Constatare nulitate titlu proprietate Fondul funciar


JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

DOSAR NR. 5824/270/2010 constatare nulitate titlu proprietate

Înreg. 02.09.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1172

Sedinta publica din data de 12.04.2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – ….

GREFIER –…

Pe rol a fost solutionarea cauzei civile având ca obiect constatare nulitate titlu proprietate, privind pe reclamantul …. III, în contradictoriu cu pârâtii COMISIA JUDETEANA pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a judetului … de pe lânga PREFECTURA …..si COMISIA LOCALA ….pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor s.a.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta procurator …., pentru reclamant, lipsind celelalte parti.

Procedura completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Procuratorul reclamantului face dovada achitarii suplimentului de onorariu expert în cuantum de 200 lei.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond:

Procuratorul reclamantului solicita admiterea actiunii si modificarea titlurilor de proprietate conform expertizei. Solicita cheltuieli de judecata de la Comisia Locala Livezi, precizând ca avocatul a fost angajat de catre primarie.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 2.09.2010 sub nr. 5824/270/2010, reclamantul ….., domiciliat în …., prin procurator …., domiciliat în …., a chemat în judecata pe pârâtele Comisia Locala a com. …., pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, Comisia Judeteana ……, pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, …… domiciliata în ….. ……, domiciliata …., …, domiciliata în …., solicitând a se constata nulitatea absoluta partiala a titlurilor de proprietate nr. 48648/10.05.1994 si nr. 48275/18.08.1993.

În motivare se arata ca în cele doua titluri de proprietate sunt trecute suprafete de teren care nu au apartinut autorilor pârâtelor persoane fizice.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 3 lit. I din Legea nr. 169/1997 raportata la Legea nr. 18/1991.

Conform art. 42 din Legea nr. 1/2000, cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Pârâta Comisia Judeteana …. a depus întâmpinare prin care a fost de acord cu pretentiile reclamantului. Pârâta a solicitat sa nu fie obligata la plata cheltuielilor de judecata.

Pârâta Comisia Locala …..a depus întâmpinare prin care a recunoscut pretentiile reclamantului, dar nu a fost de acord cu efectuarea unei expertize topo.

Pârâtele ….., …, si … s-au prezentat în instanta si au recunoscut pretentiile reclamantului.

Reclamantul a depus la dosar: acte de stare civila, titlurile de proprietate nr. 48275/18.08.1993, nr. 49871/29.03.1996 si nr. 48648/10.05.1994. A solicitat si efectuarea unei expertize topo.

Pârâta Comisia Locala …..a depus la dosar documentatiile care au stat la baza eliberarii celor trei titluri de proprietate.

Pârâta Comisia Judeteana ….. a depus la dosar Hotarârea Comisiei Judetene nr. 14305/7.06.2010, corespondenta cu Comisia Locala …..

În baza art. 167 Cod de procedura civila, instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Pe numele reclamantului a fost eliberat titlul de proprietate nr. 49871/29.03.1996 (fila 5 dosar) pentru suprafata de 2 ha si 5200 m.p. situata pe raza comunei Livezi, în care a fost inserata suprafata de 7800 m.p. teren arabil, cu datele topo T-49, P-2321/21.

Pe numele …. a fost eliberat titlul de proprietate nr. 48275/18.08.1993 (fila 4 dosar) pentru suprafata de 1,8972 ha, situata pe raza comunei Livezi, în care a fost cuprinsa si suprafata de 1800 m.p. fânete, cu datele topo T-49, P-2321/21.

Întrucât …. a decedat la data de 29.09.2005 (fila 20 dosar), a fost introdusa mostenitoarea acestuia, respectiv pârâta …..

Pe numele …. a fost emis titlul de proprietate 48648/10.05.1994 (fila 6 dosar) pentru suprafata de 5,0656 ha, teren situat pe raza comunei Livezi, în care a fost inclusa si suprafata de 3000 m.p. teren arabil, cu datele topo T-49, P-2321/21.

Deoarece …. a decedat la 28.07.1999 (fila 19 dosar), au fost introduse în cauza mostenitoarele …. si ………

Din examinarea documentelor puse la dispozitie de Comisia Locala ……si din expertiza topo efectuata, s-a constatat ca pentru reclamantul ….. s-a eliberat titlul de proprietate nr. 49871/29.03.1996 în care s-a înscris în T-49, P-2321/21 suprafata de 7.800 m.p. cu urmatorii megiesi: …….

Ca act justificativ a avut Registrul Agricol 1959-1962 pag. 73 unde a avut înscrisa suprafata de 0,94 ha (0,45 ha + 0,49 ha).

