Contencios administratic si fiscal – anulare p.v. de contraventie Acte ale autorităţilor publice


SECTIA COMERCIALA SI ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILA NR 918

Sedinta publica de la 16 noiembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE D.S.

Judecator O.M.

Judecator H.L.

Grefier M.N.

?????

Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurenta DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU împotriva Sentintei civile nr. 274/ 16.03.2010, pronuntata de Judecatoria B. în dosarul nr.*/2010 în contradictoriu cu intimatul G.D.adm al IF G.M. DAN.

La apelul nominal facut în sedinta publica , a raspuns pentru intimata dl. G.D., lipsa fiind recurenta

Procedura legal îndeplinita

S-a facut referatul cauzei de catre grefier , dupa care:

Instanta constata ca recursul a fost declarat în termen, motivat, legal scutit de plata taxei de timbru.

Reprezentantul intimatei se legitimeaza cu CI eliberata de Politia B., depune la dosar Scrisoare medicala si copii de pe cuponul de pensie. Arata ca nu are alte cereri de formulat si solicita respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotarârii instantei de fond ca legala si temeinica

Dezbaterile fiind terminate cauza a ramas în pronuntare.

TRIBUNALUL

-deliberând-

Asupra recursului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.274 din data de 16.03.2010 s-a admis plângerea formulata de petenta IF G.D. si s-a anulat procesului verbal nr.0003175.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit mentiunilor procesului-verbal de contraventie nr.0003175 încheiat de agentul constatator D.S.P. Bacau la data de 14.01.2010 petentul-contravenient,s-a constatat ca pe data de 13.01.2010 reprezentantul petentei nu a onorat invitatia intimatei de a se prezenta la sediul acesteia pentru clarificarea unor aspecte legate de un control de fond din data de 30.11.2009.

S-a retinut în sarcina acestuia savârsirea contraventiei prevazute de art.2 lit.e din Lg.nr.68/1994 modificata, cu amenda contraventionala în cuantum de 4000 lei.

Conform art. 34 din OG 2/2001 procesul verbal de contraventie beneficiaza de prezumtie de legalitate si temeinicie pâna la proba contrara.

Conform art. 19 alin. 1 din OG 2/2001 procesul verbal de contraventie se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient, iar în cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor, în acest caz procesul verbal trebuind sa cuprinda si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.

În cazul de fata,agentul constatator nu a întocmit procesul verbal în prezenta vreunui martor asistent,desi aceste lucru este mentionat expres în cazul în care contravenientul nu este de fata.

Sanctiunile contraventionale nu sunt un scop în sine, ele trebuind sa tinda spre un scop preventiv care, în speta, poate fi atins prin aplicarea unei sanctiuni cu avertisment.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis includerea contraventiilor, ca regula, în materia penala astfel ca prezumtia de nevinovatie este o garantie existenta si în acest domeniu, aplicându-se, în esenta ei, si în materie civila, astfel încât este evident ca ea acopera si materia contraventiilor. Astfel, ca un element fundamental al prezumtiei de nevinovatie se instituie sarcina probei în cadrul obligatiilor organului constatator, astfel ca acestuia îi revine sarcina sa faca dovada celor retinute în procesul verbal.

Totusi nici materialul probator al intimatei nu a fost elocvent pentru a demonstra realitatea celor sustinute în procesul verbal.

În conformitate cu art. 21 al. 3 din O.G. 2/2001, sanctiunea ce se aplica trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei, de scopul urmarit ,de urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientului. Desi nu exista semnatura nici unui martor asistent pe procesul verbal iar limitele legale ale amenzii sunt de la 1000 la 4000 s-a considerat ca trebuie sa se aplice amenda în cuantumul ei maxim.

Instanta retine ca dispozitiile art. 19 din OG 2/2001 sunt imperative si sunt introduse tocmai pentru a conferi legalitate si temeinicie procesului verbal de contraventie, pentru a-i da obiectivitatea ceruta de lege.

Fata de acestea instanta retine ca nerespectarea dispozitiilor de ordine publica cerute de art. 19 din OG 2/2001 conduce la nulitatea procesului verbal de contraventie întocmit de catre intimat si pe cale de consecinta, în temeiul art 34 din OG 2/2001, republicata, va admite plângerea, va anula procesul-verbal de contraventie si va exonera petentul de plata amenzii.

Împotriva acestei hotarâri, a formulat recurs organul constatator DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU, solicitând admiterea recursului, casarea hotarârii si rejudecarea fondului cauzei, pentru motivele prev.de art.304 pct.7,8,9 Cod procedura civila.

În motivarea recursului, se arata ca hotarârea recurata nu cuprinde motivele pe care se sprijina, instanta apreciind doar ca materialul probator nu a fost elocvent pentru a demonstra realitatea celor sustinute în procesul verbal, iar nerespectarea dispozitiilor de ordine publica cerute de art.19 din OG nr.2/2001 conduc la nulitatea procesului verbal.

