CONT. ADM. : Contravenţie prevăzută la art. 3 lit. b) în referire la art. 20 alin. 2 lit. b) din HG nr. 996/2008. Nerespectarea obligaţiei referitoare la raportarea informaţiilor în sumal.Individualizarea sancţiunii Adopţii


1.) – Obiectul Plângerii

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr.10249/200/2010 din 23.07.2010 , petenta SC C. T. 2006 SRL a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul I.T.RS.V. Focşani să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie nr.3578 din 6.07.2010 , în baza căruia a fost sancţionată cu 4.500 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută la art.3 lit.b) din HG nr.996/2008.

2.) – Motivarea plângerii

2.1.) – În fapt, petenta a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa, constând în nerespectarea obligaţiei referitoare la raportarea datelor în SUMAL , aferente lunilor aprilie – mai 2010. Consideră că nu-i revenea o astfel de obligaţie , în condiţiile în care în perioada anilor 2008 – 2010 nu a desfăşurat activităţi de comercializare cu material lemnos , fapt dovedit cu adeverinţa ataşată.

2.2) – În drept, petenta a invocat dispoziţiile OG nr.2/2001.

3.) – Întâmpinarea

Intimatul a formulat întâmpinare conform art.115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată ( filele 7-8).

4.) – Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin plângerea introductivă şi prin întâmpinare, părţile în proces au depus la dosar înscrisuri ( filele 4-5-, 9-12).

5.) – Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa civilă nr.225 din 11.01.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău , s-a admis plângerea în parte dispunându-se înlocuirea cu avertisment a amenzii aplicate în sumă de 4.500 lei.

5.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.3 lit.b) raportat la art.4 alin.1 lit.b) şi la art.20 alin.2 lit.b) din HG nr.996/2008, constând în nerespectarea obligaţiei referitoare la raportarea datelor în SUMAL, aferente lunilor aprilie şi mai 2010, în calitate de utilizator – agent economic cu obiect de activitate : comercializare şi transport material lemnos.

5.3.) – Reţinând că societatea petentă nu a desfăşurat activităţi la perioada 9.10.2008 – 19.07.2010 , întrucât nu a achiziţionat documente cu regim special pentru comercializarea materialelor lemnoase, astfel cum rezultă din adeverinţa nr.123/20.07.2010 depusă la fila 5 dosar, instanţa fondului a apreciat că aplicarea sancţiunii contravenţionale cu avertisment este de natură să reflecte gradul concret de pericol social al faptei comise, sens în care a invocat dispoziţiile art.5 şi 7 raportat la art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.

5.4.) – Instanţa fondului a înlăturat apărările formulate de petentă, reţinând că obligaţia de raportare a informaţiilor în sistemul SUMAL subzistă în sarcina acestuia , în condiţiile în care nu a respectat prevederile art.4 alin.4 din Ordinul MADR nr.584/2008 în sensul transmiterii către inspectorat a faptului că la perioada de referinţă nu a desfăşurat activităţi de comercializare a materialului .

6.) – Recursul

6.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art.34 lain.2 din OG nr.2/2001, criticând-o pentru netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

6.2.) – În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita apreciere de către instanţa fondului asupra gravităţii reduse a faptei săvârşite de petentă, solicitând prin consecinţă modificarea sentinţei atacate în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată.

7.) – Constatări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum şi din oficiu conforma rt.304? din Codul de procedură civilă, tribunalul a constatat :

7.1.) – În baza probatoriului administrat , instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute la art.3 lit.b) raportat la art.4 alin.1 lit.b) şi la art.20 alin.2 lit.b) din HG nr.996/2008, constând în nerespectarea obligaţiei referitoare la raportarea datelor în SUMAL, aferente lunilor aprilie şi mai 2010, în calitate de utilizator – agent economic cu obiect de activitate : comercializare şi transport material lemnos.

7.2.) – De asemenea, instanţa fondului a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale referitoare la individualizarea sancţiunii , sens în care a dispus înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment , în raport de gravitatea redusă a faptei, în condiţiile în care petenta nu a desfăşurat activităţi de comercializare a materialelor lemnoase la perioada de referinţă.

8.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele expuse apreciindu-se asupra legalităţii şi temeinicei soluţiei atacate , în baza art.312 alin.1 din s-a respins ca neîntemeiat recursul declarat de intimat împotriva sentinţei civile rn.225/11.01.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău în contradictoriu cu petenta SC C. T. 2006 SRL, în dosarul nr.10249/200/2010.