Comercial-pretenţii Cereri


R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. …

Sedinta publica din data de …

Completul compus din:

PRESEDINTE: …

Grefier: ….

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect pretentii formulata de reclamanta S.C. … SRL, cu sediul în Tulcea, str. …, jud. Tulcea, în contradictoriu cu pârâtul SERVICIUL DE AMBULANTA TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Spitalului nr. 23, jud. Tulcea.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în sedinta publica din data de … aprilie 2011, sustinerile partii prezente fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea data, când instanta a amânat pronuntarea cauzei la data de … aprilie 2011 si la aceasta data, când a pronuntat urmatoarea hotarâre.

T R I B U N A L U L :

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Tulcea, la data de … august 2010 sub nr. 2721, reclamantul S.C. … S.R.L. Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul Serviciul de Ambulanta Tulcea, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 177.036, 89 lei, reprezentând debit total neachitat; plata penalitatilor de întârziere în cuantum de 3.161,9 lei, reprezentând penalitati în cota de 0,01%/zi de întârziere, calculate la valoarea debitului neachitat aferent facturii seria … nr. …/13.07.2009 si care curg din prima zi urmatoare scadentei si pâna la data de 25.01.2010; plata penalitatilor de întârziere în cota de 0,01%/zi de întârziere, calculate la valoarea debitului neachitat aferent facturii seria … nr. …/13.07.2009 si care curg din 26.01.2010 si pâna la data platii, inclusiv; plata penalitatilor de întârziere în cota de 0,01% de întârziere, calculate la valoarea debitului neachitat aferent facturii seria … nr. …/30.09.2009 si care curg din prima zi urmatoare scadentei si pâna la data efectuarii platii, inclusiv si plata cheltuielilor de judecata constând în taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, a încheiat contractul de furnizare nr. … din 6.05.2009, în care Autoritatea contractanta Serviciul de Ambulanta Tulcea a avut calitatea de achizitor, iar operatorul economic S.C. … TULCEA a avut calitatea de prestator – furnizor, partile contractante stabilind ca obligatie principala a achizitorului, plata pretului produselor catre furnizor într-un termen de 30 de zile de la emiterea facturii catre acesta, conform prevederilor art. 10.2 din contratul de furnizare nr. …. din 6.05.2009.

Precizeaza reclamanta ca prin înserarea în cuprinsul contractului a art. 11 – sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabila a obligatiilor, partile au convenit asupra unei clauze penale, care, reprezinta modalitatea de evaluarea a prejudiciului suferit de creditor în caz de cu întârziere a obligatiei debitorului, prin care s-a anticipat valoarea acestui prejudiciu.

Arata reclamanta ca desi si-a îndeplinit obligatiile asumate prin prevederile art. 4.1 din contract si anume a furnizat, respectiv a vândut, a livrat si a instalat 2 motoare cu aprindere prin compresie pentru salupa sanitara “Urgenta”, pentru care au fost emise facturile seria … nr. … din 13.08.2009 si seria … nr. 764 din 30.09.2009, fiind încheiat la data de 14.09.2009 si procesul-verbal de receptie finala nr. … din 14.09.2009, pârâtul -debitor nu si-a îndeplinit integral obligatia de plata a celor doua facturi ce cuprind contravaloarea celor doua motoare, precum si demontarea, montarea si instalarea acestora.

Cu privire la valoarea debitului cuprins în factura seria … nr. … din 13.07.2009, arata reclamanta ca acesta este de 203.738,47 lei, asa cum este prevazut în contract prin art. 5.2 lit. A, adica 171.208,80 lei plus 32.529,67 lei reprezentând TVA, si în urma numeroaselor demersuri pe care le-a efectuat, pârâtul-debitor a efectuat plati partiale în cuantum de 18.500 lei la data de 38.09.2009 si, respectiv de 30.000 lei la data de 25.01.2010, rezultând la aceasta data un sold de 155.238,47 lei.

Referitor la valoarea debitului cuprins în factura seria … nr. … din 30.09.2009 în cuantum de 21.798,42 lei, asa cum este prevazut în contract prin art. 5.2 lit. B, acesta se comune din 18.318,00 lei plus 3.480,42, reprezentând TVA, si nu au fost efectuate plati, la aceasta data mentinându-se soldul de 21.798,42 lei.

