Condiţiile exercitării acţiunii în rectificare de carte funciară potrivit dispoziţiilor art. 34 Lg. 7/1996 cu referire la dispoziţiile art. 33 din acelaşi act normativ Fondul funciar


În motivarea plângerii sale petenta arată că este proprietara unei suprafeţe de 496 mp teren, situat în Iaşi, str. P. nr.10, în baza sentinţei civile nr. 9653/16.09.2008 a Judecătoriei Iaşi şi a Ordinului Prefectului nr.342/04.06.2009.

În baza acestora acte a fost întocmit procesul verbal de punere în posesie nr.6096/2009 şi schiţa anexă la fişă ce a fost transmis OCPI Iaşi, urmând a se face înscrierea în cartea Funciară.

Înscrierea nu a putut avea loc pentru că în cartea funciară pentru suprafaţa de 150 mp teren, apare înscrisă ca proprietar pârâta, cu menţiunea că terenul a fost dobândit de către aceasta prin cumpărare de la T.E., în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 53/27.01.2006.

Reclamanta apreciază că înscrierea este greşită întrucât terenul cumpărat de pârâtă se află situat în Iaşi, str. P. nr.18, iar nr. cadastral 11910, parcela 1(1643/1), aparţin ca indicative topometrice imobilului său.

Prin întâmpinarea formulată pârâta solicită respingerea acţiunii, arătând că din toate motivele cererii de chemare în judecată reiese că reclamanta a formulat o acţiune prin care solicită realizarea dreptului, urmărind să mascheze o acţiune în revendicare.

Pe fond, pârâta arată că proprietăţile părţilor nu se suprapun, fiind situate la adrese diferite şi, deci, nu se impune rectificarea cărţii funciare a pârâtei.

Analizând în mod coroborat actele şi lucrările dosarului de faţă prin raportare la susţinerile părţilor aflate în litigiu, instanţa a reţinut, în esenţă, următoarele:

În fapt, prin cererea de chemare în judecată formulată petenta solicită radierea dreptului de proprietate al pârâtei cu privire la imobilul teren, în suprafaţă de 150 mp, cu nr. cadastral 11910, parcela 1(1643/1), situat în Iaşi, str. P. nr.18, întabulare realizată încheiere nr. 2962/14.02.2006, având la baza contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 53/27.01.2006 şi titlul de proprietate nr. 186473/28.05.2003, aşa cum reiese din documentaţia de carte funciară înaintată de OCPI Iaşi, cu adresa nr.90665/29.11.2010.

Potrivit dispoziţiilor art. 34 Lg. 7/1996 cu referire la dispoziţiile art. 33 din acelaşi act normativ, rectificarea/modificarea cărţii funciare poate fi solicitată de orice persoană interesată „dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că:

1. înscrierea sau actul în temeiul cãruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;

2. dreptul înscris a fost greşit calificat;

3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenta a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul cãruia s-a fãcut înscrierea;

4. înscrierea din cartea funciarã nu mai este în concordanta cu situaţia realã actuala a imobilului”.

Reclamanta nu face dovada existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care să constate una sau mai multe dintre situaţiile anterior menţionate, problema litigioasă, aşa cum judicios observa pârâta putând fi tranşată pe calea unei acţiuni în revendicare sau nulitate act.