Comunicare informaţii de interes public(Legea nr. 554/2004) Plângeri prealabile


TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 3068/109/2010

SENTINŢA Nr. 1071/CAF

Şedinţa publică de la 25 Octombrie 2010

Instanţa constituită din:

Pe rol fiind pronunţarea asupra litigiului de administrativ şi fiscal

formulat de petentul N.V.în contradictoriu cu intimatul CONSILIUL

JUDEŢEAN ARGEŞ, având ca obiect comunicare informaţii de interes

public(Legea nr. 554/2004).

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 18 Octombrie

2010 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Constată că, la 25.08.2010, petentul N.V. a chemat în judecată pe

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, solicitând să se ia măsuri în legătură cu

activitatea desfăşurată în imediata lui vecinătate de SC X SRL.

În susţinere, petentul a depus acte (f.3-5).

La 02.09.2010 SC X SRL a formulat cerere pentru lipsă de apărare, iar

ulterior la 03.09.2010, petenta şi-a precizat acţiunea .

Astfel arată acesta că formulează plângere împotriva Consiliului Judeţean

Argeş care nu a soluţionat în termenul legal cererea sa, înregistrată sub

nr.7495/21.06.2010, prin care a solicitat intimatului Consiliul Judeţean Argeş să

aplice societăţii SC X SRL sancţiuni pentru că desfăşoară activităţi fără respectarea

normelor în vigoare.

La 27.09.2010 s-a depus întâmpinare de către intimatul Consiliul Judeţean

Argeş, care solicită respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect. Astfel, arată intimatul

că plângerea contestatorului a fost înaintată Direcţiei Tehnice care i-a şi răspuns

prin adresa nr.7459/07.09.2010.

La 27.09.2010, s-a depus întâmpinare şi de către SC X SRL care a arătat că

nu înţelege cum a stabilit petentul cadrul procesual, că nu este îndeplinită procedura

prealabilă, iar susţinerile că nu respectă legea nu sunt fondate, deoarece

reprezentanţii Gărzii de Mediu au făcut măsurători şi nu s-a constatat vreo legătură

de cauzalitate între pagubele invocate de petent şi activitatea ei.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri din a căror examinare se reţine

următoarea situaţie de fapt:

Petentul a formulat o plângere, înregistrată sub nr.7459/21.06.2010, de către

intimată. La 07.09.2010 Direcţia tehnică din cadrul Consiliului Judeţean Argeş i-a

comunicat că instituţia respectivă nu deţine aparatura necesară pentru măsurătorile

solicitate de petent, că la această problemă i-a răspuns şi Garda Naţională de Mediu

prin adresa nr.384/14.06.2010, iar Primăria Curtea de Argeş l-a încunoştiinţat prin

adresa nr.8241/16.06.2010 că i s-a pus în vedere patronului firmei să respecte

procedurile referitoare la nivelul de zgomot.

Prin urmare, intimatul a răspuns petiţiei chiar dacă a depăşit termenul de 30

de zile. De altfel, se observă că pentru a formula acel răspuns s-au solicitat relaţii

atât de la Garda de Mediu cât şi de la Primăria Curtea de Argeş, astfel că nu se

poate reţine refuzul nejustificat al intimatului de a soluţiona cererea petentului.

În ce priveşte cererea SC X SRL pentru obligarea petentei la plata

cheltuielilor de judecată, se apreciază că aceasta nu este fondată. Astfel, în acţiunea

principală se arată că se plânge de soluţionarea cererii lui de către intimatul Consiliul

Judeţean Argeş. Faptul că în conceptă şi citativ a fost menţionată şi SC X SRL nu

poate fi imputat petentului, fiind doar o eroare a funcţionarului însărcinat cu

întocmirea acestora. Şi în precizarea de la f.14 petenta a arătat clar că înţelege să se

judece cu Consiliul Judeţean Argeş. Nu se arată nici în cererea principală nici în

sesizare ce anume s-ar solicita în contradictoriu cu SC X SRL. În concluziile scrise

se menţionează de asemenea, că se solicită obligarea Consiliului Judeţean Argeş să

soluţioneze cererea petentei, prin care a învederat încălcarea normelor legale de

către SC X SRL. Faptul că s-a referit la aceasta ca fiind „intimată” nu duce la

concluzia că a înţeles să se judece şi în contradictoriu cu aceasta.

Pentru aceste considerente, petentul nu poate fi considerată căzută în

pretenţii faţă de aceasta, iar tribunalul în baza art.274 cod pr.civilă va respinge

cererea formulată de SC X SRL pentru obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea precizată, formulată de petentul N.V. în contradictoriu cu

intimaţii CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ, faţă de pârâtul Consiliul Judeţean

Argeş.

Respinge cererea pentru acordarea cheltuielilor de judecată formulată de SC

X SRL .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 25 Octombrie 2010, la Tribunalul Argeş –

Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal.

Preşedinte,

Grefier,

3