Clauza compromisorie în înţelesul art.343, 3431, 3433 Cod Procedură Civilă. Competenţa materială exclusivă a Curţii de Arbitraj în litigiile având obiect constatarea rezilierii de drept a unui contract de asociere în participaţiune. Acţiune Societăţi come


Clauza compromisorie în înţelesul art.343, 343 indice 1, 343 indice 3 Cod Procedură Civilă. Competenţa materială exclusivă a Curţii de Arbitraj în litigiile având obiect constatarea rezilierii de drept a unui contract de asociere în participaţiune. Acţiune evaluabilă în bani cu caracter patrimonial.

Prin sentinţa civilă nr. 2193/C/3.11.2008 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosar civil nr. 795/62/2008 s-a admis cererea reclamantei P – S.C.M. formulată în contradictoriu cu pârâţii S.C. M. A. S.R.L. – prin administrator judiciar R. IPURL, S.C. M. S. P. S.R.L., S.C. P F S.R.L., S.C. C P S.R.L. – prin administrator judiciar – C.I.I. R. V., S.C. M. I. S.R.L. – prin administrator judiciar R. IPURL, S.C. A. I. S.R.L., S.C. F. VK S.R.L. şi S.C. M. P. S.R.L., astfel cum a fost precizată.

S-a constatat rezilierea de drept a contractului de asociere în participaţiune nr. 66/01.05.2001 aşa cum a fost modificat prin actele adiţionale, încheiat cu pârâta S.C. M. A. S.R.L.

S-a dispus evacuarea pârâtelor S.C. M. A. S.R.L. – prin administrator judiciar R IPURL, S.C. M S P S.R.L., S.C. P F S.R.L., S.C. C P S..R.L. – prin administrator judiciar, S.C. M I S.R.L. – prin administrator judiciar, S.C. A. I S.R.L., S.C. F S.R.L. şi S.C. M P S.R.L. din spaţiul situat în Braşov.

S-a respins cererea de evacuare formulată de reclamantă în contradictoriu cu pârâta S.C. P S S.R.L. ca lipsită de obiect.

A fost obligată fiecare pârâtă la plata către reclamantă a sumei de 3739,3 lei cheltuieli de judecată.

A reţinut Tribunalul că, reclamanta are calitatea de proprietar al spaţiului situat în municipiul Braşov, în suprafaţă de 452 m.p., a încheiat cu S.C. M A S.R.L., contractul de asociere în participaţiune nr. 66/07.05.2007.

Reclamanta a adus în asociere spaţiul de mai sus, în care urma a-şi desfăşura activitatea S.C. M A S.R.L.

În momentul încheierii contractului de cesiune din data de 27.02.2007, prin care, cu acordul reclamantei, S.C. M A S.R.L. a cedat către parata S.C. M A S.R.L. calitatea de asociat în contractul de asociere în participaţiune nr. 66/2001, preţul asocierii ce trebuia plătit de pârâta 1 către reclamantă era de 1025 USD.

Potrivit cap. XI, „Clauze finale”, punctul 8, din contractul de asociere în participaţiune nr. 66/2001 (fila 9 din dosar fond) „Neîndeplinirea parţială sau totală a condiţiilor stabilite de prezentul contract şi în special neplata la termenul scadent a sumei fixe stabilite sau măcar a unei părţi a acesteia şi a celorlalte obligaţii la un singur termen din cele stabilite mai sus, va da dreptul Cooperativei Progresul ca în termen de 15 zile de la notificarea societăţii să considere contractul rezolvit. „P” poate să nu considere reziliat contractul şi să accepte plata cu întârziere a sumelor arătate de M A, aplicând penalităţi de 1 % pentru fiecare zi de întârziere”.

Conform punctului 11 din contract, M A va preda spaţiul la data rezilierii contractului.

Prin actele deţinute la contractul de asociere în participaţiune aceste prevederi nu au fost modificate.

