CONT.ADM. Contravenţie prev. la art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002. Aplicarea masurii tehnico-admin. a reţinerii permisului şi a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule Circulaţie rutieră


1) – Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Pogoanele sub nr. X/X/2009 din x/2009, petentul L. V. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. X/2009 din 21.11.2009, în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, corelativ cu reţinerea permisului de conducere şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă determinată, pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În motivarea plângerii, petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul că la data de 21.11.2009 ar fi condus autoturismul X în localitatea Vizireni , judeţul Buzău cu o viteză de 109 km/h . Apreciază că intimatul nu a dovedit pretinsa faptă contravenţională, în condiţiile în care agentul de poliţie nu i-a prezentat planşa fotografică, documentul privind omologarea aparatului radar utilizat şi nici atestarea calităţii operatorului radar .

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115-118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

2) – Prin sentinţa civilă nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Pogoanele s-a admis în parte plângerea formulată de petent, dispunându-se anularea în parte a procesului verbal de contravenţie în ceea ce priveşte măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere .

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în fapt şi în drept :

Deşi, din punct de vedere al legalităţii, procesul verbal de contravenţie contestat respectă condiţiile prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 17 din OG nr. 2/2001, totuşi, sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 30 de zile a fost aplicată nelegal.

Invocând prevederile art. 97 alin.1 şi 2 , cu trimitere la art. 102 alin. 3 din OUG nr. 195/2002 , instanţa fondului a apreciat că prin neaplicarea şi nemenţionarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat, de către agentul constatator, în cuprinsul procesului verbal, alături de sancţiunea principală a amenzii şi de măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere, aceasta nu poate fi verificată din punct de vedere al legalităţii, aducându-se astfel atingere dreptului petentului la un proces echitabil, garantat de art. 6 din CEDO.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa a apreciat că petentul se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale reţinute în sarcina sa, prevăzută la art. 102 alin. 3 lit. e) din OUG nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin. 1 din HG nr. 1391/2006 , constând în depăşirea vitezei legal admise în localitate .

3) – Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal, conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de critică, intimatul a invocat greşita anulare a procesului verbal de contravenţie sub aspectul măsurii tehnico administrative a reţinerii permisului de conducere , în condiţiile în care sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce operează de drept, fiind prevăzută în cazul dedus judecăţii art. 102 al.3 (pentru 90 de zile), iar în celelalte cazuri la art. 101 al.3 (pentru 60 de zile) şi respectiv la art. 100 alin.3 (pentru 30 de zile).

4) – Prin decizia nr. X/2010, s-a admis recursul declarat de intimat, dispunându-se modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii plângerii.

În acest sens, s-a avut în vedere :

4.1.) – Fapta contravenţională reţinută în sarcina petentului. Sancţiuni

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr. X/2009 s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzute la art.102 alin.3 lit.e) din OUG nr.195/2002 raportat la art.121 alin.1 din HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002, constând în depăşirea vitezei legal admise în localitate.

Conform art.102 alin.3 lit.e) din ordonanţă, contravenţia enunţată se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a IV –a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 90 de zile, iar potrivit art. 111 alin.1 lit.c) se dispune şi măsura tehnico – administrativă a reţinerii permisului de conducere.

4.2.) – pentru încheierea proceselor verbale de contravenţie prevăzute la anexa nr.1A şi anexa nr.1D la HG nr.1391/2006. Sancţiuni

Conform dispoziţiilor art. 96 alin.1 şi art. 109 alin.1 din OUG nr. 195/2002 , precum şi ale art. 180 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 , agentul constatator aplică sancţiunile principale , sancţiunile complementare şi /sau măsurile tehnico administrative prin acelaşi proces verbal de contravenţie.

Potrivit art.109 alin.4 din OUG nr.195/2002, forma şi conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin regulament.

Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, aprobat prin HG nr. 1391/2006 este prevăzut cu cinci anexe, numerotate astfel :1A, 1B, 1C, 1D şi 1E, care fac parte integrantă din actul normativ invocat, conform art.225.

