CIVIL.Stingere drept servitute Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect – stingere drept servitute formulata de reclamanta SC S SA cu sediul in F B nr. jud.V în contracictoriu cu pârâtul G A M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G Po sediul in P , str.I Mai nr. , bl. , ap.2 jud.P

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns avocat C A pentru reclamanta SC S SA si avocat G P pentru paratul Gr Alexandru M

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca procedura este legal indeplinită, acţiunea a fost timbrata cu suma de 8 lei taxa judiciara de timbru si 1,5 lei timbru judiciar, cauza fiind amanată pentru ca instanta sa se pronunte asupra exceptiei inadmisibilitatii actiunii, dupa care:

Apărătorul paratului precizeaza nu mai are alte inscrisuri de administrat.

Instanta analizand motivele invocate de aparatorul pârâtului privind exceptia inadmisibilitatii actiunii exceptie ce a fost pusa in discutia partilor la termenuld in data de , fata de imprejurarea ca motivele invocate prefigureaza fondulş cauzei urmeaza ca asupra exceptiei instanta sa se pronunte odata cu fondul, iar in baza art..150 cod procedura civila constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond apărătorilor paratilor.

Apărătorul reclamantei solicita admiterea actiunii si stingerea dreptului de servitute instituit in baza sentintei civile nr. pronuntata de Judecatoria R si prin decizia nr. a Tribunalului B şi pe cale de consecinta incetarea obligatiei de plata a sumei de 5 euro/m.p. pentru suprafata afectata de servitute, echivalenta in lei la cursul de schimb din ziua platii, stabilita cu titlul de despagubiri pentru exercitarea acestui drept. Invoca dispozitiile art.616 cod civil, invederand faptul ca servitutea de trecere instituita in favoarea reclamantei nu mai este necesare, fata de imprejurarea ca aceasta a fost acordata pentru exploatarea cladirilor pe care societatea reclamante le detine, cladiri ce nu au fost utilizate niciodata. Din inscrisurile depuse la dosar, reclamanta a obitinut o autorizatie de desfiintare a constructiilor, astfel servitutea la care intelege reclamanta sa renunte nu mai este utila, in conditiile in care a fost instituita cu titlu oneros. Intrucat aceasta servitute nu a fost folosita, apreciaza ca nu se mai impune mentinerea caii de acces infiintata prin sentinta civila nr. pronuntata de Judecatoria R si mentinuta prin decizia civile a Tribunalului B , incazul in care devine impovoratoare, reclamanta avand posibilitatea legala de a renunta la dreptul sau. Faţă de motivele invocate solicita admiterea actiunii aşa cum a fost formulata, depunand si concluzii scrise. Precizeaza ca va solicita cheltuielile de judecata pe calea unei actiuni separate.

Apărătorul paratei solicita in principal respingerea actiunii ca inadmisibila, iar subsidiar ca neintemeiata. Arată ca cererea de instituire a servitutii a fost solicitata de reclamanta, avandu-se in vedere existanta unor constructii pe proprietatea terenului paratului si pentru accesul la calea publica a fost necesara institutirea unei servituti de trecere. Mai arata ca prin decizia Tribunalului Buzau s-a stabilit o servitute de trecere si obligata reclamanta la plata unor despagubiri periodice lunar de 5 euro/m.p, reprezentad c/valoarea lipsei de folosinta a terenului de sub cladiri. Prin prezenta actiune reclamanta a solicitat stingrea servitutii doar in privinta drumului de acces pe terenul paratului, dar cladiriile fiind in continuare pe terenul acestuia, apreciaza ca servitutea de trecere ramane necesara. Mai arata ca reclamanta este societate comerciala si ca persoana juridica trebuia sa aiba acordul consiliului de administratie, iar fata de lipsa acestui acord, apreciaza ca nu are calitatea de a formula actiune. Cu privire la inscrisurile depuse la termenul anterior arata ca certificatul de urbanism eliberat la data de are valabilitate un an, apreciind ca nu mai este valabil. Mai arata ca acesta a fost formulat si emis fără acordul proprietarului terenului si fără avizul M M si fara a avea autorizatie de desfiintare. Fata de imprejurarea ca aceste constructii exista, subzista si dreptul de servitute, motiv pentru care solicita respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

JUDECATA:

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamanta SC Sorste SA cu sediul in F Bdul B nr. , jud. în contradictoriu cu pârâtul G V A M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G P cu sediul in P str.I M , nr. bl. , ap. , jud.P .a solicitat ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna , stingerea dreptului de servitute de trecere instituita in baza sentintei civie nr. al Judecatoriei RS , mentinta sub acest aspect prin decizia civila nr. l83 din 27.05.2008 , a Tribunalului B , prin renuntarea reclamantei la exercitartea acestui drept , incetarea obligatiei de plata a sumei de 5 euro/mp teren pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute in echivalent lei determinat la cursul de schimb din ziua platii stabilita cu titlul de despagubiri pentru exercitarea dreptului de servitute prin decizia nr. a Tribunalului B cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt reclamanta arata ca prin sentinta civila nr. a Judecatoriei RS a fost admisa cererea principala si s-a instituit in favoarea reclamantei un drept de servitute de trecere, solutie ce a fost mentinuta prin decizia civila nr. a Tribunalului B .