Prin adresa nr. 169/26.11.2007 (filele 14 şi 15 din dosar fond) reclamanta a notificat-o pe pârâta 1 cu privire la debitul de 4.602,11 lei pe care îl are de achitat în temeiul contractului de asociere, precizând că dacă acesta nu va fi achitat în termen de 15 zile contractul de asociere va fi considerat reziliat.

Pârâta 1 nu a făcut dovada că ar fi răspuns acestei adrese a reclamantei ori că ar fi achitat debitul acolo menţionat.

Prin procesul verbal nr. 167/13.12.2007 întocmit de reclamantă s-a constatat faptul că pârâta 1 nu a dat curs notificării anterioare, astfel încât, datorită neplăţii debitului restant, reclamanta a denunţat unilateral contractul de asociere, pe care l-a considerat reziliat, conform punctului 8 al capitalului XI (filele 17 – 17 dosar fond).

La data de 14.12.2007, prin adresa nr. 168, reclamanta a notificat pârâtei 1 că începând cu această dată consideră reziliat contractul de asociere, în temeiul pactului comisoriu de gradul II cuprins în contract (fila 18 din dosar fond).

S-a menţionat că anterior datelor indicate mai sus, reclamanta a mai notificat-o pe pârâta 1 cu privire la debitele restante, prin adresele nr. 67/25.05.2007, nr. 101/26.07.2007, nr. 111//13.08.2007, nr. 115/29.08.2007, nr. 142/29.10.2007 (filele 20 – 23, 25, 26, 28, 30 şi 31 din dosar fond).

De asemenea, prin adresele nr. 103/30.07.2007 reclamanta a notificat-o pe pârâta 1 că nu este de acord cu improvizaţiile de racordare la reţeaua de apă şi curent, solicitând revenirea la situaţia anterioară.

Pârâta 1 nu a făcut dovada plăţii sumelor datorate conform contractului de asociere în participaţiune, către reclamantă, ulterior notificării nr. 160/26.11.2007, înscrisul de la fila 32 din dosar fiind emis la data de 08.11.2007, aşadar anterior, vizând sume restante la acea data, pentru care parata 1 fusese convocată prin adresele indicate în alineatul penultim de mai sus.

Cu privire la împrejurarea că declaraţia unilaterală de reziliere făcută de reclamantă în temeiul pactului comisoriu din contractul de asociere nu au fost primite de administratorul societăţii pârâte 1, ci la alte persoane angajate la una dintre celelalte firme ale grupului M şi care funcţionează la aceeaşi adresă, respectiv de persoane fără drept de decizie, instanţa a reţinut că aceasta este fără relevanţă din moment ce rezilierea operează pe baza declaraţiei unilaterale de voinţă a reclamantei, nefiind necesar acordul pârâtei 1, iar aceasta nu a negat că ar fi aflat de respectiva notificare.

În plus, s-a observat cu uşurinţă de la filele 14, 15 şi 18 din dosarul de fond că notificările, inclusiv cea de denunţare unilaterală a contractului de asociere, poartă ştampila paratei 1 şi respectiv numărul de intrare în registrul pârâtei 1.

Trimiterile pârâtei 1 la adresa nr. 111/13.08.2007 (fila 25 din dosar fond) s-au apreciat ca fără importanţă atâta vreme cât punctul 8 al capitalului XI din contractul de asociere permitea reclamantei să accepte plăţi efectuate cu întârziere şi să nu considere contractul ca fiind rezolvit, ceea ce s-a şi întâmplat, la data de 08.11.2007, reclamanta acceptând plăţile făcute de pârâta 1, rezoluţiunea ce se pune în discuţie în prezentul dosar vizând plăţi neefectuate ulterior.

Pe de altă parte, însăşi pârâta 1 a arătat la fila 228 că această notificare de la fila 25 din dosar nu putea avea valoarea unei declaraţii unilaterale de reziliere.