Anexele nr.1A şi nr. nr.1D reprezintă modele de încheiere a procesului verbal , celelalte anexe vizând : dovada înlocuitoare (anexa nr.1B), autorizaţia de reparaţii (anexa nr.1C ) şi raportul de reţinere a permisului (anexa nr.1E).

4.3.) – Proces verbal de contravenţie încheiat potrivit modelului prevăzut la anexa nr.1A. Aplicarea sancţiunilor

La art.180 alin.1 din regulament se dispune în sensul că în cazul constatării încălcării normelor rutiere, procesul verbal de constatare a contravenţiei se încheie potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1A, care va cuprinde în mod obligatoriu pe lângă anumite alte menţiuni , şi „sancţiunea contravenţională complementară aplicată şi /sau măsura tehnico – administrativă dispusă”.

Examinându-se anexa nr.1A, se constată că aceasta cuprinde şase rubrici referitoare la sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 95, art.96 şi art.97 din OUG nr. 195/2002, mai puţin referitor la sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat, după cum urmează : avertisment /amendă ( lit.a , b : sancţiuni principale), puncte de penalizare / confiscarea / imobilizarea vehiculului ( lit.c, d, e : sancţiuni complementare ), şi reţinerea permisului de conducere / certificatului de înmatriculare / plăcuţelor de înmatriculare / atestatului profesional ( lit. f : măsuri tehnico – administrative).

Astfel concepută anexa nr.1A , legiuitorul a avut în vedere că este acoperită întreaga arie atât a sancţiunilor principale şi complementare cât şi a măsurilor tehnico administrative prevăzute de normele enunţate , în condiţiile în care sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce şi durata acesteia sunt instituite în mod expres în cuprinsul textului incriminator al contravenţiei , menţionat de agentul constatator în procesul verbal ( în cauza dedusă judecăţii : art. 102 alin.3 lit. e).

În aceeaşi interpretare se reţine şi faptul că, prin aplicarea deopotrivă , prin acelaşi proces verbal de contravenţie, alături de sancţiunea principală, atât a măsurii tehnico – administrative a reţinerii permisului în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce cât şi a sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce se creează în mod evident un caz de incompatibilitate, în raport de prevederile art.190 din HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002.

Conform art.190, în cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier reţine permisul de conducere , eliberând dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie în cazul de faţă ( alin.1), iar permisul, împreună cu un raport de reţinere al cărui model este prevăzut în anexa nr.1E se trimit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta , pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţa conducătorilor de autovehicule ( alin.2).

Or, potrivit raportului de reţinere ( anexa nr.1 E : parte integrantă din regulament), agentul constatator ”propune” suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă determinată, de la caz la caz , sancţiunea propusă de acesta fiind ” aprobată ” de şeful poliţiei rutiere.

Mai mult, potrivit art. 210 alin. 1 din regulament, atunci când conducătorul de autovehicul săvârşeşte o faptă pentru care , se reţine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce , eliberându-i-se dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie , sancţiunea contravenţională complementară operează începând cu ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

Pe de altă parte, în situaţia în care se contestă procesul verbal de contravenţie, sunt aplicabile prevederile art. 118 alin.2 din ordonanţă, potrivit cărora plângerea formulată împotriva procesului verbal suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Rezultă, prin urmare , din coroborarea normelor legale enunţate, că sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce , inclusiv durata acesteia, fiind prevăzute prin însăşi textul incriminator , menţionat în cuprinsul procesului verbal , este propusă de agentul constatator şi aprobată de şeful poliţiei rutiere prin raportul de reţinere, ea operand fie cu începere din ziua următoare celei în care a expirat valabilitatea dovezii , fie de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti, în caz de contestare a procesului verbal de contravenţie .

În sensul că şeful poliţiei rutiere hotărăşte asupra sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, şi nu agentul constatator, se prevede imperativ şi la art.103 alin.1? din OUG nr. 195/2002 şi respectiv ale art.191 alin.1 din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea regulamentului.