La punerea în posesie initiala (caietul cu schite si posesori) la pozitia 21 figureaza ….. cu suprafata de 10.000 m.p. si dimensiunile: lungimea 170 m si latimea 60 m (la punerea în posesie initiala masuratorile au fost facute cu metode si instrumente rudimentare, lucru ce a dus la erori de calcul).

Din aceasta lista se desprinde foarte clar ca megiesii lui ….. sunt: …..

La masuratoarea din teren a suprafetei lui …… s-a gasit suprafata de 9.098 m.p., categoria de folosinta arabil, având urmatorii megiesi (schita 1, culoarea rosie), megiesi care recunosc limitele înca din anul 1991 (an în care au început reconstituirile), limite ce nu au creat litigii între vecini: …….

În Registrul Agricol 1956 defunctul Preda Neculai figura la pct. „Dealul lui Ghinet” cu 0,20 ha pasune si 0,20 ha arabil (anexa 5).

Cautând la Registrul Agricol din perioada 1959-1962 nu s-a gasit pozitie de rol pentru ……

La caietul de punere în posesie initial la punctul „Dealul lui Ghinet” nu s-a gasit punere în posesie pentru mostenitorii defunctului ……

Analizând actele de la Comisia Locala ….., se constata urmatoarele:

Pentru ….. s-a eliberat titlul de proprietate nr. 48275/18.08.1993 unde acesta figureaza în T-49, P-2321/21 cu 1.800 m.p. pasune (în toata zona unde se afla parcela 2321 sunt numai terenuri care au categoria de folosinta arabil (anexa 6).

Verificând Registrul Agricol din perioada 1952-1955 s-a constatat ca defunctul ….. figureaza cu doua terenuri, respectiv 0,9 ha si 0,3 ha (anexa 7).

În Registrul Agricol din perioada 1959-1962 acesta figureaza cu doua terenuri la punctul „Dealul lui Ghinet”, respectiv 0,18 ha arabil si 0,18 ha pasune (anexa 8).

La caietul de punere în posesie initial (anexa 3) mostenitorii lui ……e nu figureaza cu terenuri.

În mod cert, defunctul …. (cu cei doi mostenitori – …….) nu a avut si nu a fost pus în posesie cu teren la pct. „Dealul lui Ghinet”.

Si despre … (cu mostenitor ….) se poate afirma ca nu a avut teren si nu a fost pus în posesie cu teren la punctul „Dealul lui Ghinet”.

Cele doua titluri de proprietate, nr. 48275 si nr. 48648, au intrat în circuitul civil, astfel ca, în conformitate cu dispozitiile art. 27 al. 22 din Legea nr. 18/1991, numai instanta este abilitata sa le modifice.

Asa fiind, instanta va admite actiunea si va dispune modificarea titlurilor de proprietate asa cum a fost solicitata.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta va retine ca sunt incidente dispozitiile art. 52 al. 3 din Legea nr. 18/1991: „Prevederile art. 274 Cod de procedura civila sunt aplicabile”.

Art. 274 Cod de procedura civila se refera la obligarea persoanei care cade în pretentiuni la plata cheltuielilor de judecata.

Prevederile legale de mai sus se coroboreaza si cu dispozitiile art. 5 lit. c din H.G. nr. 890/2005 si cu art. 33 din H.G. nr. 890/2005.

Astfel, conform art. 5 lit. c, comisia comunala are obligatia de a stabili marimea si amplasamentul suprafetei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate, iar potrivit art. 33, delimitarea si parcelarea pe se face pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi din cadrul actualei unitati administrativ teritoriale.

Din situatia de fapt expusa reiese culpa Comisiei Locale ……, în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate, motiv pentru care va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant, reprezentând onorariu expert.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamantul ….., domiciliat în ……, prin procurator ….., domiciliat în ……, împotriva pârâtilor Comisia Locala a com. ….., jud. Bacau, pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, Comisia Judeteana …. pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar, …, domiciliata în ……, ….., domiciliata în …., ….., domiciliata în ……..

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 48648/10.05.1994, emis pe numele …., pentru suprafata de 3000 m.p. teren arabil, situat în ……..

Constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 48275/18.08.1993, emis pe numele ……., pentru suprafata de 1800 m.p. fânete, situata în com. Livezi, T-49, P-2321/21.

Dispune plata catre expert …… a suplimentului de onorariu în suma de 200 lei.

Conform art. 274 Cod de procedura civila obliga pe pârâta Comisia Locala a com. …. pentru aplicarea Legilor Fondului Funciar sa plateasca reclamantului suma de 800 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 12.04.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,