Maia rata reclamanta ca unul din modurile de stingere a servitutii este renuntarea titularului la dreptul sau.

In drept reclamanta si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 636 si urmatoarele cod civil.

In dovedirea actiunii , reclamanta a depus al dosar , decizia civila nr. pronuntata de Tribunalul B

IN termen legal paratul a formulat intimpinare , prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii ,intrucat servitutile necontinue si aparente sau cele necontinue si neaparente se pot stabili doar prin titlul , iar titlul prin care s-a stabilit servitutea este decizia civila nr. l83 /2008 a Tribunalului B , definitiva si irevocabila iar renuntarea la drept inseamna renuntarea la efectele unei hotaririi judecatoresti definitive si irevocabile si deci incalcarea principiului autoritatii de lucru judecat.

Pe fondul cauzei paratul a aratat ca actiunea este neintemeiata , solictind respingerea acesteia , intrucat servitutea instituita de instanta este necontinua si neaparenta si ea se constituie si se stinge doar prin titlul conform art. 624 si art. 636 si urmatoarele cod civil.

-S-a mai aratat ca reclamanta cere stingerea servitutii doar in privinta drumului de acces pe terenul paratului , dar cladirile fiind in continuare pe terenul acestuia inseamna ca servitutea de trecere ramine necesara .

In sprijinul intimpinarii paratul a depus la dosar inscrisuri aflate al filele 2l-5l dosar , reprezentind hotaririi judecatoresti pronuntate de instante in litigiile dintre parti in intervalul de timp 2002 – 20l0.

Examinind inscrisurile depuse in justificare de catre reclamanta intimpinarea paratului si inscrisurile anexate instanta a retinut urmatoarele .

In perioada 2006-2008 intre parti s-au declansat litigii avind ca obiect stabilirea in favoarea reclamantei a unei servituri de trecere pentru iesirea la calea publica pentru terenul situat in RS str. C. B nr. 4 , litigii solutionate in mod irevocabil prin decizia civila nr. l83/27 mai 2008 ,pronuntata de Tribunalul B

Prin aceasta decizie , s-a stabilit in favoarea reclamantei o servitute de trecere stabilind in sarcina acesteia , obligatia de plata catre parat , de 5 euro /mp pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute.

Pentru a hotari astfel instanta a avut in vedere imprejurarea ca terenul situat in RS str,. C. B nr. , este proprieatrea paratului iar pe acest teren reclamanta detine in proprietate cladiri ce nu mai au acces la calea publica.

In prezent reclamanta a obtinut o autorizatie de demolare a cladirilor ce constituie proprietatea sa (certificat de urbanism fila dosar) astfel incat mentinerea servitutii de trecere nu se mai justifica.

Cu privire la exceptia inadmisibilităţii acţiunii invocata de parat prin aparatorul sau s-au reţinut urmatoarele .

Servitutea de trecere are un caracter perpetuu durând atat timp cat va dura imobilul si situatia din care s-a născut .

Aceasta inseamna ca se poate stinge , poate inceta cind se schimba situatia care a determinat constituirea ei , deoarece caracterul perpetuu , este de natura acestui drept si nici decum de esenta lui.

Astfel cum in situaţia analizata constructiile proprietatea reclamantei aflate pe terenul proprietatea paratului nu au mai fost folosite de reclamanta si pentru care s-a obtinut si autorizatia de demolare a acestora , reclamanta in calitate de titular al servitutii de trecere poate renunta la exercitiul acesteia , fara ca prin aceasta sa se aduca atingere autoritatii de lucru judecat asa cum a sustinut paratul prin aparatorul sau.

Fata de considerentele retinute instanta apreciaza ca actiunea reclamantei este intemeiata urmind ca in baza art. 636 sa o admita , urmind a stinge dreptul de servitute de trecere prin renuntarea la exercitarea acestui drept de catre reclamanta si pe cale de consecinta urmeaza a dispune incetarea obligatiei de plata a reclamantei pentru suma de 5 euro/mp pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute.

Va lua act ca reclamanta va solicita obligarea paratului la cheltuieli de judecata pe calea unei actiuni separate.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Respinge excepţia.

Admite acţiunea civila formulata de reclamanta SC S SA cu sediul in F Bdul B nr. , jud.V în contradictoriu cu pârâtul G A M cu domiciliul ales la Cabinet de Avocatura G P cu sediul in P , str.I M , nr.1 , bl. , ap. , jud.P .

Stinge dreptul de servitute al reclamantei prin renuntarea la exercitarea acestui drept , servitute stabilita prin sentinţa civila nr. , a Judecatoriei RM mentinuta prin decizia civila nr. a T B

Dispune incetarea obligatiei de plata a reclamantei pentru suma de 5 euro /mp pentru suprafata de 387 mp afectata de servitute in echivalent lei determinata la cursul de schimb din ziua plaţii, obligaţie stabilita prin decizia civila nr. l83/2008 a Tribunalului B

Ia act ca reclamanta va solicita obligarea paratului la cheltuieli de judecata pe calea unei actiuni separate.

Cu apel in termen de l5 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Presedinte Grefier