Comercial – opozitie la executare Executarea silită


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

DECIZIE

Pe rol judecarea cauzei Comercial privind pe

apelant S.I., apelant S.A.

si pe intimat BANCA I.R. CU SEDIUL ÎN ITALIA , LA AGENTIA BACAU, având ca obiect

opozitie la executare

împotriva deciziei numarul

La apelul nominal facut în sedinta publica

lipsind:

– intimat – BANCA I.R. CU SEDIUL ÎN ITALIA , LA AGENTIA BACAU

– apelant – S.A.

– apelant – S.I.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza

INSTANTA

Deliberând asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare în judecata formulata de oponentii S.I. si S.A. în contradictoriu cu intimata BANCA I.R. AGENTIA BACAU înregistrata pe rolul Judecatoriei Botosani la data de 9.11.2009, sub nr de dosar nr */2009 s-a solicitat anularea biletului la ordin emis de sc M. Sp 2007 la data de 22.08.2008 pentru suma de 114628,21 euro si biletul la ordin emis la data de 22.08.2008, pentru suma de 52587,77 euro si suspendarea executarii.

În motivarea opozitiei la s-a aratat faptul ca în calitate de asociat al Societatii M. SP 2007 srl a contractat un credit de 50.000 euro si un credit de investitii de 118750 euro, în scopul garantarii creditelor fiind încheiat contractul de garantie imobiliara nr 649/27.11.2007. Oponentii au mai precizat faptul ca cele doua bilete la ordin, avalizate de ei, urmau sa fie completate de banca în conditiile în care garantia ipotecara nu era îndestulatoare. S-a mai aratat faptul ca la sfârsitul anului 2008 societatea a intrat în incidente de plati, motiv pentru care banca a cerut acordul de a cauta un client pentru cumpararea terenului ipotecat în vederea achitarii creditelor, dar, întrucât potentialii cumparatori nu avea lichiditati, au acceptat o vânzare în cadrul executarii silite. Fata de aceste împrejurari oponentii au invocat faptul ca banca a completat biletele la ordin fara a comunica acest aspect avalistilor, mentiunea fara protest fiind falsa si în contradictie cu întelegerea partilor, fiind de altfel atributul exclusiv al tragatorului, girantului si avalistului, potrivit dispozitiilor articolului 51 din Legea 58/1934. S-a mai invocat faptul ca în paralel cu executia cambiala s-a procedat si la executarea de drept comun, creditorul neputând opta simultan pentru mai multe executari silite privind aceeasi creanta.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Botosani, exceptia lipsei capacitatii de folosinta a intimatei, iar pe fondul cauzei respingerea opozitiei la executare. Intimata a precizat faptul ca între societatea Sc M. Sp 2007 si Banca s-au încheiat doua conventii de credit care au fost garantate cu doua bilete la ordin emise în alb si avalizate de catre debitorii S.I., S.A. si M.P., cât si cu un contract de garantie imobiliara având ca obiect bunurile imobile proprietatea debitorilor S.I. si A.. Intimata a mai precizat faptul ca data scadentei a fost completata conform împuternicirii rezultate din conventia de credit, iar mentiunea fara protest a fost consemnata de reprezentantii Bancii, acestia având dreptul de completare conform articolelor 6,7,8 din conventie. În ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite s-a solicitat respingerea acesteia, întrucât nu a fost contestata semnatura.

În sustinerea contestatiilor s-au depus urmatoarele înscrisuri: copiii bilete la ordin (fila 6,7), conventie de linie de credit (fila 8), conventie de credit nr 628/29.02.2008 (fila 11), comunicare somatie (fila 14), somatie de plata (fila 15).

Intimata a depus la dosar conventie de linie de credit (fila 25), conventie de credit (fila 31).

S-a atasat dosarul de executare (filele 39-81).

Cererea a fost legal timbrata cu 12 lei(dosar initial)+182 lei (dosarul de fata) pentru contestatie la executare, 10 lei pentru suspendare

Prin sentinta civila nr 914/5.02.2010 pronuntata de Judecatoria Botosani s-a admis exceptia necompetentei teritoriale si s-a declinat în favoarea Judecatoriei Bacau, dosarul fiind înregistrat sub nr */2010.

Prin încheierea de sedinta din data de 19.03.2010, în urma calificarii exceptiei invocate prin întâmpinare de catre intimata, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a Agentiei Bacau si a dispus introducerea în cauza a Bancii Italo Romena Spa.

Prin sentinta nr. 3429/9.04.2010 Judecatoria Bacau a respins actiunea ca neîntemeiata si a obligat oponentii la plata de cheltuieli de judecata.

