Comercial-închidere procedură insolvenţă Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

TRIBUNALUL TULCEA

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

Sentinta civila nr. 118

Sedinta publica din data de …

Completul compus din:

Judecator sindic: …

Grefier: …

S-a luat în examinare cauza comerciala, în prima instanta, privind pe debitoarea S.C. … S.R.L. cu sediul în sat …, jud.Tulcea, prin lichidator judiciar II … IPURL Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. …, jud.Tulcea, având ca obiect închiderea procedurii insolventei potrivit Legii nr. 85/2006.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta Ana Maria Rotaru din partea lichidatorului.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza instantei ca s-a acordat termen pentru discutarea propunerii de închidere a procedurii, dupa care:

Reprezentantul lichidatorului depune dovada notificarii cererii de închidere a procedurii catre creditoare.

Instanta, constata dosarul în stare de judecata si acorda cuvântul asupra închiderii.

Reprezentantul lichidatorului solicita admiterea cererii de închidere în temeiul art 131 din Lg 85/2006.

Instanta retine cauza în pronuntare.

JUDECATORUL SINDIC:

Prin încheierea civila nr. 1434/21.05.2010, s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S.C. TF … S.R.L. cu sediul în sat …, jud.Tulcea, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa ILIE ION, cu sediul în Babadag, pct de lucru Tulcea.

În cauza a formulat declaratie de creanta DGFP Tulcea pentru suma de 1392 lei, fiind singurul creditor ce figureaza în tabelul preliminar al creantelor si care a fost preluat mai apoi si în tabelul definitiv consolidat al creantelor, totalul creantelor debitoarei însumând, prin urmare, 1392 lei.

Din verificarile efectuate, a rezultat ca societatea nu detine bunuri mobile sau imobile în patrimoniu care sa fie valorificate, si nici disponibilitati banesti în conturi la banci.

În raportul asupra cauzelor si împrejurarilor ce au determinat insolventa, lichidatorul a învederat ca fostul administrator al societatii, Serban Ion, nu a urmarit plata datoriilor bugetare pentru anii 2006-2008 în suma de 453 lei, pentru care s-au calculat accesorii în cuantum de 939 lei, ceea ce a dus la un blocaj financiar; de asemenea, nu au fost depuse bilanturi contabile în termenul legal, societatea fiind dizolvata de drept în baza art. 237 din Legea nr. 31/1990, aceasta fiind principala cauza care a generat aparitia starii de insolventa a SC … SRL.

S-a mai stabilit ca societatea debitoare nu a avut de recuperat creante viabile si ca sunt întrunite cerintele impuse prin art. 138 din Legea nr.85/2006 pentru antrenarea raspunderii fostului administrator al societatii, fiind promovata de catre lichidator actiune pentru angajarea raspunderii membrilor organelor de conducere, prin sentinta civila nr. …/5 noiembrie 2010, ramasa irevocabila, fiind obligat fostul administrator al debitoarei, Serban Ion, sa suporte pasivul neacoperit al debitoarei, pâna la concurenta sumei de 1392 lei reprezentând creantele ramase neacoperite apartinând creditorului cuprins în tabelul definitiv al creantelor, hotarâre ce poate fi pusa în de catre creditor pentru recuperarea sumelor respective.

Potrivit dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2006, în orice stadiu al procedurii pevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

La data de 10 decembrie 2010, judecatorul sindic a luat act de schimbarea denumirii lichidatorului din Cabinet Individual de Insolventa ILIE ION, cu sediul în Babadag, pct de lucru Tulcea în II INSOLVENCY IPURL Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Garii, nr 6, bl. 3, sc A, ap 8, jud.Tulcea.

Cum din verificari a rezultat ca societatea nu detine bunuri în patrimoniu si nici nu exista creante de recuperat, se va admite cererea, se va dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C…. S.R.L. cu sediul în sat …, jud.Tulcea si radierea societatii debitoare din Registrul Comertului unde este înmatriculata.

De asemenea, urmeaza ca în temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006, sa se dispuna notificarea hotarârii D.G.F.P. Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mentiunii.

În lipsa disponibilitatilor banesti în conturile debitoarei, în temeiul art. 4 alin. 4 din Legea nr.85/2006, se va dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 3186,94 lei, din care suma de 3000 lei reprezinta onorariu lichidator, iar suma de 186,94 constituie cheltuieli de procedura.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea lichidatorului II INSOLVENCY IPURL Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Garii, nr 6, bl. 3, sc A, ap 8, jud.Tulcea.

În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006

Închide procedura insolventei deschisa fata de debitoarea SC …SRL, cu sediul …, jud.Tulcea.

Dispune radierea debitoarei din Registrul Comertului unde este înmatriculata.

În temeiul art.135 din Legea nr.85/2006

Dispune notificarea hotarârii DGFP Tulcea si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea pentru efectuarea mentiunii.

În temeiul art.4 alin.4 din Legea nr.85/2007

Dispune plata din fondul de lichidare a sumei de 3186,94lei, din care suma de 3000 lei reprezinta onorariu lichidator, iar suma de 186,94 lei constituie cheltuieli de procedura.

Definitiva. Executorie.

Cu recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 14 ianuarie 2011.

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,

….

…./3.ex./01.02.2011

Com.1ex.lichidator, 1 ex BPI + 1 adresa

ROMÂNIA

ROMÂNIA

Dosar nr. …/88/2010

Dosar nr. …/88/2010

Emisa la 31.01.2011

Emisa la 31.01.2011

Catre,

Catre,

Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea

Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea

Str. Babadag, nr. 163 bis, jud.Tulcea

Str. Babadag, nr. 163 bis, jud.Tulcea

Va facem cunoscut ca prin sentinta civila nr. 118/14.01.2011 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1534/88/2010, s-a închis procedura insolventei deschisa fata de SC … S.R.L., cu sediul în sat .., jud. Tulcea, nr. de ordine în Registrul Comertului J ../384/1991, CUI … si s-a dispus radierea acesteia din Registrul Comertului unde este înmatriculata, astfel ca solicitam sa procedati la efectuarea acestor mentiuni în registrele dvs.

Judecator sindic,Grefier,

Judecator sindic,Grefier,

Va facem cunoscut ca prin sentinta civila nr. 118/14.01.2011 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 1534/88/2010, s-a închis procedura insolventei deschisa fata de … S.R.L., cu sediul în sat …, jud. Tulcea, nr. de ordine în Registrul Comertului J …/384/1991, CUI … si s-a dispus radierea acesteia din Registrul Comertului unde este înmatriculata, astfel ca solicitam sa procedati la efectuarea acestor mentiuni în registrele dvs.

4