Comercial – pretentii Societăţi comerciale


TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA Nr. 391

Sedinta publica de la 28 Septembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE O.G.P.

Judecator C.M.R.

Judecator G.A.

Grefier A.O.D.

Pe rol judecarea recursului Comercial privind pe recurenta SC P. SA PRIN LICHIDATOR I. EXPERT I.P.U.R.L. formulat împotriva sentintei civile nr. */17.06.2010 , pronuntata de Judecatoria Moinesti, în dosar nr. */2009 în contradictoriu cu intimata SC C.M. SA BÂRLAD, având ca obiect pretentii litigiu comercial.

La apelul nominal facut în sedinta publica , se prezinta c.j G.A. cu delegatie pentru recurent SC P. SA PRIN LICHIDATOR I. EXPERT I.P.U.R.L., lipsa fiind intimata SC C.M. SA.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza, prin serviciul registratura al instantei la data de 22.09.2010 s-a depus de catre intimata întâmpinare.

Instanta constata recursul formulat în termen, motivat, scutit de plata taxei de timbru .

Instanta prin presedintele de complet comunica recurentei prin aparator ales un exemplar de pe întâmpinare.

C.j G.A. mentioneaza ca nu solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru a lua la cunostinta de întâmpinarea formulata de intimata solicitând cuvântul pe fondul cauzei.

C.j G.A. având cuvântul pe fondul cauzei solicita admiterea recursului asa cum a fost motivat , modificarea în tot a sentintei recurate, obligarea pârâtei la plata sumei de 9.671,65 lei. La filele 77-80 dosarul de fond au fost depuse doua hotarâri judecatoresti, ambele care statueaza diferit aceeasi situatie privind cererea de compensare solicitate de catre intimata-pârâta, cerere care a fost solutionata operând puterea lucrului judecat, instanta de fond a nesocotit întrutotul puterea lucrului judecat si a considerat în mod nelegal obligatii reciproce.

Prin calificarea cererii reconventionale ca fiind aparari de fond, fiind neglijate dispozitiile Legii nr. 146/1997 si a pasit la judecata de fond, iar cu privire la întâmpinarea depusa la termenul de azi de catre intimata nu raspunde la motivele care au fost formulate.

S-au declarat dezbaterile închise instanta ramânând în deliberare.

TRIBUNALUL

-deliberând-

Deliberând asupra cererii de fata, retine urmatoarele:

OBIECT: SENTINTA CIVILA NR */17.06.2010 pronuntata de Judecatoria Moinesti în dosarul nr */2009 prin care s-a respins ca neîntemeiata exceptia netimbrarii cererii reconventionale, s-a respins ca neîntemeiata exceptia tardivitatii depunerii cererii reconventionale, s-a respins ca neîntemeiata cererea de chemare în judecata formulata de Sc P. Sa prin l.j. I. Expert Sprl, în contradictoriu cu pârâta sc C.M. Sa.

RECURENT: SC P. SA, prin l.j I. Expert Sprl-cerere de recurs înregistrata la data de 15.07.2010, sub nr de dosar */2009.

MOTIVE DE RECURS:

1. instanta în mod gresit a respins exceptiile netimbrarii si tardivitatii cererii reconventionale, fata de prevederile art 119 C.pr.cv, si art 134 C.pr.cv, cererea formulata de pârâta fiind calificata în mod gresit ca o simpla aparare.

2. desi în cuprinsul considerentelor sentintei s-a constata faptul ca sumele au fost stinse prin compensatie legala, în dispozitivul sentintei nu apare aceasta retinere, fiind incident articolul 304 punct 7 C.pr.cv, hotarârea cuprinzând motive contradictorii.

3. instanta de fond nu a dat eficienta dispozitiilor articolului 36 din Legea 85/2006 si a nesocotit puterea lucrului judecat, stabilita sub aspectul compensarii solicitate asa cum rezulta din cuprinsul sentintei civile nr 1015/29.06.2009, irevocabila prin decizia Curtii de Apel.

ASPECTE PROCEDURALE

Cererea este scutita de plata taxei de timbru.

În drept au fost invocate dispozitiile art 304 pct 7, 9, 3041C.pr.cv, art 36 din Legea 85/2006.

În dovedirea cererii de recurs au fost depuse înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicita respingerea recursului, ca neîntemeiat.

ANALIZA INSTANTEI

Analizând cererea de recurs, prin prisma probelor administrate si a motivelor invocate, instanta retine ca nu este întemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Cu privire la primul motiv invocat si anume modul de solutionare al exceptiei tardivitatii si al netimbrarii cererii reconventionale, instanta de recurs retine ca nu este întemeiat, instanta de fond calificând în mod legal cererea depusa de pârâta la fila 65 ca fiind aparare de fond.

Potrivit dispozitiilor articolului 119 alin 1 Cod pr cv „Daca pârâtul are pretentii în legatura cu cererea reclamantului, el poate face cerere reconventionala”

Conform definitiei legale, cererea reconventionala reprezinta mijlocul procedural prin care pârâtul formuleaza pretentii proprii fata de reclamant, urmarind ca instanta sa îl oblige pe reclamant fata de pârât. Prin introducerea unei cereri reconventionale se poate urmari neutralizarea obligatiei reclamantului, atenuarea obligatiei, prin invocarea compensatiei judiciare, sau obtinerea unei obligari la plata si a reclamantului. Exista cazuri în care pârâtul poate obtine reducerea sau chiar neutralizarea unei pretentii prin invocarea unor simple aparari de fond, un astfel de caz reprezentându-l compensatia legala, care opereaza de drept, fara interventia instantei.