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor articolului 62 din Legea 58/1934 :” în termen de 5 zile de la primirea somatiunii, debitorul poate face opozitie la executare. Opozitia se va introduce la judecatoria care a investit cambia cu formula executorie. Judecatoria va judeca opozitia potrivit Codului de procedura civila, de urgenta si cu precadere, înaintea oricarei alte pricini.”

Opozitia la executarea este o cale de aparare pusa de legiuitor la îndemâna debitorului, pentru a se apara, pe calea exceptiilor, împotriva pretentiilor creditorului cambial, având ca scop invalidarea raportului cambial. Pe calea opozitiei, debitorul nu invoca motive ce tin de respectarea conditiilor formale a însasi procedurii de executare, ceea ce se poate analiza pe calea contestatiei la executare, ci motive care tin neregularitatea formala a titlului.

În fapt, între Banca I.R., în calitate de creditor, si Sc M. SP 2007 Srl, în calitate de debitor, s-au stabilit raporturi contractuale prin încheierea contractului de linie de credit în valoare de 50.000 euro (fila 8) si prin încheierea conventiei de credit nr 628/29.02.2008 în valoare de 118.750 euro (fila 11), obligatia împrumutatului fiind garantate prin contractul de garantie reala imobiliara asupra imobilului teren 600 mp, proprietatea oponentilor. De asemenea pentru efectuarea platii au fost emise doua bilete la ordin, titlurile fiind avalizate de oponentii din prezenta cauza. Biletele la ordin au fost emise în alb, în acord cu prevederile articolului 4.2 din contract.

Cele doua bilete la ordin au fost emise pentru suma de 52587,77 euro, (fila 6) la data de 29.02.2008, având scadenta la data de 7.07.2009, si locul platii în Bacau, fiind învestit cu formula prin încheierea din 4.08.2009 pronuntata de Judecatoria Bacau, respectiv pentru suma de 114628,21 euro (fila 7) la data de 29.02.2008, având scadenta la data de 7.07.2009, si locul platii în Bacau, fiind învestit cu formulă executorie prin încheirea din 4.08.2009 pronuntată de Judecatoria Bacau.

Analizand cele doua bilete la ordin, instanta a retinut faptul ca cele doua titluri executorii cuprind o creanta certa, lichida si exigibila, in sensul art.379 C.pr.civ.

În ceea ce priveste motivul referitor la completarea abuziva a biletului la ordin privind mentiunea “fara protest”, instanta a apreciat ca acest motiv nu este întemeiat, prin raportare la dispozitiile articolului 12 din lege si art 8.8, respective 9.9. din contractele încheiate între parti. Biletul la ordin în alb constituie acel titlu de credit care poarta semnatura emitentului, mentiunile obligatorii prevazute de lege urmând a fi completate ulterior, cu excluderea interventiei emitentului. Dreptul de completare apartine posesorului biletului la ordin, acest drept fiind transmis odata cu remiterea titlului. Prin completarea titlului cu mentiunile lasate în alb, biletul la ordin devine perfect si produce efectele specifice titlului de credit, continutul biletului la ordin fiind cel care rezulta din înscris, emitentul fiind obligat fata de posesorul titlului chiar daca dreptul de completare nu s-a exercitat potrivit întelegerii. Potrivit dispozitiilor articolului 12 din lege nerespectarea întelegerii intervenite nu poate fi opusa posesorului decât în cazul în care acesta a dobândit titlul cu rea-credinta sau a savârsit o greseala grava în dobândirea sa. În cauza dobândirea biletului la ordin s-a facut cu buna credinta, în baza raporturilor comerciale dintre parti, contestatorul fiind cel care a remis titlul catre intimata, aceasta având dreptul de completare în caz de ajungere la scadenta a obligatiei de restituire a sumei de bani care a facut obiectul contractelor de credit.

Mai mult decât atât formalitatea protestului nu constituie o conditiei de valabilitate a titlului de credit. Pentru valorificarea drepturilor cambiale posesorul biletului la ordin poate folosi pe lânga actiunile cambiale si calea executarii nemijlocite a cambiei, beneficiarul putând trecere direct la executare, în temeiul titlului sau executor. Protestul de neplata poate fi înlocuit cu refuzul de plata scris pe titlu sau pe adaos. Protestul reprezinta în sine un mijloc de proba si un act de conservare al actiunii de regres care constata vointa posesorului de a se folosi de drepturile cambiale. În cazul biletului la ordin legea nu prevede prezentarea titlului spre acceptare, la scadenta beneficiarul prezentându-se direct la plata. În cazul de fata beneficiarul a prezentat biletul la ordin la plata, titlu fiind refuzat la plata pentru lipsa de disponibil, conform înscrisului depus la fila 6, respectiv 7.