Aceeaşi este şi situaţia adresei nr. 113/27.08.2007 invocată de pârâta 1, precum şi a celeilalte adrese ulterioare cu nr. 160/26.11.2007, situaţie care a rezultat inclusiv din menţiunile pârâtei 1 făcute la fila 229 din dosar referitoare la bilete la ordin prin care achita debitele restante.

De asemenea, instanţa a reţinut că, pentru a fi valabilă, declaraţia unilaterală de reziliere făcută de reclamantă (fila 18 din dosar fond), nu trebuia să îndeplinească cerinţele prevăzute de art. 7201 Cod procedură civilă.

Cu privire la susţinerea pârâtei 1 în sensul că ar fi efectuat lucrări de investiţii la spaţiul în discuţie a căror valoare trebuie amortizată lunar, instanţa a reţinut că din însăşi prevederea contractuală invocată de pârâta 1 la fila 228 din dosar a rezultat dreptul reclamantului de a plăti suma de amortizat conform valorii actualizate, fără să procedeze la prelungirea contractului de asociere ori la actualizarea lunară, astfel încât, pârâta 1 a fost în drept să solicite, ulterior manifestării de voinţă a reclamantei în sensul rezilierii contractului, doar plata sumei toate actualizate reprezentând amortizările investiţiilor, în măsura în care a dovedit că a efectuat astfel de investiţii. Or, o asemenea solicitare nu a fost făcută în cauza de faţă.

Cu privire la pârâtele 2 – 9 instanţa a reţinut că pârâta 1 a cedat parţial folosinţa spaţiului în discuţie către aceste pârâte, care fac parte din grupul de firme M ce-l aveau toate ca administrator pe numitul D. I., care a şi semnat răspunsurile la interogatorii aflate la filele 160 – 167.

Împrejurarea că pârâtele S.C. M S P S.R.L., S.C. C P S.R.L., S.C. A I. S.R.L şi S.C. F au arătat în răspunsurile la interogatoriu că nu au folosit spaţiul în discuţie ci spaţiile menţionate în actul constatator ori că nu mai folosesc spaţiul datorită intrării în faliment nu s-au putut avea în vedere atâta vreme cât nu s-au depus la dosar dovezi în acest sens, iar pârâta 1, cea care deţine întregul spaţiu în temeiul contractului de asociere, a recunoscut la fila 162 din dosar că a cedat folosinţa pârâtelor 2 – 9.

Cu privire la pârâta S.C. P S S.R.L. instanţa a reţinut că cererea de evacuare din spaţiu formulată în contradictoriu cu aceasta este fără obiect faţă de înscrisurile de la filele 220 – 225 din dosar fond.

Având în vedere argumentele menţionate, văzând şi art. 1020 Cod civil, instanţa a admis cererea în raport de celelalte pârâte cu aplicarea art. 274 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei soluţii au declarat apel pârâtele S.C. F VK S.R.L. Braşov, S.C. M A SRL, SC P S.R.L., S.C. A M I S.R.L. şi S.C. C P S.R.L. aducându-i critici pentru nelegalitate şi netemeinicie solicitând admiterea apelurilor şi casarea sentinţei apelate.

I. În expunerea motivelor de apel, pârâta S.C. M A S.R.L., arată că, în mod nelegal s-a respins excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov faţă de dispoziţiile art. 340 Cod procedură civilă, că nu s-a exercitat rolul activ verificându-se calitatea procesuală activă a reclamantei P S.C.M., respectiv calitatea procesual pasivă a tuturor pârâtelor. Astfel, a unit parţial cu fondul, excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei S.C. M A S.R.L., respectiv a pârâtei S.C. M P S S.RL.

În continuare se aduc critici privind nesocotirea dispoziţiilor procedurale imperative privitoare la citare (adrese imprecise, persoane ce n-aveau calitatea de reprezentanţi legali, comunicarea sentinţei faţă de S.C. M A făcându-se eronat la administratorul judiciar R IPURL).

