Constatare nulitate absolută titlu de proprietate Fondul funciar


Dosar nr. 20975/318/2010 operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 6249

Sedinta publica de la 07 Iulie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta SC… SA Bucuresti – Sucursala … împotriva pârâtei …..- decedata, cu mostenitoarea …. si în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Bumbesti Jiu de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Gorj, având ca obiect constatare nulitate absoluta titlu de proprietate nr. 1330092/11.11.2005.

La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns reclamanta, prin CC si avocat TT si intimata Comisia Locala Bumbesti-Jiu prin consilier juridic XX, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Avocat TT si consilier juridic CC, pentru reclamanta, au solicitat admiterea actiunii, cu cheltuieli de judecata. S-a sustinut ca terenul cuprins în titlul de proprietate contestat a facut obiectul Decretului de nr. 40/1989, iar prin Ordinul nr. 245/1989 a fost predat reclamantei pentru amenajarea râului Jiu, reclamanta predând la rândul ei alte terenuri în compensare, astfel ca titlul de proprietate eliberat pârâtei este lovit de nulitate absoluta.

Consilier juridic XX pentru Comisia Locala Bumbesti-Jiu, a solicitat respingerea actiunii, aratând ca nu sunt motive de nulitate absoluta a actului de proprietate contestat, în conditiile în care reclamanta nu face dovada ca unitatile amenajistice transferate în anul 1989, în baza Ordinului nr. 245/1989 se suprapun cu terenul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate contestat.

INSTANTA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu si înregistrata sub nr. 20975/318/2010 reclamanta SC… SA – Sucursala ..a chemat în judecata pârâta …- decedata, cu mostenitoarea …., solicitând instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Bumbesti Jiu de aplicare a Legii 18/1991 si Comisia Judeteana Gorj, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1330092/11.11.2005.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin Decretul 40/1989 s-a aprobat ocuparea si scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a terenurilor necesare începerii executiei lucrarilor de amenajare hidroenergetica pe sectorul Valea Sadului – Vadeni, dispunându-se ca ocuparea acestor terenuri sa se faca esalonat pe baza planurilor întocmite de proiectantul general.

Ca, printre aceste terenuri se afla si terenul situat în zona malului stâng al Jiului, la Nord de SC … SA, preluata de la Inspectoratul Silvic Tg-Jiu.

S-a mai sustinut ca prin Ordinul 245/27.09.1989 terenurile forestiere au fost scoase din circuitul silvic si predate cu titlu definitiv catre Întreprinderea Electrocentrale Portile de Fier, pentru obiectivul de investitii- amenajarea hidroenergetica a râului Jiu, pe sectorul Vadeni – Valea Sadului, în schimbul terenului dându-se în compensare alte terenuri, conform proceselor verbale anexate, iar pentru suprafetele primite cu titlu definitiv s-a achitat o contravaloare catre Ocolul Silvic Bumbesti Jiu si Ocolul Silvic Tg Jiu, conform ordinelor de plata nr. 347 si 348/09.12.1989, aceasta stare de fapt fiind confirmata prin adresa nr. 3914/09.06.2010 a Directiei Silvice Gorj, decizia nr.201/02.06.1989, avizul nr. 47/27.04.1989, adresa nr. 5098/1988 a Inspectoratului Silvic Gorj, respectiv adresa nr. 457/1989 cu zonele si suprafetele de compensare.

Ca, desi se cunostea situatia juridica a terenului, precum si detinatorul terenurilor necesare realizarii obiectivului mai sus mentionat, iar lucrarile de investitii erau de notorietate si în plina desfasurare, în mod eronat Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din orasul Bumbesti Jiu a procedat la punerea în posesie si la emiterea titlului de proprietate nr. 1330092/2005 în favoarea pârâtei Ispas Octavia, încalcând dispozitiile art. 42 alin.3 si art. 45 alin.2 din Legea 1/2000, astfel ca actele eliberate sunt lovite de nulitate absoluta, cauza de nulitate fiind prevazuta de art. III alin.1 lit a) din Legea 169/1997.

