COMERCIAL. Contestaţie la executare


Prin actiunea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova la 27.07.2010 sub nr. (…)/215/2010, contestatorii M. P. M.si M. P. C. M. au formulat contestatie la în contradictoriu cu intimata U. T. B., solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna anularea formelor de executare emise in dosarul de executare nr. (…)/2010 al Corpului Executorilor Bancari – Bancar S. I. O. si restituirea taxei de timbru achitata.

De asemenea contestatorii au solicitat suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

In motivare s-a aratat ca intre parti au fost încheiate contractul de credit nr. (…)/CRA3/2007, contractul de credit nr. (…)/CRA3/2007, actul aditional nr. (…)/R/2009, contractul de ipoteca nr. (…)/2008, actul aditional nr. 1 aferent acestuia, care au fost puse in executare de catre intimata.

Se arata ca contestatorul M. P. M. nu a fost somat, la data constituirii garantiei acesta avea domiciliul in (…), somatia fiind emisa pe adresa din (…) si numai pentru contestatoarea M. P. C. M..

Se mai arata ca bancar nu s-a deplasat la locul situarii imobilului in vederea incheierii procesului verbal de situatie, contestatorii invocând prematuritatea emiterii somatiei de plata, având in vedere disp. art. 497 Cpc, conform carora somatia se emite dupa intocmirea procesului verbal de situatie.

Arata contestatorii, ca lipsa comunicarii procesului verbal de situatie atrage incalcarea dreptului acestora la aparare si privarea lor de dreptul de a contesta aceste acte de executare.

Contestatorii mai arata ca titlul executoriu in baza caruia s-a pornit executarea nu a fost atasat somatiei de plata in copie certificata, nepurtând semnatura si stampila executorului bancar pe toate paginile.

De asemenea, se arata ca executorul bancar nu a precizat in cuprinsul somatiei ce reprezinta suma de 13.640.410 lei si nu a atasat procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare si nu a specificat cuantumul acestora.

Arata contestatorii ca executarea pornita impotriva acestora are la baza un contract de credit care cuprinde o serie de clauze abuzive pe care instanta de judecata trebuie sa le inlature sanctionându-le cu nulitatea absoluta.

Potrivit art. 4 din Legea 193/2000, o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca prin ea insesi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor, iar nerespectarea dispozitiilor imperative de ordine publica ale art. 4 din Legea 193/2000 atrage nulitatea absoluta partiala a clauzei penale abuzive pâna la o limita ce poate fi apreciata ca rezonabila in raport cu prejudiciul cauzat.

In ce priveste conditia lipsei negocierii directe a clauzei, arata contestatorii ca optiunea consumatorului de a incheia sau nu contractul de imprumut cu banca nu inlatura in nici un fel realitatea ca in masura in care doreste sa beneficieze de credit de pe o piata in care in esenta conditiile generale sunt similare, trebuie sa accepte in bloc conditiile prestabilite de acestea, incheind astfel un contract de adeziune, fara posibilitatea reala de a negocia vreo clauza.

In drept au fost invocate dispozitiile ar. 399 – art. 401 Cpc si art. 403 Cpc.

In sustinerea contestatiei au fost depuse copii de pe urmatoarele acte: somatie de plata, contract de garantie imobiliara, act aditional.

Prin intâmpinarea formulata la data de 17.08.2010, intimata U. T. B. SA a solicitat respingerea contestatiei ca netemeinica si nelegala, invocând totodata exceptia netimbrarii sau a insuficientei timbrari raportata la valoarea pretentiilor solicitate.

Prin intâmpinare intimata arata ca potrivit art. 2 alin 2 din Legea 146/1997, in cazul contestatiei la executare, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, neputând insa depasi suma de 194 lei.

Se mai arata prin intâmpinare ca sustinerile contestatorilor nu sunt dovedite, ceea ce contravine disp. 1169 Cpc, potrivit carora cel care face o afirmatie in fata judecati trebuie sa o si dovedeasca.

