Constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate Fondul funciar


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU, JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 7491/2011

Sedinta publica de la 29 Septembrie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE: OTILIA CEZARINA POPESCU

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de catre reclamantii …, … si în contradictoriu cu pârâtii ….., ….,… si în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Farcasesti de aplicare a L 18/1991, Comisia Judeteana Gorj si Directia Silvica Tg Jiu, având ca obiect constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.206/11.05.2005 si a cererilor de interventie formulate de intervenientii … si….

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns pârâta …., asistata de avocat GV.D., lipsa fiind celelalte parti, reclamantii fiind reprezentati de avocat G.N., pârâta C.E. a fost reprezentata de avocat G.V. D, iar Comisia locala pentru aplicarea Legii 18/1991 a fost reprezentata de avocat D.F.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-au constatat depuse la dosar obiectiuni cu privire la cele concluzionate în cuprinsul raportului de expertiza formulate de reclamanti, însotite de chitanta din data de 21.09.1957 si procesul verbal din data de 25.01.2008.

Se pun în discutie obiectiunile formulate, avocat G.N. solicitând încuviintarea acestora.

Avocat G.V.D si avocat D.F. au solicitat respingerea obiectiunilor.

Instanta, apreciind asupra obiectiunilor formulate, constata ca acestea sunt neîntemeiate, fiind respinse. Se observa ca reclamantii, prin obiectiunile formulate, îsi exprima nemultumirea fata de identificarea vechiului amplasament al terenului reclamantilor, respectiv în parcelele 40,41 si 42, si nu în parcelele 34,35,36,37,38 si 39 si , de asemenea , arata ca nu s-a avut în vedere sentinta civila nr.1502/2010. Totodata reclamantii au aratat ca nu s-a raspuns la obiectivul nr.3 , cu privire la planurile parcelare întocmite de organul local. În ceea ce priveste prima si a doua obiectiune, instanta constata ca, potrivit raportului de expertiza, vechiul amplasament al terenului reclamantilor, identificat potrivit s.c. nr.1502/2010, se afla situat în tarlaua 8, parcelele 55,56 si 36, iar terenul cuprins în titlul de propriettae contestat este situat în tarlaua 8, parcela 34, expertii raspunzând în mod concret la obiective si argumentându-si opinia, astfel ca obiectiunile sunt neîntemeiate.

Referitor la solutionarea obiectivului nr. 3, referitor la planul parcelar, instanta constata, de asemenea , ca s-a raspuns si la acesta, aratându-se ca planul nu este datat si ca, potrivit acestui plan, vechiul amplasament nu este respectat.

Se pun în discutie cererile de interventie formulate în primul ciclu procesual de….si …, acesta din urma formulând o noua cerere la termenul de judecata din data de 22.09.2011.

Intervenientul … a solicitat încuviintarea în principiu a cererii de interventie.

Reprezentantii partilor au solicitat respingerea în principiu a cererii de interventie formulata de …, urmând ca instanta sa ia act ca intervenienta …. a renuntat la judecarea cererii de interventie în primul ciclu procesual.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta a constatat cauza în stare de judecata, acordând cuvântul în fond

Avocat G N. a solicitat admiterea actiunii, cu cheltuieli de judecata.

Avocat G.V.D. a solicitat respingerea actiunii.

Avocat D.F. a solicitat respingere actiunii.

J U D E C A T A

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 3668/318/2009, reclamantii ……,…,…, au chemat în judecata pârâtele … si …, si au solicitat instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Farcasesti de aplicare a L 18/1991, Comisia Judeteana Gorj si Directia Silvica Tg Jiu, sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.206/11.05.2005 emis pe numele defunctei. …., cu mostenitori …. si …., pentru suprafata de 1,50 ha, teren cu vegetatie forestiera.

În motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca în mod abuziv a fost emis titlul de proprietate a carui nulitate o solicita, întrucât pârâtele au indicat în mod gresit amplasamentul pentru a fi puse în posesie de catre comisia locala, incluzând astfel si terenul în suprafata de 1,50 ha, ce a apartinut bunicului lor si care se afla în extravilanul satului Rogojelu ,în punctul ,, Gradina lui Palante” .

În dovedirea actiunii reclamantii au înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri si de expertiza extrajudiciara .

