Comercial – dizolvare societate Societăţi comerciale


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

Sentinta civila nr. 44

Sedinta publica de la 05 Iulie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE D.S.

Grefier M.M.

?????Pe rol fiind pronuntarea asupra cererii formulata de S.C.M. P. prind constatarea legalitatii hotarârii asupra divizarii partiale.

Continutul dezbaterilor s-au consemnat în încheierea de sedinta din 30.06.2010 ,când s-au pus concluzii în fond,iar instanta din lipsa de timp pentru deliberare a amânat pronuntarea pentru data de 5.07.2010 când a deliberat si a pronuntat urmatoarea hotarâre .

TRIBUNALUL

Deliberând

Asupra cererii de fata constata urmatoarele :

Cu adresa nr. 2092 din 08.06. 2010, înregistrata la Tribunalul Bacau sub nr. 3461/110/2010, OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lânga TRIBUNALUL BACAU a înaintat spre competenta solutionare, cererea formulata de SCM P., având ca obiect pronuntarea unei hotarâri prin care sa se constate legalitatea hotarârii asupra divizarii partiale a SCM P. , prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau la patru societati cooperatiste mestesugaresti nou înfiintate, înregistrarea acestora în Registrul Comertului, precum si a modificarilor generate de divizare si sa se dispuna publicarea actului constitutiv, a actului modificator si a dispozitivului hotarârii în M.O. partea a –IV-a.

La aceasta cerere au fost atasate acte:

Proiectul de divizare nr. 133/15.02.2010, dovada publicarii acestuia în M.O, hotarârile AGEA a SC P. nr. 15 din 08.01.2010, nr. 17/16.04.2010 si nr. 18 / 17.04.2010, protocoalele de predare-primire a patrimoniului catre societatile nou înfiintate, actele privind înregistrarea societatilor nou înfiintate alte acte necesare divizarii.

Instanta analizând actele depuse în sustinerea cererilor formulate constata urmatoarele:

Prin cererea formulata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau, SCM P. a solicitat sa se constate legalitatea hotarârii divizarii partiale a SCM P., prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau la 4 societati coperatiste mestesugaresti si sa se dispuna înregistrarea în Registrul Comertului a urmatoarelor generate de divizare:

– reducerea capitalului social al SCM P. de la 106.800 Ron la 57300 RON

– primirea A DOI membri cooperatori, respectiv: M.A. si P.A.

– cesionarea parti sociale: M.C. cesionEAZA 198 parti sociale catre M.A., Mereuta Ioan cesionEAZA 16 parti sociale catre M.A. si 175 parti sociale catre P.A., T.A. cesioneaza 40 parti sociale catre P.A.;

– reducerea numarului de membri cooperatori de la 25 la 7;

– modificarea formei de administrare a societatii de la Consiliu de Administratie la Administrator unic;

– modificarea obiectului principal de activitate;

– revocarea administratorilor S.M. si G.V.;

– revocarea cenzorilor si alegerea noilor cenzori;

– reducerea a patru puncte de lucru a SCM P., ca urmare a divizarii partiale;

– încetarea calitatii de membri cooperatori a unui numar de 20 membri cooperatori;

-împuternicirea D-nei M.C., presedintele societatii;

Constatând ca proiectul de divizare al societatii a fost publicat în M.O. nr. 4 din 15.03.2010, partea a-IV-a si nu s-au formulat opozitii în termen de 30 zile de la publicarea acestuia, ca Adunarea Generala Extraordinara a SCM P. din 08.01.2010 a aprobat divizarea partiala a acestei societati si modificarea actului constitutiv al societatii, conform Hotarârii nr. 15/08.01.2010,ca actele constitutive ale societatilor cooperatiste mestesugaresti nou înfiintate au fost aprobate de catre Adunarea Generala Extraordinara a SCM P. prin Hotarârea 17/16.04.2010, ca Adunarile generale constitutive ale noilor societati cooperatiste mestesugaresti au aprobat actele constitutive ale acestor societati, acte care respecta dispozitiile imperative ale Legii nr. 1/2005 cu privire la constituirea societatilor cooperatiste mestesugaresti, ca s-au efectuat varsamintele si s-au depus actele prevazute de lege,pentru înregistrarea noilor societati si a mentiunilor de modificare a actului constitutiv al SCM P. instanta în temeiul art. 4 din OUG 116/2009 si art. 76-80 din legea 1/2005, constata îndeplinite cerintele legale privind divizarea partiala a SCM P. si va dispune înregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv al SCM P. si înfiintarea noilor societati cooperatiste mestesugaresti în registrul Comertului si efectuarea mentiunilor de publicitate prevazute de lege.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de S.C.M. P. BACAU prind constatarea legalitatii hotarârii asupra divizarii partiale.

Constata legalitatea hotararii asupra divizarii partiale a SCM P. BACAU

Autorizeaza constituirea noilor societati cooperatiste rezultate din divizare: SCM P. P. ,SCM S., SCM P.D. si SCM T.C.S. .

Dispune înregistrarea in Registrul Comertului a modificarilor determinate de divizarea SCM P. BACAU, si a noilor societati cooperatiste mestesugaresti înfiintate.

Dispune publicarea prezentei hotarâri in Monitorul Oficial al României partea a IV-a

Definitiva

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi.5.07.2010

Presedinte,

Grefier,