Constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate Fondul funciar


Domeniu alocat : fond funciar

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 227/04.03.2010

Titlu: constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate

Prin cererea adresata acestei instante la data de 19 iunie 2009 si înregistrata sub nr. 767/179/2009 reclamanta M.P. în contradictoriu cu pârâtii F.Gh. , F.C. , F.A. , Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea si Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietatea asupra terenurilor Babadag a solicitat ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 42287/28.10.1994 emis pe numele lui F.E. ( autoarea pârâtilor F.Gh. , F.C. si F.A. ) în limita suprafetei de 200 m.p. aferente casei de locuit , din sola 171 , situat în orasul Babadag , str.Cobalcescu , nr.7 ( fost nr.5 ) , jud. Tulcea , ce a facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate si sa se dispuna repunerea partilor în situatia anterioara .

A mai solicitat reclamanta M.P.sa se constate dreptul ei , în calitate de unica mostenitoare a lui M.A. , la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 200 m.p. , obligarea Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea si Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Babadag la reconstituirea în favoarea sa a dreptului de proprietate asupra terenului în suprafata de 200 m.p. aferenta casei de locuit din sola 171 , situata în orasul Babadag , str.Cobalcescu , nr.7 ( fost nr.5 ) , jud.Tulcea , cu obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca urmare aparitiei Legii nr.18/1991 , defunctei F.E. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 1050 m.p. teren compusa din 250 m.p. teren arabil ( parcela 5582/1) , 300 m.p. reprezentând vii (parcela 5582 )si 500 m.p. reprezentând curte ( parcela 5581 ) situat în intravilanul localitatii Babadag , str.Cobalcescu , nr.7 , judetul Tulcea , sola 171 , parcelele 5581,5582 si 5582/1 , fiind eliberat titlul de proprietate nr. 42287/28.10.1994 .

A mai aratat reclamanta ca sotul ei , M.A. si F.E. au fost frati , fiind succesori ai autorului lor comun A.M. .

În urma decesului lui F.E. au ramas succesorii acesteia F.Gh. , F.C. si F.A..

La data de 27 decembrie 2007 a decedat sotul ei , M.A. emitându-se certificatul de mostenitor nr.5/2008 ea în calitate de sotie supravietuitoare fiind unic mostenitor si revenindu-i întreaga masa succesorala .

În speta , dreptul de proprietate asupra terenului si casei a apartinut autorului comun – A.M., astfel cum rezulta din registrele agricole ce fac parte din evidenta Primariei oras Babadag .Dupa decesul autorului comun la data de 13 decembrie 1963 , casa si terenul i-au revenit sotului ei , M.A. , care locuia în acel imobil de când se nascuse , decizia preluarii casei si terenului de catre M.A. a fost luata în timpul vietii autorului comun , cu acordul întregii familii , inclusiv a lui F.E. .

Reclamanta a aratat ca M.A. a fost singurul dintre mostenitori , care a exercitat posesia asupra casei din strada Cobalcescu nr.7 ( fost nr.5) si asupra terenului aferent , din 1964 pâna în anul 2001 , astfel cum rezulta si din registrele agricole ulterioare anului 1964.

În ceea ce priveste reconstituirea , sotul ei , M.A. i-a acordat lui F.E. mandatul verbal expres de a formula în numele amândurora cererea de reconstituire a dreptului de proprietate , bazându-se pe încredere , afectiune si de aceea sotul ei a fost în imposibilitate morala de a încheia un mandat scris în acest sens si de a face verificari proprii privind forma cererii de reconstituire formulata .

Jurisprudenta în materie a statuat faptul ca dreptul comostenitorului nesolicitant , de a beneficia de efectele cererii formulate de comostenitorul solicitant , exista , întrucât solicitantul aparent a gerat , alaturi de afacerile sale si pe acelea ale comostenitorului nesolicitant.

A sustinut reclamanta ca nulitatea titlului de proprietate consta în faptul ca F.E. nu era îndreptatita în nume propriu la reconstituirea dreptului de proprietate , ci în calitate de succesoare a lui A.M. , alaturi de fratele acesteia M.A. , având aceeasi calitate de mostenitor legal .

Potrivit art.13 alin.1 din HG nr.890/2005 , stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii cooperatori , în viata la momentul intrarii în vigoare a legii , se face pe numele persoanelor îndreptatite , iar pentru cooperatorii decedati , pe numele mostenitorilor .Când sunt mai multi mostenitori stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor .

Art.36 alin.1 din HG nr.890/2005 prevede ca pentru mostenitori , se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor , în care se nominalizeaza toti solicitantii îndreptatiti , urmând ca pentru iesirea din indiviziune , acestia sa procedeze ulterior potrivit dreptului comun .