La termenul de judecata din 03.04.2009 pârâtele au formulat întâmpinare, prin care arata ca actiunea reclamantilor este nefondata, întrucât sunt persoane îndreptatite sa li se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 1,5 ha, teren cu vegetatie forestiera, care a apartinut autorului lor CA, fiind respectata atât întinderea dreptului de proprietate, cât si amplasamentul.

Mai arata pârâtele ca terenul cu vegetatie forestiera se afla în continuarea terenului arabil, pentru care li s-a eliberat titlul de proprietate nr. 1488107 din data de 10.10.2003, a carei valabilitate a fost stabilita prin sentinta civila nr. 6988/2008, ramasa irevocabila .

La data de 23.04.2009 au fost formulata cerere de interventie de catre …si…, cerere la care ulterior s-a renuntat, în sedinta publica din 19.06.2009, luându-se act de aceasta renuntare prin încheierea de sedinta de la aceea data.

Pârâtele au solicitat proba cu expertiza, motivat de faptul ca expertiza extrajudiciara întocmita de dl. expert M.M, de care înteleg sa se foloseasca reclamantii, nu este concludenta pentru solutionarea acestei cauze, cerere care a fost încuviintata, fiind numit în acest sens domnul expert G.L. stabilindu-se totodata si obiectivele la care acesta trebuie sa raspunda.

În urma administrarii probatoriului încuviintat s-a pronuntat s.c. nr.5290/2010, prin care actiunea a fost respinsa.

S-a retinut ca punerea în posesie a pârâtilor s-a facut potrivit planului parcelar întocmit de Comisia locala Farcasesti pentru aplicarea Legii 18/1991, în colaborare cu OCPI Gorj, iar amplasamentul atribuit pârâtelor nu se suprapune cu vechiul amplasament al reclamantilor, identificat potrivit raportului de expertiza.

Împotriva sentintei au declarat recurs reclamantii, aratând ca la efectuarea expertizei nu s-a avut în vedere s.c. nr.1501/2010 si raportul de expertiza efectuat de domnul expert M.M.

Prin decizia civila nr.2620/2010 a fost admis recursul, sentinta a fost casata, iar cauza s-a trimis spre rejudecare.

A retinut instanta de control judiciar ca nu s-a verificat daca vechiul amplasament al autorului reclamantilor se suprapune cu amplasamentul stabilit prin titlul de propriettae contestat, daca planul parcelar a fost emis la data validarii, daca acesta respecta vechiul amplasament al autorilor partilor si daca amplasamentul stabilit potrivit s.c. nr.1502/2010 se suprapune cu titlul de propriettae contestat.

Pe rolul judecatoriei Tg-Jiu dosarul a fost înregistrat sub nr.26716/318/2010.

Potrivit îndrumarilor instantei de control judiciar, s-a dispus efectuarea unei noi expertize, de catre trei experti, fiind numiti domnii experti C.D.G.M. si V.N., urmând ca acestia sa stabileasca daca la reconstituirea dreptului de propriettae în favoarea mostenitorului C.A. a fost respectat vechiul amplasament al acestora, daca vechiul amplasament al autorilor reclamantilor, conform actelor vechi de propriettae, se suprapune cu amplasamentul mentionat în titlul de proprietate contestat, daca planul parcelar a fost emis la data validarii suprafetelor sau ulterior, daca planul respecta vechiul amplasament si daca amplasamentul stabilit potrivit s.c. nr.1502/2010 se suprapune cu amplasamentul din titlul de propriettae emis pârâtelor.

În cuprinsul raportului de expertiza depus la fila 121 s-a concluzionat ca la reconstituirea dreptului de propriettae în favoarea autorului pârâtelor nu a fost respectat vechiul amplasament al autorului C.A., însa nici vechiul amplasament al autorului reclamantilor nu se suprapune cu cel atribuit pârâtelor .

S-a mai concluzionat ca planul parcelar nu este datat, data mentionata în cuprinsul acestuia reprezentând data eliberarii planului din arhiva si nu data întocmirii.

În cuprinsul lucrarii de specialitate s-a aratat ca planul parcelar nu respecta vechiul amplasament al autorilor partilor, iar amplasamentul stabilit prin s.c. nr. 1502/2010 nu se suprapune cu cel cuprins în titlul de proprietate contestat .

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

Prin HCJ nr.3127/2002 autorul pârâtelor a fost validat cu suprafata de 1,50ha, teren cu vegetatie forestiera( pozitia 10 din anexa de validare).

