Competenta teritoriala in solutionarea contestatiei la executare Contestaţie la executare


Sentinta civila nr. 9304/29.07.2010

Contestatie la executare

Prin cererea inregistrata la data de 26.05.2010 pe rolul Judecatoriei Sector 3 Bucuresti contestatoarea HP a formulat contestatie impotriva executarii silite de face obiectul dosarului de nr. 350/2010 al BEJ , cu sediul in Constanta , in contradictoriu cu intimata CM, solicitand anularea somatieide plata nr. 04/10,05,2010 si a tuturor actelor de executare efectuate in dosarul sus mentionat si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.

In motivarea cererii a aratat ca prin somatia nr. 04/10,05,2010 emisa de BEJ a fost notificata sa achite suma de 11,230,39 lei compusa din 9. 894,02 lei reprezentand creanta actualizata stabilita prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 5909/com/12.10.2009 pronuntata de cate Tribunalul Constanta Sectia Comerciala, de administrativ si fiscal in dosarul nr. 5411/118/2009, la care s-au adaugat cheltuieli de executare in cuantum de 1.336,37 lei. Arata contestatoarea ca prin dispozitivul sentintei civile sus-mentionate nu a fost obligata sa plateasca in solidar cu APC, cheltuielile de judecata catre intimate creditoare, astfel incat creanta este disvizibila, si suma pentru care putea fi solicitata execdutarea silita impotriva sa reprezinta numai jumatate din suma aratata in dispozitiv , respective 4.829,65 lei.

In drept art. 399 si urm cod pr. civila.

In dovedire a depus la dosar, in copie, somatia de plata nr. 04/10.05.2010 (fila 4) si sentinta civila nr. 5909/com/12.10.2009 pronuntata de cate Tribunalul Constanta Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 5411/118/2009 .

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 204 lei si timbru judiciar 3 lei.

A fost inaintat instantei dosarul de executare silita nr. 350/2010 Al BEJ (filele 16-42 ) .

La data de 25.06.2010 contestatoarea a depus la dosar precizare la actiune prin care arata ca renunta la capatul de cerere privind suspendaea executarii silite intrucat executarea silita s-a finalizat prinj poprire sumelor de bani din conturile sale si distribuirea lor catre intimata si BEJ. Solicita insa intoarcerea executarii pentru suma de 1.000 lei evaluate provizoriu ca fiind suma nedatorata. Contestatoarea a timbrat cererea privind intoarcerea executarii cu taxa de timbru in cuantum de 91 lei.

Pentru termenul de judecata de la 29.07.2010 intimata a formulat note de sedinta prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriale a instantei avand in vedere ca executarea silita s-a desfasurat pe raza teritoriala a Judecatoriei Constanta, aceasta fiind instanta de executare conform dispozitiilor art. 400 alin. 1 C. proc. Civ. , care au fost invocate ca si temei de dept.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele :

In fapt, din actele existente la dosarul de executare silita nr. 350/2010 al BEJ – Constanta, instanta retine ca intimate creditoare a solicitat la 16.04.2010 executarea silita a titlului executoriu reprezentata de sentinta civila nr. 5909/com/12.10.2009 pronuntata de cate Tribunalul Constanta Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 5411/118/2009, prin urmarirea bunurilor mobile proprietatea contestatoarei si prin poprirea conturilor acesteia. Executarea silita a fost incuviintata de Judecatoria Constanta prin incheierea de sedinta nr. 3096E/28.04.2010 pronuntata in dosar nr. 16.137/212/2010. Din somatia de plata emisa de BEJ la 10.05.2010, act de executare contestat, instanta constata ca s-a inceput executarea silita mobiliara asupra bunurilor contestatoarei aflate pe raza de competenta a Judecatoriei Constanta. La data de 03.06.2010 contestatoarea a adus la cunostinta BEJ ca a consemnat suma de 11.230,39 lei, fara a recunoaste insa aceasta datorie, atasand recipisa de consemnare nr. 302369/1.eliberata de CEC Bank.

Intimata a invocat exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, aratand ca instanta de executare care este comopetenta sa solutioneze prezenta contestatie la executare este Judecatoria Constanta.

IN drept, in cauza sunt incidente dispozitiile art.400 al.1 C.pr.civ., care prevad ca contestatia la executare se introduce la instanta de executare. Conform art. 373 al. 2 c.proc.civ, instanta de executare este instanta in a carei raza teritoriala se efectueaza executarea.

In consecinta, pentru motivele de fapt si de drept aratate mai sus, instanta urmeaza sa admita exceptia necompetentei teritoriale si sa decline cauza in favoarea Judecatoriei Constanta , ca instanta de executare .