Pe fondul cauzei, se arată că acţiunea în rezilierea de drept a contractului nr. 66/1.05.2001 şi evacuarea pârâtelor 2-9 s-a dispus fără a se face dovada titlului deţinut de reclamantă. Or, faţă de dispoziţiile cap. III pct. 3.1 lit.b şi d din contractul de asociere în participaţiune nr. 66/2001, reclamanta nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, ea nefăcând dovada întabulării titlului său de proprietate.

Astfel, greşit s-a admis acţiunea în evacuare, consecinţa fiind pierderea investiţiilor realizate în imobil, investiţii evaluate la aprox. 200.000 €, ce-ar putea constitui îmbogăţire fără justă cauză.

II. În expunerea motivelor sale de apel, pârâţii S.C. A. M. I. S.R.L, arată că, faţă de clauza compromisorie de la cap. X din contractul de asociere în participaţiune nr. 66/1.05.2001, părţile contractante au înţeles să deroge de la regulile procedurale comune stabilind că regulile de procedură arbitrale speciale sunt aplicabile tuturor controverselor în faţa Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov.

Astfel, susţinerile părţii că obiectul litigiului excede prevederilor clauzei compromisorii, neavând o natură patrimonială sunt irelevante.

În ceea ce priveşte fondul cauzei se arată că impropriu a fost intitulat contractul, contract de asociere în participaţiune, în realitate el având caracterele unui contract de închiriere, iar întrucât nu se desfăşoară activitate în spaţiul din Braşov, nu are nici calitate procedurală.

În drept: art. 158, 161, 282-298, 340 şi următoarele Cod procedură civilă, Legea nr. 31/1990 republicată, art. 251-256 Cod comercial, art. 969, 977, 1075,1513, Cod civil.

III. În expunerea motivelor sale de apel, pârâta S.C. P F SRL. critică soluţia apelată, arătând că s-a încălcat clauza compromisorie inserată la cap. X din contractul de asociere în participaţiune, prin această clauză părţile înţelegând să deroge de la regulile procedurale comune de competenţă materială / teritorială, stabilind că regulile de procedură arbitrale speciale sunt aplicabile tuturor controverselor în faţa Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov. Astfel, greşit a apreciat instanţa de fond că, întrucât litigiul dintre părţi excede prevederilor clauzei compromisorii, neavând o natură patrimonială, competenţa aparţine Tribunalului Braşov.

Sub aspectul fondului, impropriu s-a calificat contractul, drept contract de asociere în participaţiune, în realitate el având caracteristicile unui contract de închiriere, care era nul, încheiat în frauda legii.

În drept: art. 158, 161, 282-298, 340 şi următoarele Cod procedură civilă, Legea nr. 31/1990 republicată, art. 251-256 Cod procedură civilă, art. 969, 977, 1075, 1513 Cod civil.

Apelurile S.C. C P S.R.L. şi S.C. F VK S.R.L. nu sunt motivate, Curtea urmând a face aplicarea art. 292 alin.2 Cod procedură civilă.

Apelul pârâtei S.C. F VK. S.R.L. este netimbrat.

Prin rezoluţiunea din 22.01.2009 s-a dispus citarea apelantei SC. F VK SRL cu menţiunea de-a timbra apelul cu suma de 8 lei taxă judiciară de timbru şi 0,15 lei timbru judiciar. Neconformându-se dispoziţiilor instanţei, Curtea va face aplicarea dispoziţiilor art. 20 alin.3 din Legea nr. 146/1997 modificată şi republicată şi ale art. 9 alin.2 din OUG nr. 32/1995, cu consecinţa anulării ca netimbrat a apelului declarat de pârâta S.C. F VK SRL.

Apelurile pârâtelor S.C. M A S.RL. şi S.C. P F S.R.L. sunt anulabile.

La termenul de judecată din 4.05.2010, s-a învederat instanţei că, prin sentinţa civilă 1397/SIND/11.06.2009, s-a dispus intrarea în faliment a S.C. M A S.R.L., I- D I S.R.P.L. fiind numită în calitate de lichidator judiciar, iar prin sentinţa civilă 2480/SIND/11.12.2009 în urma deschiderii procedurii insolvenţei împotriva S.C. P F S.R.L. s-a numit administrator judiciar C. I. I. D.M..