În drept ,actiunea a fost întemeiata pe prevederile Codului de pr. Civila, si Legii Fondului Funciar.

În dovedire, reclamanta a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri, depunând la dosar procesul verbal de punere în posesie din data de 07.11.2005, schita terenului reconstituit , Decretul nr. 40/1989, masuri pentru realizarea investitiei de amenajare a râului Jiu pe sectorul de drum Valea Sadului-Vadeni, plan de situatie, Ordinul nr. 245/1989, decizia 201/1989, adresa 2367/2010, avizul nr. 47/27.04.1989, adresa nr. 5098/1989, adresa nr. 557/1989 în care sunt mentionate suprafetele si amplsamentul terenurilor necesare râului Jiu, proces verbal , extras cadastral.

Intimata Comisia Locala Bumbesti Jiu a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii. S-a aratat ca sustinerile reclamantei cu privire la motivele de nulitate a titlului de proprietate contestat sunt neîntemeiate deoarece în cursul anului 2005, la solicitarea reclamantei s-au efectuat masuratori cadastrale în zona în care este situat terenul în litigiu, respectiv punctul “Lunca Jiului”, fiind identificate terenurile si proprietarii din punctul Zavoi”, punct care se afla situat în continuarea punctului ,, Lunca Jiului,, masuratori care au fost realizate în prezenta proprietarilor.

Ca, dupa efectuarea masuratorilor s-a depus la Comisia Locala Bumbesti-Jiu un tabel cu proprietarii parcelelor situate în tarlale 410 si 414, urmând sa faca obiectul negocierii cu reclamanta, tabelul fiind însotit de un plan parcelar pe care se afla trasat axul unui dig ce urma sa fie construit de reclamanta si care trebuia sa afecteze toate titlurile de proprietate eliberate în tarlalele respective, inclusiv titlul de proprietate contestat, astfel ca sustinerile reclamantei în ceea ce priveste faptul ca la data emiterii titlului de proprietate se cunostea situatia juridica a terenului nu pot fi primite.

În ceea ce priveste Ordinul 245/1989, prin care s-au transmis în administrarea Întreprinderii Portile de Fier terenuri în suprafata totala de 191,15 ha, din care pe raza Ocolului Silvic Bumbesti-Jiu se afla unitatile amenajistice 92, 93A si 93 B, s-a aratat ca în niciunul din planurile depuse la dosar nu sunt incluse sau evidentiate unitatile respective, unitati care nu se suprapun cu ternul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate contestat.

Ca, reclamanta nu si-a îndeplinit obligatia prevazuta de art. 17 din legea 59/1974 în sensul de a contribui la transformarea unor terenuri neagricole sau neproductive, aspect ce rezulta din adresa nr. 457/1989 emisa de OCOTA Gorj, prin care se înaintau Ministerului Energeiei Electrice planuri cadastrale cu terenurile puse la dispozitie pentru împadurire.

S-a mai aratat ca reclamanta nu a predat în compensare nicio suprafata de teren în schimbul celei primite si nici nu a achitat contravaloarea terenurilor catre Ocolul Silvic Bumbesti-Jiu, sumele la care face referire reprezentând despagubiri pentru defrisarea arborilor tineri.

Ca, reclamanta nu contesta dreptul de proprietate la pârâtei în punctul în litigiu ci doar modalitatea de solutionare a cererii de reconstituire.

În drept, s-au invocat dispozitiile art. 115-118 Cpr.civ.

Intimata a depus la dosar actul contestat, procesul verbal de punere în posesie, schita terenului, HCJ nr. 31/1991, anexa de validare, cererea de reconstituire nr. 527/1991, declaratii extrajudiciare, cererea nr. 161/1991, cererea de înscriere în CAP a autoului pârâtei, registrul agricol, contract de vânzare cumparare, tabelul întocmit la cererea reclamantei cu proprietarii parcelelor situate în tarlalele nr. 410 si 414, ce fac obiectul negocierii cu reclamanta, plan parcelar.