În ceea ce priveste penalitatile de întârziere, arata reclamanta ca, în cauza, a fost înserata o clauza penala în art. 11.2, ce are un caracter sanctionator pentru debitorul obligatiei de plata a sumelor de bani, în speta SERVICIUL DE AMBULANTA TULCEA, în situatia în care acesta întârzie îndeplinirea obligatiei, astfel încât în cazul în care achizitorul nu îsi onoreaza obligatiile în termen, atunci acestuia îi revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,01%/zi din plata neefectuata.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 969 , art. 97, art. 1073 alin. 2 pct. 1 si art. 1082 Cod civil, art. 43 si art. 46 Cod comercial, art. 286 alin. 11 si alin. 2 si urmatoarele din O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 112 si urmatoarele, art. 7202 – 7209 Cod procedura civila.

În dovedire, au fost depuse în copie certificata: contratul de furnizare nr. 1391 din 6.05.2009, procesul verbal de receptie finala nr. … din 14.09.2009, facturile seria … nr. … din 13.07.2009 si seria … nr. … din 30.09.2008.

În aparare, pârâtul SERVICUL DE AMBULANATA TULCEA a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia de necompetenta functionala privind solutionarea litigiului, exceptia prematuritatii cererii datorita lipsei unui element esential si premergator si anume lipsa convocarii de conciliere directa si exceptia de neexecutare a contractului.

Cu privire la exceptia de necompetenta functionala privind solutionarea litigiului, pârâtul a arat ca, în speta, contractanta Serviciul de Ambulanta Tulcea este o autoritate publica, iar contractul încheiat sub nr. … din 6.05.2009 cu S.C. … S.R.L. are ca obiect principal achizitia publica a doua bunuri mobile, în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006) privind atribuirea acestui gen de contracte.

În ceea ce priveste exceptia prematuritatii cererii datorita unui element esential si premergator acesteia si anume lipsa convocarii concilierii directe, arata recurenta ca nu au fost îndeplinite conditiile prevazute de art. 7201 Cod pr. civile conform carora, “…înainte de introducerea cererii de chemare în judecata reclamantul va încerca solutionarea litigiului fie prin mediere, fie prin concilierea directa”, aceasta fiind o conditie a declansarii procedurii judiciare.

Referitor la cea de a treia exceptie invocata, respectiv exceptia de neexecutare a contractului arata recurenta ca obiectul contractului de furnizare, înregistrat sub nr. 1391 din 6.05.2009 si încheiat între Serviciul de ambulanta Tulcea si S.C. … S.R.L., este acela de furnizarea, respectiv vânzarea, livrarea si instalarea a doua motoare de catre furnizor (reclamanta) achizitorului (pârâtul).

Pentru ca acest contract comercial sa-si produca efectele întocmai cu cerintele celor doua parti, au fost stabilite o serie de clauze în favoarea fiecareia dintre ele, tocmai pentru a se evita stare de conflict care poate genera un litigiu.

Una dintre clauze se refera la obligatiile pe care trebuie sa le respecte reclamanta, si anume art. 9.1 din contract unde se prevede ca : “Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate în propunerea tehnica”.

Având în vedere aceasta prevedere contractuala, învedereaza pârâtul ca reprezentantii reclamantei au încalcat aceasta obligatie, întrucât au livrat doua bunuri mobile care nu corespund din punct de vedere tehnic, conform performantelor prezentate si cerintelor sale.

La data de 6 octombrie 2010 S.C. “…” S.R.L. Tulcea a depus precizari cu privire la suplimentara calcului penalitatilor de întârziere datorate de catre debitorul-pârât Serviciul de Ambulanta Tulcea în sensul calcularii penalitatilor pâna la data introducerii cererii, astfel cum acestea au fost solicitate de catre instanta de judecata la termenul din data de 8.09.2010, aratând ca sunt în cuantum de 6.359,81 lei aferente platii neefectuate din contravaloarea facturii seria … nr. … din 13.07.2009, pâna la data de 19.08.2010, inclusiv; în cuantum neprecizat, dar într-o cota de 0.01%/zi din plata neefectuata, adica din contravaloarea restanta a facturii .. nr. …/13.07.2009, care curg din 20.08.2010 si pâna la data achitarii efective a întregului debit, inclusiv, penalitati ce vor fi calculate ulterior; în cuantum de 704,08 lei aferente platii neefectuate din contravaloarea facturii seria … nr. … din 30.09.2009, pâna la data de 19.08.2010, inclusiv, si în cuantum neprecizat, dar într-o cota de 0,01%/zi din plata neefectuata, adica din contravaloarea facturii seria … nr. …. din 30.09.2009, care curg din 20.08.2010 si pâna la data achitarii efective a întregului debit, inclusiv, care de asemenea vor fi calculate ulterior

