Completare dispozitiv Cadastru. Intabulare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1773

Şedinţa publică din 14 Iunie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE XXXXXXXX

Grefier XXXXXXXX

S-a luat spre examinare cererea de completarea a dispozitivului sentinţei civile nr. 2771/17 decembrie 2009, pronunţată de

Judecătoria XXXXXX formulată de pârâţii reconvenţionali V.I., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXXXXX nr. XXX, judeţul XXXXXXX,

V.K., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.XX, judeţul XXXXXXX, V.M., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.XX ap.XX, judeţul XXXX şi

P.J., domiciliată în XXXXXXXXX str. XXXXX nr.XX ap. XX, judeţul XXX pronunţată în dosarul nr. XXXXX privind pe reclamanţii O.M. şi O.R.,

ambii domiciliaţi în XXXXXXXXX str. XXXXX nr.8, judeţul XXXX în contradictoriu cu pârâţii CS.J., domiciliată în com. XXXX nr. XXX ap.XXX,

judeţul XXXXXXX, F.I., XXXXXX str. XXXXX nr. 12, judeţul XXXXXXX, K.G., domiciliată în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.5, judeţul XXXXXXX, V.I.,

domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXXXXX nr. XXX, judeţul XXXXXXX, V.K., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.8, judeţul XXXXXXX, V.M.,

domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.4 ap.8, judeţul XXXXXXX, P.J., domiciliată în XXXXXXXXX str. XXXXX nr.25 ap. 13, judeţul XXXXXXX,

B.A., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.XXX ap.XX, judeţul XXXXXXX,având ca obiect, recunoaşterea dreptului de proprietate.

Se constată că cererea este scutită de taxă judiciară de timbru.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentantul pârâţilor reconvenţionali av. .Z., lipsă fiind părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Se constată că la data de 10 iunie 2010, reclamantul O.M. şi numitul O.B. în calitate de moştenitor al defunctei O.R. au depus întâmpinare.

Se comunică pe cale scurtă un exemplar de pe întâmpinarea formulată pe seama reprezentantului pârâţilor reconvenţionali.

Se prezintă numitul O.B. şi depune la dosar un act medical din care rezultă că reclamantul O.M. din motive de boală nu poate

să se prezinte în faţa instanţei, depunând totodată copia certificatului de deces a reclamantei O.R. decedată la data de 15 martie 2010.

Reprezentantul pârâţilor reconvenţionali solicită introducerea în cauză în calitate de moştenitor a defunctei O.R. pe numitul O.B..

Instanţa dispune introducerea în cauză a numitului O.B., în calitate de moştenitor a defunctei O.R., aceasta fiind prezent are termenul

în cunoştinţă. Totodată pune în vedere moştenitorului să depună la dosar copia actului de naştere.

Reprezentantul pârâţilor reconvenţionali solicită admiterea cererii de completare a dispozitivului în sensul ca să fie enumerate

fiecare capăt de cerere care a fost respins.

Moştenitorul reclamantei arată că susţine întâmpinarea formulată.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin cererea de completare a dispozitivului formulată de pârâţii V.K., V.M., P.J. au solicitat ca în dispozitivul

sentinţei civile 2771/7 decembrie 2009 pronunţată de Judecătoria XXXXXX să fie enumerat fiecare capăt de cerere care au fost respinse,

respectiv să fie completat dispozitivul sentinţei civile mai sus menţionate, şi anume la alineatul 1 din dispozitivul sentinţei să fie enumerate

că au fost respinse următoarele capete de cerere a reclamanţilor, după cum urmează:

1. să constate că reclamanţii O.M. şi O.R. au dobândit drept de proprietate asupra imobilului teren situat în raza mun.XXXXXX,

cuprins în CF nr.XXXX XXXXXX sub nr.cad.XXXXX cu nr.top.XXXXX în suprafaţă de 317 mp, precum şi asupra imobilului teren situat în

raza mun.XXXXXX, cuprins în CF nr.XXXX XXXXXX, nr.cad.XXXX cu nr.top.XXXXXXX în suprafaţă de 4551 mp, prin actul

intitulat „Adasveteli szerzodes” încheiat cu numitul G.I. la data de 7 decembrie 1995.

– să dispună obligarea pârâţilor să încheie contract autentic de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul din litigiu, iar în caz

de opunere din partea lor, pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi să dispună intabularea dreptului

de proprietate pe numele lor;

– în caz de opunere din partea pârâţilor obligarea lor la plata cheltuielilor de judecată.

2. acţiunea introductivă din dos.XXXXX conexat acestui dosar prin care reclamanţii au solicitat:

– să constate că reclamanţii au dobândit drept de proprietate asupra imobilului teren situat în raza mun.XXXXXX, cuprins

în CF nr.XXXX XXXXXX, XXXXXX sub nr.cad.XXX cu nr.top.XXXX, XXXX în suprafaţă de 13555 mp, prin actul intitulat „Adasveteli szerzodes”

încheiat cu numitul G.I. şi soţia acestuia G.M. la data de 19 februarie 1999.