La dosarul cauzei au fost depuse documentele din care rezulta savârsirea contraventiei, respectiv procesul verbal de constatare igienico-sanitar nr.1071 în care s-a facut si mentiunea de prezentare în data de 02.12.2009 a reprezentantului legal la sediul DSPJ BACAU, cu documentele ce nu au fost prezentate la data controlului, precum si adresa nr.39/04.01.2010, cu confirmare de primire, ceea ce reprezinta a doua invitatie.

Aceste documente dovedesc refuzul nejustificat al reprezentantei petentei de a colabora cu organele de control, fapt sanctionat de Legea nr.98/1998.

Instanta a retinut de asemenea ca prevederile art.19 din OG nr.2/2001 sunt imperative desi în procesul verbal se mentionase motivul pentru care procesul verbal s-a încheiat în lipsa martorului, cu respectarea dispozitiilor art.19 al.3 din OG nr.2/2001.

Desi se retine ca nerespectarea prevederilor art.19 din OG nr.2/2001 sunt de ordine publica si conduc la nulitatea procesului verbal, instanta nu a constatat nulitatea procesului verbal, ci a dispus anularea acestuia.

Considera ca lipsa martorului nu atrage nulitatea procesului verbal, prin raportare la dispozitiile art.17 din OG nr.2/2001.

Pentru aceste motive, solicita admiterea recursului, cum a fost formulat.

Intimata nu a formulat întâmpinare si partile nu au solicitat probe noi în recurs.

Analizând motivele de recurs invocate prin prisma dispozitiilor art.304 pct.7,8 si 9 Cod procedura civila, dar si legalitatea si temeinicia hotarârii recurate, în raport de dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, instanta constata întemeiat recursul formulat, pentru urmatoarele considerente:

Intimata-petenta a fost sanctionata întrucât nu s-a prezentat la sediul organului constatator cu documentele înserate în procesul verbal de control.

Asa cum se stie, faptele negative se dovedesc pri fapte pozitive, astfel a revenea petentei obligatia de a dovedi ca a prezentat documentele solicitate.

În conditiile în care recurenta a dovedit ca a invitat reprezentantul legal al petentei-intimate la sediul organului constatator, conform adresei nr.39/04.01.2010, iar acesta nu a facut dovada ca s-a prezentat, instanta trebuia sa retina ca savârsirea contraventiei a fost dovedita.

Cu toate ca în procesul verbal încheiat la sediul recurentei s-a mentionat „lipsa martor”, instanta a solutionat cauza pe exceptia nulitatii procesului verbal, retinând ca dispozitiile art.19 din OG nr.2/2001 sunt imperative, astfel ca a anulat procesul verbal.

Instanta în mod gresit a considerat ca dispozitiile art.19 din OG nr.2/2001 sunt imperative si ca încalcare acestora atrage nulitatea absoluta.

În realitate, încalcarea dispozitiilor art.19 din OG nr.2/2001 determina o nulitate relativa ce nu poate fi invocata din oficiu de instanta, ci doar de partea care dovedeste ca a fost vatamata prin încalcarea acestei dispozitii si ca vatamarea nu poate fi înlaturata decât prin anularea procesului verbal..

Pe de alta parte, chiar în cazul unei nulitatii absolute, instanta este obligata sa puna în discutia partilor orice chestiune de care depinde solutionarea cauzei, pentru respectarea principiului contradictorialitatii.

Dreptul la un proces echitabil, în sensul art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, presupune ca partile sa nu fie surprinse de solutia data de instanta, în acest sens pronuntându-se si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, în cauzele Barbera, Messegne si Jabordo contra Spania, Feldbrugge contra Olanda, Sanchez-Reisee contra Elvetia si Ruiz Mateo contra Spania.

Constatând ca instanta a solutionat cauza pe exceptia nulitatii relative invocata din oficiu si fara a fi pusa în discutia partilor, retine ca nu s-a intrat în solutionarea fondului cauzei. Hotarârea fiind data cu aplicarea gresita a legii, este nelegala, urmând ca în temeiul art.312 al.5, cu art.304 pct.9 Cod procedura civila, sa se admita recursul, sa se caseze sentinta recurata si sa se trimita cauza spre rejudecare la aceeasi instanta pentru solutionarea pe fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul formulat de recurenta DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BACAU împotriva Sentintei civile nr. 274/ 16.03.2010, pronuntata de Judecatoria Buhusi în dosarul nr.*/2010 în contradictoriu cu intimatul G.D.adm al IF G.M. DAN.

.Caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta-Judecatoria B.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi, 16.11.2010.

Presedinte, Judecator Judecator.