Analizând cauza în raport de probatoriul administrat, instanta retine urmatoarele:

În baza contractului de furnizare nr. …/6.05.2009, încheiat în temeiul O.U.G. nr. 34/2006, reclamanta S.C. “…” S.R.L. Tulcea, în calitate de prestator s-a obligat sa furnizeze, respectiv sa vânda, sa livreze si, dupa caz, sa instaleze doua motoare cu aprindere prin compresie pentru salupa sanitara ,,Urgenta”, iar pârâtul Serviciul de Ambulanta Tulcea s-a obligat în schimb sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit prin contract de 189.526,80 lei plus T.V.A.

Ulterior încheierii contractului, între parti s-a realizat receptia finala a celor doua motoare si a lucrarilor de montaj, încheindu-se procesul-verbal de receptie finala nr. …/14.09.2009, emitându-se si facturile nr. …/13.07.2009 si nr. …/30.09.2009.

Exceptia de neexecutare a contractului, invocata de pârâta si motivata prin aceea ca bunurile ce fac obiectul contractului, desi livrate nu corespund, fiind practic inutile, va fi respinsa de instanta întrucât reclamanta si-a executat obligatiile principale asumate prin contract.

Astfel, sarcinile reclamantei rezulta din prevederile art. 4.1 si art. 9 din conventia încheiata, acesta obligându-se sa vânda pârâtei doua motoare cu aprindere prin compresie pentru salupa sanitara, ,,Urgenta”, conform ofertei financiare si sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate (în propunerea tehnica) si în graficul de livrare.

Cu prilejul receptiei finale a celor doua motoare diesel si a lucrarilor de montaj efectuate la data de 14.09.2009, s-a procedat la verificarea caracteristicilor tehnice ale motoarelor conform cu specificatiile contractuale si la verificari ale functionarii motoarelor si a sistemelor auxiliare în diferite conditii de lucru, ambele parti contractante fiind de acord cu cele constatate si semnând în cunostinta de cauza procesul-verbal de receptie finala.

Prin urmare, nu se poate retine o neexecutare culpabila a obligatiilor principale asumate prin contract de catre reclamant, astfel ca instanta va înlatura sustinerile pârâtei în aceasta privinta.

Referitor la capatul de cerere privind plata contravalorii bunurilor si serviciilor de care a beneficiat pârâta, se constata ca acesta este întemeiat, fiind probat prin efectuarea de plati partiale de catre pârâta, cât si prin recunoasterea acesteia inserata în cuprinsul întâmpinarii, în care arata: “solicitam instantei admiterea doar în parte a actiunii principale pentru suma de 138.627 lei plus penalitatile aferente, recalculate conform celor patru plati efectuate de catre reprezentantii subscrisei”.

Totodata, si capatul de cerere privind plata penalitatilor de întârziere conform celor doua facturi va fi admis, având în vedere ca potrivit art. 11.2 din contractul partilor, în cazul în care achizitorul nu îsi onoreaza obligatiile în termen, atunci acestuia îi revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota de 0,01% pe zi din plata neefectuata.

Potrivit art. 274 Cod procedura civila, pârâta va fi obligata sa plateasca reclamantei si cheltuielile de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea având ca obiect pretentii formulata de reclamanta S.C. “…” SRL, cu sediul în Tulcea, str. …, judetul Tulcea, în contradictoriu cu pârâta SERVICIUL DE AMBULANTA TULCEA, cu sediul în Tulcea, str. Spitalului nr. 23, judetul Tulcea.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 138.627,87 lei, reprezentând debit restant conform contractului, precum si suma de 6.023,38 lei, reprezentând penalitati de întârziere calculate de la data scadentei fiecarei facturi si pâna la data de 19.08.2010, inclusiv.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei penalitati de întârziere în cuantum de 0,01 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea debitului neachitat aferent facturii seria MOABT nr. 690/13.07.2009 si care curg de la 20.08.2010 si pâna la data efectuarii platii integrale.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei penalitati de întârziere în cuantum de 0,01 % pe zi de întârziere, calculate la valoarea debitului neachitat aferent facturii seria … nr. …/30.09.2009 si care curg de la 20.08.2010 si pâna la data efectuarii platii integrale.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 584 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Definitiva.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din data de 14 aprilie 2011.

P R E S E D I N T E GREFIER,

..

4