CIVIL.Transformare daune cominatorii in daune compensatorii Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


Pe rol fiind judecarea acţiunii civile privind transformare daune cominatorii în daune compensatorii după casare, formulată de reclamantul domiciliat în în contradictoriu cu paratul în calitate de , domiciliat în comuna

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns reclamantul personal, lipsind paratul pentru care a răspuns avocat şi chemata în garanţie

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă oral obiectul pricinii, stadiul în care se află judecata, modul de îndeplinire a procedurii de citare si măsurile dispuse de instanţă, după care:

Reclamantul precizează că are obiecţiuni la raportul de expertiză în sensul că preţul graului este mult subevaluat , în momentul de faţă se vinde între 1,1 şi 1,2 lei / kg şi nu cum a stabilit expertul la 0,58 lei / kg. De asemenea şi calculul pentru efectuarea lucrarilor nu s-a facut corespunzator. Se iau cele mai mari preturi şi se calculează pe fiecare ha ,când în realitate lucrarile se fac pe toata suprafaţa , facând un singur transport cu sământa, cu ingrăşămintele, cu erbicidele etc. Daca lucrările se calculează la preţul cel mai mare , atunci şi grâului să fie luat cu pretul de 1,1 lei /kg sau 1,2 lei / Kg. Referitor la introducerea în cauză a apreciază că aceasta nu are calitate în cauză. Si în alte cauze similare nu a fost introdusă în cauză.

Avocat solicită respingerea obiecţiunilor. Daunele să fie stabilite de la data hotarârii şi pana la punerea efectivă în posesie

Reclamantul precizează că hotărârea este data în anul 2007.

Avocat precizează că expertul trebuie să întocmească lucrarea conform legilor în vigoare , nu instanţa trebuie să-i spună acestuia ce preţuri trebuie să practice.

Instanţa, având în vedere că d-na expert a justificat modul de calcul, respinge obiecţiunile reclamantului, in baza art 150 cod procedură civilă constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Avocat solicită respingerea acţiunii . Aşa cum rezultă din actele de la dosar, la nivelul nu a fost niciodata teren disponibil. Terenul respectiv este în dotarea Nu se poate reţine nici o culpă a primarului motivat de faptul că neavând teren disponibil nu putea fi pus în posesie. In subsidiar solicită a se reţine că prin sentinţa civilă nr 561/2009 s-a admis cererea şi a fost obligat reprezentantul la daune cominatorii de 50 lei / fiecare zi de întârziere din aprilie 2009 pana la punerea efectivă în posesie. Executarea nu poate avea loc decât prin transformarea daunelor cominatorii în daune compensatorii. Primarul poate fi obligat doar pentru anul 2009 si 2010, respectiv pentru 2468 Kg pentru anul 2009 şi 3040 pentru anul 2010. Solicită admiterea cererii de chemare în garanţie a , prejudiciul este determinat pentru că aceasta nu a pus în posesie pe parat la acea vreme ci doar acum. Obligarea la plata respectivei sume. Cu cheltuieli de judecată.

Reclamantul în replică arată că a fost pus în posesie cu 5 ha, ramanand să fie pus în posesie şi cu restul de suprafaţă. Toate titlurile de proprietate emise altor persoane nu au nici o documentaţie, mai mult pentru unul s-a introdus acţiune la judecatorie pentru anularea lui.

J U D E C A T A

Asupra actiunii civile de fata.

Reclamantul domiciliat în a chemat in judecata pe paratul solicitind ca prin sentinta ce se va da , sa se dispuna transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii in cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de intirziere incepind cu data raminerii definitive a hotaririi pana la punerea efectiv in posesie evaluata la l5.000 lei ( la momentul formularii cererii ) si in continuare pana la realizarea dreptului material cu cheltuieli de judecata.

In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca prin sentinta civila nr. pronuntata de definitiva si irevocabila prin decizia nr. s.a dispus reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de 36,2450 ha teren situat pe raza comunei

Arata ca prin sentinta civila nr. definitiva si irevocabila s-a admis cererea ,a fost obligata sa procedeze la eliberarea titlului de proprietate , comisia locala la punerea in posesie si primarul de a executa de indata punrea in posesie cu suprafata de 36.2450 ha sub sanctiunea de dane cominatorii in cuntum de 50 lei pentru fiecare zi de întârziere începând cu data rămânerii definitivea hotaririi si punerea efectiva in posesie .

Desi a trecut foarte mult timp de la data pronunţării hotarii primarul comunei ,nu a dat curs solicitării instanţei de punere de indata in posesie cu terenul respectiv motiv pentru care este indreptatit sa solicite transformarea daunelor cominatorii in dane compensatorii tocmai pentru pasivitatea de care a dat dovada prin scurgerea timpului pe anul in curs cat si anterior de la data pronuntarii hortaririi de reconstituire.Datorita starii de pasivitate si a neindeplinrii obligatiunilor legale din partea nu poate efectua operatiunea de eliberare a titlului de proprietate intrucat pentru eliberarea acestuia este necesara punerea in posesie conform invocind jurisprudenta CEDO.

