800 mp situate în satul ……, comuna ……., ………..

În motivarea cererii,reclamanta arată că se impune partajarea masei succesorale pentru o mai bună administrare a bunurilor.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, certificatul de deces seria ….. nr……… din 1993, sesizarea nr…….. din …….,certificatul de deces seria …. nr………, sesizarea nr…… din …….,TP nr……. din ….., sentinţa civilă nr….. din ….. a Judecătoriei Buzău, acte stare civilă, alte înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de …… a decedat numitul CG cu ultimul domiciliu în comuna ……, judeţul ….., conform certificatului seria ….. nr……. din ………

Ulterior la data de ……..a decedat numita CM cu ultimul domiciliu în comuna …….., judeţul ……..

După defunctul CG a rămas o masă succesorală compusă din imobil casă de locuit construită în anul 1910, din paiantă, acoperită cu tablă, compusă din două corpuri, respectiv C1 cu 4 camere şi hol, C2 cu 2 bucătării, magazie şi hol precum şi suprafaţa de aferentă de 800 mp teren aferent din tarlaua 111 TP nr…… din ….., ambele situate în satul ……., comuna ……., judeţul ……

Prin sentinţa civilă nr…… din …….. pronunţată de Judecătoria Buzău în dosar nr………,părţile şi-au partajat prin învoială suprafaţa de 3 ha 8300 mp teren conform TP nr……. din ……., hotărând ca asupra suprafeţei de 800 mp teren intravilan să rămână în indiviziune.

Dorind o mai bună administrare a casei de locuit şi a suprafeţei aferente de 800 mp teren, reclamanta a formulat cererea de faţă.

Prin acordul de mediere din 21.03.2011 părţile au ajuns la o învoială şi asupra respectivelor bunuri imobile, în sensul că ele revin reclamantei, arătând totodată că nu mai au nici-o pretenţie una asupra celeilalte, acord ce a fost întocmit de Biroul de mediator IT din municipiul ……….

În drept, art 728 C.civ., art 6734, art 271-273 din C.proc.civ., Legea nr.192/2006.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută şi dispoziţiile legale invocate, instanţa ia act de învoiala părţilor concretizată prin acordul de mediere din 21.03.2011, urmând a pronunţa o hotărâre de expedient care să o consfinţească.