Sustinerile recurentului în sensul ca pârâtul a calificat cererea ca fiind reconventionala nu sunt de natura sa schimbe natura juridica a cererii, judecatorul având obligatia conform articolului 84 Cod pr cv de a da calificarea corecta, trebuind sa aplice textele de lege care corespuns situatiei de fapt.

Cu privire la cel de al doilea motiv, si anume nesocotirea puterii lucrului judecat, instanta urmeaza a-l respinge ca neîntemeiat, având în vedere ca nu sunt aplicabile dispozitiile art 166 Cod pr cv si art 1201 Cod civil. Conform dispozitiilor art. 1201 C. civ., este autoritate de lucru judecat când a doua cerere în judecata are acelasi obiect, este întemeiata pe aceeasi cauza si este între aceleasi parti, facuta de ele si în contra lor în aceeasi calitate. Puterea lucrului judecat – res iudicata pro veritate habetur- constituie o prezumtie legala, absoluta si irefragrabila, ce presupune identitate de parti, obiect si cauza si implica, pe lânga un aspect negativ, si un aspect pozitiv si anume faptul ca nu se poate introduce o noua actiune in cadrul careia sa se pretinda stabilirea unor drepturi asupra carora s-a statuat judecatoreste anterior. Aceasta reglementare a autoritatii de lucru judecat vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor intre considerentele hotararii judecatoresti. Principiul autoritatii de lucru judecat corespunde necesitatii de stabilitate juridica si ordine sociala, fiind interzisa readucerea in fata I.elor a chestiunii litigioase deja rezolvate. În cazul de fata recurentul a invocat puterea lucrului judecat cu privire la solutionarea cererii de compensare, fata de sentinta civila nr 1015/29.06.2009 pronuntata de Tribunalul Bacau. Analizând dispozitivul sentintei civile nr 1015/29 iunie 2009 instanta retine faptul ca cererea de compensare formulata de Sc C.M. Srl Bârlad a fost anulata ca netimbrata, nestatuându-se astfel asupra fondului raportului litigios.

Cu privire la cel de al treilea motiv si anume încalcarea dispozitiilor art 36 din legea 85/2006, având în vedere faptul ca problema compensatiei legale a fost analizata de instanta de fond ca o aparare împotriva cererii reclamantului, fara a pronunta o hotarâre de obligare a acestuia la plata obligatiilor catre pârât, fata de institutia suspendarii reglementata de legea insolventei care se aplica actiunilor prin care se urmareste realizarea creantelor asupra debitorului, instanta de recurs retine ca nu sunt incidente dispozitiile mai sus aratate, nefiind solutionata o actiune în realizare împotriva debitorului supus procedurii insolventei.

Cu privire la cel de al patrulea aspect, referitor la motivele contradictorii ale hotarârii, instanta retine ca articolul 304 punct 7 Cod pr cv nu este incident în cauza, sentinta instantei de fond fiind în mod legal si temeinic motivata, solutia sprijinindu-se pe considerentele enuntate. Lipsa dispozitiei privind compensarea datoriilor nu constituie o eroare de judecata, având în vedere faptul ca instanta a analizat compensatia legala ca o simpla aparare, ca un mijloc de neutralizare a pretentiilor reclamantului, pronuntându-se doar asupra cererii de chemare în judecata, nefiind învestita cu o cerere reconventionala.

Cu privire la motivele referitoare la retinerea situatiei de fapt, instanta de recurs constata faptul ca hotarârea recurata este temeinica si legala, judecatorul fondului stabilind în mod corect situatia de fapt si aplicând textele de lege aferente.

În fapt, între parti s-au stabilit raporturi comerciale, având ca obiect vânzare marfa, Sc P. Sa, în calitate de vânzator, iar C.M. Srl Bârlad, în calitate de cumparator, fiind emisa factura fiscala nr 100256/31.10.2007 (fila 5 verso), în valoare de 8902, 48 lei. La data emiterii acestei facturi societatea vânzatoarea figura în evidentele contabile ale societatii cumparatoare cu un debit în valoare de 10041,98 lei, reprezentând pret marfa, conform facturilor fiscale nr 2921776/28.05.2007 (fila 6 verso), 731/23.07.2007 (fila 7) si 912/1.08.2007 (fila 7 verso).

În drept, potrivit art.1144 C.civ., „compensatia se opereaza de drept, în puterea legii si chiar când debitorii n-ar  sti  nimic despre aceasta, cele  doua  datorii se sting reciproc în momentul când  ele se gasesc existând deodata si pâna  la  concurenta  cotitatilor  lor  respective”, iar potrivit  art.1145 compensatia  are loc cu certitudine între „ doua datorii care  deopotriva  au  ca  obiect o suma de bani, o cantitate oarecare de lucruri  fungibile si care deopotriva sunt lichide si exigibile”.

Instanta de fond a dat eficienta juridica dispozitiilor legale citate, retinând ca a intervenit compensatia legala, neutralizând astfel pretentiile reclamantului, motivat de faptul ca stingerea datoriilor prin compensare opereaza de la data la care acestea au devenit scadente.

Pentru aceste motive, având în vedere faptul ca instanta de fond a calificat în mod corect cererea pârâtului ca o aparare de fond, a analizat pretentiile reclamantului prin prisma înscrisurilor depuse, fata de dispozitiile art 312 Cod pr cv va respinge recursul, sentinta recurata fiind temeinica si legala.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta SC P. SA PRIN LICHIDATOR I. EXPERT I.P.U.R.L. cu sediul în Bacau, jud. Bacau în contradictoriu cu intimata SC C.M. SA BÂRLAD cu sediul în Bârlad, jud. Vaslui.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 28 Septembrie 2010.