La data de 08.04.2004 pârâtele au fost puse în posesie cu suprafata de 1,50ha, potrivit procesului verbal de punere în posesie nr.223( fila 72), amplasamentul fiind stabilit în tarlaua 8, parcelele 34, 62/1 si 62, iar la data de 11.05.2005 s-a emis titlul de proprietate nr.206,pentru acelasi amplasament, amplasament care, potrivit raportului de expertiza, nu se suprapune cu vechiul amplasament al autorului C.A.

Prin HCJ nr.3127/2002 autorul … a fost validat cu suprafata de 8,59ha, teren cu vegetatie forestiera, iar prin s.c. nr.1502/2010( fila 49 din dosarul de recurs) a fost obligata Comisia locala Farcasesti sa întocmeasca documentatia pentru emiterea titlului de proprietate pentru terenul situat în tarlaua 8, parcelele 55,56 si 36, conform planului parcelar, retinându-se ca numai pentru aceste terenuri nu s-au emis acte de proprietate.

Din considerentele sentintei rezulta ca terenurile ce au facut obiectul litigiului sunt situate în punctele ,, La noroaie” si ,, Padurea lui Murgu”( Gradina lui Palante) si sunt cuprinse în actul de vânzare din anul 1928.

Potrivit cererii de chemare în judecata, amplasamentul solicitat de reclamanti este situat în punctul ,, Padurea lui Murgu”.

Din cuprinsul raportului de expertiza rezulta ca amplasamentul solicitat de reclamanti, respectiv punctul ,, Gradina lui Murgu”, nu a facut obiectul s.c. nr.1502/2010, acest lucru rezultând cu certitudine din faptul ca prin s.c. nr.1502/2010 s-a dispus emiterea titlului de propriettae în favoarea reclamantilor numai pentru terenurile pentru care nu se eliberasera acte de proprietate, ori, la data pronuntarii sentintei, pe numele autorului pârâtelor fusese eliberat actul contestat.

Tot din cuprinsul raportului de expertiza, instanta retine ca punerea în posesie a pârâtelor s-a realizat conform planului parcelar întocmit de catre Comisia locala Farcasesti, în colaborare cu OCPI Gorj,plan care nu este datat si care nu respecta vechiul amplasament al autorilor partilor, însa care trebuie avut în vedere la punerea în posesie.

Ca, potrivit aceluiasi raport, vechiul amplasament al autorului reclamantilor nu se suprapune cu amplasamentul atribuit pârâtelor prin titlul de propriettae contestat, vechiul amplasament fiind situat, conform planului de situatie, la vest de terenul atribuit pârâtelor.

Fata de cele retinute instanta constata ca, desi amplasamentul pârâtelor nu corespunde cu vechiul amplasament al autorului C.A., acest din urma amplasament, stabilit potrivit planului parcelar, nu se suprapune cu vechiul amplasament al autorului reclamantilor, amplasament care a fost stabilit ca fiind situat în parcelele 35-42 si nu în parcela 34.

În consecinta, nefiind motive de nulitate a titlului de propriettae în sensul dispozitiilor art. III alin. 1 lit. a si c din Legae 169/1997, actiunea va fi respinsa.

În ceea ce priveste cererea de interventie formulata de intervenineta … instanta va lua act ca s-a renuntat la judecarea cererii de interventie în primul ciclu procesual.

Cererea de interventie formulata de intervenientul … va fi respinsa în principiu, intervenientul fiind mostenitorul testamentar al defunctului M.D.Gh. si nu al autorului M.D., care a fost validat prin HCJ nr.3127/2002( anexa 53, pozitia 20, fila 74), astfel ca acesta nu justifica un interes în prezenta cauza.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge în principiu cererea de interventie formulata de intervenientul …, domiciliat în comuna …, sat …., nr…., judetul ….

Ia act ca intervenienta …., cu domiciliul în comuna …, sat …, nr…., judetul .., a renuntat la judecarea cererii de interventie în primul ciclu procesual.

Respinge actiunea formulata de reclamantii …, …, …,…, cu domiciliul în comuna…, sat…, jud. … , împotriva pârâtelor …,…, domiciliate în comuna …, sat…, jud. si în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala Farcasesti de aplicare a L 18/1991, Comisia Judeteana Gorj si Directia Silvica Tg Jiu.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata în sedinta publica azi, 29 Septembrie 2011, la judecatoria Tg-Jiu

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

ELENA CIORTAN

O.P. 11 Octombrie 2011

16ex

1