Constatare nulitate absolută Notari şi activitate notarială


JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR. 1846/246/2010

SENTINŢA CIVILĂ NR.1899

Şedinţa publică din data de 15 noiembrie 2010

Judecător: …

Grefier: …

S-a luat în examinare cauza civilă privind acţiunea formulată de reclamanta Comuna Ş. împotriva pârâţilor N.E.D. şi B. M. pentru acţiune în constatare nulitate absolută.

La apelul nominal se prezintă pentru reclamantă avocat B.S. şi pârâtul N.E.D., atât personal cât şi în calitate de mandatar al pârâtei B.M. şi martorul reclamantei B.V.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa a procedat la audierea martorului reclamantei B.V., sub prestare de jurământ, declaraţia acestuia fiind consemnată în procesul-verbal, ataşat dosarului cauzei.

Reprezentanta reclamantei, avocat B.S. a depus la dosar în şedinţa publică plângere penală împotriva făptuitorului-pârâtului N.E.D, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.292 , art.288 alin.2 c.penal, dar nu solicită suspendarea judecăţii cauzei pe disp.art.244 alin.1 pct.2 c.pr.civilă.

Atât reprezentanta reclamantei avocat B.S. cât şi pârâtul N.E.D. au arătat că nu mai au alte probe de propus, cereri de formulat sau excepţii de invocat.

Instanţa constatând că numai sunt alte probe de administrat, declară faza probatorie încheiată şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentanta reclamantei, avocat B.S. constată nulitatea absolută a certificatului de calitate de moştenitor şi respingerea excepţiei lipsei calităţii procesual active, fără cheltuieli de judecat.

Pârâtul N.E.D. solicita respingerea acţiunii reclamantei, arată că la emiterea certificatului de moşteni tor s-a stabilit legăturile de rudenie dintre Z. şi Z., au fost fraţi de mamă, I. fiind una şi aceeaşi persoană cu E.

A mai arătat ca, a cerut atribuirea terenului în baza Legii nr.1/2000, tatăl său, decedat în anul 1993, nu a cerut după autorul N.Z., întrucât depăşea maximul de 10 ha., prevăzut de lege, cu cheltuieli de judecată.

În replică, reprezentanta reclamantei, avocat B.S. arată că, chiar dacă ar fi fost fraţi, Legea nr.18/1991 i-a repus în termen pe eventuali moştenitori, pârâţii nu a acceptat această moştenire neformulând cererea privind reconstituirea dreptului de proprietate, I. şi E. nu este una şi aceeaşi persoană.

Acţiunea este legal timbrată cu suma de 12 lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar mobil în valoare de 0,30 lei.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei civile, constată că prin acţiunea înregistrată la aceasta instanţă la data de 12 august 2010, cererea fiind legal timbrată, reclamanta Comuna Ş. cu sediul în Ş., nr.384, cod poştal ., judeţul A. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii N.E.D. domiciliat în A., C.A, bl., ap., judeţul A. şi B.M. domiciliată în A., strada V., nr., bl., sc., judeţul Arad, c a prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor nr.12/2010 emis de BNP C., în temeiul art.88 din Legea nr.36/1995; precum şi constatarea vacanţei succesorale după defunctul N.Z., în temeiul art.85 din legea nr.36/1995.

A motivat în fapt, prin aceea că, în dosarul nr.15/2010 BNP C. a emis certificatul de calitate de moştenitor nr.12/09.03.2010.

Din cuprinsul actului menţionat, rezultă că după defunctul N.Z., decedat la data de ., a rămas în calitate de succesor, pârâtul N.E.D. şi pârâta B.M.

Cei doi pârâţi nu au calitate de moştenitori după defunctul menţionat, respectiv că antecesorul lor, tatăl N.E., decedat la data de . nu este strănepot de frate după N. Z.

Este evident că N. Z. nu poate fi frate lui N. Z. în măsura în care nu au mama sau tata comun.

Neexistând grade de rudenie, certificatul de calitate de moştenitor este nul absolut şi întrucât defunctul N.Z. nu are moştenitori, moştenirea devine vacantă.

În drept s-au invocat art.84,85,88 din Legea nr.36/1995.

Pârâtul N.E.D., în şedinţa publică din data de 30 august 2010 a invocat excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei întrucât aceasta nu are calitatea de moştenitor conform art.85 din Legea nr.36/1995.

