Constatare abuz de drept Abuzuri


Deliberând asupra cererii formulate, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 5.01.2010 sub nr. 93/279/201, reclamantul xx a chemat în judecată pe pârâţii xx , solicitând instanţei să se constate abuzul de drept al pârâţilor manifestat prin solicitarea de a recurge la executarea silită a dispozitivului sentinţei civile nr. 42/CA/2.03.2007 întrucât a fost începută executarea de bună voie a acestui titlu.

Totodată a solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamantul a arătat că în dosarul nr. 531/103/2007 al Tribunalului Neamţ a fost pronunţată sentinţa civilă nr. 42/CA/2.03.2007 prin care a fost obligat să elibereze creditorilor xx certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire pentru imobilul situat în Piatra Neamţ str. xx (nr. 33 în urma rectificării numărului stradal) şi la plata sumei de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere până la momentul eliberării înscrisurilor.

Mai precizează că prin adresele nr. 15652/16.03.2007 şi 21164/16.04.2007 a început executarea sentinţei civile solicitând pârâţilor să depună documentaţia prevăzută de lege pentru eliberarea înscrisurilor, menţionând şi actele necesare.

Totodată arată că pârâţii nu s-au conformat solicitării şi s-au adresat executorului judecătoresc în vederea executării silite .

Reclamantul mai arată că a promovat pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ acţiune având ca obiect „obligaţia de a face„ , respectiv depunerea de către xx a documentaţiei prevăzute de lege, acţiune admisă prin sentinţa civilă nr. 2832/4.06.2009.

Se învederează că prin comportamentul pârâţilor faţă de solicitările sale care vizează aducerea la îndeplinire a titlului executoriu şi prin refuzul constant al acestora de a depune documentaţia legală nu fac decât să dea dovadă de rea credinţă şi să urmărească dobândirea de foloase materiale necuvenite prin obligarea la plata daunelor stabilite în titlul executoriu ,ceea ce constituie o exercitare abuzivă a drepturilor procedurale.

De asemenea precizează că a emis certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire însă au fost restituite de către pârâţi motivat de faptul că ei sunt titularii dreptului de proprietate la nr. 31 şi nu la nr.33 deşi xx a primit dispoziţia privind rectificarea numărului stradal iar toate acestea nu fac decât dovada relei credinţe.

În drept , au fost invocate disp. art. 112 şi urm., art. 274 , art. 111 raportat la art. 371 ind.1 şi art. 723 Cod proc.civilă.

În dovedire, au fost anexate următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. 42/CA/2.03.2007, sentinţa civilă nr. 2832/2009, notificare, autorizaţie de construire, certificat de urbanism, adresa nr. 21164/2007, adresa nr. 15652/2007, decizia civilă nr. 91/RCOM/2008.

La data de 21.04.2010 ,pârâţii au formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională solicitând respingerea acţiunii formulate şi admiterea despăgubirilor ce urmează a fi detaliate.

Au solicitat pe cale reconvenţională obligarea Municipiului xx , prin Primar la plata despăgubirilor în cuantum de 1.000 lei /zi începând cu data de 2.05.2007 şi până la eliberarea efectivă a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, xx, judeţ Neamţ.

Totodată au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestora în raport cu imobilul situat în Piatra Neamţ , str. Ştefan cel Mare nr. 33 , judeţ Neamţ învederând că sunt de drept ai imobilului situat în Piatra Neamţ , str. Ştefan cel Mare nr. 31, pe care l-au cumpărat de la familia xx.

Au precizat de asemenea că reclamantul refuză cu rea credinţă să îndeplinească, să respecte şi să execute hotărârile judecătoreşti stabilite prin titlul executoriu sentinţa civilă nr. 42/CA/2007, că au fost depuse toate actele necesare eliberării certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire.

Odată cu întâmpinarea şi cererea reconvenţională au fost depuse : contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1628/13.11.2006, încheierea nr. 15913/3.10.2002,extras de carte funciară ,documentaţie cadastrală ,raport de expertiză , sentinţa civilă nr. 2791/2009, sentinţa civilă nr.2179/2009, sentinţa civilă nr. 117/2008, sentinţa civilă nr. 1091/2008, sentinţa civilă nr. 4414/2007,sentinţa civilă nr. 4110/2009, decizia civilă nr. 618/2008,certificat de urbanism nr. 300/2004, notificare, autorizaţie de construire nr. 610/2009, certificat de urbanism nr. 96772009, proces verbal nr. 181/2005, somaţie, contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 5991/1995(filele 33 -91 dosar) .

