Constatare nulitate absolută HCJ, anulare titlu de proprietate şi adeverinţă de proprietate Fondul funciar


Judecatoria Târgu-Jiu, sentinta civila nr. 1692 din 05 Martie 2010. Actiune privind nulitatea titlului de proprietate si a actelor premergatoare. Cerere respinsa, partile având la îndemâna promovarea unei actiuni în revendicare, prin care sa se compare titlurile de proprietate.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu sub nr. 8405/318/2008, reclamantul M.V.T., a chemat în judecata pe pârâtii M.P .si M.A.M., solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de Aplicare a L. 18/1991 Târgu Jiu si Comisia Judeteana Gorj, sa constate nulitatea absoluta a HCJ ce a stat la baza eliberarii titlului de proprietate emis pe numele pârâtului M. P., pentru suprafata de teren situata în parcelele 67 si 68, care se suprapun peste parcela 71 din titlul de proprietate al reclamantului, anularea titlului de proprietate si a adeverintei de proprietate ce a stat la baza eliberarii titlului emis în favoarea pârâtului.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca în anul 2001 a fost emis titlul de proprietate în favoarea pârâtului, care este lovit de nulitate absoluta, în temeiul art. III lit. a din L. 169/1997, fiind emis cu fraudarea dispozitiilor L. 18/1991, deoarece aceasta lege se aplica în cazurile în care terenul face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, iar în speta dedusa judecatii, terenul din litigiu nu a facut parte din perimetrul fostului CAP si nici nu a fost proprietate de stat. A invocat reclamantul ca prin emiterea titlului de proprietate în favoarea pârâtului pentru terenul din litigiu, i s-a ocupat si o parte din terenul acestuia, ce a fost reconstituit autorului sau, M.V., conform titlului de proprietate nr. 1338570/23.05.1997.

În sedinta publica din data de 04.07.2008, pârâtii M. P.si M. A. M., prin intermediul aparatorului ales, av. A.C., au depus la dosarul cauzei întâmpinare, în care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei M. A. M si exceptia lipsei de interes a reclamantului în promovarea cererii de chemare în judecata.

În motivarea întâmpinarii, pârâtii au aratat ca pârâta M. A. M nu figureaza în titlul de proprietate si nu detine teren în proprietate, iar reclamantul nu are interes în promovarea cererii de chemare în judecata si nici calitate procesuala activa, întrucât nu exista nicio suprapunere de parcele în cele doua titluri de proprietate , iar configuratia terenului din litigiu este aceeasi de peste 100 de ani.

La termenul din data de 17.10.2008, s-a constatat depusa la dosarul cauzei, o precizare a cererii de chemare în judecata formulata de reclamant, prin care a solicitat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 140343/28.05.2002, eliberat în favoarea pârâtului si a actelor premergatoare ce au stat la baza eliberarii sale, pentru terenul situat în tarlaua 3, parcela 71/1, cu urmatoarele vecinatati : N.- mostenitor M.V. si rest proprietate, E.- mostenitor M.V., S. si V.- rest proprietate.

A invocat reclamantul ca parcela A 71 este inclusa atât în actele de proprietate ale acestuia, cât si în cele ale pârâtului, ori asa cum rezulta din harta cadastrala din anul 1970, parcela A 70 nu este divizata , fiind inclusa doar în actele de proprietate apartinând autorului reclamantului, numitul M.V., singurul care a platit impozitul si taxele aferente, precizând ca parcela A 71 se afla în continuarea parcelei CC 70, pe care se afla edificata casa în care locuieste reclamantul.

La termenul din data de 21.11.2008, aparatorii partilor au solicitat instantei încuviintarea unei expertize în specialitatea topografie si a probei testimoniale cu doi martori pentru fiecare parte, cereri admise de catre instanta, probele fiind utile solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 23.05.1997, în favoarea autorului reclamantului , numitul M.V., a fost eliberat titlul de proprietate nr. 1338570, prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha. , 7713 m.p., pe raza municipiului Târgu Jiu, cartier Dragoieni, din care, suprafata de 1332 m.p., situata în tarlaua 3, parcela 71.La baza eliberarii titlului de proprietate mai sus mentionat, a stat cererea de reconstituire nr. 3694/11.03.1991 formulata de M.V., atasata la fila 222 din dosar si HCJ 190/09.11.1992, prin care Comisia Judeteana Gorj a validat propunerea comisiei locale privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea persoanelor înscrise în tabelul anexa. Anterior eliberarii titlului de proprietate mai sus mentionat, la data de 15.02.1991, a fost eliberat procesul verbal de punere în posesie nr. 1740, în favoarea numitului M.V., autorul reclamantului, M.V.T.