Pe de alta parte , a mai aratat reclamanta ca , F.E. a ignorat împuternicirea data de M.A. , actionând exclusiv în nume propriu , în conditiile în care cunostea ca si M.A. are egala îndreptatire la reconstituirea dreptului de proprietate , împrejurari ce au fost recunoscute implicit de catre F.E. prin tranzactia încheiata la data de 24.11.2001 cu toti fratii sai , iar pentru repararea prejudiciului creat fratelui sau M.A. , F.E. a fost de acord sa-i transmita acestuia dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 200 m.p. fara nici o contraprestatie , motivând aceasta reparatie juridica si morala acordata lui M.A. prin faptul ca anterior a vândut singura ceilalti 850 m.p. din terenul mostenit de la parinti .

Potrivit art.III alin.1 lit.a din Legea 169/1997 sunt lovite de nulitate absoluta , potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic , urmatoarele acte emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate , în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptatite , potrivit legii , la astfel de reconstituiri sau constituiri .

Interesul ei în promovarea acestei cereri , arata reclamanta , este restabilirea legalitatii încalcate , cu consecinta emiterii unui titlu de proprietate pe numele autorului comun al sotului ei M.A.si al numitei F.E. , în care sa fie mentionati toti succesorii , prin care si ea în calitate de mostenitor legal al defunctului sot M.A., pentru a se putea proceda ulterior la iesirea din indiviziune.

În raport cu situatia de fapt si de drept prezentata , reclamanta a solicitat admiterea actiunii cu consecintele aratate .

În drept , actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile art.III al.1 , lit.a din Legea 169/1997 , art.13 alin.1 coroborat cu art.36 alin.1 din HG nr.890/2005 .

În dovedirea actiunii s-a solicitat încuviintarea si administrarea probei cu înscrisuri , interogatoriu , testimoniala , expertiza imobiliara si s-au depus la dosar copii de pe urmatoarele înscrisuri : titlul de proprietate nr.42287/28.10.1994 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Tulcea , tabel nominal cuprinzând persoanele (membri CAP) pentru care se propune emiterea titlului de proprietate pentru terenul aferent casei de locuit în regimul prevederilor art.22 din Legea nr.18/1991 , registrul agricol , carte de identitate M.P., certificat de mostenitor nr.5/26 iunie 2008 , certificat de deces M.A. , certificat de nastere M.A. seria Nh nr.406300 , certificat de deces A.M. , facturi fiscale seria TL XKR nr. 7263196 , factura pentru plata energiei electrice Nr. 8 F 084291114/01.08.2008 , tranzactia încheiata la 24.IX.2001 , contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 846/9.08.1999 .

Prin cererea depusa la dosarul cauzei , reclamanta M.P. a solicitat încuviintarea probelor cu înscrisuri , iar în temeiul art.172 c.pr.civ. sa se solicite Comisiei judetene de fond funciar sa înainteze întreaga documentatie ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.42287/28.10.1994 si BNP D.S. sa înainteze întreaga documentatie ce a stat la baza autentificarii contractului de vânzare-cumparare încheiat între F.E. în calitate de vânzator si T.L. în calitate de cumparatoare , autentificat sub nr. 846/09.08.1999, documente necesare pentru identificarea terenului de 200 m.p. , având în vedere ca din lotul reconstituit de 1050 m.p. defuncta F.E. a înstrainat 850 m.p. fara a se întocmi un act de dezmembrare a proprietatii .

A mai solicitat reclamanta încuviintarea probei cu interogatoriu tuturor pârâtilor si proba cu expertiza tehnica imobiliara având ca obiectiv identificarea si stabilirea vecinatatilor terenului în suprafata de 200 m.p. aferent casei de locuit din sola 171 , situat în orasul Babadag , str.Cobalcescu , nr.7 , ( fost nr.5 ) , jud.Tulcea , ce a ramas în proprietatea pârâtilor în urma înstrainarii suprafetei de 850 m.p. , apreciindu-se ca este util ca proba cu expertiza tehnica sa se faca dupa administrarea probei cu înscrisuri pentru ca expertul sa poata avea la dispozitie toate documentele cadastrale si toate informatiile necesare individualizarii suprafetei de 200 m.p. parte a lotului reconstituit de 1050 m.p.

Pentru a dovedi faptul ca posesia exercitata de M.A. asupra casei din strada Cobalcescu nr. 7 ( fost 5) si asupra terenului aferent , este din 1964 pâna în anul 2001 , ca acesta i-a acordat lui F.E. mandatul verbal expres de a formula în numele amândurora cererea de reconstituire a dreptului de proprietate , în conditiile imposibilitatii morale de a încheia un act scris si faptul ca decizia ca M.A. sa preia casa si terenul aferent a fost luata în timpul vietii autorului comun , cu acordul întregii familii, inclusiv al lui F.E. s-a solicitat si încuviintarea probei testimoniale

Cu adresa nr. FF 1906 din 17.09.2009 Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea a înaintat în copie actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate nr.42287/28.10.1994 pentru numita F.E. .

