CONT.ADM.:Contravenţie reţinută prin procesul verbal în sarcina prepusului societăţii. Plângere formulată de societatea comercială. Lipsa calităţii procesual active a societăţii comerciale Societăţi comerciale


Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2010, petenta SC D T 2005 SRL X / judeţul Buzău, prin administrator D.Ş. în calitate de comitent al conducătorului auto M. C. , precum şi M. C. în nume personal au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. X/ 2010 în baza căruia a fost sancţionat cu 1000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 59 alin. 1 lit.a) din Legea nr. 109/2005.

În motivarea plângerii s-a învederat că fapta contravenţională reţinută în sarcina conducătorului auto M. C. nu există în condiţiile in care societatea deţine grafic de circulaţie eliberat de Primăria Municipiului Buzău, purtând menţiunea că este conform cu originalul. Se apreciază că procesul verbal este afectat de nelegalitate întrucât agentul constatator nu a descris pretinsa faptă contravenţională săvârşită conform prevederilor art.. 16 din OG nr. 2/2001.

În cazul în care instanţa nu primeşte apărările formulate, se solicită înlocuirea amenzii aplicate cu avertisment , apreciindu-se că fapta contravenţională reţinută prin procesul verbal prezintă o gravitate redusă .

Intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţlui Buzău a formulat întâmpinare conform art. 115-118 din Codul de procedură civilă, invocând pe cale de excepţie lipsa calităţii procesual active a petentei SC D. T. 2005 SRL, iar pe fond netemeinicia plângerii formulate.

Prin sentinţa civilă nr. X /2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual active a societăţii comerciale petiţionare , respingându-se prin consecinţă plângerea formulată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în numele conducătorului auto M. C., care a şi fost sancţionat contravenţional, iar acesta nu a semnat plângerea contravenţională şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă în vederea susţinerii plângerii , deşi s-au acordat două termene de judecată în acest sens.

Împotriva sentinţei au declarat recurs SC D. T. 2005 SRL şi M. C. , în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse in scris la dosar.

În expunerea motivelor de recurs s-a invocat in esenţă că instanţa fondului a admis în mod greşit excepţia lipsei calităţii procesual active a societăţii comerciale , invocată de către intimat, în condiţiile în care plângerea introductivă a fost formulată , alături de SC D. T. 2005 SRL , şi de către conducătorul auto M. C. , în sarcina căruia s-a reţinut pretinsa faptă contravenţională .

Pe fond , recurenţii au invocat nelegalitatea şi netemeinicia procesului verbal de contravenţie , în condiţiile in care potrivit art. 59 alin. 1 lit. a ) din Legea nr. 109/2005 sancţiunea contravenţională pentru acest gen de fapte se aplică operatorului de transport , în speţă societăţii comerciale , şi nicidecum conducătorului auto.

Prin decizia civilă nr. X/2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins ca neântemeiat recursul declarat .

In acest sens s-a avut în vedere :

In baza probatoriului administrat instanţa fondului a apreciat în mod corect şi motivat că societatea petiţionară nu are calitate procesual activă în cauza dedusă judecăţii , in condiţiile în care intimatul a reţinut fapta contravenţională , prin procesul verbal contestat, in sarcina conducătorului auto M. C .

De necontestat , in frontispiciul plângerii contravenţionale , alături de SC D. T. 2005 SRL , în calitate de petiţionar , a fost menţionat şi conducătorul auto Mirică Constantin , dar plângerea a fost semnată de consilierul juridic exclusiv pentru societatea petiţionară, astfel cum rezultă din alineatul ultim al plângerii (fila 4 dosar fond).

Mai mult, deşi instanţa fondului , punând în discuţia părţilor excepţia invocată de intimat , a acordat două termene de judecată în vederea înfăţişării in instanţă a conducătorului auto M. C. , societatea petentă nu a asigurat prezenţa acestuia spre lămurirea raporturilor juridice deduse judecăţii ( încheierile din 30.04.2010 şi respectiv din 28.05.2010 : filele 13, 17 dosar fond).

Pentru considerentele expuse , apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate, în baza art. 312 al.1 din s-a respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. X/2010 pronunţată de Judecătoria Buzău.

1