Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate Construcţii


Domeniu alocat : Constructii

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 377/22.04.2010

Titlu: constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate

Prin cererea adresata acestei instante la data de 23 iunie 2009 si înregistrata sub nr. 782/179/2009 reclamantii V.I.si P.E. au chemat în judecata si personal la interogatoriu pe pârâtii T.M. , S.V. si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR TULCEA solicitând ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 94970/23 august 2005 , cu privire la suprafata de 36 m.p. teren situata în orasul Babadag , str.Republicii , nr.98 , judetul Tulcea , în valoare de 1.000 lei , cu cheltuieli de judecata .

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prin titlul de proprietate sus mentiona pârâtele T.M. si S.V. au obtinut ilegal suprafata totala de 78,82 mp. teren ce face parte din suprafata totala de 350,84 mp. atribuita prin acest titlu de proprietate .Pe diferenta de 277,02 m.p. teren se afla situata o constructie proprietatea pârâtei T.M. si a sotului acesteia T.Gh..

S-a mai aratat ca prin decizia civila nr.114/C/19 iunie 2006 pronuntata de Curtea de Apel Constanta în dosarul nr.522/C/2006 a fost anulata Dispozitia nr.1365/02.10.2002 emisa de Primarul orasului Babadag si s-a dispus restituirea în natura , pe lânga alte suprafete si a suprafetei de teren neocupata de constructie ce este inclusa în titlul de proprietate atacat , iar pentru terenul ocupat de constructie , instanta a dispus acordarea de compensatii banesti .

Prin urmare , s-a sustinut de catre reclamanti ca obiectul prezentei cauze îl constituie doar terenul ce nu este ocupat de constructie în suprafata aproximativa de 73,82 mp. teren , urmând ca dupa efectuarea masuratorilor sa precizeze cu exactitate suprafata ce face obiectul actiunii , care este posibil ca în realitate sa fie de aproximativ 36 mp.

Au învederat reclamantii ca , hotarârea judecatoreasca este definitiva si irevocabila , iar conform procesului verbal de punere în posesie întocmit de BEJ D.N. din Babadag la data de 18 septembrie 2006 au fost pusi în posesie pe suprafata totala de 399 mp. teren din care face parte si terenul aflat în litigiu în prezenta cauza , iar cu ocazia efectuarii lucrarii de s-a constatat ca pârâtii detin în mod nelegal si terenul ce nu este afectat de constructie , teren ce nu putea constitui obiectul unei retrocedari cu atât mai mult cu cât la momentul emiterii titlului se aflau în derularea litigiului în contradictoriu cu autoritatile locale , litigiu circumscris Legii nr.10/2001.

În acest context , considera reclamantii ca s-a retrocedat unei alte persoane un teren aflat în litigiu , revendicat de ei în baza unei legi speciale , teren ce le-a fost retrocedat dupa un proces ce a durat cinci ani .

Întrucât terenul lor se suprapune pe o portiune de aproximativ 36 mp. cu terenul pârâtilor dobândit în mod ilegal , au aratat reclamantii ca nu se poate finaliza lucrarea de cadastru si de intabulare a dreptului de proprietate asupra unui teren reconstituit printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila , acesta fiind motivul pentru care a devenit necesara introducerea prezentei actiuni .

În drept , cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.948 si urm. rap.la dispozitiile Legii nr.10/2001 , art.274 cod procedura civila .

În dovedirea celor sustinute reclamantii au aratat ca înteleg sa se foloseasca de proba cu interogatoriu , înscrisuri , expertiza topometrica si au depus la dosar copii de pe urmatoarele înscrisuri : comunicarea încheierii nr.563/2009 catre SC CADASTRU PSRL , încheierea de respingere nr.563 / 23.02.2009 data Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea , adresa -Dosar nr.563/12.01.2009 catre SC CADASTRU P SRL din 04.01.2008 , referat nr.135/04.02.2009 la cererea 563/12.01.2009 întocmit de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea comunicarea încheierii nr.564/2009 catre SC CADASTRU P SRL , încheierea de respingere nr.564 / 23.02.2009 data Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea ,Anexa nr.1 /04.02.2009 , schita suprapunere loc Babadag , str. Geamiei F.N. , V.I. si P.E. , adresa -Dosar nr.564/12.01.2009 catre SC CADASTRU P SRL din 04.01.2008 , referat nr.136/04.02.2009 la cererea 564/12.01.2009 întocmit de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea ,titlu de proprietate nr.94970/23 august 2005 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea , contract de partaj voluntar fara sulta autentificat sub nr.615/26 aprilie 2006 la BNP D.S. din Babadag , adeverinta nr.11935/21.12.2005 emisa de Primaria Babadag , judetul Tulcea , factura fiscala seria TLACA nr.4437600/10.12.2003, plan de amplasare în zona , încheierea 7080/02.06.2005 a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea , extras de carte funciara pentru informare nr.1093/N ( nr. cerere 7080/02.06.2006), , extras de carte funciara pentru informare nr.1093/N ( nr. cerere 3335/22.03.2006 ), încheierea nr.3335/22.03.2006 emisa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tulcea .