Cu adresa nr.1711 /18.11.2009 , BNP D.S. a înaintat documentatia care a stat la baza încheierii contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr.846/09.08.1999 prin care F.E. a înstrainat suprafata de 850 m.p. din totalul suprafetei de 1050 m.p.

Prin cererea depusa la dosarul cauzei B.A. fosta F. a adus la cunostinta instantei faptul ca nu are calitatea de mostenitor sau parte la titlul de proprietate ce se doreste a fi anulat deoarece tatal ei F.Gh. si fratele ei F.C. au realizat succesiunea în primavara anului 2008 , ea nefiind recunoscuta ca fiind fiica lui F.Gh. sau sora lui F.C. .

Urmare celor aratate de pârâta B.A. fosta F. , la termenul din 03 decembrie 2009 aparatorul reclamantei M.P. a precizat cererea de chemare în judecata în sensul ca renunta sa o mai cheme în judecata pe F.( B.) A. în calitate de pârâta .

La acelasi termen de judecata s-a solicitat Comisiei judetene de fond funciar sa motiveze de ce a fost emis titlul de proprietate nr.42287/28.10.1994 pe numele lui F.E. pentru suprafata de teren de 1050 mp. din moment ce aceasta solicitase reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 800 m.p. si sa precizeze daca , pentru diferenta ramasa de 250 m.p. a fost facuta o alta cerere de catre F.E. sau de catre o alta persoana .

Cu adresa nr. FF 2499/7.01.2010 Comisia judeteana de fond funciar Tulcea a comunicat ca a emis titlul de proprietate nr.42287/28.10.1994 pentru suprafata de 1050 m.p. teren intravilan , doamnei F.E. , la propunerea Comisiei orasenesti Babadag conform referatului din data de 18.10.1993 iar potrivit dispozitiilor art.23 alin.2 din Lg.nr.18/1991 , se reconstituie suprafata de teren atestata în registrul agricol , în speta de fata volumul 15, fila 2854 si ca alte cereri nu exista în arhiva Comisiei judetene , decât cea cu nr. 538/18.03.1991 .

Reclamanta M.P.a depus la dosarul cauzei la data de 03 februarie 2010 interogatorii pentru a fi luate pârâtilor , inclusiv Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Tulcea si Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Babadag .

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta a constatat ca nu a admis o astfel de proba , ci a încuviintat doar proba cu interogatoriu pârâtilor F.Gh. si F.C.

În cauza , la termenul din 25 februarie 2010 au fost audiati martorii R.S. si I.M. .

Martora R.S.a declarat instantei ca gradina ei este vecina cu cea a reclamantei , iar terenul în litigiu a apartinut lui M.A. care a fost sotul lui M.P. ,cei doi fiind cei care au avut grija de teren dupa ce au murit parintii . M.A. a avut 4 surori cu care nu s-a vizitat niciodata , ea nu le-a vazut în casa familiei M. .

Familia M. a ramas în casa parinteasca , platind impozitele , pentru ca celelalte surori s-au casatorit si au plecat .Nu poate preciza cu exactitate suprafata terenului pe care se afla casa în care a locuit reclamanta cu sotul sau , poate avea 2-3000 m. F.E. este sora lui M.A. , iar aceasta a vândut o parte din teren , dar nu are cunostinta de vreo întelegere dintre ea si M.A. cu privire la teren .Actualmente în casa nu mai locuieste nimeni întrucât M.A. a decedat iar pe M.P. a luat-o fiica sa sa o îngrijeasca .

A mai declarat martora ca nu a cunoaste pe F.E. , dar stie ca aceasta a vândut terenul la o alta persoana al carui nume nu-l cunoaste , nu a niciodata sa cultive acest teren , nu a exercitat posesia lui .

A doua martora , I.M. a declarat instantei ca atunci când s-a casatorit a vazut-o , o data cu ani în urma , pe F.E. si stie ca aceasta a fost sora lui M.A. .A fost vecina cu familia reclamantei de 44 de ani si nu a vazut-o niciodata pe F.E. venind la fratele ei , iar familia reclamantei a stat în imobilul de pe terenul în litigiu , reclamanta si sotul ei sunt cei care au platit impozitele si taxele .

M.A. a avut patru surori pe care ea nu le-a vazut niciodata venind la fratele lor , iar dupa Revolutie F.E. a vândut o bucata din acest teren fara sa-l anunte pe fratele sau , neavând cunostinta daca aceasta avea titlu de proprietate pentru terenul vândut . F.E. a decedat înaintea lui M.A. .