În ceea ce priveste necomunicarea scadentei anticipate, având în vedere ca potrivit dispozitiilor legii exceptiile cambiale pot fi invocate cel mai târziu la prima zi de infatisare (prima zi de infatisare a fost termenul de judecata din data de 5.02.2010), instanta nu le-a analizat, fiind tardiv formulate.

În ceea ce priveste nulitatea titlului pentru neregularitati vizând data scadentei, instanta a apreciat ca nici acest motiv nu este întemeiat. Potrivit clauzei inserate în articolul 6.2 partile au stabilit ca scadenta sa fie data expirarii liniei de credit sau la data aparitiei situatiei vizate de articolul 8 referitor la scadenta anticipata, banca având dreptul de a declara scadenta anticipata, conform acordului partilor înscris în art 8.9.

Potrivit articolului 104 alineat 3 din Legea 58/1934 titlul trebuie sa cuprinda aratarea scadentei, iar potrivit articolului 36 scadenta poate fi la vedere, la un anume timp de la vedere, la un anumit timp de la data emisiunii, la o zi fixa. În cazul de fata s-a prevazut data scadentei ziua de 7.07.2009, banca având dreptul de a completa rubrica referitoare la scadenta, drept acordat de partea adversa. Faptul ca biletul la ordin a fost emis la o data diferita de cea inserata în contractul de credit nu atrage nulitatea dreptului creditorului, fata de caracteristica titlului cambial de a fi un titlu abstract, drepturile si obligatiile cambiale având o existenta de sine statatoare si fata de dreptul bancii de a trece la executare în caz de neîndeplinire a obligatiilor asumate prin act.

Biletul la ordin, ca notiune juridica reprezinta un înscris prin care emitentul se obliga sa plateasca beneficiarului a suma de bani la scadenta, functia sa principala fiind aceea de instrument de plata; neplata la scadenta a sumei de bani prevazute în biletul al ordin deschide posesorului titlului dreptul la executarea nemijlocita a titlului (art.47-55, art. 57-65 din legea 58/1934).

În ceea ce priveste faptul ca s-a pornit atât executarea silita pe calea dreptului comun cât si executarea cambiala, instanta a retinut ca nici acest motiv nu este întemeiat. Potrivit dispozitiilor Legii nr. 58/1934 în cazul refuzului îndeplinirii obligatiilor de plata creditorul cambial are posibilitatea de a-si realiza creanta împotriva debitorului prin procedura procesului cambial sau prin procedura speciala executionala care implica trecerea la executarea silita a debitorului. Pe baza biletului la ordin se poate proceda la executarea silita a debitorului cambial care este somat sa plateasca, lucru care se identifica în speta. În ceea ce priveste executarea silita imobiliara, aceasta actiune are la baza contractul de garantie reala, partile nestipulând o ordine de urmarire, creditorul având dreptul de a-si recupera creanta prin toate mijloacele legale, în limita valorii drepturilor sale (prin articolul 8.9 din contractul 627 s-a prevazut faptul ca se recunoaste dreptul bancii de a alege modalitatea de urmarire si ordine executarii). Atât timp cât oponenti nu au probat faptul ca prin urmarirea imobiliara creditorul si-a satisfacut întreaga creanta, executarea titlului cambial respecta dispozitiile legale, motivul invocat nefiind întemeiat.

Reclamanta oponenta nu a prezentat nicio dovada scrisa menita sa sustina vreuna din exceptiile invocate si care sa conduca la necesitatea aplicarii dispozitiilor privind nulitatea titlului, biletul la ordin îndeplinind conditiile de formă prevăzute de articolul 104 din legea 58/1934.

In ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, potrivit dispozitiilor articolului 62 alineat 4 din lege “Instanta va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaste semnatura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaste procura.”. În cazul de fata oponentii nu au negat faptul ca au semnat biletul la ordin în calitate de avalisti, nefiind astfel îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru suspendarea executarii. Legea a prevazut posibilitatea suspendarii doar pentru cazul de exceptie al înscrierii în fals, pentru asigurarea principiului celeritatii executarii cambiale, cursul acesteia neputând fi oprit decât în situatii în care drepturile debitorului sunt evident lezate si când exista indicii frauda.

Fata de aceste aspecte, instanta, in baza art.62 din Legea nr.58/1934, modificata, a respins opozitia la executare, ca neintemeiata.

În ceea ce priveste cheltuielile e judecata solicitate de Banca I.R. Agentia Bacau, având în vedere faptul ca actiunea cu privire la aceasta parte a fost solutionata pe baza exceptiei, fata de complexitatea cauzei, instanta a redus cuantumul cheltuielilor în conformitate cu dispozitiile art 274 alineat 3 Cod pr. cv, reducere care nu va afecta drepturile dintre client si avocat, guvernate de contractul de asistenta juridica.

