Constatare nulitate parţială a titlului de proprietate Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 3830

Sedinta publica de la 28 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE:OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta …. împotriva pârâtului …. si în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Telesti de fond funciar si Comisia Judeteana Gorj de fond funciar, având ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.13543121/29.09.2003 si a procesului verbal de punere în posesie eferent .

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamanta si pârâtul, lipsa fiind reprezentantii intimatelor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-a constatat depus la dosar raportul de expertiza, care a fost dat spre studiu partilor prezente si fata de care nu au solicitat acordarea unui nou termen pentru a fi observat,dupa care, constatându-se procesul în stare de judecata, s-a acordat cuvântul în fond.

Reclamanta a solicitat admiterea actiunii, în sensul constatarii nulitatii titlului de propriettae si a procesului verbal de punere în posesie pentru suprafata de 0,75 ha, teren situat în punctul Tioc, cu cheltuieli de judecata.

Pârâtul a solicitat respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 5521/318/2009, reclamanta …. a chemat în judecata pârâtul …. si a solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Telesti de fond funciar si Comisia Judeteana Gorj de fond funciar, sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 13543121/29.09.2003 si a procesului verbal de punere în posesie care a stat la baza emiterii titlului de proprietate, pentru suprafata de 0,75 ha, teren situat în tarlaua 100, parcela 24.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca autorul sau, …., a solicitat Comisiei Locale Telesti de fond funciar reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,75 ha, suprafata care nu i-a fost reconstituita deoarece se afla în posesia SC …. Tg-Jiu (fostul IAS Telesti), acest fapt rezultând din adeverinta nr.345/07.06.1996 emisa de catre Consiliul Local Telesti , iar dupa ce s-a desfiintat aceasta societate terenul a fost reconstituit detentorului …. pe vechiul amplasament al autorului sau.

Ca, pârâta Comisia Locala Telesti de fond funciar a procedat în mod abuziv când a întocmit documentatia în vederea eliberarii titlului de proprietate pe numele pârâtului pe acest amplasament întrucât terenul a fost validat de catre Comisia Locala Balesti de fond funciar si nu de catre Comisia Locala Telesti de fond funciar, care avea obligatia de a identifica terenul.

A precizat reclamanta ca vechiul amplasament al terenului autorului sau era liber când acesta a fost validat, înainte de a fi solicitat de catre pârât, acest fapt rezultând din procesul verbal de punere în posesie nr. 334/14.04.2003 care a sta la baza titlului de proprietate contestat.

Ca, a solicitat acest teren si dupa aparitia L.247/2005 ,prin cererea nr. 208/14.09.2005, cerere la care s-a raspuns în anul 2006, în sensul ca acest teren de 0,75 ha a fost validat prin HCJ nr. 42/1991.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe disp. art. III alin.1 lit. a din L.169/1997.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus în copie la dosar titlul de proprietate contestat, procesul verbal de punere în posesie aferent, adeverinta nr. 345/07.06.1996 a Primariei com. Telesti si adresa nr. 208/2006 a Primariei com. Telesti, precum si copie extras dupa actul de partaj voluntar nr. 2146/4946/1945.

Instanta a solicitat Comisiei Locale Telesti de fond funciar sa comunice actele care au stat la baza eliberarii titlului de proprietate nr. 13543121/29.09.2003 si a procesului verbal de punere în posesie nr. 334/14.04.2003 eliberate pârâtului …., acte care au fost transmise instantei prin adresa nr. 6762/02.07.2009 emisa de Primaria com. Telesti (filele 34-46 de la dosarul cauzei), respectiv cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de pârât prin care solicita suprafata de teren cu care s-a înscris în CAP în anul 1961de 2 ha în Lunca Somanesti , copie HCJ nr. 42/1991 anexa 1, pozitia 147 în care figureaza pârâtul cu suprafata validata de 2 ha, procesul verbal de punere în posesie pentru suprafata de 1,9984 ha emis pe numele pârâtului, precum si s.c. nr. 13833/27.12.2001 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 18791/2001.