Arata ca valoarea daunelor cominatorii transformate in daune compensatorii a ajuns la valoarea aproximativa de l5.000 lei la care se poate adauga orcind valoarea prejudicilui suferit pe o perioada de 3 ani a nefolosirii terenului ceea ce ar duce la o valoare considerabila.

In sprijinul actiunii , reclamantul a depus la dosar copii de pe sentintele civile nr.

Paratul in termen legal a depus întimpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata motivând ca punerea in posesie nu poate fi efectuata decât dupa eliberarea titlului de proprietate de catre sens in care a formulat nenumărate adrese catre comisie pentru stabilirea amplasamentelor suprafeţelor respective in conformitate cu sentinta civila nr.

Arata paratul ca a înaintat la adrese din l0 in lo zile prin care face cunoscut obligatia de eliberare a titlului de proprietate suprafata ce trebuie primita de reclamant din rezerva

A facut nenumarate interventii si la pentru stabilirea amplasamentului dar acesta nu s-a conformat si de situatia creta nu se face cu nimic vinovat.

La intimpinare paratul a atasat copii de pe un nr. de 6 adrese catre ,adresele nr. 8228 , l008l , l9092 , l97l6 ,adrese catre

La dosar a fost depusa si hotarirea , prin care a fost aprobata suprafata de 36,2450 ha teren.

In urma verificarii materialului probator administrat in cauza prin , a respins actiunea civila privind transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii formulata de reclamant.

In motivarea hotaririi a retinut ca din toate probele dosarului a rezultat cu certitudine ca pe raza comueni nu a existat teren pentru a se putea duce la indeplinire dispozitiile hotaririlor judecatoresti ambele pronuntate de prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pe raza acestei localitati iar paratul in calitate de primar nu avea cum sa faca punerea in posesie in aceste condiţii.A mai retinut ca paratul a intreprins toate demersurile posibile insa pe raza comunei i s-a reconstituit din cele 36,2450 ha doar l,08 ha insa nici pana in prezent nu s-a încheiat protocolul de predare preluare a terenuruilor cu destinaţie de teren agricol din domeniul privat al statului de catre

A mai reţinut ca amplasamentele nu au fost stabilite si delimitate de si in aceasta situate primarul este in imposibilitate fortuita de a hotărâri judecătoreşti privind suprafeţele reconstituite.

Reclamantul nu a dovedit dupa regulile dreptului comun in materia raspunderii civile suma ce reprezinta prejudiciul efectiv cauzat prin intirzierea executarii sau executarea necorespunzătore a obligaţiei conform hotărârilor judecătoreşti ,care sa aiba drept consecinţa transfomarea daunelor cominatorii in dane compensatorii , transformare care nu se face automat.

Hotarirea este susceptibila de executare numai in limita daunelor interese compensatorie ocazie cu care trebuie dovedita intinderea prejudiciului .

Sentinta nr a fost atacata cu recurs de reclamant astfel ca prin decizia civila nr. a admis recursul si a casat sentinta civila susmentionata si a trimis cauza spre rejudecare pentru completarea probelor cu expertiza agricola in vederea stabilirii cuantumului daunelor compensatorii.

A motivat ca hotarirea judecatoreasca prin care paratul in calitate de primar a fost obligat la daune cominatorii pentru fiecare zi de intirziere a fost data dupa ce in baza probelor administrate s-a stabilit culpa comisiei locale , pentru nepunerea in posesie a suprafeţei de 36,2450 ha , iar neexecutarea de catre autoritatea publica cu activitate administrativa a obligatiei de a proceda la punerea in posesie nu mai poate fi pusa in discutie in cadrul unul alt litigiu avind putere de lucru judecat hotărârea este prezumata a exprima adevarul si nu trebuie contrazisa de o alta hotarire asa cum a facut instanţa de fond.

A retinut ca intimatul in calitate de preşedinte al comisie comunale nu si-a îndeplinit obligaţia de punere in posesie iar pentru determinarea prejudiciului solicitat de reclamant trebuiau administrate si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti respectiv expertiza de specialitate care sa evalueze prejudiciu , reclamantul neavind posibilitatea de a solicita punerea in executare silita a partii din dispozitivul sentintei civile nr. referitoare la obligarea paratului la 50 lei pe fiecare zi de intirziere.

A retinut ca instanta de fond avea indatorirea de starui prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adeverului in cauza pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a legii in scopul pronuntarii unei sentinte legale si temeinice

Dupa inregistrarea dosarului urmare casarii cu trimitere reclamantul a solicitat in completarea probelor dispuse de o expertiza agricola din care sa rezulte prejudiciul real suferit prin neexecutarea hotaririi judecatoresti prin nepunerea in posesie .

La dosar , a depus precizari si prin care a relatat ca a intreprins toate masurile posibile pentru punerea in posesie solictind punerea la dispozitia a terenurilor respective insa nu s-a reusit nefiind vinovat primarul in calitate de presedinte pentru Legea Fondului Funciar.