La data de 28.05.2002 a fost eliberat titlul de proprietate nr. 1480343 în favoarea pârâtului M.P., prin care i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 2 ha. 6056 m.p., din care suprafata de 900 m.p. situata în tarlaua 3, parcela 71/1. La baza eliberarii titlului de proprietate în favoarea pârâtului, a stat cererea de reconstituire nr. 1546/12.02.1991, atasata la fila 214 din dosar, HCJ nr. 709/01.11.1993, unde la tabelul anexa , pozitia 7, figureaza pârâtul M.P., precum si procesul verbal de punere în posesie nr. 20/23.04.2002.

Din ansamblul materialului probator existent la dosarul cauzei, se retine ca exceptia lipsei de interes a reclamantului în promovarea cererii de chemare în judecata si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului M.V.T., sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei M.A.M. este întemeiata, urmând a fi admisa, cererea de chemare în judecata ulterior precizata este neîntemeiata, urmând a fi respinsa, pentru urmatoarele considerente :

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului M.V.T. , instanta urmeaza sa o respinga ca fiind neîntemeiata, întrucât reclamantul a investit instanta cu o cerere având ca obiect nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate eliberat în favoarea pârâtului si a actelor premergatoare ce au stat la baza eliberarii titlului de proprietate, iar potrivit art. III al. 2 din L. 169/1997, nulitatea poate fi invocata de orice persoana care justifica un interes legitim. Reclamantul se înscrise în categoria persoanelor care pot solicita nulitatea actelor de proprietate eliberate în temeiul legilor fondului funciar si în atare situatie, acesta are calitate procesuala activa în speta dedusa judecatii.

Referitor la exceptia lipsei de interes a reclamantului în promovarea cererii de chemare în judecata, instanta urmeaza sa o respinga ca fiind neîntemeiata , întrucât reclamantul a facut dovada interesului în promovarea cererii cu care a investit instanta, având în vedere faptul ca acesta apreciaza ca actele de proprietate eliberate în favoarea pârâtului pentru terenul din litigiu sunt lovite de nulitate absoluta, deoarece se suprapun peste terenul reconstituit în anul 1997 în favoarea autorului sau M.V., prin titlul de proprietate nr. 1338570.

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei M.A.M., instanta urmeaza sa o admita, întrucât aceasta nu este persoana în favoarea careia s-a reconstituit dreptul de proprietate prin titlul de proprietate contestat de reclamant, respectiv nr. 1480343/28.05.2002 si în atare situatie nu exista identitate între beneficiarul reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu si pârâta M.A.M.

Referitor la fondul cauzei, se retine ca cererea de chemare în judecata, ulterior precizata, este neîntemeiata, urmând a fi respinsa pentru urmatoarele considerente :

Prin raportul de expertiza întocmit în cauza de expert tehnic judiciar V. N., a fost identificat terenul din litigiu, care are suprafata de 788 m.p., prin stabilirea dimensiunilor si vecinatatilor. A retinut expertul ca suprafata din litigiu se regaseste atât în titlul de proprietate emis în favoarea autorului reclamantului, cât si în titlul de proprietate emis în favoarea pârâtului, iar anterior anului 1990, terenul din litigiu nu se afla într-o fosta zona cooperativizata, fapt pentru care nu s-au formulat cereri de reconstituire de niciuna dintre parti, având în vedere ca prin cererile formulate se solicitau terenurile preluate de catre CAP.

De asemenea, expertul a mentionat ca pentru terenul din litigiu, niciuna dintre parti nu detine acte vechi din care sa rezulte cu certitudine amplasamentul terenului, iar niciuna dintre parti si nici autorii acestora, nu au fost înscrisi cu terenul din litigiu în CAP, acesta fiind într-o zona ce nu a facut parte din perimetrul CAP.