La termenul de judecată din data de 23.06.2010 , pârâtul a arătat că renunţă la judecata cererii reconvenţionale şi că aceasta este şi poziţia procesuală a soţiei sale şi a depus la dosarul cauzei planşe foto.

În cadrul probei cu înscrisuri , la dosarul cauzei au mai fost depuse: sentinţa civilă nr. 4597/2010 şi sentinţa civilă nr. 5545/2010 pronunţate de Judecătoria Piatra Neamţ.

Pârâţii au depus la dosarul cauzei concluzii scrise învederând că solicită respingerea acţiunii ca fiind inadmisibilă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin cererea formulată , reclamantul xx, a solicitat instanţei să se constate abuzul de drept al pârâţilor xx a manifestat prin solicitarea de a recurge la executarea silită a dispozitivului sentinţei civile nr. 42/CA/2.03.2007 întrucât a fost începută executarea de bună voie a acestui titlu.

Pârâţii au formulat cerere reconvenţională solicitând obligarea reclamantului la plata despăgubirilor în cuantum de 1.000 lei /zi începând cu data de 2.05.2007 şi până la eliberarea efectivă a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire pentru imobilul situat în Piatra Neamţ ,xx , judeţ Neamţ .

Ulterior, prin manifestarea de voinţă exprimată la data de 23.06.2010, pârâtul a arătat că renunţă la judecata cererii reconvenţionale şi că aceasta este şi poziţia procesuală a soţiei sale, instanţa urmând a lua act de această manifestare de voinţă în conformitate cu dispoziţiile art. 246 din Codul de procedură civilă.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive invocată de pârâţi, instanţa constată că aceasta este nefondată şi urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente :

Calitatea procesuală este o condiţie generală ,obligatorie pentru promovarea oricărei acţiuni. Calitatea procesuală pasivă presupune existenta unei identităţi între persoana pârâtului şi cel care este obligat prin raportul juridic dedus judecăţii.

Prin decizia civilă nr. 42/CA/2007 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 531/103/2007, a fost admisă acţiunea reclamanţilor xx şi a fost obligat pârâtul Municipiul Piatra Neamţ să elibereze acestora certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 50/1991 pentru imobilul proprietate situat în Piatra Neamţ, xx. Totodată, pârâtul a fost obligat la plata sumei de 100 lei /zi întârziere de la data rămânerii irevocabile a hotărârii şi până la îndeplinirea obligaţiei.

În consecinţă, faţă de obiectul acţiunii de faţă , constatare abuz de drept manifestat prin punerea în a respectivei decizii de către xx, instanţa reţine că aceştia justifică o calitate procesuală pasivă ,fiind lipsite de relevanţă apărările cu privire la numerotarea imobilului atât timp cât ceea ce se urmăreşte vizează sancţionarea unui comportament al pârâţilor .

Instanţa reţine de asemenea că prin cererea formulată , reclamantul a solicitat constatarea abuzului de drept al pârâţilor de a recurge la executarea silită a dispozitivului sentinţei civile nr. 42/CA/2.03.2007 atât timp cât a înţeles să execute de bună voie respectivul titlu.

Potrivit art.111 din ” Partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului.”

Totodată dispoziţiile art. 723 din Codul de proc.civilă prevăd că : „Drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege. Partea care foloseşte aceste drepturi în chip abuziv răspunde pentru pagubele pricinuite. ”

Instanţa reţine că în urma demarării executării silite de către creditorii pârâţi cu privire la titlul executoriu reprezentat de decizia civilă nr.42/CA/2.03.2007 pronunţată de Tribunalul Neamţ, reclamantul a înţeles să uzeze de calea contestaţiei la executare, aşa cum rezultă din sentinţa civilă nr. 4414/2007 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. 4816/279/2007 şi din sentinţa civilă nr. 4100/11.11.2009 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ în dosarul nr. 4795./279/2007 .

Prin cererea de faţă, reclamantul face referire la aceeaşi executare silită şi solicită sancţionarea faptului că pârâţii au înţeles să recurgă la executarea silită a respectivului titlu , manifestare pe care o consideră abuzivă.

Or, se poate considera că este abuz de drept, în sens material când dreptul este exercitat peste limitele sale ,cu exces de intensitate şi producând o pagubă celeilalte părţi , cu rea credinţă şi cu această intenţie vădită , de a vătăma.

Însă, în cazul de faţă, reclamantul a uzat de calea contestaţiei la executare pentru a se apăra de eventualele nereguli pricinuite prin punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti .

Astfel, faţă de considerentele expuse, instanţa reţine că reclamantul a avut la îndemână calea realizării dreptului şi în consecinţă şi făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 111 teza a II a din Codul de procedură civilă, urmează să respingă acţiunea formulată de acesta ca fiind inadmisibilă.