Împotriva acestei sentinte au declarat apel S.I. si S.A., solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii opozitiei si anularii executarii cambiale.

În motivare, apelantii au aratat ca solutia instantei este nelegala întrucât desi începuse executarea silita a garantilor ipotecari, banca a completat abuziv bileletele la ordin cu o data straina de contract si cu mentiunea „fara protest”, desi nici din litera contractului si nici din cea a legii (art. 51 din Legea nr. 58/1994) nu rezulta ca posesorul poate sa insereze aceasata mentiune care este atributul exclusiv al tragatorului, girantului si avalistului. Daca ar fi fost notificati de catre banca, ar fi cautat o solutie pentru stingerea amiabila a litigiului.

De asemenea, apelanta a învederat ca în timpul solutionarii opozitiei la executare, bunul supus executarii silite s-a vândut la pretul de 35.000 euro desi expertul evaluator al bancii a evaluat-o la peste 250.000 euro.

Apelul a fost legal timbrat.

Intimata nu a formulat în termen legal întâmpinare, dar a formulat prin reprezentant conventional concluzii scrise.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza apelul ca fiind neîntemeiat, pentru considerentele ce urmeaza:

Pe de o parte, în mod corect a retinut instanta de fond incidenta dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 58/1934 potrivit carora „daca o cambie, necompletata la emitere, a fost completata fara a se tine seama de întelegerile intervenite, neobservarea acestor întelegeri nu va putea fi opusa posesorului, afara numai daca acesta a dobândit cambia cu rea-credinta sau daca a savârsit o greseala grava în dobândirea ei”. În speta, în conditiile în care intimata a intrat în posesia biletului la ordin ca urmare a contractului de credit încheiat cu oponentii, nu se poate retine reaua sa credinta si astfel nu îi poate fi imputata completarea biletului la ordin fara respectarea întelegerii partilor.

Pe de alta parte, trecând peste aceste consideratii si retinând ca din întelegerea partilor si din interpretarea dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 58/1934 rezulta ca banca nu putea completa mentiunea „fara protest”, instanta apreciaza ca acest aspect nu afecteaza valabilitatea titlului de credit.

Astfel, potrivit art. 51 al. 1 din Legea nr. 58/1934, dresarea protestului este o conditie pentru exercitarea dreptului de regres si în cazul în care nu se respecta aceasta formalitate, posesorul cambiei este decazut din acest drept. Altfel spus, sanctiunea ce intervine în cazul nerespectarii acesteii conditii, este doar aceea ca posesorul titlului nu-si mai poate valorifica drepturile împotriva tragatorului, girantului sau avalistului.

Mergând mai departe, invocând acest motiv pe calea opozitiei la executare în baza art.63 al. 1 din Legea nr. 58/1934, apelantii puteau solicita doar anularea somatiei cambiale, întrucât ei nu mai au calitatea de debitor al bancii (posesorul titlului) si nicidecum constatarea nulitatii titlului de credit, astfel cum au cerut prin cererea introductiva. Fata de principiul disponibilitatii ce guverneaza procesul civil, nici instanta de judecata nu putea dispune acest lucru din oficiu, fara o solicitare expresa a reclamantilor-oponenti.

Cu privire la data scadentei biletului la ordin, instanta observa ca potrivit art. 7.2 din contractul de credit, apelantii au autorizat banca sa completeze titlul cu scadenta conform art. 6.2 (la data expirarii valabilitatii liniei de credit si/sau l apariti unor cazuri prevazute de art. 8) sau oricând. Prin urmare, nici aceste sustineri nu pot fi primite.

În final, instanta considera corecta aprecierea instantei de fond care a retinut ca este legala pornirea concomitenta atâta a executarii silite pe calea dreptului comun cât si a executarii cambiale.

În ceea ce priveste exceptiile invocate de intimata în cuprinsul concluziilor scrise, instanta nu le va analiza având în vedere ca acestea nu au fost depuse pâna la închiderea dezbaterilor, pentru ca instanta sa le puna în discutia contradictorie a partilor.

Referitor la cheltuielile de judecata solicitate de intimata, instanta apreciaza ca onoariul de avocat în cuantum de 1240 lei este prea mare raportat efectiv îndeplinita de aparator. Întrucât acesta nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si a depus doar concluzii scrise, instanta considera ca acest onorariu trebuie micsorat pâna la suma de 500 lei, ca echivalent al activitatii desfasurata în prezenta cauza.

Pentru toate aceste motive, considerând sentinta apelata legala si temeinica, instanta va respinge apelul ca nefondat si, în baza art. 274 C. pr.civ va obliga apelantii sa-i plateasca intimatei suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.