Pârâtii nu au formulat întâmpinare .

Urmare solicitarii instantei , cu adresa nr. FF 1681/25.08.2009 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii Titlului de proprietate nr.94970/23.08.2005 pentru numitele T.M. si S.V. :Hotarârea nr.493/11.05.2005 emisa de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea , contract de partaj voluntar autentificat sub nr.1092/8 august 1997 emis de BNP D.S. din Babadag , certificat de mostenitor nr.57 din 26 martie 2003 emis de BNP D.S. din Babadag în dosar nr.66/2003 de pe urma defunctei I.C. decedata la data de 14 iulie 2002 , fosta cu ultimul domiciliu în orasul Babadag , jud.Tulcea , carte de identitate S.V. , T.M. , legitimatie de veteran de razboi I.I.C. – vaduva veteran de razboi , certificat de nastere N.C. , certificat de deces I.C. , adresa nr. CR 13584/28.08.1995 emisa de Ministerul Apararii Nationale UM 02600 , cererea formulata de I.P. la 03.04.1995 adresa Primarului oras Babadag , cererea formulata de S.V. si T.M. la 19.05.2004 adresa Primarului oras Babadag , certificat de deces I.P. , cererea formulata de I.C. la 16.05.2002 adresa Primarului oras Babadag , plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate ( T.M. , S.V. ) , plan de amplasare în zona /11.04.2005 , adresa nr. 4600/25.04.2005 emisa de Comisia locala fond funciar Babadag .

Cu ocazia interogatoriului luat pârâtei T.M. la termenul din 28 septembrie 2009 aceasta a recunoscut ca pe lânga suprafata de teren ocupata de constructia magazin mai detin în jurul constructiei suprafata de 36 m.p. .

A mai declarat pârâta T.M. ca nu stie ce suprafata de teren li s-a retrocedat reclamantilor , ca ea a fost pusa în posesie în baza titlului de proprietate , în luna iunie 2006 , înaintea reclamantilor si ca nu este de acord cu admiterea actiunii asa cum a fost formulata.

La termenul din 19 octombrie 2009 , reclamantii au solicitat sa se ia act ca nu mai înteleg sa o cheme în judecata pe pârâta S.V. , întrucât, potrivit înscrisurilor depuse la dosar , aceasta nu are calitate procesuala pasiva .

Prin cererea modificatoare a cererii de chemare în judecata formulata reclamantii au aratat ca înteleg sa îsi micsoreze cadrul procesual chemând în judecata doar pe T.M. si Comisia Judeteana pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Tulcea în calitate de pârâti .

Prin contractul de partaj voluntar fara sulta autentificat sub nr. 615/26 aprilie 2006 la BNP D.S. din Babadag încheiat între T.M. si S.V. , în calitate de copartajanti , T.M. a primit în deplina proprietate si pasnica posesie întregul teren în suprafata totala de 350,84 m.p. situat în intravilanul orasului Babadag , strada Republicii , nr.98 ,judetul Tulcea , în sola 88 , parcela 2787 ( Cc) , cu numar cadastral 183 , iar S.V. a declarat ca este de acord ca întregul teren sa-l primeasca sora sa T.M. , ea , nemaiavând nici o pretentie baneasca sau de alta natura de la copartajanta sa , fiind de acord cu înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului în Cartea Funciara pe numele copartajantei ,instanta a luat act de aceasta cerere si a dispus scoaterea din cauza a pârâtei S.V..

La cererea reclamantilor , la termenul din 19 octombrie 2009 a fost încuviintata proba cu expertiza având ca obiective stabilirea în functie de titlul reclamantilor de proprietate, respectiv decizia nr.114/C/19 iunie 2006 pronuntata de Curtea de Apel Constanta si de raportul de expertiza care face parte integranta din aceasta hotarâre, daca suprafata obtinuta de reclamanti prin aceasta hotarâre se suprapune cu vreo suprafata din titlul de proprietate emis pe numele pârâtei T.M., tinând cont la efectuarea lucrarii, de titlul de proprietate al pârâtei T.M., de lucrarea de cadastru a acesteia si de faptul ca pârâta a intabulat dreptul de proprietate în cartea funciara si de asemenea sa se faca referire doar la portiunea care se învecineaza cu proprietatea reclamantilor , fiind desemnat prin acordul partilor sa efectueze expertiza expert S.C.–N. .

