Comercial-închidere procedură insolvenţă Chemare în judecată (acţiuni, cereri)


31/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala si Administrativ

SENTINTA CIVILA NR. 101

Sedinta publica din data de ….

JUDECATOR SINDIC: …

GREFIER: ……

S-a luat în examinare cauza comerciala, în prima instanta, formulata de EXPERT GENERAL IPURL Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Trandafirilor nr. 4 B, judet Tulcea, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. … SRL, cu sediul în sat …., jud. Tulcea, pentru închiderea procedurii de insolventa, în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pentru lichidatorul judiciar av. Constantin Corina, lipsa fiind creditorii: ….., DGFP Tulcea si ITM Tulcea.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-au citit actele si lucrarile dosarului de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosarul cauzei raportul privind închiderea procedurii insolventei în baza art. 131 din Legea 85/2006, notificat catre ITM si DGFP Tulcea.

Motivat de faptul ca nu exista bunuri în averea debitorului, sunt îndeplinite conditiile prev. de art. 131 din lege si solicita închiderea procedurii insolventei si încuviintarea retributiei lichidatorului judiciar.

Judecatorul sindic lasa cauza în pronuntare cu privire la închiderea procedurii insolventei.

JUDECATORUL SINDIC,

Prin cererea adresata acestei instante la data de 14.01.2011 si înregistrata sub nr. …/88/2010, iar la judecatorul sindic sub nr. …/2010, lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea, desemnat pentru debitoarea SC …. SRL Horia, jud.Tulcea, a solicitat închiderea procedurii de insolventa în conformitate cu art. 131 din Legea 85/2006.

În motivarea cererii s-a aratat ca societatea debitoare, la data de 11.01.2010, a solicitat intrarea sa în procedura falimentului, potrivit art. 27 si art. 28 din Legea 85/2006.

Împotriva debitoarei s-a deschis procedura de insolventa în forma simplificata conform Legii 85/2006, prin încheierea civila nr. 7/15.02.2010, în dosarul 94/88/2010 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea la cererea debitoarei, desemnându-se în calitate de lichidator judiciar Expert General IPURL Tulcea.

S-a aratat ca în aceasta procedura lichidatorul judiciar desemnat a parcurs toate etapele procedurii de faliment si lichidare, conform documentelor întocmite si depuse la dosarul cauzei.

Urmare demersurilor facute de lichidator, reprezentantul fostului administrator al falitei, av. …, s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar si a predat documentele contabile ale societatii.

În urma verificarii înscrisurilor contabile ale societatii, s-a constatat ca în cauza sunt întrunite conditiile generale prevazute în cuprinsul art. 138 alin.1 din Legea nr. 85/2006, în sensul angajarii raspunderii membrilor organelor de conducere.

Din acest considerent, lichidatorul judiciar a solicitat atragerea raspunderii personale patrimoniale a fostului administrator…., formându-se dosarul nr. 1776/88/2010.

Prin sentinta civila nr. 2947 pronuntata la data de 19.11.2010, Tribunalul Tulcea a respins cererea de atragere a raspunderii personale patrimoniale a fostului administrator, ca nefondata.

La data de 23.04.2010, lichidatorul judiciar a depus tabelul preliminar al creantelor, în care s-au înscris trei creditori, respectiv: ITM Tulcea cu o creanta în valoare de 120 lei, DGFP Tulcea cu o creanta în valoare de 17.213 lei, SC … SRL cu o creanta în suma de 1.418,87 lei. La data de 14.05.2010, s-a depus si tabelul definitiv al creantelor, însumând un total al creantelor de 18.751,87 lei.

Motivat de faptul ca nu exista bunuri în averea debitorului, considera lichidatorul judiciar ca sunt îndeplinite conditiile art. 131 din Legea 85/2006 si solicita închiderea procedurii de faliment a SC … SRL.

În dovedirea cererii lichidatorul judiciar a depus rapoarte de activitate, tabel definitiv al creantelor, raport de închidere a procedurii cu dovada notificarii catre creditori.

Din analiza înscrisurilor întocmite si depuse la dosarul cauzei de catre lichidatorul judiciar rezulta ca acesta si-a îndeplinit atributiile specifice, parcurgând toate etapele impuse de Legea 85/2006.

Fata de societatea debitoare s-a deschis procedura de insolventa în forma simplificata conform Legii 85/2006, prin încheierea civila nr. 7/15.02.2010, la cererea debitoarei, desemnându-se în calitate de lichidator judiciar Expert General IPURL Tulcea.

Din actele puse la dispozitie lichidatorului judiciar s-a apreciat ca fostul administrator al debitoarei se face vinovat de starea de insolventa a debitoarei, motiv pentru care s-a formulat cerere de atragere a raspunderii personale patrimoniale, ce a format obiectul dosarului nr. …/88/2010, cerere respinsa ca nefondata, prin sentinta civila nr. …/19.11.2010.

La data de 23.04.2010, s-a depus tabelul preliminar al creantelor, în care s-au înscris trei creditori, respectiv: ITM Tulcea cu o creanta în valoare de 120 lei, DGFP Tulcea cu o creanta în valoare de 17.213 lei, SC … SRL cu o creanta în suma de 1.418,87 lei, iar la data de 14.05.2010, s-a depus si tabelul definitiv al creantelor, însumând un total al creantelor de 18.751,87 lei.

Având în vedere dispozitiile art.131 din Legea 85/2006 potrivit cu care ” În orice stadiu al procedurii prevazute de prezenta lege, daca se constata ca nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, judecatorul-sindic va da o sentinta de închidere a procedurii, prin care se dispune si radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat”, judecatorul sindic apreciaza ca nu se mai impune continuarea procedurii de insolventa, urmând a admite cererea si a dispune închiderea procedurii de insolventa cu privire la debitoarea S.C. … SRL …, jud. Tulcea.

Va dispune radierea debitoarei din evidentele Registrului în care este înmatriculata.

Potrivit dispozitiilor art.4 din Legea 85/2006, toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege, se suporta din averea debitorului.

Examinând cererea în raport de actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca au fost îndeplinite cerintele legale, astfel ca cererea lichidatorului este întemeiata si va dispune plata sumei de 2000 lei (2480 lei cu TVA) reprezentând onorariu lichidator din fondul special constituit în temeiul art. 4 alin.4 din Legea 85/2006, catre lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de lichidatorul judiciar EXPERT GENERAL IPURL Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. …, judet Tulcea.

În temeiul art. 131 din Legea 85/2006

Dispune închiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C. … SRL, cu sediul în …, jud. Tulcea.

Dispune radierea debitoarei din evidentele registrului în care este înmatriculata.

Prezenta hotarâre se va notifica DIRECTIEI FINANTELOR PUBLICE TULCEA SI OFICIULUI REGISTRULUI COMERTULUI TULCEA pentru efectuarea mentiunii.

În temeiul art. 4 din Legea nr.85/2006;

Dispune plata sumei de 2000 lei ( 2480 lei cu TVA) reprezentând onorariu lichidator din fondul special constituit în temeiul art. 4 alin.4 din Legea 85/2006, catre lichidatorul judiciar Expert General IPURL Tulcea.

Definitiva si executorie.

Cu recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 14 ianuarie 2011.

JUDECATOR SINDIC, GREFIER,

…. ..

Com. 3 ex.- 1 ex. Lichidator

1 ex. DGFP Tulcea si 1 ex. ORC

4