Reclamanta a raspuns sustinerilor organului local , aratând ca terenurile situate în tarlalele nr. 414 si 410 au fost transmise prin Ordinul nr. 245/1989 si Decretul nr. 40/1989, astfel ca emiterea titlurilor de proprietate pentru aceste terenuri s-a facut cu încalcarea dispozitiilor art. 4 alin.1, art. 42 alin.3 si art. 45 alin2 din Legea 1/2000.

În sedinta publica din data de 10.02.2011, la cererea reclamantei, a fost încuviintata proba cu expertiza tehnica de specialitate, urmând a se stabili daca terenul reconstituit pârâtei este cuprins în Decretul nr. 40/1989 si Ordinul nr. 245/1989 si daca este afectat de lucrari de amenajare a râului Jiu.

Lucrarea de specialitate a fost efectuata de expertul GM, care a concluzionat ca terenul reconstituit pârâtei se afla situat în parcelele 31 si 34, tarlalele 414 si 410.

Ca, unitatile amenajistice ce au facut obiectul Ordinului nr. 245/1989 si Decretului nr. 40/1989 nu se regasesc în zona de situare a terenului în litigiu, astfel ca nu exista suprapunere între cele trei acte, terenul în litigiu fiind afectat partial de constructia digului si a drumului de acces, lucrarile fiind demarate în urma cu 2 ani.

Dupa depunerea raportului de expertiza, reclamanta a depus la dosar un plan de situatie ( filele 126-130), aratând ca aceasta este anexa la Decretul nr. 40/1989 iar prin raspunsul expertului depus la fila 142 s-a aratat ca nu exista dovezi cu privire la faptul ca aceste planuri reprezinta anexe la Decretul nr. 40/1989.

Reclamanta a formulat obiectiuni la raportul de expertiza, solicitând ca expertul sa aiba în vedere si înscrisurile depuse la filele 147-161, respectiv lista anexelor si lista planurilor la Decret.

Instanta a încuviintat obiectiunile formulate, iar prin raspunsul depus la fila 165 s-a aratat ca nu se face dovada ca aceste înscrisuri sunt anexele Decretului nr. 40/1989, însa, în raport de acestea, terenul în litigiu se regaseste partial în planurile topografice prezentate de reclamanta.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

Prin cererea nr. 527/1995 pârâta …., mostenitoarea autorului …., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile cu care autorul sau s-a înscris în CAP, situate pe raza localitatii Bumbesti-Jiu, judetul Gorj.

Prin HCJ nr. 31/1991 autorul …. a fost validat cu suprafata de 2,62 ha, iar la data de 07.11.2005 mostenitoarea ….. a fost pusa în posesie cu suprafata de 1440 mp, situata pe raza satului Curtisoara, în tarlalele 414 si 410, parcelele 3, 31 si 34, fiind eliberat titlul de proprietate nr. 1330092/2005.

Prin Decretul nr. 40/1989 s-a aprobat începerea executiei lucrarilor pentru amenajarea hidroenergetica a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vadeni si ocuparea si scoaterea din productia agricola si din fondul forestier a terenurilor necesare executarii lucrarilor, în limita unei suprafete totale de 191,15 ha situate în judetul Gorj, ocuparea terenurilor urmând sa se faca esalonat pe baza planurilor întocmite de titularii investitiei, terenurile urmând a fi ocupate si cu acordul detinatorilor acestuia.

Prin Ordinul nr. 245/1989 s-a transmis din administrarea Inspectoratului Silvic Judetean Gorj în administrarea Întreprinderii Portile de Fier a suprafetei totale de 191,15 ha situata în raza Ocolului Silvic Bumbesti-Jiu, unitatea de productie II Sâmbotion, respectiv unitatile amenajistice 92, 93A si 93B, celelalte unitati transmise fiind situate pe raza Ocolului Silvic Tg-Jiu.