Potrivit art. 8 al. 1 din L. 18/1991, stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc în patrimoniul cooperativelor agricole de productie, se face în conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. De prevederile legii beneficiaza membrii CAP care au adus pamânt în cooperativa agricola de productie sau carora li s-au preluat în orice mod teren de catre aceasta, precum si în conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pamânt în cooperativa si alte persoane anume stabilite.

În speta dedusa judecatii, reclamantul M.V.T. a investit instanta cu o cerere prin care solicita nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate emis în favoarea pârâtului M.P. si a actelor ce au stat la baza eliberarii sale, apreciindu-se de catre reclamant ca reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtului s-a facut prin fraudarea dispozitiilor L. 18/1991.

Potrivit art. III al. 1 din L. 169/2007 cu modificarile intervenite prin L. 247/2005, sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, actele emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar 18/1991.

Se retine de catre instanta ca terenul din litigiu la data intrarii în vigoare a L. 18/1991 nu se gasea în patrimoniul cooperativei agricole de productie , astfel ca acest teren nu este supus regimului juridic prevazut în mod imperativ de procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, asa cum este reglementata în dispozitiile L. 18/1991.

Astfel, în continutul raportului de expertiza, expertul mentioneaza expres ca niciuna dintre parti sau autorii acestora nu au fost înscrisi cu terenul din litigiu în CAP, acesta fiind într-o zona ce nu a facut parte din perimetrul CAP.-ului.

De asemenea, din adresa nr. 5077/11.02.2010, atasata la fila 207 din dosar, emisa de Primaria municipiului Târgu Jiu, rezulta ca în arhiva Primariei Târgu Jiu nu exisa cereri de înscriere în CAP Pandurul Târgu Jiu de catre numitii M.V. ( autorul reclamantului M.V.T.), M. Ghe. P. ( autorului pârâtului M.P.) si nici de catre pârâtul M. P., iar terenul din litigiu , situat în tarlaua 3, parcela 71 si 71/1 se afla în intravilanul municipiului Târgu Jiu.

Asadar, instanta retine ca terenul din litigiu nu se afla într-o fosta zona cooperativizata , autorii reclamantului si ai pârâtilor nu au fost membrii CAP, aspect fata de care se constata ca în speta dedusa judecatii nu sunt aplicabile dispozitiile L. 18/1991, cu atât mai mult cu cât partile nu au facut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul din litigiu , ci doar pentru terenurile cu care s-au înscris în CAP, asa cum rezulta din continutul raportului de expertiza, capitolul “Concluzii” întocmit de catre expert tehnic judiciar V. N.

Din coroborarea probelor existente la dosarul cauzei, instanta retine ca terenul din litigiu în suprafata de 788 m.p., se regaseste atât în titlul de proprietate eliberat în favoarea autorului reclamantului M.V., sub nr. 1338570/23.05.1997 cât si în titlul de proprietate eliberat în favoarea pârâtului , M. P., sub nr. 1480343/28.05.2002 , aspect ce se datoreaza faptului ca parcela 71 din tarlaua 3, care se gaseste în titlul de proprietate eliberat în favoarea autorului reclamantului, a fost subdivizata în parcela 71/1 din tarlaua 3, inclusa în titlul de proprietate al pârâtului.

Scriptic, cele doua parcele nu se suprapun, însa în teren acestea se suprapun pe suprafata de 788 m.p. care reprezinta terenul din litigiu. Având în vedere ca atât reclamantul cât si pârâtul detin titlu de proprietate pentru suprafata din litigiu, de 788 m.p., care la origine provine de la acelasi comun, partile litigante aflându-se în grad de rudenie, precum si aspectul ca terenul din litigiu nu face obiectul L. 18/1991, pentru considerentele mai sus aratate, se apreciaza de catre instanta ca partile au la îndemâna promovarea unei actiuni în revendicare în care se vor compara titlurile emise în favoarea celor doua parti, urmând a se da câstig de cauza partii care face dovada ca are posesia mai bine caracterizata cu privire la terenul din litigiu.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza sa respinga cererea de chemare în judecata ulterior precizata, ca fiind neîntemeiata.