– să dispună obligarea pârâţilor să încheie contract autentic de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul din litigiu,

iar în caz de opunere din partea lor, pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare şi să dispună intabularea

dreptului de proprietate pe numele lor;

3. acţiunea introductivă din dosarul XXXXXXXXX conexat acestui dosar prin care reclamanţii au solicitat în contradictoriu cu

pârâţii CS.J., F.I., K.G.:

– să constate că reclamanţii au dobândit drept de proprietate asupra imobilului teren situat în raza mun.XXXXXX, cuprins în

CF nr.XXXX XXXXXX sub nr.cad.XXX cu nr.top.XXX în suprafaţă de 739 mp, prin actul intitulat „Adasveteli szerzodes” încheiat cu numitul

G.I. şi soţia acestuia G.M. la data de 19 februarie 1999.

– să dispună obligarea pârâţilor să încheie contract autentic de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul din litigiu, iar în caz de

opunere din partea lor, pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

4. respingerea cererii împotriva pârâţilor V.I., V.K., V.M., Parajdi Reka şi B.A. pein care s-a solicitat:

– anularea parţială a certificatului de moşteniktor nr.129/2006 a notarului public N.L., prin eliminarea din masa

succesorală a defunctului G.I. a imobilului teren cuprins în CF nr.XXXX XXXXXX

– constatarea nulităţii absolute a contractului de nr.685/2006 eliberat de Biroul Notarului Public N.L.;

– constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare act autentic nr.2782/2007 eliberat de Biroul Notarului Public F.I.;

– constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare acte autentice nr.1002/2008, 1003/2008, 1004/2008 şi

1005/2008 toate eliberate de Biroul Notarului Public F.I.;

– anularea tuturor înscrierilor CF efectuate în baza actelor de mai sus şi restabilirea situaţiei anterioare în CF nr.XXXX a

localităţii XXXXXX de sub B.1

– anularea cărţilor financiare XXXX XXXXXX.

Prin apărarea formulată reclamanţii O.M. şi O.B. în calitate de moştenitori ai defunctei O.R. au solicitat respingerea cererii,

întrucât instanţa s-a pronunţat asupra capetelor de cerere formulate atât în dosarele principale cât şi în dosarele anexate, respingându-le

cererile după ce le-a analizat şi le-a considerat cu sau fără temei că sunt inadmisibile.

Mai arată că sunt în fază de apel, dosarul urmând să fie înaintat instanţei competente existând şi calea de atac a recursului,

astfel orice omisiune a instanţei poate fi reparată.

Instanţa analizând cererea formulată constată că este neîntemeiată

Potrivit art.281 indice 2 alin.1 Cod procedură civilă dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt

de cerere principal sau accesoriu ori asupra cererii conexe sau incidentale se poate cere completarea hotărârii.

Din dispozitivul sentinţei civile 2771/7 decembrie 2009 rezultă indubitabil că instanţa a respins acţiunea reclamanţilor în totalitate

formulată în contradictoriu cu toţi pârâţii şi nu a admis nici un capăt de cerere din dosarul principal şi dosarele conexate. În considerentele

sentinţei este pe deplin descris şi analizat fiecare capăt de cerere a reclamanţilor şi concluzia finală a instanţei.

De asemenea rezultă că în cursul judecăţii reclamanţii au renunţat la judecarea cauzei privind perfectarea contractelor încheiate

la data de 19 februarie 1999 şi judecata fiind continuată la perfectarea contractelor din data de 7 decembrie 1995 şi anularea respectiv

constatarea nulităţii actelor ulterioare intabulării dreptului de proprietate.

Astfel neexistând nici o omisiune, iar în măsura în care asupra interpretării şi a executării sentinţei acest lucru nu împietează,

completarea dispozitivului este fără relevanţă.

Faţă de considerentele de mai sus, instanţa va respinge cererea de completare a dispozitivului sentinţei civile

nr.2771/7 decembrie 2009 pronunţată de Judecătoria XXXXXX formulată de pârâţii reconvenţionali V.I., V.K., V.M., P.J. în contradictoriu

cu reclamanţii O.M. şi O.M. Botond şi pârâtele CS.J. şi F.I..

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de completare a dispozitivului sentinţei civile nr.2771/7 decembrie 2009 pronunţată de

Judecătoria XXXXXX formulată de pârâţii reconvenţionali V.I., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXXXXX nr. XXX, judeţul XXXXXXX, V.K.,

domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.8, judeţul XXXXXXX, V.M., domiciliat în XXXXXXXXX str. XXXXXX nr.4 ap.8, judeţul XXXXXXX,

P.J., domiciliată în XXXXXXXXX str. XXXXX nr.25 ap. 13, judeţul XXXX în contradictoriu cu reclamanţii O.M. şi O.M. B.,

ambii domiciliaţi în XXXXXXXXX str. XXXXX nr.8, judeţul XXX şi pârâtele CS.J., domiciliată în com. XXXX nr. 160 ap.20, judeţul XXXXXXX,

F.I., domiciliată în XXXXXX str. XXXXX nr. 12, judeţul XXXX.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 14 iunie 2010.

Preşedinte,Grefier,

XXXXXXXXXXXXXXXX