Instanta a dispus atasarea la dosarul cauzei a dosarului nr. 18791/2001.

S-a solicitat Comisiei Locale Telesti de fond funciar sa comunice procesul verbal încheiat de reprezentantii acestei institutii în anul 2006 cu privire la terenul în litigiu, pentru care i s-a eliberat pârâtului …. titlul de proprietate nr. 13543121/29.09.2003, precum si daca reclamanta a fost prezenta la masurarea terenului.

Prin adresa nr. 8276/21.10.2009 Primaria com. Telesti a comunicat instantei cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de catre autorul reclamantei, …, prin care solicita terenul din pct. numit “Tioc”, copie dupa cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulata în baza L.247/2005 de catre reclamanta si raspunsul la aceasta prin care s-a mentionat ca cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nu face obiectul L.247/2005, iar prin raspunsul înregistrat sub nr. 208/12.06.2006 reclamanta a fost înstiintata sa se prezinte la data de 18.07.2006 pentru identificarea terenului solicitat, data la care aceasta nu s-a prezentat, drept pentru care nu s-a întocmit proces verbal.

Pentru justa solutionare a cauzei s-a numit expert GM, urmând sa raspunda la urmatoarele obiective: identificarea prin dimensiuni, vecinatati si schita a terenului din titlul de proprietate nr. 13543121/29.09.2003 având în vedere ca acesta a fost emis în baza sentintei civile nr. 13833/27.12.2001 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 18791/2001, definitiva si irevocabila; sa se precizeze daca reclamanta a formulat cerere de reconstituire a …. si daca aceasta cerere a fost validata printr-o hotarâre a comisiei judetene si sa se analizeze cu ce acte dovedeste reclamanta proprietatea asupra terenului în litigiu si daca exista aceste acte.

S-a concluzionat ca terenul pentru care a fost eliberat titlul de proprietate nr. 13543121/29.09.2003, respectiv terenul în litigiu, situat în tarlaua 100, parcela 24, cu suprafata de 1,4976 ha este localizat în extravilanul com. Telesti conform planului de situatie din anexa nr. 1.

Ca, acest teren a fost identificat potrivit procesului verbal de punere în posesie nr. 334/14.04.2003 care a stat la baza eliberarii titlului de proprietate, iar vecinatatile terenului sunt la N-most. CI, la S-balta Izlaz, la E-pârâul Bistrita si la V-SN.

S-a mai concluzionat ca terenul cu suprafata de 7500 m.p, solicitat de catre reclamanta pentru reconstituirea dreptului de proprietate, face parte din terenul descris anterior, fiind amplasat în partea de vest a acestui teren, respectiv de-a lungul laturii învecinata cu SN.

A aratat expertul ca prin s.c. nr. 13833/27.12.2001 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 18791/2001, definitiva si irevocabila, s-a dispus eliberarea unui titlu de proprietate pe numele detentorului pe vechiul amplasament, expertul precizând ca nu poate sa faca o corelare între amplasamentul pentru care a fost eliberat titlul de proprietate nr. 13543121/29.09.2003 si vechiul amplasament al detentorului.

Ca, tatal reclamantei N.C., prin cererea de reconstituire a dreptului de proprietate nr. 1517/21.03.1991 si reclamanta prin cererea nr. 5631/29.07.2008, au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate numai pentru suprafata de 7500 m.p. si nu strict pentru terenul din titlul de proprietate contestat, acesta fiind eliberat pentru suprafata de 1,4976 ha, reclamanta si tatal acesteia solicitând numai suprafata de 0,75 ha, din adresa nr. 208/2006 emisa de Primaria com. Telesti reiesind ca i s-a validat suprafata de 0,75 ha la anexa “Strainasi” care nu coincide practic cu punctul pe care detentorului i s-a eliberat titlul de proprietate si procesul verbal de punere în posesie.