Arata intimata ca atât somatia emisa pe numele ambilor contestatori, cât si procesul verbal de situatie au fost redactate cu indeplinirea conditiilor de fond si de forma prevazute de art. 387 si 497 Cpc pentru validitatea sa, cuprinzând toate mentiunile obligatorii, nefiind deci aplicabila sanctiunea nulitatii prevazuta de art. 388 alin 2 Cpc.

În ceea ce priveste p.v de situatie, contestatorii arata ca legea nu prevede obligativitatea comunicarii acestuia.

Referitor la solicitarea contestatorilor ca instanta din oficiu sa verifice clauzele contractului de credit semnat de fidejusorii ipotecari contine sau nu clauze abuzive, invocând calitatea de consumator, intimata solicita respingerea acesteia, aratând ca prevederile Legii 193/2000 vizeaza protectia consumatorilor, in speta imprumutatul fiind o societate comerciala, persoana juridica care a obtinut un credit in vederea asigurarii resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii sale comerciale, iar contestatorii sunt fidejusorii debitoarei care nu indeplinesc conditiile de consumator.

Solicita de asemenea intimata sa se puna în vedere contestatorilor sa depuna cautiune în vederea suspendarii executarii.

Prin incheierea din data de 18.08.2010, instanta a respins exceptia netimbrarii invocata de intimata prin intâmpinare si a stabilit cautiune in cuantum de 130.000 lei.

La data de 05.10.2010, contestatorii au formulat precizare in sensul precizarii clauzelor abuzive din titlul executoriu ca fiind : cap. 3, 4, 6, 7, 8 pct 3, 9, 11, 16 pct 1 si 3 si cap. 20.

Arata contestatorii ca sunt aplicabile prevederile Lg 193/2000 întrucât garantii ipotecari au calitate de consumatori iar banca de comerciant.

De asemenea, contestatorii au precizat ca nici una din clauzele prevazute in aceste contracte nu au fost negociate, contractele fiind standard, de aderare.

La data de 27.10.2010, contestatorii si-au modificat cadrul procesual in sensul ca au chemat în judecata, in calitate de intimata, si pe SC S. SRL, instanta luând act de modificarea cadrului procesual.

La data de 17.11.2010, prin noua precizare formulata, contestatorii au solicitat chemarea în judecata in calitate de intimata a SC AG P. M. S. SRL, având în vedere ca aceasta are calitatea de codebitor alaturi de SC S. SRL, ca urmare a actului aditional (…)/R/30.06.2009.

În ceea ce priveste solicitarea contestatorilor privind suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei, instanta constatând ca nu a fost depusa cautiunea stabilita de instanta, contestatorii facând precizarea ca nu o vor achita, având în vedere prevederile art. 403 C.P.Civ o va respinge constatând ca nu este îndeplinita conditia impusa de lege referitoare la plata cautiunii.

Analizând actele dosarului, instanta retine ca in baza titlurilor executorii – contract de credit nr. (…)/CRA3/14.11.2007 si contract de credit nr. (…)/CRA3/14.11.2007, act aditional nr. (…)/R/30.06.2009, contract de ipoteca nr. (…)/2008, act aditional nr. 1 aferent acestuia, s-a pornit executarea împotriva contestatorilor în dosarul de executare (…)/2010.

La data de 29.06.2010 a fost emisa somatia de plata.

Cu toate ca a fost facuta comunicarea somatiei doar într-un singur exemplar, pe numele contestatoarei, instanta nu poate retine încalcarea prevederilor art. 387 C.P.Civ, având în vedere ca somatia a fost emisa pe numele ambilor contestatori, acestia având domiciliu comun. Cum contestatorul a formulat contestatie la executare, în termen legal, contestatorul nu poate pretinde ca nu a cunoscut despre emiterea somatiei si pe numele sau, si nici ca i s-a produs vreo vatamare prin neînscrierea numelui sau pe adresa de comunicare a somatiei, cât timp a cunoscut despre somatie si a contestat-o în instanta. În consecinta, nedovedind o vatamare a drepturilor si intereselor sale legitime, conform regimului reglementat de dispozitiile art. 105 C.P.Civ, instanta apreciaza ca neîntemeiat motivul invocat de contestatori privind anularea somatiei pe motiv ca contestatorului M. P. M. nu i-a fost comunicata somatia.