Faţă de această excepţie, reprezentanta reclamantei solicită respingerea întrucât este vorba de vacantă după defunctul N. Z., prin acţiune fiind solicitat a se constata vacanta succesorala privind pe acest defunct.

La termenul de judecată din data de 20 septembrie 2010, s-a dispus unirea excepţiei lipsei calităţii procesual active a reclamantei cu fondul cauzei.

Pentru soluţionarea cauzei s-au depus la dosar:înscrisuri f.3-6, 15-18, 23-57, 59, 62, 67, taxa judiciară de timbru f.11,depoziţia martor f.63,66 dosar.

Instanţa asupra cererii reclamantei a excepţiei lipsei calităţii procesual active ridicată de pârâţi, din coroborarea probelor de la dosar şi a dispoziţiilor legale aplicabile, reţine în fapt următoarele :

Prin certificatul de calitate de moştenitor nr.12/2010, fila 12 dosar, emis de BNP C., s-a stabilit în favoarea pârâţilor N.E.D. şi B.M. calitatea de moştenitori legali după următorii defuncţi : N.Z. decedat la data de ., N.E. decedat la data de ., şi soţia N.M. decedată la data de..

Potrivit art.68 şi următoarele din Legea nr.36/1995, procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile.

În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menţionate datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu menţionarea valorii acestora, precum şi a pasivului succesoral.

În succesiunea ce urmează a fi declarată vacantă, notarul public citează autoritatea administraţiei publice competentă a prelua bunurile.

În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.

Calitatea de moştenitor şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă şi cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau orice ale mijloace de probă admise de lege.

Certificatul de moştenitor sau de legatar, va cuprinde constatările din această încheiere referitoare la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

În cazul în care nu s-a făcut dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesită operaţiuni de durată şi moştenitorii solicită să li se stabilească numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de moştenitor.

În lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constată că succesiunea este vacantă, eliberând certificat de vacanţă succesorală, după expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii.

Referitor la excepţia calităţii procesual activă a reclamantei, potrivit art.88 alin.1 din Legea nr.36/1995, cu modificări,, Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte.,,

Această dispoziţie trebuie coroborată cu cele ale art.680 c.civil, conform cărora,, În lipsă de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului.,,

Aşadar, potrivit acestui text de lege, statul culege moştenirile rămase în desheredenţă, adică fără succesori, care să poată culege, întrucât la data deschiderii succesiunii fie nu există moştenitori legali sau testamentari în viaţă, fie succesori legali în viaţă la momentul deschiderii succesiuni sunt cu toţi nerezervatari, şi au fost exheredaţi total de defunct, fie succesorii legali sau testamentari în viaţă, renunţă la moştenire sau sunt nedemni cu toţi.

Asupra fundamentului vocaţiei succesorale a Statului la moştenirile vacante, aşa cum de altfel s-a statuat de instanţa supremă, Statul este succesor ca oricare altul culegând succesiunile vacante cu titlu de moştenitor „iure hereditatis”.

În acest sens, art.652 alin.2 c.civil arata ca,, legea stabileşte ordinea succesiunilor între moştenitorii legitimi. Copiii naturali, în privinţa succesiunii mamei lor şi a colateralilor săi, sunt asimilaţi copiilor legitimi şi viceversa. În lipsă de moştenitori legitimi sau naturali, bunurile se moştenesc de soţul supravieţuitor. În lipsă de soţ, statul devine moştenitor.,,

De asemenea, art.75 alin.3 din legea nr.36/1995, când succesiunea urmează a fi declarată vacantă, notarul public va cita autoritatea administraţiei publice competentă a prelua bunurile.

Cel din urmă defunct, a avut ca fiu pe N.E., născut la ., decedat la 1949, respectiv acesta a avut un fiu N.E., decedat la .., cei doi pârâţi fiind fii lui N.E. decedat în anul 1993, filele 31-42 dosar.

Cu privire la legătura de rudenie dintre defunctul N.Z. şi N.Z., aceasta nu poate fi reţinută în condiţiile în care acestea nu au cel puţin un comun.

