Comercial-opoziţie Cereri


TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 2280/2011

Prin cererea înregistrata sub nr. ……. din 19 mai 2011 la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, Directia generala a Finantelor Publice Tulcea a formulat cerere de opozitie împotriva Hotarârii AGA din 01.04.2011 privind cesiunea de parti sociale detinute la SC ……. SRL cu sediul în ……. Tulcea.

Prin Rezolutia nr. 1405 din 04 aprilie 2011 a Directorului Oficiului Registrului de pe lânga Tribunalul Tulcea s-a dispus înregistrarea în Registrul Comertului a cererii de opozitie.

Cu adresa nr. 10575 din 25 mai 2011, înregistrata la Tribunalul Tulcea sub nr…….., Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea a înaintat spre solutionare cererea de opozitie.

În motivarea cererii de opozitie s-a aratat ca Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea a avizat spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a Hotarârea AGA din 01.04.2011 privind cesiunea de parti sociale detinute la S.C. ……. S.R.L., respectiv ca asociatii ……. si ……. se retrag din societate si cesioneaza partile sociale în favoarea asociatei ……..

S-a aratat ca societatea figureaza în prezent în evidentele fiscale cu obligatii neachitate la bugetul general consolidat al statului în suma de 148 lei.

În concluzie, s-a solicitat neînregistrarea la Oficiul registrului Comertului a Hotarârii AGA din 01.04.2011.

În drept cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.61-62 din Legea nr.31/1990 completata prin OUG nr.54/2010.

În dovedirea cererii de opozitie s-au depus în copie o serie de înscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin hotarârea AGA din 01 aprilie 2011 s-a decis retragerea din cadrul societatii a asociatilor ……. si ……. care au cesionat în totalitate partile sociale detinute în numar de 20 cu valoare de 10 lei fiecare si valoare totala de 200 lei, respectiv 95,24% cin capitalul social, catre asociata ……..

În urma retragerii, capitalul social subscris si varsat la data constituirii în valoare de 210 lei, numerar, nu s-a modificat, cele 21 parti sociale, cu valoare de 10 lei fiecare si valoare totala de 210 lei, revenind d-nei ……., participarea la beneficii si pierderi fiind de 100%.

Prin rezolutia nr. 1405 din 04 aprilie 2011 a Directorului oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea s-a dispus înregistrarea acestei hotarâri în registrul comertului si publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Potrivit art. 61 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotarârile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat.

De asemenea, potrivit art. 202 alin. 23) din Legea nr. 31/1990 – creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotarârea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat precum si daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa îsi cedeze partile sociale.

Instanta retine ca reclamanta nu face dovada ca prin cesionarea partilor sociale conform contractului de cesiune, se produce un prejudiciu în patrimoniul sau doar pentru ca detine o creanta împotriva pârâtei singurul motiv ca se cesioneaza parti sociale catre unul dintre asociati nefiind întemeiat atât timp cât societatea este în fiinta, si creditoarea poate oricând sa solicite obligarea pârâtei la plata creantei datorate.

Având în vedere ca dispozitiile legale invocate în opozitie sunt aplicabile în situatia în care se produce un prejudiciu în dauna creditoarei, ca aceasta conditie a prejudiciului nu este îndeplinita, dovedita, instanta va respinge cerere de opozitie ca nefondata.

1