În baza Decretului nr. 40/1989 si a Ordinului nr. 245/1989 reclamanta a început în anul 2009 sa execute constructia digului pe râul Jiu si a drumului de acces, dupa ce anterior, respectiv în anul 2005, a solicitat identificarea proprietarilor de terenuri situate în zona, fiind întocmit tabelul depus la fila 67 din dosar, unde la pozitia 31 figureaza mostenitorii autorului ……

Prin actiunea de fata, reclamanta sustine ca terenul în litigiu , respectiv cel situat în tarlalele 410 si 414, a facut obiectul Ordinului nr. 245/1989, astfel ca reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtei este lovita de nulitate absoluta, cauzele de nulitate fiind cele prevazute de art.III alin1 lit a) din Legea 169/1997.

Sustinerile reclamantei nu au fost dovedite.

Astfel, unitatile amenajistice care au fost date în administrarea reclamantei prin Ordinul nr. 245/1989 aflate pe raza Ocolului Bumbesti-Jiu sunt cele cu nr. 92, 93A si 93B, iar potrivit raportului de expertiza efectuat în cauza, aceste unitati amenajistice nu se suprapun cu terenul pentru care s-a eliberat titlul de proprietate contestat, neregasindu-se în zona de situare a terenului în litigiu.

Reclamanta a depus la dosar o lista a planurilor, sustinând ca acestea sunt anexa la Decretul nr. 40/1989 si la Ordinul nr. 245/1989, iar potrivit raportului de expertiza terenul în litigiu s-ar suprapune partial cu terenurile din planurile topografice prezentate de reclamanta, însa nu exista dovezi în sensul ca aceste planuri sunt anexa la Decretul nr. 40/1989, asa cum s-a retinut si în cuprinsul raportului de expertiza.

Chiar si în situatia în care aceste planuri ar constitui anexa la Decretul nr. 40/1989 si la Ordinul nr. 245/1989 terenurile cuprinse în aceste planuri nu ar putea fi decât cele din unitatile amenajistice 92, 93A si 93B, mentionate în cuprinsul Decretului, iar cu privire la aceste unitati s-a stabilit ca ele nu se afla situate în zona de litigiu.

Se are în vedere si faptul ca în cursul anului 2005, reclamanta a identificat proprietarii terenului din zona de efectuare a investitiei pentru a negocia în scopul achizitionarii terenului, ceea ce demonstreaza , înca data, ca aceste terenuri nu i-au fost transmise în administrare.

Fata de cele retinute, instanta constata ca nu exista motive de nulitate absoluta a titlului de proprietate contestat, în sensul celor prevazute la art. III alin.1 lit a) din Legea 169/1997, pârâta fiind persoana îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate, parcurgând întreaga procedura prevazuta de Legea 18/1991 ( respectiv a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, exista hotarâre de validare a dreptului de proprietate si înscrisuri care dovedesc proprietatea ), iar reclamanta nu dovedeste în niciun mod dreptul de proprietate cu privire la terenul reconstituit pârâtei.

Sustinerea reclamantei ca terenul în litigiu este afectat de lucrarile de amenajarea a râului Jiu, prin construirea unui dig si a unui drum aferent, lucrari realizate în baza Decretului nr. 40/1989 si a Ordinului nr. 245/1989, nu reprezinta cauza de nulitate a titlului de proprietate eliberat pârâtei, în conditiile în care nu s-a dovedit ca terenul în litigiu este cel transmis în administrare reclamantei prin Ordinul nr. 245/1989.

Mai mult, la data punerii în posesie a pârâtei ( 07.11.2005), pe terenul în litigiu nu începusera sa fie executate lucrarile de amenajare a râului Jiu, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile art. 4 alin.1 din Legea 1/2000, la data reconstituirii pe terenuri negasindu-se instalatii hidrotehnice, hidroelectrice sau hidroamelioratii.

În consecinta, actiunea va fi respinsa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge actiunea formulata de reclamanta SC… SA – Sucursala Tg Jiu, cu sediul în Tg Jiu, ……, nr…, judetul Gorj, împotriva pârâtei ….- decedata, cu mostenitoarea …., domiciliata în …jud. …si în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Bumbesti Jiu de aplicare a Legii 18/1991, jud. Gorj si Comisia Judeteana Gorj,Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica , azi, 07 Iulie 2011, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA CIORTAN

Red.O.P./tehnE.C.

13 Iulie 2011/ 6 ex.

1