La aceste precizări s-au depus înscrisuri respectiv copii de pe adrese inaintate schita teren proces verbal de delimitare si copia adresa .

La dosar a depus o cerere de chemare in garantie fila 37 dosar, privind solicitind ca in situatia in care va fi obligat sa plateasca despagubiri sa fie obligat sa-i restituie sumele respective.

A aratat ca a facut permanent demersuri pentru pentru preluarea suprafeţelor de teren insa a tergiversat situaţia si in cauza de fata nu are nici o culpa .

Instanta a dispus citarea in calitate de chemata a in garantie a

Lucrarea de expertiza a fost executata de expert si depusa la fila 43 dosar.

Cu privire la raportul de expertiza relamantul a avut obiectiuni aratind ca suma la care s-a ajuns prin licrarea excutata nu reprezinta prejudiciul real deoarece preturile nu au fost cele corecte si nu s-au avut in vedere toate sustinerile la data cind a solicitat efectuarea expertizei respectiv cind s-a stabilit obiectul acesteia.

Cu privire la raportul de expertiza paratul prin avocat a solicitat a fi analizat de catre instanta in functie de probele pe care le-a adus la dosar , in principal solicitind respingerea actiunii ,iar in cazul in care actiunea se va admite despagubirile sa fie platite efectiv de in calitate de chemata in garantie.Instanta a respins obiectiunile formulate de catre parti apreciind ca expertul a respectat obiectivele stabilite , sumele de bani au fost calculate conform preturile in vigoare au fost justificate, avindu-se in vedere productiile de griu in anii respectivi ,evaluarea fiind facuta in conformitate cu productia raportata de pe an de productie la la sector privat iar preturile de vinzare a productiei a fost extrase din lista de preturi de achizitie transmisa lunar de

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele.

Prin sentinta civila nr. s-a dispus obligarea Comisie Judetene la eliberarea titlului de proprietate reclamantului iar paratul in calitate de primar si presedinte al comisiei Locale sa execute de indata punerea in posesie cu suprafata de 36.2450 ha sub sanctinea de plata a daunelor cominatorii de 50 lei / zi de intirziere incepind cu data ramenirii definite a hotaririi si pana la punerea efectiva in posesie .

Paratul in calitate de primar al comunei s-a aparat in sensul ca a formulat nenumărate adrese catre pentru stabilirea si validarea amplasamentului pentru suprafata de 36.2450 ha reconstituita in proprietate conform sentinţei civile nr.

Reclamantul a insistat dupa rămânerea definitiva si irevocabila a hotaririi judecatoresti eliberarea titlului de proprietate si punerea efectiva in posesie si nerealizindu-se acest lucru a formulat la instanta o noua actiune prin care a solicitat transformarea daunelor cominatorii in daune compensatorii .Hotaririle judecatoresti prin care se stabilesc daune cominatirii nu pot fi puse in executare fiind necesar sa se stabileasca dupa regulile in materie raspunderii civile delictuale suma care reprezintă prejudiciul efectiv cauzat prin intirzierea executarii .

Cu privire la apararile paratului privind lipsa culpei in neindeplinirea obligatiei de punere in posesie aratind ca de aceasta situatie nu se face vinovat ci persoana care trebuie sa raspunda este instanta apreciaza ca nu poate fi retinuta deoarece prin care asa cum a retinut si a intrat in puterea de lucru judecat se considera ca exprima adevarul deoarece s-a pronuntat in urma administrarii de probe din care a rezultat culpa paratului in calitate de primar imprejurare care nu mai poate fi adusa in discutie in cadrul unui alt litigiu.

Conform deciziei d casare a a stabilit completarea probelor cu inscrisri si expertiza agricola care asa cum s-a aratat mai sus a concluzionat ca valoarea prejudiciului suferit de reclamant prin neducerea la indeplinire a dispozitiilor din sentinta civila nr. este de 95.453 lei,expertiza concluzionând ca acest prejudiciu reprezintă cuantumul daunelor respectiv griul ce putea fi recoltat ca urmare a lipsei de administrare a terenului .

Cu privire la cererea de chemare in garanţie instanţa retine ca acesta si nu exista nici un raport juridic care sa conducă la obligarea la despăgubiri in locul persoanei stabilita de instanţa prin hotărâre judecaoreasca.

In concluzie instanţa va admite actiunea reclamantului , va respinge cererea de chemare in judecata si in consecinta va obliga paratul la plata sumei de 95.453 lei catre reclamant reprezentind daune compensatorii .

In baza art.274 cod pr. civila obliga paratul va fi obligat la l269,40 lei , cheltuieli de judecata către reclamant.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

Admite actiunea civila privind – transformare daune cominatorii în daune compensatorii după casare- formulată de reclamantul domiciliat în în contradictoriu cu paratul în calitate de

Respinge cererea de chemare in garantie .

Obliga paratul la plata sumei de 95.453 lei catre reclamant reprezentind daune compensatorii .

Obliga paratul va fi obligat la l269,40 lei ,cheltuieli de judecata catre reclamant.

Cu recurs in termen de l5 zile de la comunicare .

Pronuntata in sedinta publica azi

6