Astfel, la art.659 c.civil se arată ca ,,Succesiunile sunt deferite copiilor şi descendenţilor defunctului, ascendenţilor şi rudelor sale colaterale, în ordinea şi după regulile prevăzute de lege.,,

Mai departe, art.661 c .civil stabilesc ca,, Şirul gradelor formează linia; se numeşte linie dreaptă şirul gradelor între persoanele ce se cobor una dintr-alta; linie colaterală şirul gradelor între persoanele ce nu se cobor unele din altele, dar care se cobor dintr-un autor comun. Linia dreaptă se împarte în linie dreaptă descendentă şi în linie dreaptă ascendentă.Întâia este aceea ce leagă pe capul neamului cu acei ce se cobor de la el; a doua este aceea ce leagă o persoană cu acei din care ea se coboară.,,

Rudenia, este definita de art.45 alin.1 din C.fam. ca fiind legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. În primul caz rudenia este în linie dreaptă, iar în al doilea în linie colaterală. Rudenia în linie dreaptă poate fi ascendentă sau descendentă.

La art. 46 din acelaşi act normativ, se stabileşte astfel: în linie dreaptă, după numărul naşterilor; astfel, fiul şi tatăl sînt rude de gradul întîi, nepotul de fiu şi bunicul sînt rude de gradul al doilea; în linie colaterală, după numărul naşterilor, urcînd de la una dintre rude pînă la ascendentul comun şi coborînd de la acesta pînă la cealaltă rudă; astfel, fraţii sînt rude în gradul al doilea, unchiul şi nepotul în gradul al treilea, verii primari în gradul al patrulea.

Ori, această legătură mde rudenie dintre autorul N.Z. şi N.Z., ca fiind fraţi, nu poate fi reţinută în condiţiile în care

Prin urmare, în cazul succesiuni vacante fiind recunoscută calitatea procesual activă autorităţile publice în reprezentarea Statului, în speţă reţinând în condiţiile în care printr-un capăt de cerere distinct s-a solicitat constatarea vacanţei succesorale a defunctului N.Z., excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei fiind nefondată, urmând a fi respinsă.

Cu privire la fond cauzei, aşa cum se reţine din copia dosarului succesoral nr.15/2010, al BNP C. copii filele 23-56 dosar, defunctul N.Z., născut la data de .. şi decedat la data de .., a fost fiul lui N.I. şi N.E., cu ultimul domiciliu în comuna Ş., nr., judeţul A.

De asemenea, N.Z., născut în anul 1874, decedat la data de .., a fost fiul lui N.T. şi N.I., cu ultimul domiciliu în comuna Ş., judeţul A., aceştia nu au fost nici tată şi nici mamă comuni, aşa cum au susţinut pârâţii, aspecte ce nu pot fi reţinute nici din depoziţia martorilor audiaţi, la f.63,66 dosar.

Din declaraţia martorilor, se mai reţine că la decesul lui N.Z., în anul 1977 nu au existat succesori rezervatari, copii şi soţ supravieţuitor, respectiv nici alţi succesori legali.

Concluzionând, instanţa reţine nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr.12/2010 eliberat la data de 09 martie 2010 de BNP C., în lipsa oricărei legături de rudenie dintre pârâţi şi autorul N.Z, decedat la data de .., iar în temeiul art.85 din Legea nr.36/1995, va constata vacantă succesiunii aceluiaşi defunct.

În considerarea celor expuse, în drept văzând disp.art.659 şi următoarele c.civil, prev.art.680 c.civil, respectiv alte art.75 şi următoarele din Legea nr.36/1995 cu modificări, se va respinge excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei , sa va admite cererea reclamantei, iar pe cale de consecinta urmează a se constata nulitatea absolută a certificatului de moştenitor nr.12/2010 emis de BNP C., la data de .. cu privire la moştenitorii defunctului N.Z., decedat la data de …

Urmează a se constata vacan?a succesiunii defunctului N.Z., decedat la data de ..

Nefiind solicitate cheltuieli de judecată, potrivit art.274 c.pr.civilă, nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Â Ş T E

Respinge excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei.

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta C.Ş. prin Primarul Comunei Ş., cu sediul in comuna Ş., nr.., jud.A. împotriva pârâţilor N.E.D. domiciliat în A., C.A.V., bl.., ap.., jud.A., şi B.M., domiciliata în A., str.V., nr.., bl.., sc.., ap.. jud.A., pentru acţiune în constatare nulitate absolută şi în consecinţă:

-constată nulitatea absoluta a certificatului de moştenitor nr.12/2010 emis de BNP C., la data de .. cu privire la moştenitorii defunctului N.Z., decedat la data de ..,

-constată vacan?a succesiunii defunctului N.Z., decedat la data de ..

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 15 noiembrie 2010.

Preşedinte Grefier