Expertul a analizat în cuprinsul raportului de expertiza acte din care reiese ca bunicul patern N.G. a detinut conform BAP-ului din 1948 suprafata de 4,1250 ha pe teritoriul altor sate fara a se specifica câte anume si în ce sate, actul de partaj nr. 2146/4996/1945 unde la pozitia 10 apare ca vecin G.N., bunicul reclamantei, precizând ca ipoteza, si nu faptic în teren, ca acest teren ar putea fi al reclamantei corelat cu titlul de proprietate nr. 1354318/2002 eliberat lui S.N. precum si adeverinta nr. 345/07.06.1996 emisa de Consiliul Local Telesti din care reiese ca numitul N.C. detine suprafata de 0,75 ha pe raza com. Telesti, pct. Izlaz, desi din adresa nr. 208/12.06.2006 emisa de Primaria com. Telesti reiese ca aceasta a fost validata cu suprafata de 0,75 ha la anexa “Strainasi”.

În urma administrarii probatoriului încuviintat s-a pronuntat sentinta civila nr.3476/2010 ,prin care actiunea a fost respinsa. S-a retinut ca titlul de proprietate eliberat pe numele pârâtului are la baza o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, intrata în puterea lucrului judecat, prin care a fost admisa actiunea pentru anulare titlu de proprietate formulata de petenta Comisia Locala Telesti de fond funciar în contradictoriu cu intimatul Stamatoiu Grigore si Comisia Judeteana Gorj si s-a dispus anularea titlului de proprietate cu nr. 1338361/13.03.1998 si eliberarea unui alt titlu de proprietate pe vechiul amplasament.

S-a mai retinut ca din cuprinsul acestei sentinte rezulta ca pârâtul … a facut dovada dreptului sau de a-i fi reconstituita proprietatea pe suprafata de teren de 1,9984 ha dar la punerea în posesie nu s-a tinut cont de vechile amplasamente.

Ca, în raport de aceasta sentinta, titlul de proprietate si procesul verbal de punere în posesie contestat nu sunt lovite de nulitate absoluta, în conditiile în care titlul de proprietate si procesul verbal de punere în posesie au fost emise în baza unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile.

Împotriva sentintei a declarat recurs reclamanta. S-a sustinut ca a facut dovada dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,75 ha, teren situat în punctul Tioc( izlaz) cu adresa nr.345/1996 si actul de partaj din anul 1945, unde la pozitia 10 figureaza autorul sau ca vecin.

Ca, pârâtul invoca în dovedirea dreptului de proprietate actul de vânzare din anul 1925, însa acesta face referire la un teren situat în comuna Balacesti, care nu a facut parte niciodata din comuna TElesti si actul din anul 1929, care se refera la un teren situat în satul Somanesti, catunul Buduhala, care reprezinta un alt amplasament.

S-a mai aratat ca în titlul de propriettae emis autorului Coica Ghe. Ion apare ca vecin pe latura de est a terenului situat în parcela 123, tarlaua 100 teren rezerva primarie, desi trebuia mentionat autorul sau.

Prin decizia civila nr.1963/2010 recursul a fost admis, cauza fiind trimisa spre rejudecare.

Instanta de control judiciar a retinut ca probatoriul administrat este incomplet, în conditiile în care nu s-a verificat, în raport de actele de proprietate ale partilor, vechiul amplasament al terenului pârâtului.

Pe rolul judecatoriei Tg-Jiu dosarul a fost înregistrat sub nr.22518/318/2010.

S-a dispus efectuarea unei noi expertize, ocazie cu care sa se procedeze la identificarea terenurilor din actul de partaj din anul 1945 si din actele de vânzare din anul 1925 si anul 1929, din cererea de reconstituire formulata de autorul reclamantei în anul 1991, respectiv cererea nr.1517/1991, dar si administrarea probei testimoniale având în vedere cele concluzionate în cuprinsul raportului de expertiza efectuat în primul ciclu procesual, respectiv posibilitatea ca terenul atribuit pârâtului sa fie al reclamantei datorita vecinatatii mentionate în actul de partaj din anul 1945.

