CONT. ADM. : Neasigurarea de către primărie a administrării sau a serviciilor silvice pentru terenul pădure deţinut în proprietate. Contravenţie prevăzută la art. 3 lit. a) din Legea nr. 171/2010. Individualizarea sancţiunii Cereri


1.) – Obiectul plângerii

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat suib nr.4057/287/2010 din 22.12.2010, petenta Primăria comunei X a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul I.T.R.S.V. Focşani să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CCS nr.0006512 din 22.11.2010 în baza căruia a fost sancţionată cu 5.000 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art.3 lit.a) din Legea nr.171/2010.

2.) Motivarea plângerii

2.1.) – În fapt, petenta a susţinut că nu i se poate imputa neasigurarea administrării sau a serviciilor silvice pentru un teren pădure în suprafaţă de 57,50 ha deţinut în proprietate, întrucât caracterul contravenţional al faptei este înlăturat prin existenţa unui caz fortuit : criza financiară care s-a reflectat şi în bugetul local.

2.2) – În drept, petenta a invocat dispoziţiile art.11 şi art.31 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

3.) – Întâmpinarea

Intimatul I.T.R.S.V.Focşani a formulat întâmpinare conform art.115 – 118 din , solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată ( filele 11-12 dosar ).

4.) – Probe

În sprijinul susţinerilor formulate prin plângerea introductivă şi prin întâmpinare, părţile au depus la dosar înscrisuri ( filele 4 -6 şi fielel 10,13,14) .

5.) Soluţia instanţei fondului

5.1.) – Prin sentinţa civilă nr.188 din 27.01.2011 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a admis plângerea în parte , dispunându-se reducerea cuantumului amenzii aplicate de 5.000 lei la 2.500 lei.

5.2.) – Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut că sancţiunea aplicată nu este proporţională cu gravitatea faptei săvârşite de petentă, constând în neasigurarea administrării sau a serviciilor silvice pentru terenul pădure în suprafaţă de 57,50 ha deţinută în proprietate , a cărei încadrare se regăseşte la art.3 lit.a) din legea nr.171/2010.

6.) – Recursul

6.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , sub motivaţia în esenţă că litigiului îi sunt incidente în principal dispoziţiile art.11 din OG nr.2/2002 sub aspectul cazului fortuit , iar în subsidiar dispoziţiile art.7 din acelaşi act normativ referitoare la avertisment..

7.) – Întâmpinarea la recurs

Intimatul I.TT.R.S.V. Focşani a formulat întâmpinare , solicitând motivat respingerea recursului ca neîntemeiat ( fila 7).

8.) – Constatări

Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum şi din oficiu conforma rt.304? din Codul de procedură civilă, tribunalul constată:

8.1.) – În baza probatoriului administrat instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că petenta se face vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzută la art.3 lit.a) din legea nr.171/2010, constând în faptul că nu a asigurat administrarea sau serviciile silvice pentru terenul pădure în suprafaţă de 57,50 ha deţinut în proprietate.

8.2.) – Avându-se în vedere, însă, resursele financiare reduse de care dispune petenta pentru achitarea amenzii aplicate , dar şi faptul că ulterior pronunţării sentinţei atacate, aceasta a intrat în legalitate prin încheierea documentului din 5.04.2011 depus la filele 12 – 13 dosar recurs, tribunalul apreciază că scopul preventiv educativ al sancţiunii se poate realiza prin înlocuirea amenzii cu avertisment , conform art.5 şi 7 raportat la art.21 alin.3 din OG nr.2/2001.

9.) – Soluţia tribunalului

9.1.) – Pentru considerentele ce preced , în baza art.312 alin.2 raportat la art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul ca întemeiat şi s-a modificat sentinţa atacată în sensul înlocuirii amenzii aplicate în sumă de 5.000 lei cu sancţiunea avertisment.

9.2.) – Conform art.38 alin.3 din OG nr.2/2001, recurenta petentă va fi încunoştinţată asupra modului de individualizare a sancţiunii, în recurs.