Reclamanta a solicitat încuviintarea probei cu expertiza , proba ce a fost respinsa de instanta ca nefiind utila si pertinenta cauzei .

Din ansamblul probator administrat în cauza instanta retine ca sotul reclamantei M.P. , defunctul M.A.a fost fratele lui F.E. , amândoi fiind descendentii defunctului A.M. .

F.E. a decedat iar mostenitori ai acesteia sunt F.Gh. si F.C. .

Reclamanta a sustinut ca dupa aparitia Legii 18/1991 defunctei F.E. i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 1050 m.p. situat în intravilanul localitatii Babadag , str.Cobalcescu , nr.7 , desi M.A. i-a acordat surorii sale mandatul verbal expres de a formula în numele amândurora cererea de reconstituire a dreptului de proprietate , iar F.E. nu era îndreptatita în nume propriu la reconstituirea dreptului de proprietate ci alaturi de fratele ei M.A. , amândoi având calitatea de mostenitori legali ai defunctului A.M..

Analizând documentatia înaintata de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea, instanta retine ca cererea adresata la data de 18 martie 1991 Comisiei locale de fond funciar Babadag a fost formulata de numita F.E. fiind semnata de aceasta , iar prin Hotarârea nr.409 din 13 iulie 1994 a Comisiei judetene de fond funciar Tulcea au fost validate completarile la documentatia întocmita de Comisia de fond funciar Babadag si din tabelul pentru care se propune emiterea titlurilor de proprietate pentru terenul aferent casei de locuit , rezulta ca F.E. este trecuta cu suprafata de 1050 m.p. , pe strada Cobalcescu , nr.5 .

La emiterea titlului de proprietate nr.42287/28.10.1994 pe numele de F.E. si pentru suprafata de 1050 m.p. Comisia judeteana de fond funciar a aratat , prin adresa nr. FF 2499/7.01.2010 ca a avut în vedere propunerea Comisiei orasenesti Babadag conform referatului din data de 18.10.1993 din care rezulta ca în anul 1992-1993 figureaza F.E. înregistrata cu suprafata de 1050 m.p. teren intravilan iar potrivit dispozitiilor art.23 alin.2 din Lg.nr.18/1991 , s-a reconstituit suprafata de teren atestata în registrul agricol , în speta de fata volumul 15, fila 2854 si ca alte cereri nu exista în arhiva Comisiei judetene , decât cea cu nr. 538/18.03.1991 .

Articolul 8 alin.1 din Lg.18/1991 stipuleaza ca stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc în patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face în conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept, iar aliniatul 3 al aceluiasi articol prevede ca stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana îndreptatita, potrivit prezentei legi, si de .

De asemenea articolul 13 al Hotarârii de Guvern nr.131/27 februarie 1991 Republicata privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate , în vigoare la acea data , prevedea ca stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptatita, iar când sunt mai multi mostenitori, cererea se poate face si în comun, fiecare dintre ei semnând-o.

Din documentatia înaintata de Comisia judeteana de fond funciar Tulcea, instanta retine ca cererea adresata la data de 18 martie 1991 Comisiei locale de fond funciar Babadag a fost formulata de numita F.E. fiind semnata de aceasta .

Sustinerile reclamantei ca F.E. nu era îndreptatita în nume propriu la reconstituirea dreptului de proprietate doar alaturi de fratele acesteia M.A. , amândoi având calitatea de mostenitori legali ai defunctului A.M. nu va fi retinuta de instanta având în vedere dispozitiile legale mai sus mentionate .

De asemenea instanta nu va retine nici sustinerile reclamantei ca între M.A. si F.E. a existat o întelegere în sensul ca M.A. i-a acordat surorii sale mandatul verbal expres de a formula în numele amândurora cererea de reconstituire a dreptului de proprietate întrucât chiar daca F.E. ar fi formulat cerere în numele sau si al fratelui M.A. , acesta din urma trebuia sa semneze cererea .

La dosarul cauzei a fost depus un înscris – o tranzactie datata 24.IX.2001 în baza careia F.E. era de acord sa predea fratelui ei M.A. , din masa de partaj ramasa dupa defunctii lor parinti , 200 m.p. teren situati în Babadag , strada Cobalcescu , nr. 7 pentru a se preîntâmpina un proces privind mostenirea de pe urma defunctilor parinti , asa cum sustine reclamanta.

Instanta apreciaza ca acest înscris nu are valoare juridica având în vedere ca tranzactia nu a fost materializata printr-o hotarâre de expedient sau tranzactia nu a fost autentificata de un birou notarial .

Având în vedere întreg materialul probator administrat în cauza , instanta constata ca actiunea reclamantei nu este fondata si pe cale de consecinta urmeaza a o respinge ca atare .