Au fost audiati martorii BG si S.C. , propusi de reclamanta( filele 106, 107), acestia declarând ca autorul reclamantei a detinut teren situat în punctul Tioc , care a fost lucrat de martorul BG. în perioada 2000-2001, aflat în vecinatatea mostenitoarei SN, aceasta recunoscându-o pe reclamanta ca vecina, dar si de martorul S.C.

Ca, în punctul în litigiu au detinut teren, în mare parte, cetateni din alte comune si este posibil ca în acest punct sa fi detinut teren si pârâtul, însa nu îl cunosc pe acesta si nu l-au vazut în teren.

În sedinta publica din data de 14.04.2011 pârâtul a declarat ca terenul situat în punctul Tioc, pentru care i s-a reconstituit dreptul de proprietate conform titlului de propriettae contestat, este mentionat în contractul de vânzare cumparare din anul 1925, astfel ca i s-a solicitat expertului desemnat în cauza sa identifice terenul la care face referire actul si sa precizeze, în raport de aceasta identificare, daca terenul în litigiu se suprapune cu acesta.

S-a concluzionat în cuprinsul lucrarii depusa la fila 134 ca actul de vânzare nu prezinta elemente de localizare, dar este cert faptul ca acesta face referire la un teren situat în comuna Balacesti, iar terenul din actul contestat este situat în comuna Telesti, sat Somanesti, fiind cunoscut faptul ca cetatenii din fostul sat Balacesti au fost mutati în satul nou Cornesti din comuna Balacesti.

În ceea ce priveste actele de proprietate invocate de reclamanta, respectiv actul de partaj din anul 1945, s-a concluzionat în cuprinsul lucrarii depusa la fila 82 ca în actul de partaj apare ca vecin N.G., bunicul reclamantei, aspect care, corelat cu titlul de proprietate eliberat most. C.Gh..Ion, conduce la concluzia ca terenul în litigiu poate fi al reclamantei.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

Prin cererea sub nr.1517/21.03.1991 autorul reclamantei, N.C., a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,75 ha, teren situat în punctul Tioc, comuna Telesti, sat Somanesti , judetul Gorj.

Prin HCJ nr.42/1991 reclamanta a fost validata la anexa Strainasi cu suprafata de 0,75ha, conform adresei nr.208/2006( fila 64), autorul acesteia figurând cu aceasta suprafata pe raza comunei Telesti, punctul Izlaz, conform adresei nr.345/1996( fila 63), aceasta anexa referindu-se la cetatenii care au domiciliul pe raza altor localitati, în speta autorul reclamantei având domiciliul pe raza comunei Arcani.

Potrivit depozitiei martorului SC, în punctul Izlaz au detinut terenuri majoritatea cetatenilor din alte localitati, iar din copia Borderoului populatiei, proprietatilor si exploatatiilor agricole din comuna Cîmpofeni( fila 22) rezulta ca N.G., bunicul reclamantei, a detinut suprafata de 4, 1250ha per raza altor sate.

Deci, este de necontestat faptul ca autorul reclamantei a detinut teren în comuna Telesti, punctul Izlaz( Tioc) , ramânând instantei sa stabileasca amplasamentul acestuia.

Pârâtul a solicitat prin cererea nr.171/1991( fila 39) reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2ha, teren situat în punctul Tioc, sat Somanesti, conform actelor de vânzare din anul 1929 si 1925, cu vecinii: Dr. Ciobotea din comuna Arcani.

Prin HCJ nr.42/1991 s-a validat pârâtul cu suprafata de 2ha, fiind pus în posesie conform procesului verbal de punere în posesie nr.334/2003, iar la data de 13543121/2003 s-a emis titlul de propriettae contestat.