Astfel, văzând că actele de procedură îndeplinite de persoanele juridice S.C. M A S.R.L. şi S.C. P F S.R.L. sunt anulabile (capacitatea de exerciţiu vizează şi legala reprezentare în limitele conferite de lege (art. 18 alin.1 teza a – II-a şi art. 24, 25 din Legea nr. 85/2006), în temeiul art. 161 alin.1 Cod procedură civilă, Curtea a acordat termen pentru a se complini nulitatea relativă a actelor făcute de pârâte nereprezentate legal.

Or, prin notele de şedinţă de la filele 322, 323 dosarul cauzei, reprezentanţii legali ai pârâtelor, I-D I S.P.R.L. şi C.I.I. D M n-au conformat actele de procedură ale S.C. M. A. S.R.L. şi S.C. P. F. S.R.L., astfel că efectul peremptoriu al excepţiei lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a operat, sancţiunea operantă fiind nulitatea relativă, potrivit art. 105 alin.2 teza a – II – a.

Pe cale de consecinţă, Curtea a anulat apelurile pârâtelor, S.C. M. A. S.R.L. şi S.C P F S.R.L.

Apelurile pârâtelor S.C. A. M. I. SRL şi S.C. C. P. S.R.L. sunt fondate.

Analizând criticile pârâtelor apelante, conform art. 137 Cod procedură civilă privitoare la încălcarea de către instanţa de fond a clauzei compromisorii de la cap. X din contractul de asociere în participaţiune nr. 66/1.05.2001 şi prin care părţile au înţeles să deroge de la regulile procedurale comune de competenţă materială /teritorială se reţine că, regulile de procedură arbitrale speciale sunt aplicabile tuturor litigiilor nesoluţionate amiabil de părţi, în faţa Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Braşov.

Astfel, acordul părţilor inserat la cap. X din contract constituie voinţa expresă a acestora cu caracter de clauză compromisorie în înţelesul art. 343, art. 3431 şi 343 2 Cod procedură civilă.

În consecinţă, clauza a stabilit competenţa Curţii de Arbitraj pentru judecarea oricărui litigiu ivit între părţi, aceasta având putere de lege între părţile contractante, în sensul art. 969 Cod civil.

Raţionamentul pe care-l face instanţa de fond pornind de la faptul că acţiunea în constatarea rezilierii de drept şi accesoriului privind evacuarea, nu constituie litigii evaluabile în bani, şi-n consecinţă n-au caracter patrimonial faţă de dispoziţiile art. 340 Cod procedură civilă, este eronat.

Astfel, constituie acţiune evaluabilă în bani şi acţiunea în constatarea rezilierii de drept a contractului de asociere în participaţiune nr. 66/01.05.2001 (art. 2 alin.11 din Legea 146/1997 modificată prin Legea nr. 276/2009) ea având caracter patrimonial (accesoriul urmează soarta principalului). Litigiul dedus judecăţii nu are astfel de caracter nonarbitral, întrucât litigiul are caracter patrimonial, iar dreptul asupra cărora poartă litigiul pot face obiectul tranzacţiei (nu sunt drepturi expatrimoniale ori drepturi patrimoniale personale, nu sunt drepturi asupra cărora legea a instituit o protecţie socială permanentă sau temporară de ordine publică.

Pe cale de consecinţă, greşit a respins Tribunalul excepţia de necompetenţă invocată, pronunţând o hotărâre cu încălcarea competenţei exclusive a Curţii de Arbitraj, fiind aplicabile dispoziţiile art. 297 alin.2 Cod procedură civilă, în sensul admiterii apelurilor declarate de pârâtele S.C. A Ml I SRL şi S.C. C P SRL a anulării sentinţei apelate şi a trimiterii cauzei spre judecare organului jurisdicţional competent.

Decizia nr. 46/A/15.06.2010 – C.V.