În ceea ce priveste al doilea motiv invocat de contestatori referitor la prematuritatea somatiei de plata instanta considera de asemenea ca nu este întemeiat.

Astfel, instanta constata ca executorul bancar a întocmit procesul verbal de situatie in data de 29.06.2010, acesta fiind întocmit în conformitate cu prevederile art. 496 C.pr.civ. raportat la art.504 alin.1 C.pr.civ. punctele 1-3,5,6 si 14, la aceeasi data fiind emisa si somatia de plata, care contine toate elementele cerute de art.497 C.pr.civ. raportat la art.387 C.pr.civ.

Cum procedura de executare nu impune obligativitatea comunicarii procesului verbal de situatie împreuna cu somatia (aceasta din urma cuprinzând de altfel identificarea imobilului), instanta nu poate retine încalcarea legii de catre executorul judecatoresc.

Potrivit art.387 alin.1 pct.4 C.pr.civ.la care se raporteaza art.497 C.pr.civ. executarea silita poate începe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie la care se va anexa titlul executoriu, nerespectarea dispozitiilor legale atragând însa sanctiunea nulitatii în conditiile art.105. alin.2 C.pr.civ.

Cum în speta nu s-a facut dovada de catre contestatori a existentei unei vatamari, instanta constata neîntemeiat motivul invocat de catre contestatori.

În ceea ce priveste motivul referitor la faptul ca în somatie nu s-a precizat ce reprezinta suma solicitata si nu s-a atasat p.v. de stabilire a cheltuielilor de executare, instanta constata ca este, de asemenea neîntemeiat.

Astfel, instanta constata ca, potrivit dispozitiile art.387 C.pr.civ. executorul are obligatia de a indica titlul executoriu în baza caruia va urma sa se realizeze procedura executarii silite nefiind mentionata obligatia acestuia de a preciza în somatie natura debitului si nici obligatia de a atasa procesul verbal privind cheltuielile de executare.

Fata de cele retinute mai sus, instanta constata neîntemeiata solicitarea contestatorilor de anulare a formelor de executare, constatând ca executarea a fost facuta de executor cu respectarea dispozitiilor legale.

Cu privire la contestatia la executare împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost pornita executarea , instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 14 din Legea nr.193/2000 „Consumatorii prejudiciati prin contracte încheiate cu încalcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se adresa organelor judecatoresti în conformitate cu prevederile si ale Codului de procedura civila, în art. 2 alin (1) legiuitorul definind notiunea de consumator ca fiind “orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociatii, care, în temeiul unui contract care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza în scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Constatând ca, contractul în legatura cu care se solicita constatarea abuziva a unor clauze a fost încheiat între intimata U. T. si SC S. SRL, în calitate de banca respectiv împrumutat, instanta apreciaza ca acesta nu cade sub incidenta prevederilor Lg 193/2000, nici SC S., nici contestatorii, în calitatea lor de garanto ipotecari, neavând calitatea de consumator în sensul acordat de lege acestei notiuni.

Fata de considerentele de mai sus si în raport de dispozitiile legale mentionate, instanta va respinge contestatia la executare formulata ca neîntemeiata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea de supendare.

Respinge contestatia formulata de contestatorii M. P. M., cu domiciliul in (…) si M. P. C. M., cu acelasi domiciliu în contradictoriu cu intimatii U. T. B. B., cu sediul in (…), SC S. SRL prin administrator judiciar E. SPRL, cu sediul in (…)si SC AG P. M. S. SRL prin administrator judiciar R. R. IPURL, cu sediul in (…).

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 02.03.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,