Acest act de proprietate s-a emis în urma pronuntarii s.c. nr.13833/20018 (fila 26), prin care a fost anulat un titlu de propriettae eliberat anterior pârâtului pentru aceeasi suprafata si s-a dispus emiterea unui alt titlu pe vechiul amplasament .

Desi nu s-a stabilit care este vechiul amplasament, observând considerentele sentintei se constata ca pârâtul a invocat în dovedirea dreptului de proprietate actele din anul 1929 si 1925, deci la stabilirea amplasamentului ce i se cuvine trebuie avute în vedere aceste acte de proprietate.

Potrivit sustinerilor pârâtului, terenul în litigiu, în suprafata de 0,75ha este mentionat în actul de vânzare din anul 1925.

Din cuprinsul lucrarii de specialitate depusa la fila 134 din dosar rezulta ca actul de vânzare se refera la un teren localizat în comuna Balacesti, iar terenul în litigiu este situat în comuna Telesti, sat Somanesti, deci se poate concluziona ca cele doua terenuri sunt distincte.

În ceea ce priveste amplasamentul suprafetei de 7500mp, ce face parte din suprafata de 1,4976 ha, situata în titlul de proprietate contestat în tarlaua 100, parcela 24, aflata în litigiu, instanta retine ca reclamanta este cea care a facut dovada ca terenul în litigiu a apartinut autorului sau N.C., dovada amplasamentului fiind facuta cu actul de partaj din anul 1945, unde bunicul sau N.G. figureaza ca vecin al terenului mentionat la punctul 10( fila 9), respectiv punctul Somanesti, cu vecinii :I,C, si N.Gh., deci este recunoscuta proprietatea autorului reclamantei în punctul Somanesti, în vecinatatea proprietatii familiei … (most S.N.).

Aceasta a fost mentionata în titlul de proprietate contestat , ca si vecinul C.I., indicat de pârât în cererea de reconstituire, numai acesta nu apare în actul din anul 1929, astfel ca amplasamentul solicitat de pârât si atribuit conform actului din anul 1929 nu este cel atribuit prin titlul de proprietate contestat.

Eliberarea titlului de proprietate pe numele pârâtului s-a facut în conditiile Legii 1/2000, potrivit cu care reconstituirea dreptului de propriettae se face pe vechiul amplasament, fiind exceptate numai terenurile care au fost atribuite legal altor persoane cu respectarea dispozitiilor legii 18/1991, asa cum prevad dispozitiile art.2 alin. 1 din Legea 1/2000.

Deci, în conditiile în care la data emiterii actului de proprietate pe numele pârâtului terenul fusese solicitat si validat pe numele autorului reclamantei,organul local nu putea atribui terenul pârâtului pe amplasamentul validat autorului reclamantei.

Asa fiind, titlul de propriettae si procesul verbal de punere în posesie contestate sunt lovite de nulitate absoluta , în conditiile art III alin.lit.ii din Legae 169/1997 si art.2 alin.1 din Legea 1/2000, astfel ca actiunea va fi admisa.

În temeiul art.274 C.p.c. pârâtul va fi obligat la plata sumei de 900lei, cheltuieli de judecata catre reclamanta, reprezentând onorariu expert achitat în cele doua cicluri procesuale. .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta…, domiciliata în …, str…., bl. …, ap…. etaj …, sc…. jud. Gorj, împotriva pârâtului …, domiciliat în …, str. …, bl. … sc…., ap…., jud. …, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Telesti de fond funciar si Comisia Judeteana Gorj de fond funciar.

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de propriettae nr.13543121/29.09.2003 si a procesului verbal de punere în posesie nr.334/2003, pentru suprafata de 7500mp, teren situat în parcela 24, tarlaua 100, dispusa pe toata lungimea laturii ce se învecineaza cu S.N., cu vecinii: N- C.I., S- Balta izlaz, ce face parte din suprafata totala de 1,4976ha.

Obliga pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 900lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 28 Aprilie 2011, la judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

OTILIA CESARINA POPESCU ELENA CIORTAN

Red. OP/6ex/28.05.2011

1