Conform 103 alin.1? din ordonanţă, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 90 de zile se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, în situaţia prevăzută la alin.1 lit.c (când a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulaţie încălcată se prevede sancţiunea complementară a suspendării ).

Potrivit art.191 alin.1 din regulament, în situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel care îl are în evidenţă, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căreia fost constatată contravenţia, până când şeful serviciului hotărăşte asupra sancţiunii contravenţionale complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reţinerii, după care îl trimite serviciului poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă.

Nu fac obiect de analiză dispoziţiile art.96 alin.4 din ordonanţă, potrivit cărora în situaţia cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de şeful poliţiei rutiere, avându-se în vedere particularitatea unui astfel de caz, ce nu implică încheierea unui proces verbal de contravenţie

4.4.) – Proces verbal de contravenţie încheiat potrivit modelului prevăzut la anexa nr.1 D la regulament . Aplicarea sancţiunilor

Spre deosebire de anexa nr.1A ( care constituie regula în ce priveşte modelul de încheiere a procesului verbal de contravenţie în cazul încălcării normelor rutiere), la anexa nr. 1 D impusă ca model de încheiere a procesului verbal de art. 181 alin.1 din regulament ( care, practic, constituie excepţia de la regulă în cazul în care fapta este constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, iar conducătorul auto nu este oprit în trafic ), se prevăd în mod expres sancţiunile complementare privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi punctele de penalizare, alături de sancţiunile principale.

Într-un astfel de caz , poliţistul rutier încheie procesul verbal de contravenţie după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, pe fondul efectuării procedurii instituite la alineatul 2 al textului de lege invocat.

5 )- Referitor la nulitatea absolută parţială virtuală a procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei :

În raport de motivaţia expusă în considerentele prezentei decizii, tribunalul apreciază că în cauză nu operează nici un motiv de nulitate absolută ( procesul verbal contestat fiind încheiat cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 17 din OG nr. 2/2001 ) şi nici vreun alt motiv de nulitate relativă ( ce ar fi putut fi invocat sub incidenţa dispoziţiilor art. 105 alin.2 din Codul de procedură civilă), intrând în discuţie cel mult necorelarea unor texte legale.

6 ) – În cauza dedusă judecăţii , reţinându-se contravenţia prevăzută la art.102 alin.3 lit.e ) din OUG nr.195/2002 raportat la art.121 alin.1 din HG nr.1391/2006, s-a utilizat în mod corect la încheierea procesului verbal de contravenţie modelul prevăzut de anexa nr. 1 A , dispunându-se aplicarea amenzii în cuantum de 540 lei, ca sancţiune principală, precum şi măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere, în condiţiile în care sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile este prevăzută în însuşi textul incriminator menţionat în act, fiind propusă de agentul constatator şi aprobată de seful poliţiei rutiere.

În aplicarea normelor legale invocate , petentului i s-a reţinut efectiv permisul de conducere , context în care i s-a eliberat dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie , sancţiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la textul incriminator menţionat în procesul verbal, operând cu începere din ziua următoare celei în care ar fi expirat valabilitatea dovezii înlocuitoare, în cazul în care nu s-ar fi contestat procesul verbal de contravenţie.

Producându-se, însă, dovada depunerii la Judecătoria Pogoanele a plângerii formulate împotriva procesului verbal de către petent, la data de 2.12.2009, executarea amenzii şi a sancţiunii complementare este suspendată începând cu această dată până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

În raport de probatoriul administrat în cauză, tribunalul reţine că procesul verbal de contravenţie contestat este legal şi temeinic, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale în materie, inclusiv sub aspectul măsurii tehnico- administrative şi a sancţiunii complementare.

7 ) – Pentru considerentele expuse, în baza art. 312 alin.2 raportat la art. 304 pct.9 din s-a admis recursul ca întemeiat, dispunându-se modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii ca neîntemeiată a plângerii formulate de petent împotriva procesului verbal de contravenţie contestat.