Procedând la efectuarea raportului de expertiza expertul S.C.-N. a concluzionat ca din suprafata de 350,84 m.p. înscrisi în titlul de proprietate nr.94970/23.08.2005 , 23,34 mp. se suprapun cu suprafata de teren a reclamantilor .

Reclamantii nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza .

Pârâta T.M. a formulat obiectiuni la raportul de expertiza în sensul ca atunci când s-au efectuat masuratorile de catre expert nu s-au respectat actele de proprietate , acestea nefiind solicitate de la primarie sau cadastru , si ca solicita a se asigura un spatiu între cele doua proprietati apartinând partilor în litigiu , astfel încât sa aiba posibilitatea de a face reparatii imobilului sau .

Instanta retine având în vedere ansamblul probator administrat în cauza , ca în conformitate cu decizia civila nr.114/C/19 iunie 2006 a Curtii de Apel Constanta , s-a admis apelul civil declarat de reclamantii din prezenta cauza , împotriva sentintei civile nr. 32/17 ianuarie 2005 pronuntata de Tribunalul Tulcea , obligând pârâta Primaria orasului Babadag sa restituie în natura reclamantilor mai multe suprafete de teren liber , situate în intravilanul orasului Babadag , printre care si suprafata de 1903,64 m.p.

De mentionat ca , reclamantii au solicitat retrocedarea acestei suprafete de teren în baza Legii 10/2001 Primariei Babadag , cerere ce le-a fost respinsa , motiv pentru care s-au adresat instantelor de judecata.

În perioada de timp cât reclamantii erau în proces cu Primaria Babadag , la instantele de judecata , fond , apel si recurs, la propunerea Comisiei locale de fond funciar Babadag , Comisia judeteana de fond funciar a împroprietarit cu suprafata de 350,84 m.p. teren intravilan , pe pârâtele T.M. si S.V. conform titlului de proprietate nr.94970/23.08.2005 , teren situat în localitatea Babadag , strada Republicii , nr.98 , în tarla 88,parcela 2787 , judetul Tulcea ,teren care se suprapune , conform raportului de expertiza susmentionat , cu 23,34 m.p. cu terenul reclamantilor în suprafata de 1903,64 m.p. , acesta fiind si motivul pentru care Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate a suprafetei sus citate , apartinând reclamantilor , prin Încheierea de respingere nr.563/23.02.2009 .

S-a motivat în aceasta încheiere ca pentru solutionarea cererii reclamantilor acestia au ca optiuni printre altele si întocmirea unor documentatii noi , însotite de consimtamântului titularului dreptului de proprietate , pentru partea de imobil care nu este afectata de suprapunere si partea de imobil cu suprapunere .

În conditiile în care asupra terenului solicitat de reclamanti a le fi retrocedat , existau litigii , pâna la pronuntarea unei hotarâri definitive si irevocabile, Comisia de fond funciar Tulcea , nu era îndrituita a constitui un drept de proprietate pârâtelor T.M. si S.V. , prin emiterea titlului de proprietate nr.94970/23.08.2005 , ulterior , prin contractul de partaj voluntar nr.615/2006 , terenul primindu-l în deplina proprietate si pasnica posesiune T.M. , prin cedarea acestuia de catre S.V..

T.M. si sora sa au fost puse în posesie cu suprafata de teren prin constituirea dreptului de proprietate , ca ulterior dupa ramânerea definitiva si irevocabila a deciziei civile nr.114/C/2006 a Curtii de Apel Constanta prin respingerea recursului ca tardiv formulat de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie sa fie pusi în posesie si reclamantii cu suprafete de teren mentionate în aceasta decizie printre care se numara si suprafata de 1903,64 m.p .

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a constatat , cu ocazia solutionarii cererii de intabulare a terenului , cerere formulata de reclamanti , ca o parte din terenul acestora este afectat de suprapunere de o alta proprietate

Expertiza tehnica efectuata în cauza , prin studierea deciziei nr.114/C/2006 pronuntata de Curtea de Apel Constanta si raportul de expertiza , parte integranta din aceasta hotarâre si titlul de proprietate nr.94970/2005 emis de Comisia de fond funciar Tulcea , precum si alte înscrisuri , a relevat ca suprafata de teren ce rezulta din suprapunerea celor doua proprietati a reclamantilor si a pârâtei , este de 23,34 m.p.

Fata de considerentele expuse mai sus instanta urmeaza a constata ca actiunea reclamantilor este întemeiata si pe cale de consecinta o va admite , dar în parte , tinând cont ca , initial , prin cererea introductiva reclamantii au solicitat constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr.94970/2005 cu privire la suprafata de 36 m.p. , ori , expertiza a relevat ca suprafata este de 23,34 m.p.

Urmeaza a constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.94970/23 august 2005 emis de Comisia judeteana fond funciar Tulcea , cu privire la suprafata de 23,34 m.p.

Se va lua act ca reclamantii nu au solicitat cheltuieli de judecata